Jeśli chcesz brać aktywny udział w procesie wychowywania i edukacji młodego pokolenia, to studia pedagogiczne są doskonałą drogą ku temu. Wiedza i umiejętności zdobyte na studiach pomogą Ci w wywiązywaniu się z obowiązków, na których brak zapewne nie będziesz narzekać.

Pedagogika jest nauką społeczną. Odnosi się głównie do młodego pokolenia, na które działanie wychowawcze powinno mieć największy wpływ. Nie zawsze tak jest, często procesy wychowawcze spotykają się z buntem i odrzuceniem. Nie są to więc kierunki, na które można startować bez dogłębnego przemyślenia. Drogą do sukcesu w tych dziedzinach jest jasno obrany cel, gruntowna wiedza i szeroki wachlarz umiejętności, które można zdobyć m.in w trakcie pedagogicznych studiów podyplomowych.

Studiowałem andragogikę, czyli kierunek studiów pedagogicznych skupiających się na zagadnieniach edukowania, wychowywania i rozwijania osób dorosłych. Do podjęcia studiowania na tym kierunku skłoniła mnie ciekawa oferta dydaktyczna i doskonałe opinie studentów tego kierunku, którzy bez problemów znajdowali pracę w Polsce i poza jej granicami. Poszedłem na andragogikę i naprawdę nie żałuje czasu spędzonego na tych studiach. Oczywiście standardowo na studia licencjackie obowiązywał konkurs świadectw. Wysoko punktowane były przedmioty humanistyczne oraz język obcy. Kto przyłożył się do nauki tych przedmiotów w szkole średniej i dobrze zdał z nich maturę, ten nie miał najmniejszych problemów podczas rekrutacji na andragogikę. Już od pierwszych zajęć przekonałem się, że dobrze trafiłem. Studia pozwalały na zdobycie szerokiej wiedzy z wielu dziedzin naukowych oraz nabycie wyspecjalizowanych umiejętności przydatnych nie tylko w pracy zawodowej, ale także w codziennych sytuacjach życiowych. Interdyscyplinarny charakter andragogiki bardzo mi odpowiadał, gdyż był związany z moimi zainteresowaniami. Właściwie dobrze, jeżeli studentem tego kierunku zostaje osoba interesująca się naukami społecznymi i humanistycznymi, a szczególnie pedagogiką. Ona jest tutaj królową wszystkich nauk. Jeśli chodzi o cechy osobowościowe, jakie powinien posiadać idealny kandydat na te studia, to na pewno przyda się duża dawka cierpliwości, gdyż praca z dorosłymi w wielu momentach jest trudniejsza niż praca z dziećmi. Osoby chętne do studiowania andragogiki powinny także posiadać wysokie zdolności komunikacyjne oraz kreatywny umysł, otwarty na ciągłe zmiany i chłonący wiedzę. Andragog musi być dobrze zorganizowany, w przeciwnym wypadku nie pomoże osobom, które zwróciły się do niego o pomoc.
Kierunek Animacja kultury skierowany jest do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności, pozwalających na upowszechnianie kultury w środowisku lokalnym oraz publicznych placówkach oświatowych.
Na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna słuchacz posiądzie wiedzę w zakresie pedagogiki i dydaktyki wczesnoszkolnej oraz uzyska umiejętności w zakresie podstawowych metod i technik badań logopedycznych, przede wszystkim badań przesiewowych wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, których celem jest wskazanie dzieci z wadami wymowy. Będzie również potrafił opisywać i kwalifikować wady wymowy, usprawniać narządy artykulacyjne i usuwać wady wymowy.
Logopedia zajmuje się diagnozowaniem zachowań ludzkich i niesieniem pomocy pojedynczym osobom w sytuacjach, gdy człowiek nie jest w stanie nauczyć się języka, a znając język, nie jest w stanie go dostatecznie sprawnie używać lub rozpadł się w umyśle pacjenta język i wiedza o świecie. Dodatkowo osiągnięcia lingwistyki, dyscyplin medycznych i psychologii pomagają w rozwiązywaniu wspomnianych problemów.
Pedagogika to należąca do nauk społecznych, nauka o wychowaniu. Jej polska nazwa pochodzi od greckiego paidagogos - niewolnik towarzyszący dziecku w szkole (dosłownie "prowadzący dziecko"). Początkowo termin obejmował opiekę, nauczanie i wychowanie dzieci, z czasem pedagogami zaczęto nazywać osoby zajmujące się wychowaniem zarówno praktycznym jak i teoretycznym. Zajmuje się ona formułowaniem teorii, celów, treści, metod, środków i form procesu wychowania, a także stanowi zasób wiedzy praktycznej. Studia na kierunku Pedagogika pozwalają brać czynny udział w wychowaniu młodych ludzi. Skierowane są głównie do osób, które lubią pracę z dziećmi. Żeby zacząć studia na tym kierunku trzeba być przekonanym do kontaktu z ludźmi i czerpać z niego przyjemność. Dobry pedagog musi wzbudzać zaufanie, być tolerancyjny, logicznie myślący, panujący nad sobą i twórczy.

