Jeśli kojarzysz nauki społeczne wyłącznie z psychologią, politologią lub socjologią, to czas najwyższy, żeby zweryfikować swoje mylne wyobrażenia. Rozbudowana oferta kierunków społecznych sprawia bowiem, iż każdy kandydat znajdzie program dostosowany do własnych wymagań i zainteresowań. Ty zapewne również!


Niegdyś uważano, że wykształcenie zdobyte w tej dziedzinie oznacza w przyszłości żmudną, mało dochodową pracę aczkolwiek uznanie społeczne. Dziś wiele firm solidnie opłaca specjalistów tego typu. Zarówno wielkie korporacje, jak i przeciętnej wielkości firmy potrzebują fachowców, którzy znają zasady funkcjonowania różnorodnych zbiorowości.

Jeśli jednak ukończyliście już inny kierunek studiów, to możecie skorzystać z bogatej oferty humanistycznych studiów podyplomowych, które prowadzone są przez prywatne i państwowe uczelnie, a szeroki wachlarz dostępnych kierunków pozwala na dostosowanie studium do własnych potrzeb i oczekiwań.

Amerykanistyka obejmuje tematykę związaną z kwestiami etnicznymi oraz społeczeństwem i państwami obu ameryk.  W trakcie studiów można poszerzać swoją wiedzę z zakresu historii i polityki obszarów Ameryki Północnej oraz Ameryki Łacińskiej. Studia te znakomicie rozwijają wiedzę z zakresu historii społeczeństw tych dwóch kontynentów.
Cześć mam na imię Maciek. Jestem studentem Analityki i kreatywności społecznej, kierunku studiów dla osób zainteresowanych przemianami społecznymi zachodzącymi we współczesnym świecie. Chciałbym zachęcić was do wyboru tych studiów, gdyż wiem z własnego doświadczenia, że można dzięki nim naprawdę wiele osiągnąć. Mój kierunek studiów ma charakter interdyscyplinarny. Program nauczania to mieszanina wielu różnorodnych przedmiotów, reprezentujących dwie dziedziny wiedzy: nauki humanistyczne i nauki społeczne. Przenikanie się tych dwóch dyscyplin naukowych pozwala lepiej zrozumieć człowieka i otaczający świat. Idealnym kandydatem do studiowania analityki i kreatywności społecznej jest osoba posiadająca umysł otwarty, kreatywny, chłonny i jednocześnie analityczny, logicznie myślący, sprawnie formułujący wnioski w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań. Od osób ubiegających się o indeks oczekuje się również wiedzy humanistycznej na poziomie szkoły średniej oraz sprawności językowej umożliwiającej swobodną komunikację zarówno w języku ojczystym, jak i w języku obcym. O wstępie na studia decyduje konkurs świadectw. Priorytetowo traktuje się przedmioty humanistyczne oraz języki obce.
Polska słynie z dobrych uczelni. Nic dziwnego, że tak dużo osób chce się kształcić na studiach wyższych. To właśnie dla nich uczelnie nieustannie uatrakcyjniają swą ofertę edukacyjną. By wyjść naprzeciw oczekiwaniom młodych, spragnionych wiedzy ludzi powstał kierunek studiów o nazwie Dialog i doradztwo społeczne. Możesz się na nim kształcić, jeśli cenisz sobie nauki humanistyczne i bliska Ci jest tematyka społeczna. Studiując Dialog i doradztwo społeczne zyskasz wszechstronne wykształcenie i rozwiniesz cenne umiejętności, które będziesz mógł wykorzystać w pracy w konkretnym zawodzie. Na pewno przyda Ci się wiedza teoretyczna z nauk społecznych. Podstawowe zagadnienia z psychologii i socjologii wzbogacą Twoją wiedzę o człowieku, zaś specjalistyczne przedmioty pozwolą lepiej rozwiązywać wiele problemów społecznych, z którymi zetkniesz się w przyszłości. Nabór na ten kierunek odbywa się na zasadzie konkursu świadectw.
studia na kierunku Etyka?
Stanowią humanistyczną odpowiedź na, dominujący dzisiaj, przedmiotowy i merkantylny stosunek do człowieka.
Uczą twórczego, samodzielnego myślenia.
Zapewniają absolwentom zdolność adaptacji we współczesnym świecie, w stale zmieniających się warunkach życia i hierarchiach wartości.
Pomagają w zrozumieniu innych ludzi i odmiennych kultur.
Sprzyjają odnalezieniu własnej drogi, własnego ethosu.
Studia na kierunku Etyka stanowią humanistyczną odpowiedź na, dominujący dzisiaj, przedmiotowy i merkantylny stosunek do człowieka. Uczą twórczego, samodzielnego myślenia. Zapewniają absolwentom zdolność adaptacji we współczesnym świecie, w stale zmieniających się warunkach życia i hierarchiach wartości. Pomagają w zrozumieniu innych ludzi i odmiennych kultur. Sprzyjają odnalezieniu własnej drogi, własnego ethosu.
Kognitywistyka (j. ang. Cognitive Science) to interdyscyplinarna dziedzina nauki, której głównym obszarem badawczym jest język, uczenie się, myślenie, percepcja, inteligencja kognitywna, podejmowanie decyzji i świadomość. Studia na kierunku Kognitywistyka podejmują również temat budowy sztucznej inteligencji, a raczej maszyny, która w przyszłości być może zastąpi człowieka w niektórych działaniach.

