Studia humanistyczne, wbrew powszechnej krytyce, pozwalają na zdobycie bardzo cenionych na rynku pracy kompetencji, umiejętności i wiedzy. Jak skutecznie zarządzać komunikacją w firmie? Jak efektywnie prowadzić mediacje i negocjacje? Absolwenci kierunków humanistycznych doskonale to wiedzą!

Psychologia, należąca do tej kategorii, plasuje się na ósmym miejscu listy najpopularniejszych kierunków studiów w zeszłorocznej rekrutacji.

Kierunki przeznaczone dla tak zwanych umysłów humanistycznych. Kształtują w studencie bardzo specyficzne podejście do siebie i otaczającego świata. Widać to mocno na rynku pracy. Wielu absolwentów - humanistów ma na tyle otwarty umysł i szerokie horyzonty, że bez problemu radzą sobie z przeciwnościami losu.

Absolwenci kierunków humanistycznych, którzy gorzej radzą sobie z przeciwnościami losu mogą natomiast skorzystać z bogatej oferty studiów podyplomowych z zakresu nauk humanistycznych i poszerzyć swoje CV o cenne umiejętności specjalistyczne.

Antropologia literatury, teatru i filmu to kierunek pozwalający na rozwój elastyczności, komunikatywności, perswazji oraz otwartości na świat. Pozwala na umiejętną ocenę wydarzeń kulturalnych i sztuki w odniesieniu do norm i systemów wartości współczesnych, jak i tych z poprzednich epok.
Antropologia mniejszości narodowych i społeczności lokalnych jest kierunkiem, który łączy elementy programowe z obszaru nauk humanistycznych z elementami nauk ekonomicznych. Na kierunku tym zostaną słuchaczom przybliżone przedmioty z historii, socjologii, etnologii, filologii, pedagogiki, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, prawa, nauki o polityce, nauki o zarządzaniu. Dzięki takiemu interdyscyplinarnemu połączeniu studenci zrozumieją zasady historycznego ukształtowania się oraz funkcjonowania we współczesnym świecie mniejszości narodowych i społeczeństw lokalnych.
Kierunek pozwala na połączenie zainteresowań historycznych z pasją poszukiwania, odkrywania i interpretowania śladów historii. Umożliwia osobisty udział w jej odkrywaniu. Studiowanie Archeologii to także okazja do poznania najnowszych technik badawczych. Dużą atrakcją są zajęcia w terenie, podczas których studenci aktywnie uczestniczą w wykopaliskach. Z tego też powodu kandydaci na Archeologię powinni mieć nienaganne zdrowie oraz dobrą kondycję fizyczną.

Osoby zainteresowane tematyką etyki w naukach medycznych powinny rozpocząć przygodę z Bioetyką. Oferta studiów jest niezwykle bogata. Na niektórych uczelniach można studiować Bioetykę, jako samodzielny kierunek. Na innych tylko jako specjalność w obrębie konkretnego wydziału. Zanim rozpocznie się studia warto dokładnie zapoznać się z ofertą dydaktyczną. Osoby pragnące rozpocząć studia na Bioetyce muszą przede wszystkim posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (np. licencjackich, inżynierskich) na dowolnym kierunku oraz legitymować się podstawową wiedzą z zakresu nauk humanistycznych czy społecznych. Duży nacisk w czasie rekrutacji na te studia kładzie się na umiejętności interpersonalne. Od kandydata oczekuje się wobec tego swobodnej komunikacji z otoczeniem. Studia na kierunku Bioetyka dostępne są w ramach drugiego i trzeciego etapu edukacji akademickiej, a więc jako studia magisterskie lub doktoranckie. Silną stroną tych studiów jest ich interdyscyplinarność. Studentom oferuje się gruntowną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, medycznych, biologicznych. W każdej z tych dyscyplin naukowych istnieją obszary, w których silnie uwypuklają się problemy etyczne. Rolą studenta Bioetyki będzie ocena, czy dane postępowanie w takiej, a nie innej sytuacji jest z etycznego punktu widzenia zgodne z prawem, czy też nie.
Chcesz studiować coś przydatnego i pożytecznego? Studiowanie Coachingu przyniesie korzyści zarówno Tobie jak i innym. Studia licencjackie albo podyplomowe, kursy lub szkolenia - wybór jest właśnie taki. Coaching to tak naprawdę uczenie podejmowania decyzji, udzielania odpowiedzi na z pozoru trudne pytania oraz wyznaczania celów i ich realizowania. Kandydat na coacha wcale nie musi być psychologiem, ani pisać mądrych książek o tym jak żyć. Studentem Coachingu może zostać pracownik wielkiego przedsiębiorstwa i osoba bezrobotna, menedżer i zwykły pracownik, świeżo upieczony student i doświadczony trener, z długoletnim stażem. W ostatnim czasie wiele uczelni oferuje studia podyplomowe z Coachingu za darmo! To możliwe, dzięki dofinansowaniu z pieniędzy unijnych. Nauka na kierunku Coaching trwa trzy lata lub rok, w zależności od rodzaju wybranych studiów. Osoby zainteresowane drugim etapem edukacji akademickiej (studiami magisterskimi) mogą podjąć naukę między innymi na studiach z zarządzania lub marketingu.
Uczelnia w odpowiedzi na zapotrzebowanie na rynku na osoby zajmujące się doradztwem egzystencjalnym otworzyła nowy kierunek studiów, a mianowicie doradztwo filozoficzne i coaching. Studia mają wykształcić u studentów umiejętność diagnozowania problemu i pomocy w jego rozwiązaniu. Specjaliści zajmujący się tą dziedziną pomagają zmagać się z problemami, z którymi sobie nie radzimy.
 
