Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

adres:
 ul. Nowoursynowska 166
 02-787 Warszawa
 Warszawa
 mazowieckie

kontakt:
 tel. 225931000

www.sggw.pl


Opis

SGGW w Warszawie to nowoczesny uniwersytet przyrodniczy
Zajmuje pierwsze miejsce w rankingach uczelni rolniczych i przyrodniczych

 

51 miejsce na świecie w rankingu najlepszych uczelni rolniczych i leśniczych
(ranking QS World University Rankings serwisu TopUniversities.com)

 

Najbardziej innowacyjna i kreatywna uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych (konkurs organizowany przez ACI 2010, 2011, 2012, 2013, 2014)

 

Uczelnia Przyjazna Studentom (konkurs "PROstudent")

 

SGGW w Warszawie zajęła pierwsze miejsca w grupach rankingowych Perspektyw i Rzeczpospolitej: Kierunki o żywieniu i żywności, Kierunki rolnicze i leśne, oraz liczące się miejsca w zakresie Weterynarii i w Kierunkach przyrodniczych.
W ogólnym rankingu uczelni wyższych w 2014 roku SGGW zajęła 25 miejsce.

 

Najczęściej wybierana przez maturzystów uczelnia przyrodnicza
27 000 studentów
1 300 wykładowców
37 kierunków studiów
13 wydziałów
Wspólne badania naukowe i dydaktyczne z 250 zagranicznymi uczelniami i instytucjami z 50 państw świata.

 

SGGW w Warszawie to również prężnie działające organizacje studenckie:

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości SGGW
Akademicki Klub Turystyczny SGGW
Akademickie Stowarzyszenie Katolickie Soli Deo SGGW
AZS Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
ERASMUS STUDENT NETWORK SGGW
Chór Akademicki SGGW
Chór Kameralny SGGW
IAAS-Polska ? Międzynarodowa Organizacja Studentów Kierunków Rolniczych i Nauk Pokrewnych
IVSA ? Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Weterynarii
Ludowy Zespół Artystyczny "Promni" im. Zofii Solarzowej
Niezależne Zrzeszenie Studentów
Orkiestra Reprezentacyjna SGGW
Rewia Tańca
Ruch Akademicki Pod Prąd
Studencki Klub Jaskiniowy
Studencki Klub Podróżniczy "Czwórka"
Studencki Klub Wspinaczkowy
SQER Dance
Klub Żeglarski SGGW
Zespołu Sygnalistów Myśliwskich AKTEON

 

Nowoczesny Kampus i doskonałe warunki dydaktyczne
(ponad 70 hektarów powierzchni, 1 500 pomieszczeń dydaktycznych, 60 pracowni komputerowych, 300 sal wykładowych, 24 aule, nowoczesna biblioteka, Klinika Małych Zwierząt, Klinika Koni, Zwierzętarnia, kilka zakładów doświadczalnych i gospodarstw rolnych w całym kraju). Możliwość jednoczesnego studiowania na innych uczelniach rolniczych ? Program MOSTAR)

4 000 miejsc w 12-tu doskonale wyposażonych Domach Studenckich
(Internet przy każdym łóżku, kilkanaście stołówek studenckich)

 

Nowoczesne obiekty sportowe
(aqua park, hale sportowe, kryte korty tenisowe, siłownia, boiska sportowe, ośrodek hipoterapii).

 

Więcej na www.sggw.pl oraz www.facebook.com/SGGW.Warszawa

Oferta edukacyjna

Aktualne kierunki studiów wraz z opisami

 

