Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Biologii

adres:
 ul. Umultowska 89
 61-614 Poznań
 Poznań
 wielkopolskie

kontakt:
 tel. 618295556

www.biologia.amu.edu.pl


Opis

Dlaczego warto studiować na Wydziale Biologii?

 

Jeżeli ciekawi Cię przyroda i otaczający świat to Wydział Biologii UAM jest miejscem dla Ciebie. 

 

Studia na Wydziale Biologii to jedne z najatrakcyjniejszych i najbardziej prestiżowych studiów w zakresie nauk biologicznych. Studiując na naszym Wydziale poznasz najbardziej skryte tajniki życia organizmów od form najprostszych jakimi są bakterie i wirusy, poprzez bardziej złożone: rośliny, zwierzęta i człowieka. W zależności od kierunku i wybranej specjalności sam zdecydujesz o swojej ścieżce edukacyjnej w trakcie studiów zarówno licencjackich jak i magisterskich.

 

Z nami masz szanse

 • realizować swoje zainteresowania przyrodnicze
 • w ramach zajęć praktycznych poznać nowoczesne technologie
 • uzyskać certyfikaty poświadczające zdobyte umiejętności praktyczne,
 • odbyć ćwiczenia terenowe w różnych regionach kraju i poza granicami,
 • przygotować się do zmieniającego się rynku pracy,
 • zrealizować część studiów w kraju lub za granicą w ramach programów wymiany studentów (MOST i ERASMUS),
 • uzyskać wsparcie finansowe oraz zdobyć stypendium naukowe, stypendium socjalne oraz zakwaterowanie w domach studenckich,
 • rozwinąć pasje dzięki licznym sekcjom Koła Naukowego Przyrodników lub poprzez działalność w Samorządzie Studentów.

 

Kim jesteśmy?
Wydział tworzą 4 Instytuty: Antropologii Biologii Eksperymentalnej, Biologii Molekularnej i Biotechnologii oraz Biologii Środowiska, w ramach których funkcjonuje 27 zakładów.

W ocenie jednostek naukowych, przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wydział uzyskał kategorię A, natomiast w ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej przeprowadzonej w 2015 r. Wydział otrzymał ocenę wyróżniającą.
W 2014 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Wydziałowi Biologii w ramach Poznańskigo Konsorcjum RNA prestiżowy status KNOW - Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego. Status ten jest nadawany instytucjom naukowym prowadzącym badania na najwyższym poziomie i kształcącym doktorów na poziomie międzynarodowym. 

W ciągu roku ukazuje się ok. 350 publikacji naukowych, będących wynikiem badań naszych pracowników, doktorantów oraz studentów. Badania finansowane są przez liczne granty krajowe oraz międzynarodowe. Realizowane projekty wpisują się w najnowsze trendy nauki światowej a otrzymane wyniki są prezentowane na wielu prestiżowych konferencjach poza granicami Polski.
Wydział zaangażowany jest w cztery konsorcja o zasięgu międzynarodowym i pięć krajowych.

 

Czego uczymy?
Kształcimy łącznie ponad 1300 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na pięciu kierunkach studiów, z których wszystkie prowadzone są w ramach studiów o profilu ogólnoakademickim, a jeden z nich również o profilu praktycznym.

Najstarszym kierunkiem jest Biologia, w ramach której od 2009 roku można studiować na specjalnościach Nauczanie przyrody (I stopień) i Nauczanie biologii (II stopień).

W ramach kierunków Biotechnologia i Ochrona Środowiska nasi studenci mogą kontynuować kształcenie II stopnia na studiach polsko- lub angielskojęzycznych.

Jako pierwsi w Polsce w 2003 roku utworzyliśmy kierunek Bioinformatyka, który w tej chwili jest prowadzony we współpracy z Wydziałem Informatyki Politechniki Poznańskiej.

W 2015 r utworzyliśmy interdyscyplinarny kierunek studiów II stopnia Neurobiologię. Studenci studiów I stopnia, dzięki obowiązkowym praktykom zawodowym, mogą zapoznać się z zasadami pracy w rożnych zakładach pracy i laboratoriach. 
Nasi absolwenci wyposażeni są w gruntowną wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy naukowej, dydaktycznej oraz wielu dziedzinach życia społecznego i gospodarczego. Pozwala im to konkurować na niełatwym rynku pracy.