W trakcie studiów:
 
Uczelnia daje swoim studentom możliwość dostępu do wiedzy z zakresu nie tylko filozofii życia, ale także psychologii, antropologii, etyki biznesu, zarządzania kapitałem ludzkim. Program został skonstruowany przez uczelnie w ten sposób, by wiedza teoretyczna krzyżowała się z praktyką.
 
Student uczęszcza zatem na:
- warsztaty mediacyjne
- warsztaty coachingowe
- trening interpersonalny
- ćwiczenia z technik argumentacyjnych
 
Po studiach:
 
Dzięki starannemu doborowi treści programowych przez uczelnię absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się HR, doardztwem egzystencjalnym, certyfikacją etyczną, coachingiem indywidualnym, kariery lub biznesu czy mediacjami.
W odpowiedzi na zapotrzebowanie na rynku na osoby zajmujące się doradztwem egzystencjalnym powstał nowy kierunek studiów, a mianowicie doradztwo filozoficzne i coaching. Studia mają wykształcić u studentów umiejętność diagnozowania problemu i pomocy w jego rozwiązaniu. Specjaliści zajmujący się tą dziedziną pomagają zmagać się z problemami, z którymi sobie nie radzimy.
Co robi piłkarz, gdy dostaje tak zwaną "ofertę nie do odrzucenia"? Przyjmuje ją i przechodzi do nowego klubu. Zmienia otoczenie, zawiera nowe znajomości i zapisuje nowy rozdział w życiu. Maturzyści mają szansę poczuć się jak piłkarze. Dostają na tacy atrakcyjny kierunek studiów "doradztwo i coaching". Te studia poszerzają horyzonty, a przy okazji dają dużo satysfakcji (także finansowej). Przed kandydatami na ten kierunek nie stawia się żadnych wygórowanych wymagań. Oczywiście dobrze mieć jak najlepsze oceny na świadectwie maturalnym, gdyż wtedy szansa na wywalczenie indeksu wzrasta. Niemniej liczy się także kolejność zgłoszeń, więc kto pierwszy, ten lepszy. Kto może studiować doradztwo i coaching? Oferta skierowana jest do każdego. Nie trzeba być wybitnym "zawodnikiem" Nie trzeba być bajecznie wyszkolonym (technicznie). Nie trzeba nawet strzelać pięknych bramek na życiowym boisku. Wystarczy podjąć wyzwanie i spróbować swych sił. A, że wiedza i umiejętności nabyte w trakcie tych studiów przydają się także w trakcie kariery zawodowej i w ogóle w codziennych sytuacjach życiowych, niech będzie ich dodatkowym atutem. Praktyczne umiejętności - oto dewiza tych studiów odmieniana przez wszystkie przypadki. I rzeczywiście tak jest. Studenci doradztwa i coachingu potrafią dzięki nim odnaleźć się w każdej sytuacji.
Wszystkie rzeczowe ślady działalności ludzkiej oraz przeobrażony krajobraz składają się na dziedzictwo kultury materialnej. Stanowią zasoby kulturowe współczesnych społeczeństw, który potrzebuje profesjonalnego i fachowego zarządzania, dlatego powstał kierunek studiów Dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie.
Studia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna skierowane są do osób, które chciałyby pracować w mediach oraz w innych branżach, w których potrzebna jest współpraca z mediami. Jest to idealna propozycja dla dobrych obserwatorów trendów społecznych, osób zainteresowanych wpływem i rolą mediów w każdym aspekcie życia społecznego, a także dla tych, którzy chcą nauczyć się bardzo dobrego warsztatu dziennikarskiego i jednocześnie zdobyć szeroką wiedzę o współczesnym świecie, w którym media pełnią dziś zasadnicze funkcje.
