Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie

adres:
 ul. Kaliskiego 2
 00-908 Warszawa 49
 Warszawa
 mazowieckie

kontakt:
 tel. 261837939

www.wat.edu.pl


Opis

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie jest wojskową, akademicką uczelnią politechniczną działającą od 1951 roku. Jako uczelnia publiczna nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej, Akademia kształci studentów i prowadzi badania naukowe.

 

W ofercie dydaktycznej WAT znajdują się: studia wyższe pierwszego stopnia (inżynierskie i licencjackie), drugiego stopnia (magisterskie), trzeciego stopnia (doktoranckie), a także studia podyplomowe oraz kursy dokształcające i językowe.

 

Akademia kształci studentów na studiach wojskowych i cywilnych. Absolwenci studiów wojskowych otrzymują tytuł zawodowy magistra inżyniera i mianowani są na stopień podporucznika. Studia cywilne są studiami ogólnodostępnymi, bez zobowiązań wobec resortu obrony narodowej. Studia te umożliwiają uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata, magistra inżyniera lub magistra, stopnia naukowego doktora.

 

Specyfiką Akademii jest kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP, w korpusach i grupach osobowych zgodnie z zapotrzebowaniem i limitem ustalanym każdego roku przez Ministra Obrony Narodowej. Rekrutacja na ten rodzaj studiów prowadzona jest wśród maturzystów zgłaszających akces do podjęcia służby w Wojsku Polskim. W czasie studiów podchorążowie otrzymują na koszt MON zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz uposażenie finansowe.

 

Akademia prowadzi studia cywilne w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na ponad dwudziestu kierunkach. Studia stacjonarne są bezpłatne, studia niestacjonarne - płatne. Limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów ustalane są decyzją Rektora przed rozpoczęciem rekrutacji.

 

Realizowane w Akademii programy kształcenia opracowano na podstawie uchwalonych przez Senat Uczelni zamierzonych efektów kształcenia, zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji (KRK) dla Szkolnictwa Wyższego w zakresie: wiedzy, umiejętności i kompetencji. W kształceniu kandydatów na żołnierzy zawodowych wykorzystane są także treści kształcenia, określone w opracowanym przez MON standardzie kształcenia wojskowego dla kandydatów na oficerów. Większość prowadzonych w Akademii kierunków studiów posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) lub/i Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT). Dzięki temu, poprzez zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, absolwenci WAT mogą konkurować zarówno na polskim jak i europejskim rynku pracy.

 

Proces dydaktyczny w WAT realizuje obecnie osiem podstawowych jednostek organizacyjnych: Wydział Cybernetyki, Wydział Elektroniki, Wydział Inżynierii Lądoweji Geodezji, Wydział Logistyki, Wydział Mechaniczny, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa, Wydział Nowych Technologii i Chemii oraz Instytut Optoelektroniki. Kształcenie w zakresie języków obcych, kultury fizycznej i szkolenia wojskowego odpowiednio realizują ogólnouczelniane jednostki dydaktyczne: Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Studium Szkolenia Wojskowego.

 

O randze i renomie Akademii stanowi wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczno-naukowa, w tym ponad:

90 profesorów, 100 doktorów habilitowanych oraz 400 doktorów. Ich liczba gwarantuje spełnienie wymagań prawnych prowadzenia określonych kierunków studiów wyższych i nadawanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w wybranych dyscyplinach naukowych. Ogółem w WAT pracuje obecnie ponad 800 nauczycieli akademickich.

 

Akademia prowadzi badania naukowe oraz prace wdrożeniowe i modernizacyjne w zakresie nauk technicznych oraz wojskowych.

 

Utworzona w (1951 r.) Biblioteka Główna WAT dysponuje zbiorem ponad 400 tys. woluminów: - wydawnictw zwartych (książek), czasopism i zbiorów specjalnych. Zapewnia także dostęp do licencjonowanych zbiorów elektronicznych (ponad 29 tys. tytułów). Zapewnia internetowy dostęp do katalogów i zamawianie wybranych pozycji drogą elektroniczną.

 

Wojskowa Akademia Techniczna jako uznana, ciesząca się dużą renomą uczelnia politechniczna, współpracuje z wieloma krajowymi uczelniami, instytucjami i ośrodkami naukowo-badawczymi, m.in. z: Politechniką Warszawską, Politechniką Poznańską, Politechniką Łódzką, Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN. Więzy współpracy łączą WAT także z uczelniami i instytucjami zagranicznymi m.in. z: Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Słowacji, Czech, Rumunii, a także USA. Efektem tej współpracy jest wymiana studentów i pracowników uczestniczących w realizacji międzynarodowych programów oraz prac i badań naukowych.

 

W WAT funkcjonuje Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS, umożliwiający studentom realizację części studiów w innych uczelniach krajowych i zagranicznych. Międzynarodowa wymiana studentów WAT odbywa się za pośrednictwem programu Erasmus+, a krajowa za pośrednictwem programu MOSTECH i in.

Jak potwierdzają publikowane rankingi i regularnie przeprowadzane ankiety, absolwenci Wojskowej Akademii Technicznej (dotychczas mury Akademii opuściło blisko 60 tys. absolwentów) są wysoko oceniani przez pracodawców w kraju i za granicą. Absolwenci WAT zyskują szerokie perspektywy zatrudnienia w wielu działach gospodarki i gałęziach przemysłu, zarówno w firmach państwowych, jak i prywatnych. Absolwenci studiów wojskowych WAT stanowią obecnie znaczną część stanu osobowego korpusu oficerskiego Wojska Polskiego.

 

Atrakcyjna lokalizacja uczelni w stolicy sprawia, że studia w WAT mają niepowtarzalną atmosferę. Akademia położona jest w najbliższym otoczeniu Puszczy Kampinoskiej, na terenie zielonej i ekologicznej części Bemowa. Uczelnia oddaje do dyspozycji studentów kampus akademicki obejmujący budynki o przeznaczeniu dydaktycznym, naukowo-badawczym oraz pełne zaplecze socjalno-bytowe, sportowo-rekreacyjne i kulturalne, w tym: domy studenckie, hotel akademicki, klub studencki, bibliotekę, księgarnię, kino akademickie, boiska, korty i hale sportowe, krytą pływalnię, restauracje, kawiarnie i bary.