 

Gdzie jesteśmy?
Wydział Biologii znajduje się na Kampusie Morasko w nowoczesnym gmachu Collegium Biologicum. To znakomite miejsce do zdobywania i poszerzania wiedzy biologicznej jak i rozwoju naukowo-badawczego. Nowoczesny sprzęt i znakomita kadra umożliwiają prowadzenie specjalistycznych szkoleń, wykonywanie ekspertyz oraz doradztwo naukowe w zakresie biologii molekularnej, biologii sądowej, mikrobiologii czy ekologii i biologii środowiska.

 

A po zajęciach
Na Wydziale działa najstarsze w Polsce i jedno z najprężniejszych Koło Naukowe Przyrodników, w ramach którego działa 20 specjalistycznych sekcji. Studenci należący do Koła Naukowego poszerzają wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych oraz samodzielnie realizują badania i projekty naukowe, również poza granicami Polski. Zdobywają także umiejętność organizacji dużych imprez masowych oraz ogólnopolskich naukowych konferencji studenckich.

 

Pracownicy i studenci Wydziału Biologii co roku organizują Noc Naukowców, Noc Biologów, Festiwal Nauki i Sztuki, Fascination of Plants Day, wielkie akcje popularyzujące naukę, otwarte dla wszystkich mieszkańców Poznania i Wielkopolski

Oferta edukacyjna

Bogata oferta kierunków studiów i specjalności realizowanych na Wydziale Biologii, oferta edukacyjna to możliwość samodzielnego kształtowania programu nauczania poprzez dużą różnorodność przedmiotów do wyboru daje naszym studentom bardzo szeroką wiedzę ułatwiającą znalezienie satysfakcjonującej pracy.

Wydział proponuje następujące kierunki studiów na studiach I i II stopnia:

 

Studia I stopnia na kierunkach:

 • Biologia - stacjonarne i niestacjonarne
 • Biotechnologia
 • Biologia: Nauczanie przyrody
 • Bioinformatyka - prowadzone wspólnie z Politechniką Poznańską
 • Ochrona Środowiska - stacjonarne i niestacjonarne

 

Studia II stopnia:

 • Biologia - stacjonarne i niestacjonarne
 • Biotechnologia
 • Biotechnology- studia angielskojęzyczne
 • Biologia: Nauczanie biologii
 • Bioinformatyka
 • Ochrona Środowiska- stacjonarne i niestacjonarne
 • Environmental Protection - studia angielskojęzyczne
 • Neurobiologia - prowadzona wspólnie z Akademią Wychowania Fizycznego i Uniwersytetem Przyrodniczym

 

Nasze Kierunki :

BIOLOGIA - dwustopniowe studia na tym kierunku pozwalają na uzyskanie szerokiej i rzetelnej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych. Studenci studiów I stopnia zdobywają podstawową wiedzę i umiejętności praktyczne z biochemii, biologii molekularnej, botaniki, zoologii, fizjologii, biologii środowiskowej, wirusologii i biologii człowieka.

Na studiach II stopnia studenci, korzystając z dużej różnorodności przedmiotów do wyboru, mogą, w zależności od indywidualnych zainteresowań, sami kształtować swój program nauczania i nabywać interesujące ich umiejętności w ramach wybranej specjalności: Biologii molekularnej, Biologii komórki organizmu, Biologii populacji, Ekologii krajobrazu, Biologii ewolucyjnej oraz Biologii człowieka.

NAUCZANIE PRZYRODY to specjalność, którą kandydaci na kierunek biologia mogą wybrać przy rekrutacji. Ukończenie studiów I stopnia daje uprawnienia do nauczania przyrody w szkołach podstawowych zaś kontynuacja studiów na II stopniu na specjalności NAUCZANIE BIOLOGII umożliwia podjęcie pracy nauczyciela biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Studenci maja możliwość odbywania hospitacji i praktyk w szkołach podstawowych, gimnazjach, technikach i liceach.

 

BIOINFORMATYKA - to kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Biologii UAM i Wydział Informatyki Politechniki Poznańskiej. Absolwenci tego kierunku łączą znajomość dyscyplin biologicznych oraz zagadnień matematycznych i informatycznych. Duża ilość przedmiotów do wyboru daje możliwość kształtowania indywidualnego programu i dostosowany do zainteresowań, rozwój kształcenia.

 

BIOTECHNOLOGIA to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin nauki. Studenci studiów I stopnia maja możliwość zdobycia podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do stosowania technik biologii molekularnej i biotechnologii.

Studenci studiów II stopnia mogą, w zależności od zainteresowań, kontynuować studia w ramach angielskojęzycznej Biotechnology, skoncentrowanej na biotechnologii medycznej, terapii genowej czy diagnostyce molekularnej lub polskojęzycznych studiach skupiających się na aspektach zastosowania biotechnologii w rolnictwie, w tym tworzeniu ulepszonych odmian roślin.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA - nasi studenci poznają zasady ochrony i kształtowania środowiska, toksykologii, monitoringu i oddziaływania człowieka na ekosystem. Studenci II stopnia mogą rozwijać swoja wiedzę i nabywać nowe umiejętności w ramach angielskojęzycznych studiów Environmetal protection lub wybranej specjalności: Ochrona środowisk lądowych, Ochrona środowisk wodnych czy Zarządzanie środowiskiem na studiach polskojęzycznych. Wybierając interesujące ich przedmioty aktywnie kształtują swój program nauczania i posiadane kompetencje.

 

NEUROBIOLOGIA - to interdyscyplinarny kierunek studiów II stopnia, prowadzony przez trzy poznańskie uczelnie: Wydział Biologii Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu oraz Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Studenci koncentrują się na układzie nerwowym i jego aktywności od poziomu molekularnego i komórkowego poprzez systemowy i poznawczy aż po behawioralny. Studenci poznają molekularne i komórkowe mechanizmy prawidłowego i nieprawidłowego funkcjonowania mózgu, w tym chorób układu nerwowego, czy możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w terapii eksperymentalnej.

 

Nasi absolwenci są przygotowani do pracy w:

 • uczelniach i w instytutach badawczych,
 • laboratoriach środowiskowych i diagnostycznych,
 • firmach farmaceutycznych, chemicznych i biotechnologicznych,
 • administracji: instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, parkach narodowych i krajobrazowych, rezerwatach przyrody
 • jednostkach usług publicznych.

 

Studia III stopnia w dyscyplinach:

 • Biologia,
 • Biotechnologia,
 • Biochemia
 • Ekologia
 • Ochrona Środowiska

 

Studia podyplomowe:

 • Biologia (3 semestry);
 • Biologia sądowa (2 semestry);
 • Przygotowanie pedagogiczne do nauczania biologii i przyrody (3 semestry)

Zasady rekrutacji

Szczegółowe zasady rekrutacji dostępne są także na stronie Wydziału

www.biologia.amu.edu.pl/rekrutacja.php

 

1.06.2016 - rozpoczęcie internetowej rejestracji (IR) kandydatów na UAM i udostępnienie komputerów dla celów rejestracji w Coll. Biologicum

 

Rekrutacja składa się z postępowania kwalifikacyjnego i wydania decyzji o przyjęciu na studia.

Rekrutacja odbywa się w oparciu o internetowy system rejestracji kandydatów bez składania dokumentów w momencie rejestracji. Dokumenty składają tylko kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów postępowania rekrutacyjnego.

 

Pod uwagę brane są wyniki części pisemnej egzaminów:

 • języka polskiego,
 • języka obcego nowożytnego
 • oraz jednego z pięciu przedmiotów przyrodniczych lub matematycznych: biologia, chemia, geografia, matematyka, informatyka

 

Przedmioty i wagi stosowane przy przeliczaniu ich wyników na punkty rekrutacyjne podawane są corocznie w załączniku do uchwały rekrutacyjnej Senatu UAM

Wymagane dokumenty na studia I stopnia:

1. podanie (wydrukowany i podpisany formularz internetowy),
2. poświadczona przez UAM kopia świadectwa dojrzałości oraz kopie uzyskanych później aneksów do świadectwa dojrzałości,
3. zaświadczenie ze szkoły z oczekiwanym wynikiem egzaminu maturalnego w przypadku absolwentów szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych (IB), którzy nie dysponują w momencie składania dokumentów świadectwem dojrzałości,
4. oryginał zaświadczenia wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady - dotyczy kandydatów, będących laureatami i finalistami olimpiad i ubiegających się o przyjęcie na I rok w tym trybie,
5. zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (skierowanie wysyła do kandydata Dział Nauczania),
6. kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm (zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydaniu dowodów osobistych),
7. kserokopia dowodu osobistego.