Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk o Środowisku

adres:
 ul. Oczapowskiego 5
 10-719 Olsztyn
 Olsztyn
 warminsko-mazurskie

kontakt:
 tel. 895233421

wnos.uwm.edu.pl


Opis

Dlaczego warto studiować na Wydziale Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie?

 

Wydział Nauk o Środowisku wywodzi się od utworzonego w 1951 roku w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie Wydziału Rybackiego. Od początku swego istnienia wydział posiadał najlepszą w kraju kadrę naukową i program kształcenia z zakresu rybactwa i ochrony wód. Wydział proponuje zarówno kierunki będące odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie rynku pracodawców, jak i kierunki przygotowujące do zawodów, które posiadają dużą tradycję w regionie.

 

Wydział w liczbach:

W 65-letniej historii Wydziału studia wyższe ukończyło ponad 6810 absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych ze stopniem magistra inżyniera/inżyniera lub magistra/licencjata. Studia podyplomowe ukończyło około 300 osób.
Na Wydziale stopień doktora uzyskało 236 osób, a doktora habilitowanego 28 osób. Wielu pracowników uzyskiwało tytuł naukowy profesora oraz stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego również poza Wydziałem.

 

Kampus kortowski - najatrakcyjniejsze miasteczko akademickie w Polsce:

Wydział Nauk o Środowisku mieści się w nowo wyremontowanym budynku na kampusie kortowskim. Kampus kortowski określany jest jako najpiękniejsze miasteczko akademickie w Polsce, położone nad dwoma jeziorami w sąsiedztwie naturalnego lasu. Kampus porównywalny jest z tymi z uniwersytetów w USA. To wyśmienite miejsce zarówno do nauki, jak i wypoczynku. Znajdują się tu świetnie wyposażone sale wykładowe, laboratoria, których zazdroszczą nam inne ośrodki w kraju. Warto pochwalić się także piękną i funkcjonalną biblioteką z 780 tysiącami woluminów. Wszędzie jest dostęp do internetu. Na miejscu są akademiki, sklepy, stołówki, kluby studenckie, bary, poczta, banki, boiska, korty tenisowe, stadion, pływalnia, jezioro, przystań, plaża, park itd. Nowoczesne zaplecze sportowe stwarza doskonałe warunki do uprawiania turystyki i wielu dyscyplin sportowych, tj. tenis, siatkówka, koszykówka, piłka nożna, lekkoatletyka, jazda konna, żeglarstwo czy pływanie i nurkowanie. Co roku organizowana jest Kortowiada, czyli juwenalia, które uchodzą za najatrakcyjniejsze i najbardziej znane święto studenckie w kraju. Nic tylko korzystać. Idealne warunki do studiowania i wypoczynku. Zapraszamy!

 

Wyjazdy z Erazmus+

Wydział Nauk o Środowisku rozwija międzynarodową współpracę edukacyjną poprzez udział studentów i nauczycieli akademickich w europejskim programie Erazmus+. Studenci odbywają praktyki zawodowe w instytucjach zagranicznych oraz realizują część studiów w uczelniach partnerskich w Portugalii, Hiszpanii, Niemczech, Rumunii, Turcji, Belgi, Chorwacji, we Włoszech oraz na Węgrzech. Od 2014 r. na studia zagranicą w ramach programu wyjechało 55 studentów i 4 nauczycieli akademickich Natomiast wydział gościł 58 studentów z uczelni partnerskich oraz 4 wykładowców.

 

Badania naukowe, kariera naukowca:

Wydział Nauk o Środowisku ma ustaloną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorię naukową A, świadczącą o najwyższym poziomie prowadzonych badań. Na wydziale realizowane są obecnie interdyscyplinarne badania w następujących obszarach:

  • akwakultura i rybactwo,
  • ekosystemy wodne obszarów chronionych,
  • technologie i biotechnologie w ochronie środowiska,
  • uwarunkowania środowiskowe, społeczno-gospodarcze, turystyczno-rekreacyjne w relacji człowiek-środowisko.