 

Klub WAT oferuje bogaty program kulturalno-oświatowy, organizuje spotkania i koncerty, zapewnia możliwość wspólnego rozwijania zainteresowań kulturalnych. Członkowie Studenckiego Koła Historycznego uczestniczą w licznych rekonstrukcjach w kraju i poza jego granicami. W życiu kulturalnym uczelni aktywnie uczestniczy Chór Akademicki Wojskowej Akademii Technicznej. Zespół tworzą w większości studenci i absolwenci, zdobywając liczne nagrody na ogólnopolskich konkursach i festiwalach. Zainteresowania i pasje sportowe studenci i pracownicy uczelni mogą realizować w licznych sekcjach sportowych AZS WAT i w Klubie Żeglarskim WAT. Ośrodek i port jachtowy w Zegrzu położony jest 35 km od Warszawy nad Zalewem Zegrzyńskim. Zapewnia warunki do uprawiania turystyki i wypoczynku nad wodą. Na jego terenie znajduje się zespół domków letniskowych.

 

Studium Języków Obcych jest jednostką organizacyjną realizującą proces kształcenia języków dla wszystkich form studiów wyższych oraz studiów doktoranckich prowadzonych przez WAT. Organizuje również kursy językowe dla potrzeb MON zgodnie z normą NATO STANAG 6001 (poziomy 1-4).

 

Studium Wychowania Fizycznego organizuje i prowadzi w uczelni wszystkich przedsięwzięcia dotyczące działalności dydaktycznej i szkoleniowej w zakresie wychowania fizycznego i sportu studentów oraz kadry zawodowej i pracowników cywilnych WAT. Bazę Studium stanowi kompleks obiektów sportowych położonych na terenie kampusu WAT, z własną krytą pływalnią.

 

Studium Szkolenia Wojskowego jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną powołaną do wykonania wspólnych dla Wojskowej Akademii Technicznej zadań dydaktycznych i zajęć praktycznych, służących zdobywaniu i rozwijaniu wiedzy i umiejętności z dziedziny wojskowej (kształcenia wojskowego) przez żołnierzy zawodowych, dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, żołnierzy rezerwy i żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych.

Oferta edukacyjna

 

WYDZIAŁ CYBERNETYKI

 

Akredytacja PKA na wszystkich kierunkach studiów WCY (ocena instytucjonalna)

 

Studia licencjackie/magisterskie
kierunek: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

specjalności:

 • bezpieczeństwo europejskie
 • zarządzanie kryzysowe

 

kierunek: ZARZĄDZANIE
specjalności:

 • informacyjne wspomaganie zarządzania
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Studia inżynierskie
kierunek: INFORMATYKA W MEDYCYNIE

specjalności:

 • informatyczne systemy zarządzania w medycynie
 • inżynieria diagnostyki medycznej

 

Studia inżynierskie/magisterskie
kierunek: INFORMATYKA

specjalności:

 • bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych
 • informatyczne systemy zarządzania
 • internetowe technologie multimedialne
 • kryptologia *
 • mobilne systemy komputerowe
 • sieci teleinformatyczne *
 • systemy informatyczne *

* specjalność na zamówienie MON

 

kierunek: KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO
specjalności:

 • cyberobrona *
 • bezpieczeństwo cybernetyczne *
 • bezpieczeństwo informacyjne
 • systemy kryptograficzne

* specjalność na zamówienie MON

 

Studia doktoranckie
dyscyplina naukowa:

 • informatyka
 • nauki o bezpieczeństwie

 

Studia podyplomowe

 • bezpieczeństwo narodowe
 • bezpieczeństwo w środowiskach sieci teleinformatycznych
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Wydział prowadzi kursy dokształcające
www.wcy.wat.edu.pl
Dziekanat:
tel.: 261 839 528, fax: 261 837 262

 

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI

 

Studia inżynierskie/magisterskie
kierunek: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

akredytacja: PKA, KAUT
specjalności:

 • inżynieria systemów bezpieczeństwa
 • systemy cyfrowe
 • systemy informacyjno-pomiarowe
 • urządzenia i systemy elektroniczne
 • systemy teledetekcyjne
 • systemy teleinformatyczne
 • systemy telekomunikacyjne
 • eksploatacja systemów łączności *
 • metrologia *
 • radioelektroniczne urządzenia pokładowe *
 • rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne *
 • radiolokacja *
 • radionawigacja *

* specjalność na zamówienie MON

 

kierunek: ENERGETYKA (wspólnie z Wydziałem Mechanicznym)
specjalności:

 • elektroenergetyka
 • maszyny i urządzenia w energetyce

 

Studia doktoranckie
dyscypliny naukowe:

 • elektronika
 • telekomunikacja

 

Studia podyplomowe

 • organizacja i eksploatacja systemów informacyjnych (dla MON, razem z WCY)
 • systemy informacyjno-pomiarowe
 • systemy i sieci telekomunikacyjne
 • systemy i sieci następnej generacji
 • techniczna ochrona osób i mienia
 • inne dla potrzeb MON

 

Wydział prowadzi kursy dokształcające
www.wel.wat.edu.pl
Dziekanat:
tel.: 261 839 341, fax: 261 839 444

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I GEODEZJI

 

Studia inżynierskie/magisterskie
kierunek: BUDOWNICTWO

specjalności:

 • budownictwo komunikacyjne
 • budownictwo ogólne
 • inżynieria wojskowa *
 • infrastruktura wojskowa *
 • inżynieria materiałów budowlanych (II stopień)

* specjalność na zamówienie MON

 

kierunek: GEODEZJA I KARTOGRAFIA
akredytacja: PKA
specjalności:

 • fotogrametria
 • teledetekcja i systemy informacji geograficzne
 • meteorologia *
 • pomiary geodezyjne i systemy informacji terenowej *
 • rozpoznanie obrazowe *
 • techniki kosmiczne i satelitarne w geodezji (II stopień)

* specjalność na zamówienie MON

 

Studia doktoranckie
dyscypliny naukowe:

 • budownictwo
 • geodezja i kartografia

 

Studia podyplomowe

 • GIS, fotogrametria i teledetekcja w gospodarce narodowej, obronie kraju i ochronie środowiska
 • eksploatacja obiektów infrastruktury wojskowej


Wydział prowadzi kursy dokształcające
www.wig.wat.edu.pl
Dziekanat:
tel.: 261 839 414, 261 839 015, fax: 261 839 569

 

WYDZIAŁ LOGISTYKI

 

Studia inżynierskie
kierunek: LOGISTYKA (profil praktyczny)

specjalności:

 • logistyka odzysku
 • logistyka przedsiębiorstw
 • logistyka wojskowa *
 • transport i spedycja

