Studia na kierunkach Medycznych wymagają od potencjalnych kandydatów bardzo gruntownej wiedzy z zakresu biologii i chemii. Studia są wymagające i nie można ich określić mianem "lekkich i przyjemnych". Trud w zdobywaniu wiedzy nagradzany jest jednak po zakończeniu studiów. Absolwenci kierunków medycznych cieszą się powszechnym szacunkiem i poważaniem, a ich sytuacja na rynku pracy jest bardzo komfortowa.

Pochłanianie ogromnej ilości wiedzy na kierunkach medycznych nie dziwi nikogo. A to dlatego, że kończąc taki kierunek, bardziej lub mniej bezpośrednio, bierzesz odpowiedzialność za czyjeś życie. Żeby móc podjąć wyzwanie należy dokonać wszelkich starań by w trakcie studiów nie pominąć niczego.

Nie dziwi zatem fakt, iż większość absolwentów, prócz zdobywania doświadczenia zawodowego lub praktyki lekarskiej, jest również zainteresowana poszerzaniem swojej wiedzy w trakcie studiów podyplomowych poświęconych zagadnieniom zdrowia i medycyny.

Analityka medyczna jest kierunkiem interdyscyplinarnym, łączy wiele dziedzin nauki związanych ze światem medycyny, farmacji czy też biotechnologii. Na tym kierunku zdobędziesz podstawową wiedzę z zakresu nauk medycznych, biologicznych, biochemicznych i społecznych oraz zaawansowaną - w zakresie medycyny laboratoryjnej. Studia przygotowują do profesjonalnej diagnostyki laboratoryjnej, zgodnie z wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej oraz zasadami etyki zawodowej.

Audiofonologia jest nauką o charakterze anatomicznym, fizjologicznym, psychologicznym, akustycznym, fonetycznym i lingwistycznym. Głównym przedmiotem zainteresowania tej nauki jest narząd słuchu, głosu i mowy. W trakcie zajęć studenci nabywają niezbędną wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie diagnostyki narządu słuchu i równowagi oraz określonych uwarunkowań rozwoju procesu komunikatywnego i poznawczego.
Studia na kierunku Audiofonologia pozwalają na przygotowanie specjalistów, którzy po ukończeniu studiów będą posiadać rozległe umiejętności i kompetencje niezbędne do podejmowania różnorodnych działań na rzecz ochrony zdrowia, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak populacyjnym.
Jeżeli interesujesz się medycyną molekularną oraz współczesnymi metodami biologii eksperymentalnej, to biotechnologia medyczna jest właśnie dla Ciebie. 
Dietetyka to nauka o zasadach żywienia, biochemicznych podstawach żywienia, psychologii żywienia i technologiach gastronomicznych. Jako dietetyk, po ukończeniu studiów na tym kierunku, możesz opracowywać diety żywieniowe i metody leczenia zaburzeń żywieniowych, nadwagi i niedożywienia.
Elektroradiolog to pracownik medyczny, który zajmuje się obsługą specjalistycznej aparatury m.in. rentgenowskiej, ultrasonograficznej czy służącej do wykonywania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Osoba ta pracuje również bezpośrednio z pacjentem.
Studia na kierunku Farmacja mają na celu wykształcenie profesjonalnych farmaceutów. Farmacja to nauka o lekach. Zajmuje się zarówno lekami syntetycznymi, jak i pochodzenia naturalnego, ale także składnikami lekowymi kosmetyków oraz żywności. Studia na tym kierunku przybliżają informacje z zakresu farmakoterapii. Gwarantują potrzebną wiedzę w celu udzielania informacji i porad dotyczących działania leków, sporządzania, wytwarzania oraz oceny jakości substancji leczniczych i preparatów farmaceutycznych w skali aptecznej i przemysłowej.

Fizjoterapia należy do grupy zawodów specjalistycznych o profilu paramedycznym. Ma za zadanie przywrócenie sprawności bądź usprawnianie osób, które utraciły zdrowie bądź urodziły się niepełnosprawne. Fizjoterapia w dziedzinie nauki i praktyki jest głównym działem rehabilitacji medycznej. Jeśli kandydujesz na ten kierunek studiów, przyda Ci się spora wiedza z biologii, fizyki i chemii. Na studiach i w pracy fizjoterapeuty ważna jest też dobra kondycja fizyczna. Jest to praca w nieustannym kontakcie z drugim człowiekiem, dlatego cechami dobrego fizjoterapeuty są również empatia, komunikatywność i otwartość.

Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do pracy jako fizyka medycznego, czyli wyposażanie go w umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych oraz korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej oraz technicznych systemów diagnostycznych.
Kierunek ten kształci średni personel stomatologiczny profilu zabiegowego, profilaktyczno-oświatowego oraz instruktorsko-administracyjnego.
Inżynieria biomedyczna to połączenie nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Można ją zaliczyć do głównych czynników decydujących o postępie współczesnej medycyny. Z roku na rok ta interdyscyplinarna dziedzina nauki wnosi w świat medycyny coraz to nowsze i lepsze rozwiązania. Najlepiej na tym kierunku odnajdą się osoby fascynację się techniką oraz interesujące się funkcjonowaniem ludzkiego organizmu i chcące nieść pomoc ludziom cierpiącym i walczącym z wynikającymi ze stanu zdrowia ograniczeniami.