Pedagog jest zawodem przyszłości! Będę się przy tym upierał. Jestem pedagogiem po Pedagogice małego dziecka i bardzo sobie chwalę zarówno pracę, jaką wykonuję, jak i studia, na których przyszło mi studiować. Każdy, kto myśli o studiowaniu Pedagogiki małego dziecka na jakiejkolwiek uczelni w Polsce musi wiedzieć, że są to studia interdyscyplinarne. Oznacza to, że wychodzi się z nich z szeroką wiedzą z różnych dziedzin nauki. Studia oferują kompleksową edukację w dziedzinie pedagogiki, ale dają także możliwość zapoznania się z zagadnieniami z innych nauk społecznych, głównie z psychologii. Biletem wstępu na ten kierunek jest dobrze zdana matura z polskiego, angielskiego i dowolnego przedmiotu. Nie trzeba przechodzić żadnych rozmów wstępnych. Najlepszy kandydat na te studia musi przede wszystkim mieć predyspozycje do pracy z ludźmi, a więc powinien cechować się cierpliwością, spokojnym temperamentem, optymizmem, otwartym umysłem, chęcią niesienia pomocy dzieciom i ich rodzicom, a także komunikatywnością. Dużym plusem będzie łatwość nawiązywania kontaktów w języku obcym. Coraz więcej dzieci w Polsce ma rodziców różnej narodowości. Pedagog musi więc umieć porozumieć się z każdym. Pedagogika małego dziecka to studia trzyletnie. Absolwenci uzyskują tytuł licencjata. Chętni mogą wybrać ofertę studiów magisterskich i kształcić się dalej na tej samej lub na tożsamej specjalności. Nauka trwa dwa lata i kończy się uzyskaniem tytułu magistra. Jest to równoznaczne ze zdobyciem uprawnień pedagoga i nauczyciela. Otwiera zatem drogę do oświaty.
Pedagogika nauczycielska to popularny kierunek studiów, wybierany przez osoby wiążące przyszłość ze szkolnictwem. Po tych studiach nabywa się uprawnień nauczycielskich i można spełniać się na przykład w roli nauczyciela nauczania zintegrowanego. Wiele państwowych uczelni oferuje studiowanie Pedagogiki nauczycielskiej na pierwszym etapie edukacji. Maturzyści muszą dobrze zdać maturę z trzech przedmiotów (polski, język obcy i przedmiot dodatkowy) i wziąć udział w konkursie świadectw. Na uczelniach prywatnych decyduje kolejność zgłoszeń. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia uzyskuje się tytuł licencjata. Tytuł magistra można uzyskać, kontynuując naukę na tym samym kierunku. Istnieją również studia podyplomowe z Pedagogiki nauczycielskiej.
Pedagogika specjalna to dział pedagogiki jak i kierunek studiów którego podstawowym obiektem zainteresowania jest człowiek wymagający wsparcia i pomocy w przekraczaniu różnorakich trudności, utrudniających mu rozwój i funkcjonowanie społeczne. Zajmuje się osobami w każdym wieku, starając się odpowiadać na ich szczególne potrzeby: rozwojowe w wieku niemowlęcym, edukacyjne i wychowawcze w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz dorastania a także socjalizacyjne i zawodowe w wieku dojrzałym. Podstawowym zadaniem pedagogiki specjalnej jest stworzenie podstaw teoretycznych i metodycznych dla procesów rewalidacji oraz resocjalizacji.

Chcesz dowiedzieć się jak dobrze wychować dziecko? Nie wiesz, co zrobić, by uaktywnić osoby bezrobotne? Masz pomysł na ciekawy projekt animacyjny, jednak nie wiesz, jak się do niego zabrać? Idź na Pedagogikę społeczno-wychowawczą. A znajdziesz tam odpowiedzi na nurtujące cię pytania. Zanim rozpoczniesz studia na tym kierunku musisz wybrać uczelnię. Z tym nie będzie najmniejszego problemu. Praktycznie każda wyższa uczelnia w Polsce ma w swojej ofercie studia pedagogiczne, a kierunek Pedagogika społeczno-wychowawcza jest jednym z najczęściej wybieranych. Musisz więc liczyć się z tym, że podczas procesu rekrutacji będzie trzeba odpierać ataki kilku konkurentów. Wybór kandydatów na studia odbywa się za pomocą konkursu świadectw. Fory mają osoby, które na maturze zdawały przedmioty humanistyczne. Im na pewno będzie łatwiej dostać się na Pedagogikę społeczno-wychowawczą. Niemniej każda osoba ma szansę z powodzeniem walczyć o indeks. Oceny na świadectwie dojrzałości to nie wszystko, liczy się także osobowość i pewne cechy charakteru, które wyróżnią cię spośród grona maturzystów. Idealnie, jeśli jesteś człowiekiem cierpliwym, zaradnym, komunikatywnym i chętnym do niesienia pomocy potrzebującym. Jeżeli nie posiadasz którejś z wymienionych cech, nie martw się, to wcale cię nie dyskwalifikuje w ubieganiu się o wstęp na pedagogikę. Studia na Pedagogice społeczno-wychowawczej trwają trzy lata. Potem możesz rozpocząć inne studia lub zdobyć tytuł magistra kontynuując przygodę z pedagogiką. Wybór należy do ciebie.