* specjalność na zamówienie MON

 

Studia licencjackie
kierunek: OBRONNOŚĆ PAŃSTWA (profil praktyczny)
specjalności:

 • logistyka obronności i bezpieczeństwa
 • system militarny państwa
 • system pozamilitarny państwa
 • zarządzanie obronnością państwa

 

Studia podyplomowe

 • CLSC (Clased Loop Supply Chain) domknięta pętla łańcucha dostaw dzięki logistyce odzysku
 • zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa w warunkach ochrony środowiska
 • zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie
 • samorząd terytorialny w obronności państwa
 • zabezpieczenie logistyczne **
 • zarządzanie w systemie pozyskiwania sprzętu wojskowego **

** studia podyplomowe dla osób cywilnych oraz na zamówienie MON

 

Wydział prowadzi kursy dokształcające
www.wlo.wat.edu.pl
Dziekanat:
tel.: 261 837 655, fax: 261 839 206

 

WYDZIAŁ MECHANICZNY

 

Studia inżynierskie/magisterskie
kierunek: LOGISTYKA (profil ogólnoakademicki, prowadzony wspólnie z Wydziałem Logistyki)

specjalności:

 • logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych
 • logistyka w motoryzacji
 • logistyka przedsiębiorstw

 

kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Akredytacja: PKA, KUT, Europejskie certyfikaty: EUR-ACE?Bachelor, EUR-ACE?Master
specjalności:

 • logistyka wojskowa *
 • maszyny inżynieryjne *
 • maszyny inżynieryjno-budowlane i drogowe
 • mechatronika i diagnostyka samochodowa
 • pojazdy samochodowe i specjalne
 • techniki komputerowe w inżynierii mechanicznej
 • urządzenia i zastosowania produktów naftowych

* specjalność na zamówienie MON

 

Studia inżynierskie
kierunek: BIOGOSPODARKA
- (kierunek, realizowany przez trzy uczelnie: WAT w Warszawie; Politechnikę Warszawską, Politechnikę Łódzką)

 

Studia doktoranckie
dyscyplina naukowa:

 • budowa i eksploatacja maszyn
 • mechanika

 

Studia podyplomowe

 • bezpieczeństwo ruchu drogowego i rzeczoznawstwo samochodowe
 • diagnostyka pojazdów samochodowych
 • zarządzanie i organizacja w eksploatacji maszyn
 • budowlanych, drogowych i przeładunkowych
 • inne dla potrzeb MON

 

Wydział prowadzi kursy dokształcające
www.wme.wat.edu.pl
Dziekanat:
tel.: 261 837 100, 261 837 921, fax: 261 837 100

 

WYDZIAŁ MECHATRONIKI I LOTNICTWA

 

Studia inżynierskie/magisterskie
kierunek: MECHATRONIKA|

akredytacja: PKA
specjalności:

 • robotyka i automatyka przemysłowa
 • eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych *
 • konstrukcja broni i amunicji
 • inżynieria systemów mechatronicznych
 • techniki komputerowe w mechatronice
 • radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych *
 • uzbrojenie i elektronika *

* specjalność na zamówienie MON

 

kierunek: LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA
akredytacja: PKA
specjalności:

 • awionika **
 • samoloty i śmigłowce **
 • uzbrojenie lotnicze *
 • napędy lotnicze

* specjalność na zamówienie MON

** specjalność na studiach cywilnych oraz na zamówienie MON

 

kierunek: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA (tylko studia stacjonarne)
specjalności:

 • inżynieria bezpieczeństwa publicznego
 • inżynieria bezpieczeństwa technicznego

 

Studia doktoranckie
dyscyplina naukowa:

 • mechanika

 

Studia podyplomowe

 • konstrukcja i eksploatacja współczesnej techniki uzbrojenia
 • procedury pozyskiwania, wdrażania i eksploatacja
 • systemów uzbrojenia *
 • silniki lotnicze

* specjalność na zamówienie MON

 

Wydział prowadzi kursy dokształcające
www.wml.wat.edu.pl
Dziekanat:
tel.: 261 839 555, 261 837 645, fax: 261 837 581

 

WYDZIAŁ NOWYCH TECHNOLOGII I CHEMII

 

Studia inżynierskie/magisterskie
kierunek: CHEMIA

specjalności:

 • materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne
 • materiały wybuchowe i pirotechnika
 • ochrona przed skażeniami *

* specjalność na zamówienie MON

 

kierunek: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA (tylko studia stacjonarne)
akredytacja: PKA
specjalności:

 • materiały funkcjonalne
 • materiały konstrukcyjne
 • nowe materiały i technologie (II stopień)

 

Studia magisterskie
kierunek: CHEMIA I INŻYNIERIA MATERIAŁÓW SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA
- (kierunek interdyscyplinarny na studiach II stopnia, realizowany przez trzy uczelnie: WAT w Warszawie, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnikę Łódzką)

 

Studia doktoranckie
dyscyplina naukowa:

 • chemia
 • inżynieria materiałowa

 

Studia podyplomowe

 • materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne

 

Wydział prowadzi kursy dokształcające
www.wtc.wat.edu.pl
Dziekanat:
tel.: 261 839 474, 261 839 435, 261 839 438, fax: 261 839 470

 

 

INSTYTUT OPTOELEKTRONIKI

 

Studia inżynierskie
kierunek: INŻYNIERIA KOSMICZNA I SATELITARNA

Studia magisterskie
kierunek: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
specjalności:

 • lasery
 • systemy optoelektroniczne

 

Studia doktoranckie
dyscyplina naukowa:

 • elektronika
 • Instytut prowadzi kursy dokształcające

www.ioe.wat.edu.pl
Dziekanat:
tel.: 261 839 430, fax: 261 668 950

 

Absolwent otrzymujący tytuł licencjata na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE posiada podstawową wiedzę oraz umiejętności z zakresu bezpieczeństwa. Może podjąć pracę w charakterze specjalisty w zespołach zarządzania kryzysowego na różnych szczeblach administracji państwowej, zwłaszcza w obszarze zastosowań informatyki i analizy systemowej oraz w polskich przedstawicielstwach w instytucjach bezpieczeństwa międzynarodowego. Uzyskuje on możliwość zajmowania stanowisk w organach administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwach, organizacjach oraz instytucjach odpowiedzialnych za organizowanie działań w sytuacjach kryzysowych. Absolwent może podjąć pracę w placówkach zagranicznych NATO, UE; w Siłach Zbrojnych RP; Policji; Straży Granicznej; Straży Pożarnej; Straży Marszałkowskiej; Straży Miejskiej; Służbie Celnej; Agencji Celnej; Inspekcji Transportu Drogowego; w firmach zajmujących się bezpieczeństwem oraz porządkiem publicznym; w przedsiębiorstwach sektora ochrony osób i mienia, organizacji konwojów oraz imprez masowych; w firmach zajmujących się projektowaniem oraz realizacją systemów zabezpieczenia i monitoringu technicznego; w służbach likwidujących zagrożenia powodowane katastrofami naturalnymi, awariami technicznymi oraz działaniami terrorystycznymi.