We współczesnym świecie narastają konflikty interesów między podmiotami działającymi w serze publicznej, dlatego studenci kierunku Komunikacja promocyjna i kryzysowa uczyć się będą  ich rozwiązywania poprzez działania negocjacyjne między rządami a społeczeństwem, między grupami społecznymi i grupami interesów, ale też konfliktów i zatargów ujawniających się w indywidualnych protestach, wreszcie negocjowania w sytuacjach zagrożenia życia.
Na całym świecie z roku na rok wydatki na reklamę rosną i powstają firmy, które specjalizują się w jej coraz bardziej oryginalnych i wymyślnych formach. W związku z takimi trendami wzrasta znacząco zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny reklamy i PR. Wychodząc naprzeciw trendom na rynku pracy powstała Komunikacja wizerunkowa, która pomoże ukierunkować słuchaczy na zagadnienia komunikacji marketingowej przedsiębiorstw, wykorzystywane w działalności reklamowej i public relations. Kierunek ten to nowe, kompleksowe podejście do działań z obszaru marketingu i reklamy, a właśnie kompleksowość jest obecnie tym, czego poszukują potencjalni pracodawcy.
Studia adresowane są do osób, których zainteresowania obejmują obserwację i rozpoznanie społecznych, pedagogicznych i psychologicznych problemów związanych z życiem rodzinnym. Kierunek ten jest odpowiedzią na zmiany jakie zachodzą w podstawowych komórkach społeczeństwa, w miarę dynamicznego rozwoju, wydarzeń społecznych, politycznych, ekonomicznych. Kandydat powinien być osobą otwartą i świadomą faktu, że praca w zawodzie wymaga ciągłego kontaktu z ludźmi. Powinna go również charakteryzować chęć niesienia pomocy.
W wyniku połączenia dwóch dziedzin naukowych powstał nowy kierunek studiów: ochrona dóbr kultury i środowiska. Takie połączenie wynikało z zaleceń wielu międzynarodowych dokumentów jak i UE. Studia skierowane są do osób, które lubią biologię, historię i interesują się sztuką.
Kierunek politologia jest przeznaczony dla osób pasjonujących się historią i wiedzą o społeczeństwie, posiadających umiejętność sprawnego wypowiadania się, często przeglądających prasę codzienną i czytających dużo książek. Po ukończeniu drugiego lub trzeciego roku można sprecyzować swój kierunek. Zależnie od uczelni może to być m. in. specjalizacja dziennikarska czy samorządowa. Politologia to kierunek dla osób, które nie obawiają się przyswajania dużej ilości wiedzy teoretycznej, szczególnie w pierwszych semestrach.