 • Architektura krajobrazu
 • Biologia
 • Bioinżynieria zwierząt
 • Biotechnologia
 • Bezpieczeństwo żywności
 • Budownictwo
 • Dietetyka
 • Ekonomia
 • Finanse i rachunkowość
 • Gospodarka przestrzenna
 • Gastronomia i hotelarstwo
 • Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich
 • Informatyka
 • Informatyka i ekonometria
 • Inżynieria ekologiczna
 • Inżynieria i gospodarka wodna
 • Inżynieria systemów biotechnicznych
 • Inżynieria środowiska
 • Leśnictwo
 • Logistyka
 • Meblarstwo
 • Ochrona środowiska
 • Ogrodnictwo
 • Ochrona zdrowia roślin
 • Pedagogika
 • Rolnictwo
 • Socjologia
 • Technologia drewna
 • Technologia żywności i żywienia człowieka (na WNoŻ)
 • Żywienie człowieka i ocena żywności (na WNoŻCziK)
 • Technologie energii odnawialnej
 • Technika Rolnicza i Leśna
 • Towaroznawstwo
 • Turystyka i rekreacja
 • Weterynaria
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zarządzanie
 • Zootechnika

Zasady rekrutacji

Rekrutacja 2015/2016

Wymagane dokumenty:

Kandydaci na studia w SGGW składają dokumenty w Biurze Spraw Studenckich (ul. Nowoursynowska 166; budynek 8) w terminach wyznaczonych w kalendarium rekrutacji.

Dokumenty wymagane przy rekrutacji na studia w SGGW:
rejestracja kandydata przez Internet (konieczne dołączenie cyfrowej fotografii kandydata)

 • ankieta osobowa/Podanie o przyjęcie na studia (wydruk na podstawie formularza rejestracyjnego z Systemu Obsługi Kandydatów - dostępny w Panelu Administracyjnym Kandydata).
 • oryginał lub wydany przez szkołę odpis świadectwa maturalnego lub dyplom IBO lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą. W przypadku gdy kandydat nie ma jeszcze dyplomu IBO powinien dostarczyć wydane przez szkołę zaświadczenie o zdaniu egzaminu maturalnego zawierające informacje o uzyskanych wynikach, a także pisemne oświadczenie kandydata o zobowiązaniu się do doręczenia oryginału świadectwa lub wydanego przez szkołę odpisu świadectwa w późniejszym, ustalonym przez komisję terminie - pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia w przypadku niedopełnienia zobowiązania.

 

Kandydaci ze świadectwem uzyskanym za granicą, uprawniającym do podjęcia studiów wyższych w kraju, w którym zostało wydane, składają oryginał świadectwa. Świadectwo musi być zalegalizowane lub opatrzone apostille oraz nostryfikowane w kuratorium oświaty.

 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (z oryginałem do wglądu).
 • dwie aktualne fotografie papierowe zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych i ta sama fotografia - w formie cyfrowej - dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowana przez administratora systemu.
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów) - wzór kopii.
 • orzeczenie lekarskie - kandydaci na kierunki studiów, na które tego typu orzeczenie jest wymagane, po zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia mają w Systemie Obsługi Kandydatów udostępnione do wydruku skierowanie do lekarza medycyny pracy i zobowiązani są do złożenia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o stanie zdrowia w dziekanacie właściwego wydziału, najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć - wydruk, dostępny w Panelu Administracyjnym Systemu Obsługi Kandydatów po zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia.
 • oświadczenie kandydata o spełnieniu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat (dotyczy tylko studiów stacjonarnych) - formularz oświadczenia i wydruk, dostępne w Panelu Administracyjnym Systemu Obsługi Kandydatów po zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia.

 

UWAGA!

 

Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne składają dokumenty po zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia. Laureaci olimpiad centralnych i konkursów składają dokumenty po zarejestrowaniu się w SOK w terminie wskazanym w kalendarium rekrutacji. Każdy kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną na numer konta bankowego, który zostanie mu przydzielony w trakcie rejestracji internetowej w SOK.
www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja

 

Kierunki Studiów

Koła Naukowe

 

Studia podyplomowe działające w SGGW

 

Studia doktoranckie SGGW

 

Organizacje studenckie SGGW

 

MBA
Zarządzanie w Agrobiznesie MBA

 

Podwójny Dyplom
Program MostAR

 

Studia w języku angielskim