 

Kierunek interdyscyplinarny BIOGOSPODARKA stanowi nową, atrakcyjną ofertę kształcenia w WAT. Jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie na ekspertów z zakresu nowych uregulowań i procesów zachodzących w gospodarce. Realizowany jest w partnerstwie, przez Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej i Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej. Realizacja kształcenia na kierunku biogospodarka jest ściśle powiązana ze stałym uczestnictwem i bezpośrednim wpływem interesariuszy zewnętrznych na kształt programu studiów i uzyskiwanych przez absolwentów efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Biogospodarka jest w stanie pobudzić i utrzymać wzrost gospodarczy i utworzyć miejsca pracy na obszarach wiejskich, przybrzeżnych i przemysłowych; ograniczyć uzależnienie od paliw kopalnych oraz przyczynić się do poprawy równowagi ekonomicznej i środowiskowej produkcji podstawowej i przemysłu przetwórczego. Program kształcenia obejmuje wiedzę inżynierską z trzech dyscyplin naukowych (biotechnologia, inżynieria środowiska, budowa i eksploatacja maszyn) z uwzględnieniem nauki i nowoczesnych technologii, logistyki, ekonomii, regulacji prawnych oraz zarządzania własnością intelektualną. Program kształcenia wykorzystuje aktualną wiedzę oraz najnowsze odkrycia i osiągnięcia naukowe w obszarze biogospodarki, w tym szczególnie w zakresie przetwórstwa spożywczego, inżynierii środowiska, bioenergetyki oraz technologii i procesów przemysłowych. Absolwenci interdyscyplinarnego kierunku Biogospodarka otrzymają dyplom inżynierski wszystkich trzech uczelni, na których prowadzone są studia.

 

Po ukończeniu studiów na kierunku BUDOWNICTWO absolwenci są przygotowani do projektowania wszystkich typów konstrukcji budownictwa mieszkaniowego a także obiektów użyteczności publicznej, organizowania produkcji elementów budowlanych. Posiadają wiedzę i umiejętności kierowania zespołami wraz ze stosowaniem elementów zarządzania projektem, budową i kapitałem, budowami wszelkiego rodzaju obiektów, nadzoru wykonawstwa budowlanego. Zna zastosowania technik komputerowych i nowoczesnych technologii w pracy inżynierskiej. Umie pracować w zespołach interdyscyplinarnych. Po ukończeniu studiów o tym kierunku absolwent posiada uprawnienia do działalności zawodowej w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz technologii i organizacji budowy na zasadach określonych w prawie budowlanym.

 

Studia na kierunku CHEMIA przygotowują absolwenta do: pracy w przedsiębiorstwach podległych ministrowi obrony narodowej i ministrowi gospodarki; pracy dydaktyczno-naukowej w szkolnictwie wojskowym i cywilnym, instytutach badawczo-rozwojowych i jednostkach wojskowych. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do pracy jako eksploatator sprzętu obrony przeciwchemicznej, specjalista w składach sprzętu ochrony przed skażeniami, laboratoriach i warsztatach specjalistycznych, odbiorca i eksploatator materiałów i paliw rakietowych, specjalista w składach materiałów wysoko-energetycznych i laboratoriach specjalistycznych, pracownik komórek i instytucji ochrony środowiska. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności jej wykorzystania oraz kwalifikacje specjalistyczne określone ustawą. Jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania zadań w zakresie: eksploatacji i rozwoju sprzętu ochrony przed skażeniami, prognozowania, oceny i likwidacji skażeń, eksploatacji i rozwoju materiałów wysokoenergetycznych, wdrażania nowych procedur i produktów do praktyki, bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz edukacji.

 

CHEMIA I INŻYNIERIA MATERIAŁÓW SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA jest kierunkiem interdyscyplinarnym na studiach stacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim. Łączy trzy dyscypliny naukowe: chemię, technologię chemiczną i inżynierię materiałową. Program studiów jest realizowany przez wydziały z trzech różnych uczelni: Wydział Nowych Technologii i Chemii WAT, Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) i Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej (PŁ). Koncepcja kształcenia na tym kierunku jest zgodna z misją wydziałów prowadzących kierunek, a jej zasadniczymi elementami są, między innymi: zasada jedności nauki i nauczania oraz włączanie studentów w prowadzane badania naukowe. Realizację takiej koncepcji umożliwia połączony potencjał naukowy trzech wydziałów, a w szczególności duża liczba samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych, specjalistyczna aparatura badawcza i rozwinięta współpraca krajowa i międzynarodowa. Dzięki temu studenci mają szansę rozwijania swych zainteresowań naukowych, podejmowania zróżnicowanych i specjalistycznych tematów prac magisterskich oraz wymiany poglądów naukowych z doświadczonymi i uznanymi badaczami. Studia są czterosemestralne. Studenci rekrutowani w danej uczelni realizują pierwszy semestr zajęć w uczelni macierzystej, dwa kolejne na uczelniach partnerskich, a czwarty semestr dyplomowy - ponownie w uczelni macierzystej. Na studia mogą zgłaszać się kandydaci zarówno po pokrewnych kierunkach politechnicznych, jak i uniwersyteckich. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy magister inżynier.

 

Po ukończeniu kierunku ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA absolwenci są przygotowani do projektowania, realizacji i eksploatacji analogowych i cyfrowych układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. Są specjalistami w zakresie kreowania postępu technicznego w przemyśle elektronicznym telekomunikacyjnym oraz do podejmowania prac badawczych w biurach projektowych i rozwojowych przedsiębiorstw. Są przygotowani do pracy w instytutach badawczych i na uczelniach a także pracy w firmach produkujących sprzęt elektroniczny i telekomunikacyjny, u operatorów sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.