Polityka publiczna to kierunek, który łączy umiejętności formalne, w tym prawnicze czy ekonomiczne, z właściwym rozumieniem roli społeczeństwa obywatelskiego. Studia te przygotowują nowy typ urzędnika - specjalisty w zakresie prawa, ale jednocześnie niezwykle otwartego na współpracę z obywatelami, który rozumie, że przestrzeń publiczna jest własnością wszystkich i każdy winien mieć wpływ na jej kształt. Polityka publiczna służy nadawaniu porządku zadaniom publicznym, od ich projektowania, poprzez realizowanie, aż do oceny wyników.
Studia na kierunku Polityka społeczna pozwalają zdobyć umiejętność do samodzielnej i twórczej pracy, uczą pracy badawczej oraz przygotowują do pracy naukowo-dydaktycznej. Kandydaci na ten kierunek powinni być otwarci i odpowiedzialni.
Praca socjalna to kierunek studiów dla osób nakierowanych na pomaganie innym, pracę z drugim człowiekiem, skupienie się na rozwiązywaniu problemów jednostki, rodziny lub grupy społecznej. Kierunek Praca socjalna jako jedna z części nauk społecznych zajmuje się diagnozowaniem, zrozumieniem, analizą, pomocą i przeciwdziałaniem problemom socjalnym. Studia na kierunku Praca socjalna dotyczą takich problemów współczesnego świata jak rozwój gospodarczy oraz wzrost jakości i standardu życia obywateli, a także marginalizacja i patologia jednostek i grup. Obecnie istnieje duże zapotrzebowanie społeczne na profesjonalnie przygotowane i wykwalifikowane kadry w obszarze pracy socjalne.

Kierunek odpowiada na potrzeby, które zrodziły się przez patologie społeczne. Poprzez naukę resocjalizacji podaje sposoby na radzenie sobie z konfliktami na tle społecznościowym, związanym z przestępczością.
Projektowanie aktywności społecznej to autorskie studia poszukiwane zarówno na rynku pracy w Polsce, jak i w Europie. Według prognoz demograficznych i ekonomicznych zmieniają się struktury wiekowej ludności, co przyczynia się do wzrostu popytu na usługi zdrowotne i opiekuńcze, więc zapotrzebowanie na specjalistów w tych dziedzinach będzie stale rosło.
Studia na tym kierunku wymagają od kandydata wielu predyspozycji. Psychologia zajmuje się badaniem mechanizmów i praw rządzących ludzkim zachowaniem i zjawiskami psychicznymi. U kandydata bardzo ważne jest zainteresowanie analizą i interpretacją zachowań ludzkich. Człowiek często ukrywa zachowania, z którymi sobie nie radzi, albo wcale ich nie zauważa. Nie lada wyzwanie stoi przed przyszłymi psychologami: zajrzeć w ludzką duszę, zdiagnozować i jeśli trzeba, pomóc. Psycholog powinien charakteryzować się otwartością na problemy innych i empatią. Ważna jest umiejętność budowania zaufania. Ze względu na to, że praca psychologa jest ciągłą rozmową z ludźmi, przyszły psycholog powinien umieć wypowiadać się jasnymi, prostymi zdaniami oraz umieć słuchać i obserwować.