Edytorstwo to odpowiednie studia dla osób wiążących przyszłość z rynkiem księgarskim lub branżą poligraficzną. Edytorzy biorą czynny udział w procesie wydawania różnorodnych tekstów (np. książek, broszur). Celem Edytorstwa jest przygotowanie wykwalifikowanych specjalistów znających doskonale rynek wydawniczy w Polsce i potrafiących profesjonalnie przygotować materiały tekstowe do druku. Z oferty studiów licencjackich na tym kierunku może skorzystać każdy maturzysta. Najlepiej, jeśli ma dobre wyniki na świadectwie maturalnym z przedmiotów humanistycznych. W studiowaniu pomoże mu też pewnie umiejętność obsługi programów graficznych i edytorów tekstu, a także zainteresowanie literaturą polską i historią ruchu wydawniczego na przestrzeni wieków. O wstępie na studia na kierunku Edytorstwo decyduje konkurs świadectw. W wielu miejscach edytorstwo nadal istnieje, jako specjalizacja w obrębie polonistyki. Nie jest to jednak regułą.
Etnologia to jedna z dyscyplin wchodząca w zakres antropologii - nauki o człowieku i jego kulturze. Klasyfikuje ona ludy na podstawie cech środowiskowych i kulturowych oraz opisuje poszczególne kultury. Etnologia to przede wszystkim porównawcza nauka o kulturach świata, zajmuje się także człowiekiem jako istotą społeczną i kulturową. Dzisiejsza etnologia analizuje mechanizmy funkcjonowania kultury, również masowej i popularnej, bada ruchy etniczne, nacjonalistyczne, religijne oraz procesy globalizacji kultury. Studia etnologiczne są idealnym rozwiązaniem dla osób, które interesuje problematyka etniczna i kulturowa oraz tych, którzy świetnie odnajdują się w kontaktach z odmiennymi kulturami i innymi ludźmi.

Miłośnik wiedzy, czyli przyszły student Filozofii będzie starał się ogarnąć swym umysłem wszechświat. Kierunek ten daje możliwość gigantycznego rozwoju osobistego. Filozofia to w szczególności rozważania na temat podstawowych problemów, takich jak istnienie, poznanie czy umysł. Zajmuje się ogólnymi i podstawowymi zagadkami świata. Filozofię można podzielić na ontologię, epistemologię, aksjologię, antropologię filozoficzną oraz filozofię społeczną. Osoba planująca rozwijać się w tym kierunku powinna posiadać zdolność jasnego przekazywania informacji innym, jak i budowania na ich podstawie własnych poglądów. Niezbędnikiem w tym kierunku jest samodzielność i ciekawość. Przydaje się również zainteresowanie przedmiotami humanistycznymi, takimi jak psychologia, prawo, historia.

Historia to humanistyczna i społeczna dziedzina nauki. Zajmuje się dochodzeniem do wiedzy o zdarzeniach minionych od czasów wynalezienia pisma na podstawie świadectw bezpośrednich, źródeł pisanych lub wyników badań nauk pomocniczych historii. Przedmiotem badań jest z reguły historia człowieka i cywilizacji ludzkiej. Szeroki zakres tej dziedziny sprawia, że studiowanie Historii to ciekawe wyzwanie.