 

Studenci kierunku ENERGETYKA w trakcie studiów przygotowani zostają do egzaminu państwowego uprawniającego do wydawania świadectwa energetycznego budynku, mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz energetycznych uprawniających do projektowania lub kierowania elektrycznymi robotami budowlanymi. Absolwenci  przygotowani są do podjęcia pracy na różnych stanowiskach: energetyka zawodowa (elektrownie, sieci, diagnostyka maszyn, bezpieczeństwo i niezawodność urządzeń i systemów energetycznych), w samorządzie terytorialnym, służbach komunalnych. Znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach budowlanych i usługowych. Są specjalistami w zakresie gospodarki nośnikami energetycznymi; urządzeń ciepłowniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych; energetyki odnawialnej; służby utrzymania ruchu w zakładach pracy; przetwarzania i użytkowania energii; budowy i eksploatacji systemów i urządzeń energetycznych.

 

Absolwent studiów na kierunku GEODEZJA I KARTOGRAFIA jest przygotowany przede wszystkim do pracy w przedsiębiorstwach geodezyjnych. Posiada też wiedzę niezbędną do prowadzenia działalności inżynierskiej i naukowej w zakresie współczesnych metod i technik pomiarów geodezyjnych satelitarnych i naziemnych. Umie projektować i zakładać sieci geodezyjne poziome i pionowe. Zna metody i techniki przetwarzania analogowych i cyfrowych informacji obrazowych dla celów opracowań fotogrametrycznych i interpretacyjnych. Absolwent tego kierunku posiada wiedzę
i umiejętności z zakresu metod projektowania i tworzenia systemów informacji przestrzennej typu GIS (Geographic Information System) i LIS (Land Information System).Jest przygotowany do tworzenia katastru nieruchomości oraz procedur stosowanych w gospodarce nieruchomościami, geodezyjnej obsługi obiektów inżynierskich i przemysłowych a także geodezyjnego urządzenia terenów rolnych.
Zna zasady projektowania oraz metody opracowania i sporządzania map topograficznych i inżynieryjno-gospodarczych z wykorzystaniem techniki komputerowej. Jest przygotowany do teledetekcyjnego badania atmosfery oraz prognozowania jej stanu. Absolwenci tego kierunku, po odbyciu przewidzianej przepisami praktyki zawodowej, będą mogli się ubiegać o uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w geodezji i kartografii, co jest równoznaczne z prawem wykonywania wolnego zawodu.

 

Absolwent kierunku INFORMATYKA W MEDYCYNIE posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu informatyki (w szczególności programowania strukturalnego i obiektowego, architektury systemów informatycznych i zaawansowanej analizy danych) i potrafi ją efektywnie wykorzystywać w obszarze projektowania, budowy i administrowania systemów komputerowych wspomagania procesów diagnostyki i terapii medycznej. Absolwent ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą: komputerowych systemów wspomagania decyzji medycznych, modelowania procesów i wzorców medycznych, zarządzania szpitalnymi zasobami medycznymi, analizy jakości technologii medycznych, przetwarzania danych o zdarzeniach medycznych, mobilnych systemach monitoringu medycznego, zarządzania systemami służby zdrowia, integracji danych medycznych, przetwarzania  obrazów medycznych, wykorzystania symulacji komputerowej w medycynie oraz modeli procesów występujących w medycynie. Absolwent zna zasady działania wykorzystywanych w praktyce nowoczesnych urządzeń diagnostyki medycznej oraz metody i techniki efektywnego przetwarzania danych medycznych generowanych przez te urządzenia. Absolwenci tego kierunku powinni znaleźć zatrudnienie w jednostkach opieki zdrowotnej, szpitalach, systemie podstawowej opieki zdrowotnej (SPOZ), publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, organizacjach finansujących opiekę zdrowotną, firmach ubezpieczeniowych, firmach farmaceutycznych, firmach zajmujących się produkcją aparatury medycznej, a także jednostkach naukowych.

 

Absolwent kończący kierunek INFORMATYKA jest specjalistą szczególnie dużej wiedzy dotyczącej budowy i eksploatacji oprogramowania systemowego (sieciowego i systemów rozproszonych) oraz systemów komputerowych (architektury, systemów operacyjnych). Posiada wysokie umiejętności programowania (języki ADA, JAVA,C/C++ oraz nowoczesne urządzenia szybkiego wytwarzania aplikacji typu CASE) a także umie projektować złożone systemy informatyczne. Jego zasób wiedzy jest bardzo duży z zakresu analizy systemów, projektowania systemów informatycznych i sieci komputerowych oraz ich zarządzania. Posługuje się metodą symulacji komputerowej oraz metodami sztucznej inteligencji. Umie zarządzać procesami logistycznymi i pracownikami w dowolnej firmie a także posiada szczególnie wysokie umiejętności marketingowe.


Kierunek INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Globalnym celem nowej dyscypliny nauki, jaką stanowi inżynieria bezpieczeństwa (safety engineering, Sicherheitstechnik), jest maksymalizacja ochrony ludzi, środowiska naturalnego oraz dóbr cywilizacji. Cel ten jest urzeczywistniony poprzez realizację we wzajemnym sprzężeniu zadań dwóch zasadniczych dziedzin, z których składa się ta inżynieria. Dziedzinami tymi są inżynieria bezpieczeństwa technicznego oraz inżynieria bezpieczeństwa cywilnego. Inżynieria bezpieczeństwa technicznego zajmuję się takim zaprojektowaniem, zbudowaniem, eksploatacją i likwidacją obiektów technicznych ( przez obiekt techniczny rozumie się zespół systemów, maszyn, urządzeń i ludzi, związanych z sobą zarówno w sensie strukturalnym, jak i funkcjonalnym oraz mający do wykonania ściśle określone samodzielne zadanie w ciągu zadanego czasu w dokładnie sprecyzowanych warunkach zewnętrznych), by zminimalizować ich negatywne oddziaływanie na otoczenie, tj. na ludzi, środowisko naturalne i dobra cywilizacji.

 

INŻYNIERIA KOSMICZNA I SATELITARNA to nowy kierunek studiów pierwszego stopnia w Wojskowej Akademii Technicznej przygotowujący absolwentów do pracy w dziedzinie innowacyjnych technik kosmicznych i satelitarnych. Specjaliści z różnych dziedzin zapewniają wysoki poziom nauki oraz ciekawie prowadzone zajęcia w oparciu o nowocześnie wyposażone laboratoria. Studia trwają siedem semestrów (3,5 roku). Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia na kierunku inżynieria kosmiczna i satelitarna oraz tytuł zawodowy inżyniera.