 

Wszystkie prace prowadzone na wydziale wpisują się w programy zrównoważonego rozwoju Polski w zakresie odpowiadającym ochronie środowiska przyrodniczego, innowacyjnej akwakultury, energii odnawialnej i gospodarowania odpadami. Różnorodność przedsięwzięć naukowych sprzyja tworzeniu interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Stąd też wynika rozmaitość stosowanych na wydziale metod i narzędzi badawczych, a także coraz bogatsza oferta technologiczno-usługowa.

 

Badania naukowe na wydziale realizowane są przez zespół specjalistów reprezentujących rozmaite dziedziny i dyscypliny naukowe, takie jak biologia, inżynieria środowiska, kształtowanie środowiska, rybactwo.

Oferta edukacyjna

Studia stacjonarne I stopnia inżynierskie
Gospodarowanie zasobami wodnymi
Inżynieria środowiska
Rybactwo

 

Studia stacjonarne I stopnia inżynierskie
Turystyka i rekreacja

 

Studia stacjonarne II stopnia magisterskie
Ochrona środowiska
Rybactwo
Turystyka i rekreacja
Inżynieria środowiska

 

Studia niestacjonarne II stopnia magisterskie
Inżynieria środowiska

 

GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI

Kierunek przeznaczony dla osób zainteresowanych pracą w szybko rozwijającej się globalnej branży dotyczącej gospodarowania wspólnym dobrem jakim są zasoby wodne. Studia mają profil inżynierski (trwają 7 semestrów) i nieliczne uczelnie mogą pochwalić się możliwością zaproponowania tego kierunku w swojej ofercie edukacyjnej, co wpływa na unikatowość zdobytej wiedzy. Gospodarowania zasobami wodnymi na WNoŚ UWM oferuje nowatorski, nastawiony praktycznie program studiów wzbogacony o praktyki zawodowe u potencjalnych pracodawców oraz liczne zajęcia o charakterze laboratoryjnym, informatycznym i terenowym. Gospodarowanie wodami (na świecie karierę robi angielski termin Water economy) to strategiczny sektor w Polsce i Unii Europejskiej, który objęty jest wsparciem finansowym w ramach Funduszy Strukturalnych UE, budżetu RP i innych źródeł. Ponadto wchodzące w życie nowe Prawo Wodne, otwiera rynek pracy i perspektywy zapotrzebowania na specjalistów z tego zakresu.

Celem studiów jest przekazanie wiedzy, umiejętności z zakresu inżynierii i gospodarowania zasobami oraz jakością wód, a także zapoznanie z aktualnymi przepisami prawa. Studenci zdobędą umiejętności praktycznej pracy terenowej, laboratoryjnej i posługiwania się oprogramowaniem stosowanym w gospodarowaniu wodą. Poznają zasady tworzenia opracowań, planów zagospodarowania wód i dorzeczy, ocen oddziaływania na środowisko i ekspertyz związanych z gospodarowaniem wodą. Poznają zasady projektowania i inżynierii systemów zaopatrywania, dystrybucji oraz oczyszczania, uzdatniania i odnowy wody, a także ochrony i rekultywacji wód powierzchniowych, w tym o znacznych walorach przyrodniczych. Ponadto, absolwenci będą wyposażeni w umiejętności tworzenia strategicznych planów i prognoz dotyczących zbiorników wodnych, w kontekście zmian klimatycznych oraz potrzeby zwiększania retencji wody. Będą również przygotowani do doradzania w zakresie tworzenia zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Absolwent jest przygotowany do pracy w firmach i instytucjach zajmujących się gospodarowaniem, oceną, eksploatacją oraz ochroną zasobów wodnych, tj. w przedsiębiorstwach dystrybucji wody, w tym zaopatrzenia ludności w wodę, w firmach wykonujących monitoring i ekspertyzy w zakresie jakości wód, przeprowadzających rekultywację wód, w firmach wykonujących oceny oddziaływania na środowisko, opracowujących plany strategiczne gospodarki wodnej, a także zajmujących się projektowaniem wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

Link do szczegółowego programu studiów: http://wnos.uwm.edu.pl/studenci/plany/gospodarowanie-zasobami-wodnymi

 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Inżynieria środowiska to elitarny kierunek studiów ze względu na program, profesjonalizm i wszechstronność absolwentów oraz stawiane przed nimi wymagania. Realizowane i planowane inwestycje infrastrukturalne, zwłaszcza w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ekologicznej infrastruktury energetycznej, zarządzania zasobami i przeciwdziałania zagrożeniom środowiska, ochrony przeciwpowodziowej, dostosowania firm i technologii do wymogów środowiskowych dają szerokie możliwości uzyskania atrakcyjnej pracy na terenie Polski i w wielu krajach Europy. Współpraca z wieloma uczelniami zagranicznymi - w ramach wymiany studentów w Programie Erasmus umożliwia aby część studiów odbyć na jednej z nich. Atrakcyjny program studiów wzbogacony jest o praktyki (krajowe i zagraniczne) oraz zajęcia o charakterze terenowym. Ukończenie studiów daje możliwość ubiegania się o uprawnienia w zakresie opracowań hydrologicznych oraz o uprawnienia budowlane w specjalnościach: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (do wykonawstwa lub projektowania bez ograniczeń) i konstrukcyjno-budowlanej (w ograniczonym zakresie).

Nabór na studia I stopnia prowadzony jest na specjalność Inżynieria komunalna. Studia trwają 7 semestrów. Absolwenci są przygotowani do pracy w firmach projektowych, eksploatacyjnych, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, w organach administracji państwowej i samorządowej, służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska. Studia II stopnia stacjonarne trwają 3 semestry, niestacjonarne - 4. Adresowane są do absolwentów studiów inżynierskich z zakresu inżynierii środowiska lub kierunków pokrewnych. Studia realizowane w specjalności: Inżynieria sanitarna i wodna. W ofercie kształcenia znajdują się również studia II stopnia o specjalności: Biotechnologia środowiskowa "Environmental Biotechnology" realizowane w języku angielskim o profilu kształcenia ogólnoakademickim prowadzonym w wymiarze 3 semestrów w formie studiów stacjonarnych. Absolwenci są przygotowani do pracy na stanowiskach inżynierskich i menedżerskich w firmach projektowych, eksploatacyjnych, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, instytucjach zajmujących się eksploatacją, zarządzaniem i ochroną zasobów wodnych (Państwowy Monitoring Ochrony Środowiska, IMGW, RZGW), administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli, jednostkach naukowo-badawczych oraz zakładać profesjonalne firmy związane z inżynierią środowiska.

Odwiedź Katedrą Inżynierii Środowiska UWM na Facebooku

Inżynieria środowiska na UWM w Olsztynie

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Studia na kierunku Ochrona Środowiska wyróżnia interdyscyplinarny program kształcenia z elementami wiedzy przyrodniczej i technologicznej, możliwość realizacji studiów drugiego stopnia nie tylko w UWM w Olsztynie, ale również w Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Offenburgu, dostęp do najnowocześniejszych laboratoriów inżynierii ekologicznej i biotechnologii środowiskowej, możliwość uzyskania dyplomów UWM w Olsztynie i Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Offenburgu.

Tym, co nadaje charakter studiom drugiego stopnia (magisterskim) na kierunku jest specjalność Inżynieria i Waloryzacja Ekologiczna, na której zakres zdobywanej wiedzy dotyczyć będzie nowoczesnych technologiach uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, zagospodarowania i utylizacji odpadów, remediacji gruntów. Student pozna metody biologii molekularnej stosowane do monitorowania różnorodności mikroorganizmów w środowisku naturalnym i technicznym. Celem studiów jest zdobycie umiejętności kompetentnej współpracy w sprawach ochrony środowiska z innymi specjalistami, umiejętności oceny jakości środowiska, wpływu inwestycji na środowisko oraz funkcjonowania obiektów inżynierskich. Wyrobiony nawyk ustawicznego kształcenia się będzie sprzyjał dalszemu rozwojowi zawodowemu i przygotuje absolwenta do podjęcia studiów doktoranckich. Anglojęzyczne studia na specjalności Process Engineering and Environmental Protection and Biotechnology są ofertą dla tych, którzy po studiach inżynierskich planują poszukiwanie zatrudnienia na rynku międzynarodowym. Podjęta przez Wydział współpraca z Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Offenburgu umożliwi studentowi zdobycie doświadczenia współpracy w międzynarodowej grupie studenckiej, a także nauczenie się współpracy z podmiotami naukowymi i gospodarczymi, poznanie specjalistycznego języka technicznego, co umożliwi aplikowanie o pracę w firmach krajowych i międzynarodowych. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w instytucjach kontroli i oceny stanu środowiska, korporacjach zajmujących się technologiami i biotechnologiami oraz instytucjach związanych z ochroną środowiska, instytutach naukowo-badawczych, w laboratoriach stosujących techniki i procedury molekularne i toksykologicznych.

Specjalności na kierunku Ochrona Środowiska: http://wnos.uwm.edu.pl/ksztalcenie/studia-stacjonarne/ochrona-srodowiska#biotechnologia-srodowiskowa

 

RYBACTWO

Kierunek Rybactwo obejmuje studia I stopnia (inżynierskie - 7 semestrów) i II stopnia (magisterskie - 3 semestry), pozwalające na uzyskanie wiedzy o środowisku przyrodniczym, organizmach wodnych, warunkach i sposobach eksploatacji ichtiofauny, metodach chowu i hodowli ryb, przetwórstwa oraz ochrony i rekultywacji ekosystemów wodnych. Program studiów umożliwia także nabycie umiejętności posługiwania się rachunkiem ekonomicznym, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem rybackim, stosowania nowoczesnego marketingu oraz biegłego posługiwania się środkami informatycznymi, zwłaszcza w zakresie kontroli i sterowania procesami technologicznymi w produkcji rybackiej.

Obecnie rybactwo to także strategiczny sektor w Polsce i Unii Europejskiej, objęty wsparciem finansowym w ramach Funduszy Strukturalnych. Studia Rybactwo na Wydziale Nauk o Środowisku obejmują praktyki zawodowe, w najlepszych ośrodkach krajowych i zagranicznych zajmujących się akwakulturą i rybołówstwem oraz zajęcia o charakterze terenowym. Część studiów można zrealizować zagranicą, w uczelniach partnerskic - np. w ramach Programu Erasmus+. Wszyscy studenci pragnący pogłębiać swoją wiedzę teoretyczną i łączyć ją z doświadczeniami praktycznymi, mogą uczestniczyć w działalności profilowanych kół naukowych jak: Koło Naukowe Hydrobiologów i Rybaków, Studenckie Koło Pasjonatów Wędkarstwa i Aktywnej Ochrony Ryb "FARIO" czy Naukowe Koło Akwarystów "LABEO". W oparciu o unikatowy program studiów wydział kształci ichtiologów - przedsiębiorczych młodych ludzi gotowych sprostać wyzwaniom nowoczesnej gospodarki rybackiej, produkującej zdrową żywność oraz istotnej z punktu widzenia ochrony środowiska, rekreacji czy turystyki. Ichtiologia to nie tylko pasja i przygoda na całe życie. Dla wielu Absolwentów rybactwo jest przede wszystkim opłacalnym biznesem, zarówno w sferze produkcji i przetwórstwa zdrowej żywności pochodzenia rybnego, ale też związanych z ochroną naturalnych zasobów ichtiofauny polskich wód.

Olsztyńska Szkoła Ichtiologów, czyli rybactwo na UWM

 

TURYSTYKA I REKREACJA

Studiowanie na kierunku Turystyka i rekreacja na WNoŚ UWM to właściwa inwestycja we własny rozwój, gdyż region obejmujący Warmię i Mazury to najbardziej dynamicznie rozwijające się zagłębie turystyczno-rekreacyjne w Polsce, stwarzające ogromne możliwości w zakresie rynku pracy dla absolwentów. Studia realizowane są na dwóch poziomach kształcenia, zarówno licencjackim, jak i magisterskim. Nauczanie ma charakter unikatowy, gdyż swoim profilem obejmuje oprócz dotychczas znanego modelu studiowania w oparciu o obszary wiedzy: społeczno-ekonomiczny, przyrodniczy i nauk o kulturze fizycznej, również szeroko pojęty wymiar uwzględniający parametry środowiskowe. Program studiów stwarza wiele możliwości rozwoju zainteresowań studentów w oparciu o moduły kształcenia, uwzględniające aktualne trendy użytecznej strony wykonywania pracy. To możliwość uczestniczenia w praktykach w najbardziej renomowanych instytucjach związanych z turystyką, w tym hotelach, obiektach dużej i małej gastronomii, biurach podróży i innych. Program studiów skierowany jest do osób o różnym stopniu sprawności z uwzględnieniem zróżnicowanego wieku. Studia umożliwiają studentom na prowadzenie badań naukowych, w których wykorzystuje się najnowocześniejszą aparaturę pomiarową w centrum laboratoryjnym wyposażonym w urządzenia diagnozujące możliwości motoryczne człowieka. Wszystkie te formy działalności uzupełnione są o nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących, np. roli trenera personalnego, specjalisty żywienia człowieka, czy praktycznego wykorzystania możliwości Wellness and Spa np. w formie wielu wyjazdów studyjnych do ośrodków o bogatym wyposażeniu w urządzenia, których obsługa jest objęta nauczaniem.

Dzięki studiom istnieje również możliwość uczestnictwa w międzynarodowej wymianie studentów kierunku Turystyka i rekreacja, która jest realizowana z wieloma uznanymi uczelniami zagranicznymi, w ramach programu Erasmus+, jak również w oparciu o podpisane przez Wydział umowy dwustronne, jak np. z firmą Hoffman, znanego touroperatora w Europie. Kierunek Turystyka i rekreacja na Wydziale Nauk o Środowisku w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie to pewność uzyskania gruntownej wiedzy oraz gwarancja zatrudnienia na rozszerzającym się regionalnym rynku turystycznym.

Odwiedź Katedrą Turystyki, Rekreacji i Ekologii UWM na Facebooku

Pod lupą

Inżynieria środowiska na UWM w Olsztynie
Studia na kierunku inżynieria środowiska na UWM w Olsztynie wyróżnia przede wszystkim to, że są skierowane do osób o zainteresowaniach wykraczających poza zagadnienia ściśle techniczne. Gwarantują zdobycie kwalifikacji inżyniera dysponującego także szeroką wiedzą z zakresu nauk biologicznych i chemicznych, dostęp do najnowocześniejszych obiektów dydaktycznych w kraju, możliwość kontynuacji nauki na anglojęzycznych studiach magisterskich.
Olsztyńska Szkoła Ichtiologów, czyli rybactwo na UWM
Rybactwo to kierunek studiów łączący tradycję i innowacyjność w akwakulturze oraz dbałość o środowisko naturalne. Produkcja zdrowej, bezpiecznej żywności w postaci pełnowartościowego białka ryb oraz ochrona środowiska naturalnego to priorytety Unii Europejskiej, na które corocznie przeznaczane są miliardy euro. Program kształcenia na kierunku rybactwo realizowany na Wydziale Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uwzględniający takie działania, jako jedyny w Polsce otrzymał wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Studiując na naszym kierunku możesz mieć wpływ na to jaka ryba w przyszłości znajdzie się na twoim talerzu, a jaka zawiśnie na haczyku twojej wędki.