Studenci zdobywają wiedzę ogólną w zakresie historii sztuki, jak również doświadczenie w analizie dzieł, rozumieniu ich znaczenia i funkcjonowania w bezpośrednim kontakcie z obiektami artystycznymi na wystawach, w galeriach oraz w trakcie pokazów filmów. Są to idealne studia dla osób interesujących się kulturą i sztuką. Dzięki różnorodnym formom kształcenia student ma stworzone możliwości rozwoju wszechstronnych zainteresowań. Trzeba jednak pamiętać, że studia na kierunku Historia sztuki mają charakter teoretyczny, w ich programie nie ma przewidzianych zajęć rozwijających aktywność artystyczną studentów.

Humanistyka drugiej generacji (Humanistyka 2.0) to innowacyjny kierunek studiów, który łączy w sobie wiedzę humanistyczną z umiejętnościami programistycznymi. Pozwoli to absolwentom na bycie dobrze wykształconymi humanistami będąc jednocześnie specjalistami od nowych mediów i technologii.
Żyjemy w erze informacji. Fachowcy z zakresu zarządzania informacją, gromadzenia, przetwarzania zbiorów informacyjnych niezbędni są w licznych dziedzinach gospodarki. Kandydat na ten kierunek studiów powinien być dokładny, wytrwały i cierpliwy. Pomoże to w funkcjonowaniu w zawodzie, między innymi w przygotowywaniu wykazów, zestawień i wprowadzaniu danych.
Studia na kierunku Judaistyka przygotowują studenta do pracy w instytucjach życia publicznego, wydawnictwach, fundacjach, szkolnictwie. Pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu historii, kultury, religii, a także sztuki Żydów ze szczególnym uwzględnieniem ich relacji z Polakami.
Kierunek studiów Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo powstał na rosnące potrzeby na rynku pracy w specjalistów od tworzenia i redagowania materiałów prasowych wyposażonych w dobre umiejętności praktycznej pracy w redakcjach i wydawnictwach. Interdyscyplinarny kierunek należy do obszarów nauk humanistycznych.
Dzięki studiom na kierunku Kultura śródziemnomorska student będzie miał szansę zdobyć wiedzę z zakresu literatury, historii oraz wielu zagadnień kulturowych regionu Śródziemnomorza. Słuchacz tego kierunku pozna języki antyczne, takie jak greka i łacina oraz jeden z języków nowożytnych używanych w krajach basenu Morza Śródziemnego. Zdobędzie wykształcenie ogólnohumanistyczne w zakresie literatury, historii oraz kultury krajów śródziemnomorskich. Studia na tym kierunku przygotowują specjalistów o wszechstronnej wiedzy humanistycznej i wysokim poziomie umiejętności w zakresie interdyscyplinarnego podejścia do zagadnień kulturowych.
Kierunek Kulturoznawstwo jest odpowiedzią na wyzwania jakie stawia współczesnej kulturze społeczeństwo informacyjne, globalizacja, przemiana kultury pod wpływem mediów, neoregionalizm, edukacja medialna oraz nowe sposoby zarządzania kulturą. Na kulturoznawstwie najlepiej odnajdą się humaniści, którzy interesują się sztuką, filmem, teatrem, literaturą i muzyką. Dzięki temu kierunkowi studenci znacznie rozwiną swoją wrażliwość na zjawiska kulturowe.

Kierunek  Media i komunikacja społeczna jest nastawiony na nauczanie zarządzania nowymi i tradycyjnymi sposobami komunikacji społecznej, przede wszystkim mediami komunikacji masowej. Kierunek ten daje możliwość poznania procesów zachodzących we współczesnym świecie i mechanizmów ich kształtowania.
Mediteranistyka jest dynamicznie rozwijającą się interdyscyplinarną gałęzią wiedzy, która wykłada wiedzę o Śródziemnomorzu, jego krajach, narodach, kulturach, religiach, historii i współczesności.
Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne to propozycja dla osób, które mają szeroki krąg zainteresowań humanistycznych, bujną wyobraźnie, są ciekawe świata i nie boją się wyzwań. Są to interdyscyplinarne studia, które pozwalają każdemu studentowi indywidualnie zaprojektować program swoich studiów. Studenci wybierają interesujące ich przedmioty z programów kierunków humanistycznych. Dobrymi kandydatami na MISH są osoby, które nie widzą możliwości zaspokojenia swej ciekawości poznawczej w ramach jednego tradycyjnego kierunku studiów, jednak na pewno nie są to studia dla osób niezdecydowanych i mających problem z wyborem kierunku. Dobry student MISH to osoba świadoma swoich możliwości i zainteresowań.

Militarystyka historyczna to kierunek, który odpowiada na zainteresowania młodzieży związane z zagadnieniem obronności i bezpieczeństwa oraz historią wojskowości.
Rozwój studiów muzeologicznych, dokonujący się bardzo dynamicznie w latach 80. i 90. XX w. niemal na całym świecie, uświadomił, iż ta dziedzina - traktowana dotąd jako "specjalizacja" - stała się jednym z najbardziej rozległych, długotrwałych i wymagających zakresów badań na styku humanistyki, nauk ścisłych, inżynierii i nauk przyrodniczych.
Jest to nowoczesne połączenie historii sztuki z zasadami sporządzania dokumentacji zabytków, problemami ochrony dóbr kultury i wystawiennictwem oraz podstawowymi zagadnieniami ekonomii i zarządzania. Studia mają na celu wykształcenie osoby, które będą profesjonalnie gospodarować finansami instytucji muzealnych lub prywatnych galerii artystycznych. Studia na tym kierunku powinny przygotować do sprawnego poruszania się w dziedzinach takich jak: zabytkoznawstwo, konserwatorstwo, muzealnictwo, kształtowanie i ochrony krajobrazu kulturowego oraz ochrona dziedzictwa kulturowego.
Polska może wytaczać nowe trendy w nauce! Przekona się o tym każdy, kto rozpocznie studia na Okcydentalistyce, jedynym w Europie kierunku studiów poświęconemu zachodniej cywilizacji.
Co wyróżnia go spośród wielu innych? Przede wszystkim nowatorstwo w sferze jakości nauczania, treści nauczania, sposobu przekazywania wiedzy, podejścia do studenta. Studia nastawione na kształcenie specjalistów od zagadnień związanych ze światem Zachodu, proponują swym studentom bardzo interesującą ofertę dydaktyczną. Oprócz wiedzy z najważniejszych dziedzin humanistyki, takich jak: filozofia, historia, kulturoznawstwo (ujętych w trzy duże moduły tematyczne) poruszają także szereg zagadnień związanych między innymi z prawem, gospodarką, religią, obyczajami, czy sztuką zachodniego świata. Rozwijają wobec tego w sposób kompleksowy, dając szerokie spojrzenie na fenomen jednej z najważniejszych cywilizacji w dziejach Ziemi. Interdyscyplinarny charakter tych studiów to jeden z ich największych plusów. Studia umożliwiają także zdobycie wielu umiejętności, przydatnych w codziennym życiu i docenianych przez pracodawców. Pozwala na to choćby mało znany na kierunkach humanistycznych sposób zdobywania zaliczeń w formie wspólnej pracy nad projektem. Studenci muszą wykazać się wobec tego biegłością w organizacji pracy, rzetelnością, skutecznością w działaniu oraz samodzielnością i kreatywnym podejściem do stawianych przed nimi zadań. Do rozwoju zachęca także możliwość dostosowania treści nauczania do własnych potrzeb, zainteresowań i możliwości. Studenci sami mogą wybrać to, czego chcą się uczyć!

Studia interdyscyplinarne, dające podstawy do dalszego kształcenia w różnych dziedzinach. Celem nauki jest poznanie zagadnień związanych z literaturą polską, ale też z literaturami innych krajów, w kontekście powiązań z innymi formami działalności kulturalnej (sztuki plastyczne, film, muzyka), a także z innymi dziedzinami współczesnej humanistyki. Zajęcia z przedmiotów komparatystycznych obejmują między innymi zagadnienia związane z: historią idei i tematologią, psychologią twórczości, intersemiotycznością i wzajemnymi związkami sztuk (literatury, malarstwa, muzyki), historią sztuki i historią muzyki, historią i teorią kultury, metodologią badań komparatystycznych, tłumaczeniem literackim.

Jeśli praca w wydawnictwie kojarzy się Wam jedynie z przestarzałymi metodami i koncepcjami, to studia na kierunku Publikowanie cyfrowe i sieciowe zapewne ukażą Wam tą branżę w zupełnie innym, nowoczesnym świetle. Współczesny rynek wydawniczy w znaczącej mierze opiera się na publikacjach elektronicznych. Jak stworzyć taką formę publikacji? Jakie strategie promocyjne stworzyć na potrzeby takiej publikacji? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziecie właśnie na tym kierunku studiów!
Nowy kierunek studiów Regionalistyka europejska przygotowuje późniejszych specjalistów do sprawy stosunków międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji europejskiej i jej regionalnych wyjątkowości.
Wiedza z dziedziny retoryki, czyli sztuki pięknego wysławiania się w czasach wszechobecnej komunikacji jest bardzo przydatna i często pożądana przez pracodawców. Studia na tym kierunku pokazują nie tylko teoretyczną stronę zagadnień związanych z retoryką, ale również ich praktyczne wykorzystanie.
Biorąc pod uwagę szybki rozwój ekonomiczny Rosji i wzrastającą współpracę polsko-rosyjską, nie ulega wątpliwości, że absolwent Rosjanoznastwa  bez trudu znajdzie miejsce pracy w Polsce i Rosji.
Studia Śródziemnomorskie dają możliwość zapoznania się z szeroko pojętą kulturą Śródziemnomorza od starożytności aż po czasy współczesne. Program nauczania na tym kierunku umożliwia poznanie i zrozumienie kultury wybranego regionu z naciskiem na aktualną problematykę i dominujące formy współczesnej kultury. Są to studia kulturoznawcze, a więc zapewniające teoretyczne podstawy konieczne do pełnego zrozumienia historii kultury i sztuki, filozofii i literatury świata śródziemnomorskiego w jego historycznym rozwoju i w wymiarze interdyscyplinarnym.

Studia wschodnioeuropejskie umożliwiają poznanie Europy Wschodniej w politycznym, społeczno-kulturalnym oraz gospodarczym wymiarze. Absolwent zdobędzie umiejętności umożliwiające rozpoznawanie, analizowanie i wyjaśnianie oraz rozwiązywanie problemów społecznych, politycznych, ekonomicznych, prawnych, kulturowych, etnicznych i religijnych właściwych dla obszaru Europy Wschodniej.

Branże związane z nowoczesnymi technologiami nie odczuły skutków kryzysu gospodarczego. Dynamiczny rozwój na przestrzeni ostatnich lat sprawił, iż znacząco wzrosło zapotrzebowanie na specjalistów, którzy posiadają rozległą wiedzę z zakresu narzędzi cyfrowych i ich praktycznego wykorzystania. Studia na kierunku Teksty kultury i animacja sieci dadzą Wam takie umiejętności! Czy warto wybrać ten kierunek? Nowoczesny program studiów, doświadczona kadra, rozbudowany blok warsztatów i laboratoriów, to trzy podstawowe argumenty świadczące o tym, że jest to kierunek godny polecenia!

Studia otwierają szansę poznania i zrozumienia teatru: jak patrzeć na teatr i jego funkcje w przeszłości i teraźniejszości, na czym polega sztuka teatru, jak analizować dawne i nowe przestawienia teatralne. Przez swoją złożoność studiowanie zaganiania, jakim jest teatr zmusza do poznania innych dziedzin kultury, np. literatury, filozofii,muzyki, filmu, telewizji.

 

Wschodoznawstwo - interdyscyplinarny kierunek naukowy traktujący o terytorium państw byłego ZSRR.
Wschodoznawstwo łączy elementy nauki o stosunkach międzynarodowych, politologii, historii, ekonomii, kulturoznawstwa i filologii.
Wschodoznawstwo to interdyscyplinarny kierunek naukowy traktujący o terytorium państw byłego ZSRR. Wschodoznawstwo łączy elementy nauki o stosunkach międzynarodowych, politologii, historii, ekonomii, kulturoznawstwa i filologii. Tylko taka, interdyscyplinarna wiedza, wzbogacona o treści kształcenia ogólnego w dziedzinie współczesnych problemów globalizacyjnych i integracyjnych zjawisk dotyczących regionu oraz wykraczających poza jego granice jako kontekstu tychże studiów, pozwoli absolwentowi Wschodoznawstwa właściwie rozpoznawać i analizować problemy społeczne, polityczne, ekonomiczne, prawne, kulturowe, etniczne i religijne na obszarze zainteresowań i być właściwie przygotowanym do podjęcia pracy lub studiów drugiego stopnia.