 

Absolwenci kierunku INŻYNIERIA MATERIAŁOWA przygotowuje absolwentów pod względem teoretycznym i praktycznym do twórczej pracy w zakresie problematyki materiałowej w uczelniach technicznych, instytutach naukowych, zapleczu naukowo-badawczym przemysłu i wojska, a także w firmach wdrożeniowych, projektowych, produkcyjnych, konsultingowych, wydawnictwach naukowych itp. Absolwenci kierunku inżynieria materiałowa są przygotowani do podejmowania wszechstronnych rodzajów działalności inżynierskiej i naukowej, związanych z projektowaniem, przetwarzaniem, badaniem, doborem i użytkowaniem materiałów oraz uszlachetnianiem wyrobów. Absolwenci tego kierunku są przygotowani do pracy zawodowej w zakładach zajmujących się produkcją materiałów, urządzeń i elektroniki. Posiadają umiejętności w dziedzinie wytwarzania i badania materiałów, takich jak: metale i ich stopy, ceramika konstrukcyjna, elektroniczna i bioceramika, kompozyty, powłoki ochronne oraz polimery. Posiadają umiejętność stosowania podstawowych technik komputerowych  i wiedzy z zakresu oddziaływania materiałów na środowisko naturalne. Wśród zagadnień inżynierii bezpieczeństwa technicznego szczególną grupę tworzą wszelkie procedury związane bezpośrednio, jak i w sposób pośredni z określeniem prawdopodobieństwa i rozmiaru negatywnego oddziaływania obiektów technicznych na otoczenie.

 

Absolwent kierunku KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO  posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu informatyki, a także ogólną wiedzę z zakresu nauk matematycznych oraz inżynierii  bezpieczeństwa, w tym z obszaru bezpieczeństwa systemów technicznych tworzących Krytyczną Infrastrukturę Państwa (KIP). Proces kształcenia obejmuje m.in. tematykę z zakresu bezpieczeństwa informacji, inżynierii systemów bezpieczeństwa, zarządzania bezpieczeństwem informacji, budowy systemów ochrony informacji, bezpieczeństwa systemów informatycznych, zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz metod skutecznego przeciwdziałania tym zagrożeniom.
Zna główne zależności pomiędzy podmiotami i przedmiotami bezpieczeństwa oraz ich otoczeniem. Celem głównym kierunku studiów jest formowanie nowej kadry dla instytucji państwowych, ale również dla gospodarki narodowej. Szacuje się również, że wojsko co roku będzie potrzebować około 50 specjalistów w zakresie cyberbezpieczeństwa. Na kierunku kształcić się będą specjaliści od kryptografii, bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych i cyberbezpieczeństwa.

 

Absolwenci kierunku LOGISTYKA posiadają wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych i podstaw nauk ekonomicznych, organizacji zarządzania. Posiadają umiejętności menedżerskie, umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich, w zakresie projektowania systemów logistycznych oraz procesów logistycznych. Umieją zarządzać specjalistycznymi funkcjami i procesami logistycznymi a także kosztami, finansami, kapitałem, doborem personelu i jego szkoleniem. Posługują się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego. Absolwenci tego kierunku są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, logistycznych, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką.

 

Otrzymane wykształcenie na kierunku LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA oparte jest na gruntownej wiedzy z obszaru mechaniki, materiałów i technologii lotniczych, podstaw elektroniki, techniki mikroprocesorowej, automatyki, elektrotechniki i informatyki (w tym systemy CAD/CAM/CAE). Absolwenci studiów pierwszego stopnia tego kierunku  posiadają podstawową wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie konstruowania, wytwarzania i eksploatacji statków powietrznych i obiektów kosmicznych. Wiedza ta, w odniesieniu do wszystkich prowadzonych specjalności, obejmuje nowoczesne technologie i środki informacyjne oraz wymagania międzynarodowych instytucji lotniczych. Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka uzyskują niezbędną wiedzę i umiejętności dające możliwość podjęcia twórczej pracy projektowo - konstrukcyjnej, wdrożeniowej i naukowej, związanej z budową, eksploatacją statków powietrznych i obiektów kosmicznych.

 

Absolwenci kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN są specjalistami w zakresie mechaniki, projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn, informatyki, zastosowania i doboru materiałów inżynierskich. Uzyskują niezbędną wiedzę w zakresie technologii nowoczesnych procesów wytwarzania maszyn i produktów, metod ich badania a także technologii proekologicznych i systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem, bezpieczeństwem i jakością procesów wytwórczych. Absolwenci przygotowani są do kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz zarządzania procesami technologicznymi. Są również przygotowani do zarządzania pracowniami projektowymi z zakresu konstrukcji maszyn i procesów technologicznych. Absolwenci tego kierunku posiadają umiejętność podejmowania twórczych inicjatywi decyzji oraz samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Wykształcenie na kierunku MECHATRONIKA jest oparte na bazie gruntownej wiedzy z obszaru mechaniki, elektronicznych układów sterowania, wybranych działów informatyki stosowanej oraz szczególnym sposobie rozumowania w projektowaniu wyrobów i procesów wytwarzania. Programy nauczania uwzględniają niezbędne proporcje przedmiotów podstawowych, ogólnych i technicznych w taki sposób, aby stworzyć solidną bazę do kształcenia specjalistycznego. Studia umożliwiają uzyskanie wykształcenia odpowiadającego międzynarodowym standardom i wymaganiom oraz aktualnej wiedzy inżynierskiej w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń i systemów technicznych, charakteryzujących się strukturą realizowaną za pomocą zespołów elektromechanicznych, mechanicznych (mikromechanicznych), elektrycznych i optycznych wraz z układem sterowania opartym o technikę mikroprocesorową. 