Studia na kierunku Psychologia w zarządzaniu dostarczają i uzupełniają wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Zagadnienia tworzą spójną koncepcję dydaktyczną, której opracowanie poprzedzono wnikliwą analizą aktualnego stanu współczesnych organizacji, nacechowanych zmiennością i złożonością procesów wewnętrznych. Słuchacz tego kierunku zyskuje umiejętność kształtowania pozytywnych relacji z klientami i pozytywnego wizerunku organizacji oraz osiągania celów marketingowych przedsiębiorstwa. Będzie potrafił skutecznie negocjować i rozwiązywać konflikty, motywować do działania oraz budować przekaz reklamowy.
Chcesz się rozwijać? Idź na studia Samorząd terytorialny i polityka regionalna, tutaj rozwiniesz siebie i rozwiniesz świat. Studia umożliwiają dokonywanie głębokich zmian w obszarze społecznym i lokalnym. Dzięki studiowaniu na tym kierunku dowiesz się wszystkiego o polityce regionalnej, o sposobach wspierania rozwoju różnych obszarów, o zwiększaniu aktywności obywatelskiej, itp. Studia mają charakter interdyscyplinarny. Dają szeroką wiedzę z zakresu socjologii, prawa, ekonomii, zarządzania, administracji. Ucząc się na kierunku Samorząd terytorialny i polityka regionalna rozwijasz się wielokierunkowo. Maturzyści, którzy pragną rozpocząć studia na tym kierunku muszą przygotować się na konkurs świadectw. Wysokie oceny z przedmiotów humanistycznych, ścisłych i języka obcego są przepustką na uczelnie posiadające ten kierunek studiów w swojej ofercie edukacyjnej. Samorząd terytorialny i polityka regionalna to studia trwające trzy lata. Po pierwszym etapie edukacji otrzymuje się tytuł licencjata. Zainteresowani mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich, na tym samym lub pokrewnym kierunku. Idealnym kandydatem na te studia jest osoba dobrze obeznana w zagadnieniach z dziedzin nauk humanistyczno - społecznych, a jednocześnie posiadająca analityczny umysł i wysokie kompetencje komunikacyjne, umożliwiające jej nawiązywanie kontaktów zarówno w języku polskim, jak i w języku obcym.
Socjologia jest to nauka badająca proces funkcjonowania i zmiany w społeczeństwie. Poprzez społeczne reguły i struktury łączące lub dzielące ludzi, socjologowie mogą zbadać, co jest przejawem więzi międzyludzkich. Jednostka jako indywiduum nie jest przedmiotem badań socjologicznich, zajmuje się nią psychologia. Socjologią może zajmować się osoba, która jest komunikatywnym obserwatorem ludzkiego zachowania oraz świata społecznego i jego problemów. Socjologia wykładana jako przedmiot akademicki może pojawić się na wielu kierunkach studiów, ale funkcjonuje przede wszystkim jako oddzielny kierunek studiów na wielu uczelniach w Polsce.
Od poziomu bezpieczeństwa państwa zależy poziom bezpieczeństwa jego obywateli. Im więcej zagrożeń wokół, tym ryzyko wystąpienia kryzysowych sytuacji wzrasta. Jak wyeliminować zagrożenia pokazują studia na kierunku socjologia grup dyspozycyjnych. Są to studia przeznaczone dla osób zainteresowanych zagadnieniami podejmowanymi przez nauki społeczne. Charakterystyczną cechą tego kierunku studiów jest nastawione na tematykę bezpieczeństwa narodowego. Socjolog grup dyspozycyjnych to osoba, która sprawnie porusza się w świecie nauk społecznych, będąc jednocześnie specjalistą w dziedzinie ochrony państwa i jego obywateli przed negatywnym wpływem rozmaitych zagrożeń. Socjolog grup dyspozycyjnych umie rozpoznać zagrożenia, wie, w jaki sposób je zwalczać lub minimalizować ich skutki. Rynek pracy wykazuje duże zapotrzebowanie na ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego. Warto więc zostać studentem kierunku socjologia grup dyspozycyjnych, by zdobyć bardzo przydatną wiedzę i cenne umiejętności.
Kierunek socjologia stosowana pozwala na połączenia wiedzy zaczerpniętej z kierunku socjologia z wykorzystaniem jej w praktyce. Studia dają możliwość otwartego spojrzenia na świat i ciągłego doskonalania się i dostosowywania do rynku pracy.
Kierunek Socjologia techniki i ekologii zajmuje się wyzwaniami związanymi z rozwojem nowych technologii i ekologicznymi problemami funkcjonowania zbiorowości. Wpisuje się w strategię rozwoju społeczeństwa innowacyjnego, w którym procesy rozwoju technologicznego współtworzone są przez procesy społeczne, a pojawiające się wraz z nimi problemy ekologiczne stanowią poważną barierę w zrównoważonym rozwoju. Słuchacz tego kierunku zyskuje wiedzę o odrębności przedmiotu i metodologii socjologii techniki i ekologii na tle innych dziedzin socjologicznych, związkach z innymi naukami oraz miejscu w strukturze nauk. Zapoznaje się z najnowszymi i klasycznymi koncepcjami kształtowania się społeczeństwa w kontekście aktualnych i potencjalnych kierunków zmian technologicznych i ekologicznych oraz z zależnościami pomiędzy środowiskiem technologicznym a codziennym funkcjonowaniem jednostki, budowaniem jej tożsamości, formami współpracy, stylem życia, aktywnością społeczną, obywatelską, zawodową.

Kierunek Zdrowie środowiskowe ma charakter interdyscyplinarny - obejmuje wiedzę z zakresu nauk o środowisku i przyrodniczych. Podaje rozwiązania problemów związanych ze wzrostem poziomu zanieczyszczenia środowiska i żywności.