Studia lekarskie pozwalają zdobyć kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych, takich jak badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, leczenia i rehabilitacji chorych, udzielania porad lekarskich, a także wydawania opinii i orzeczeń lekarskich, w zakresie swojej specjalizacji. Jeśli wybierasz się na ten kierunek musisz przewidzieć na kształcenie trochę więcej czasu niż koledzy i koleżanki o innych upodobaniach. Studia na Kierunku lekarskim trwają sześć lat i nie kończą się obroną pracy magisterskiej. Absolwent osiąga tytuł zawodowego lekarza. Dopiero odbycie obowiązkowego stażu (na ogół dwa lata) otwiera możliwość uzyskania specjalizacji w konkretnej dziedzinie medycyny. Praca nad specjalizacją trwa minimum trzy lata. Jej uzyskanie stanowi o posiadaniu kwalifikacji zawodowych.

Stomatologia lub dentystyka to dział medycyny zajmujący się funkcjonowaniem, patologiami i leczeniem zębów, przyzębia, języka, błony śluzowej i innych tkanek jamy ustnej oraz ją otaczających a także stawu skroniowo-żuchwowego człowieka. Studia na kierunku lekarsko-dentystycznym trwają pięć lat. Kończą się egzaminami dyplomowymi z większości przedmiotów zawodowych. Każdy egzamin składa się z części praktycznej, pisemnej i ustnej. Absolwent otrzymuje ograniczone prawo wykonywania zawodu, następnie czeka go staż w przychodni stomatologicznej, po którego ukończeniu musi zdać kolejny egzamin (LDEP - Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy). Pozytywny wynik egzaminu oznacza w praktyce tytuł lekarza dentysty.

Kosmetologia to nauka, która zajmuje się określaniem, w jaki sposób i dlaczego składniki kosmetyków działają na nasz organizm oraz jak nadać im przyjemną dla użytkownika formę. Kosmetologia dotyczy m.in. pielęgnacji skóry włosów i paznokci. Jest wiedzą o tym, jak chronić skórę przed środowiskiem oraz jak wspomagać naturalne potrzeby fizjologiczne, które zachowują skórę i włosy w dobrej kondycji.

Pielęgniarki i pielęgniarze to specjaliści z zakresu opieki nad chorymi lub postępowania w zakresie ochrony zdrowia ludności. Rolą osoby pielęgnującej jest pomagać człowiekowi choremu lub zdrowemu, w czynnościach skierowanych na zapewnienie pełnego zdrowia lub powrotu do niego. Kierunek dla osób aktywnych, wytrwałych i oczywiście chcących nieść pomoc człowiekowi w potrzebie.

Położnictwo to dziedzina medycyny zajmująca się fizjologicznym okresem ciąży, porodu i połogu. Absolwent uzyskuje przygotowanie zawodowe w zakresie umiejętności wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i noworodka w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki, profesjonalnej opieki położniczo- ginekologicznej: przedkoncepcyjnej, prenatalnej i perinatalnej. Studia na tym kierunku są przeznaczone dla osób potrafiących myśleć logicznie nawet w chwili kiedy wszyscy inni tracą głowę.

Ratownik medyczny jest pracownikiem zakładu opieki zdrowotnej, który jest uprawniony do udzielania świadczeń zdrowotnych, szczególnie w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Jego zadaniem jest udzielanie sprawnej, szybkiej i profesjonalnej pomocy ratowniczej osobom, których zdrowie lub życie jest zagrożone. Podczas studiów na kierunku ratownik medyczny zapoznaje się z wiedzą ogólną z zakresu nauk społecznych oraz wiedzą specjalistyczną i umiejętnościami z zakresu nauk medycznych - w szczególności medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych u dorosłych i dzieci, niezależnie od ich przyczyny.

Kierunek studiów Techniki dentystyczne jest utworzony z intencją przygotowania kadr do profesjonalnego organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie protetyki stomatologicznej oraz przygotowania studentów do podjęcia studiów drugiego stopnia w szybko zmieniających się uwarunkowaniach rynkowych.
Absolwent tego kierunku powinien zdobyć przede wszystkim wiedzę, umiejętności praktyczne i sprawność w zakresie wykonywania wszystkich uzupełnień protetycznych począwszy od protez całkowitych do implantów oraz aparatów ortodontycznych, technologii wykonywania protez, szyn, obturatorów, ektoprotez stosowanych do rehabilitacji, leczenia i profilaktyki chorób i wad narządu żucia, wykonywania urządzeń do profilaktyki i rehabilitacji układu stomatologicznego da pacjentów: wieku rozwojowego, dojrzałego i geriatrycznego.
Niezbędne umiejętności absolwenta to także analiza modeli protez z wykorzystaniem technik informatycznych, stosowanie alternatywnych typów protez do zaistniałej sytuacji klinicznej oraz umiejętność wskazywania wad i zalet rożnych konstrukcji protez stomatologicznych.

Ten specyficzny kierunek łączy w sobie umiejętności wykorzystywania wiedzy w bardzo specyficznych warunkach pracy, ze szczególnym uwzględnieniem pracy w zespołach interdyscyplinarnych oraz komunikacji z biologami i lekarzami.

Zdrowie publiczne to nauka zajmująca się zdrowiem na poziomie populacji. W jej zakres wchodzi zapobieganie chorobom, przedłużanie życia, promowanie zdrowia i aktywności fizycznej, kontrola chorób zakaźnych, edukacja dotycząca zasad higieny osobistej oraz tworzenie takich społecznych mechanizmów, które zapewnią każdemu standard życia umożliwiający zachowanie i umacnianie zdrowia. Specjalistę ds. zdrowia publicznego powinny charakteryzować poczucie odpowiedzialności, świadomość własnych czynów, silne poczucie zaangażowania, umiejętność nawiązywania kontaktów, rozwiązywania konfliktów, zdolność przekonywania i argumentacji, znajdowania nowych możliwości rozwoju instytucji, radzenie sobie ze stresem i zdenerwowaniem.