 

Kierunek studiów OBRONNOŚĆ PAŃSTWA stanowi odpowiedź na potrzeby rynku pracy, na którym poszukiwani są absolwenci przygotowani do działalności związanej z obronnością państwa, szczególnie w zakresie organizowania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym w czasie pokoju, zagrożenia i wojny. Celem kształcenia na tym kierunku jest wyposażenie absolwentów w wiedzę i umiejętności rozumienia zdarzeń oraz procesów bezpieczeństwa i obronności w wymiarze: politycznym, ekonomicznym, militarnym, społeczno-kulturowym, ekologicznym i innym. Edukacja obejmuje także elementy wiedzy technicznej dotyczącej wybranych technologii wojskowych, potrzebnej do analizy, prognozowania i oceny ryzyka w zarządzaniu obronnością w Polsce, Europie i na świecie. Profil praktyczny studiów na kierunku obronność państwa oznacza, iż znaczny udział w procesie kształcenia stanowić będzie komponent zajęć o charakterze praktycznym, a jednocześnie specjalistycznym. Składają się na niego zarówno zajęcia prowadzone w Uczelni, realizowane przez kadrę akademicką o doświadczeniu praktycznym (wojskowym i cywilnym), jak i pracę uczelnianą w warunkach bliższych środowisku pracy (trzymiesięczna praktyka zawodowa; ćwiczenia; laboratoria; warsztaty; projekty własne studentów oparte na realnych przypadkach oraz seminaria z udziałem przedstawicieli podmiotów gospodarczych, administracji, instytucji i organizacji zajmujących się obronnością i bezpieczeństwem państwa). Taka formuła, dotycząca wielu przedmiotów kierunkowych, fakultatywnych i realizowanych w ramach wybranych specjalności, umożliwi weryfikowanie wiedzy i umiejętności absolwenta w danym środowisku zawodowym. Program kształcenia jest efektem konsultacji środowiska akademickiego z przedstawicielami gospodarki, administracji publicznej oraz instytucji i organizacji zajmujących się obronnością i bezpieczeństwem państwa.

 

Kierunek ZARZĄDZANIE jest kierunkiem studiów z zakresu nauk ekonomicznych. Absolwenci tego kierunku posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczących istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw, struktur bezpieczeństwa państwa i instytucji publicznych). Posiadają umiejętności krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych. Umieją organizować pracę w zespole i kierować zespołami oraz skutecznie komunikować się i negocjować. Kierunek ten przygotowuje do pracy na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania menadżerów średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym a także do prowadzenia własnej działalności.

Zasady rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA WOJSKOWE

Na studia wojskowe może być przyjęta osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie
 • nie jest karana sądownie
 • posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną stwierdzoną przez wojskową komisję lekarską i wojskową pracownię psychologiczną
 • posiada wiek co najmniej 18 lat
 • posiada świadectwo dojrzałości
 • posiada znajomość j. angielskiego pozwalającą na uzyskanie 8 pkt. rankingowych (na maturze 80% na poziomie podstawowym lub 40% na poziomie rozszerzonym)
 • uzyska min. 1 pkt. ze sprawdzianu sprawności fizycznej (max - 3 punkty rankingowe)
 • uzyska min. 1 pkt za rozmowę kwalifikacyjną (max - 2 punkty rankingowe)

kandydatom, którzy spełnią powyższe warunki, liczone są punkty rankingowe
(max - 100 punktów rankingowych), za określone przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym
w części pisemnej podane w tabeli zawartej zasadach rekrutacji opublikowanych na stronie www.wat.edu.pl

 

 

WYKAZ PRZEDMIOTÓW, KTÓRYCH WYNIKI UWZGLĘDNIANE
SĄ PRZY NALICZANIU PUNKTÓW RANKINGOWYCH NA STUDIA WOJSKOWE:

 • matematyka - max 45 pkt. rankingowych;
 • fizyka z astronomią (fizyka) - na wszystkie kierunki studiów z wyjątkiem kierunku chemia - max 30 pkt. rankingowych;
 • chemia - na kierunku chemia max 30 pkt. rankingowych;
 • język obcy nowożytny - max 20 pkt. rankingowych (warunek uzyskania min. 8 pkt. rankingowych z j. angielskiego);
 • język polski - max 5 pkt. rankingowych.

 

Dla kandydata z "nową maturą", który na świadectwie dojrzałości w części pisemnej, z przedmiotu wymienionego powyżej, posiada wynik z poziomu rozszerzonego i podstawowego, podstawą naliczenia punktów rankingowych za ten przedmiot jest wynik dający większą liczbę punktów rankingowych. Jeżeli kandydat zdawał na egzaminie dojrzałości ("stara matura") określony przedmiot pisemnie i ustnie, to podstawą naliczania punktów rankingowych jest ocena wyższa.

 

Kandydat ma prawo określić do trzech kierunków studiów - w przypadku nieprzyjęcia na pierwszy kierunek, kandydat jest rozpatrywany kolejno na drugim i trzecim określonym przez siebie kierunku studiów. Kandydat na studia "wojskowe" może jednocześnie zarejestrować się (w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej) na stacjonarne i/lub niestacjonarne studia "cywilne"; w takim przypadku
w pierwszej kolejności rozpatrywany jest na studiach "wojskowych" , w drugiej - na studiach "cywilnych" stacjonarnych, w trzeciej - na studiach "cywilnych" niestacjonarnych.

 

ELEMENTY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 • rejestracja poprzez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK) i złożenie wniosku do rektora WAT o powołanie do służby kandydackiej - od 1 do 31 marca;
 • badania lekarskie i badania psychologiczne mające na celu określenie zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej - skierowania wydaje Wojskowa Komenda Uzupełnień (WKU);
 • sprawdzian sprawności fizycznej przeprowadzany w WAT, obejmujący:

 

dla kobiet:

 • test szybkości - bieg na 50 m
 • test wytrzymałości - bieg na 800 m
 • test siły - zwis na drążku na czas

dla mężczyzn:

 • test szybkości - bieg na 50 m
 • test wytrzymałości - bieg na 1000 m
 • test siły - podciąganie na drążku na liczbę.

Za każdą konkurencję można otrzymać 100 pkt. przeliczeniowych - aby test był zaliczony, należy uzyskać min. 145 pkt. przeliczeniowych, co daje 1 pkt rankingowy (można uzyskać max 3 pkt. rankingowe);

 • rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu określenie motywacji do pełnienia zawodowej służby wojskowej - można uzyskać max 2 pkt., w przypadku posiadania dodatkowych umiejętności przydatnych w wojsku (np. klasa mundurowa, kurs spadochronowy itp.);
 • dla kandydatów którzy na maturze nie zdawali języka angielskiego, test z tego języka w WAT;
 • obliczenie punktów rankingowych na podstawie wyników maturalnych - wprowadzonych przez kandydata w IRK

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu)
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia w szkole średniej będące podstawą wyliczania pkt. rankingowych (np. dyplomy z olimpiad)
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niefigurowaniu w tym rejestrze
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do okazania w trakcie składania dokumentów)
 • aktualna fotografia jak do dowodu osobistego oraz przesłana poprzez IRK kolorowa fotografia w formie cyfrowej
 • skrócony odpis aktu urodzenia
 • życiorys
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje, przedłożone podczas rozmowy kwalifikacyjnej

 

 • Zakwalifikowani na studia wojskowe odbywają na przełomie sierpnia i września podstawowe szkolenie wojskowe (PSW), zakończone złożeniem przysięgi wojskowej.
 • Absolwenci studiów wojskowych otrzymują tytuł zawodowy magister inżynier,
  są mianowani na stopień podporucznika i kierowani do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

 

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA CYWILNE I STOPNIA

Kandydat w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej może zarejestrować się na studia stacjonarne i niestacjonarne; w przypadku takiej jednoczesnej rejestracji, najpierw jest rozpatrywany na studiach stacjonarnych, a dopiero w przypadku nieprzyjęcia na studia stacjonarne, jest rozpatrywany na studiach niestacjonarnych. Studia stacjonarne są bezpłatne, a na studiach niestacjonarnych pobierane jest czesne. Limity miejsc na poszczególne kierunki studiów oraz wysokość czesnego na studiach niestacjonarnych, podane są na stronie: www.wat.edu.pl

 

Rejestracja obejmuje:

 • wypełnienie na stronie Wojskowej Akademii Technicznej w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) podania-ankiety
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł;
 • uzupełnienie podania-ankiety o wyniki maturalne;

Podstawą naliczania punktów rankingowych są:

 • dla kandydata ze świadectwem "nowej matury" wyłącznie wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z ustalonych poniżej przedmiotów
 • dla kandydata ze świadectwem "starej matury" - oceny uzyskane w czasie egzaminu maturalnego z ustalonych poniżej przedmiotów:
Dane statystyczne o ilości kandydatów na jedno miejsce w 2016 r.

Kandydat przyjęty na studia ma obowiązek w wyznaczonym terminie dostarczyć wymagane dokumenty:

 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia uzyskane w szkole średniej (dyplomy olimpiad),
 • aktualna fotografia w wersji papierowej oraz kolorowa fotografia w formie cyfrowej przesłana przez IRK,
 • kserokopia dowodu osobistego

Niedostarczenie oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości w terminie o którym mowa powyżej, traktowane będzie jako rezygnacja z podjęcia studiów w Akademii.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Warszawa, ul. gen. S. Kaliskiego 2, budynek główny,

Sekcja ds. Rekrutacji
poniedziałek - piątek w godz. 7.30 ÷ 15.30
w okresie lipiec-wrzesień, w czwartek dodatkowo do 18.00
tel.: 261 837 939, 261 837 956, tel./fax: 261 837 938
e-mail: rekrutacja@wat.edu.pl

 

Zapraszamy do odwiedzenia uczelni na:

www.wat.edu.pl

https://www.youtube.com/user/UczelniaWAT

https://www.facebook.com/WOJSKOWA.AKADEMIA.TECHNICZNA

 

 

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA CYWILNE II STOPNIA:

 

Rekrutacja na studia prowadzona jest dwukrotnie:

 • dla studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym (październik),
 • dla studiów rozpoczynających się w semestrze letnim (luty),

 

Na studia może być przyjęta osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, inżyniera lub licencjata uzyskany na kierunku studiów zbieżnym lub pokrewnym do kierunku realizowanego w AkademiiKandydat podczas rejestracji w IRK wybiera interesujący go kierunek studiów i maksymalnie 3 specjalności na każdym rodzaju studiów. W przypadku nieprzyjęcia na pierwszą specjalność na studiach stacjonarnych rozpatrywany jest kolejno na drugą i trzecią. Jeżeli nie zakwalifikuje się na studia stacjonarne rozpatrywany jest analogicznie na studiach niestacjonarnych.
Studia stacjonarne są bezpłatne, zaś na studiach niestacjonarnych pobierane jest czesne.
Limity miejsc na poszczególne kierunki studiów oraz wysokość czesnego na studiach niestacjonarnych, podane są na stronie internetowej www.wat.edu.pl


Rejestracja kandydatów na wszystkie kierunki prowadzona jest centralnie na stronie Wojskowej Akademii Technicznej w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)


Na rejestrację składa się również dostarczenie przez kandydata dokumentów:

 • kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu),
 • kserokopia suplementu do dyplomu lub indeks,
 • aktualna fotografia w wersji papierowej oraz kolorowa fotografia w formie cyfrowej przesłana przez IRK,
 • kserokopia dowodu osobistego,

Decyzję w sprawie przyjęcia na specjalność określonego kierunku studiów, w ramach ustalonego limitu miejsc, podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, biorąc pod uwagę:

 • wynik ukończenia studiów wyższych,
 • kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na określonym kierunku studiów,
 • wyniki uzyskane w czasie trwania studiów wyższych.

Wyniki rekrutacji są podawane w IRK, na wywieszonych w WAT listach oraz w pisemnej decyzji wysłanej do każdego kandydata.

Dodatkowe informacje o terminach, zasadach rekrutacji itp. dostępne są na stronie www.wat.edu.pl

DZIEŃ OTWARTY:  25 marca 2017r.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Warszawa, ul. gen. S. Kaliskiego 2, budynek główny,

Sekcja ds. Rekrutacji
poniedziałek - piątek w godz. 7.30 ÷ 15.30
w okresie lipiec-wrzesień, w czwartek dodatkowo do 18.00
tel.: 261 837 939, 261 837 956, tel./fax: 261 837 938
e-mail: rekrutacja@wat.edu.pl
www.wat.edu.pl

 

 

WYSOKOŚCI OPŁAT NA STUDIA NIESTACJONARNE I i II STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017r.

 

Opłata rekrutacyjna. Jest to opłata, którą wnoszą kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia i nie podlega ona zwrotowi. Jej wysokość wynosi:

 • 85 zł - kandydaci na studia cywilne (w ramach jednej opłaty można zaproponować po trzy kierunki na dwóch rodzajach studiów - stacjonarnych, niestacjonarnych)
 • 100 zł - kandydaci na studia wojskowe (w ramach jednej opłaty można zaproponować trzy kierunki na trzech rodzajach studiów - stacjonarnych wojskowych, stacjonarnych cywilnych, niestacjonarnych cywilnych)

 

Opłata za zajęcia dydaktyczne (tzw. czesne). Jest to opłata wnoszona przez studentów studiów niestacjonarnych za każdy semestr studiów wysokość wynosi: