Jeśli chcesz brać aktywny udział w procesie wychowywania i edukacji młodego pokolenia, to studia pedagogiczne są doskonałą drogą ku temu. Wiedza i umiejętności zdobyte na studiach pomogą Ci w wywiązywaniu się z obowiązków, na których brak zapewne nie będziesz narzekać.

Pedagogika jest nauką społeczną. Odnosi się głównie do młodego pokolenia, na które działanie wychowawcze powinno mieć największy wpływ. Nie zawsze tak jest, często procesy wychowawcze spotykają się z buntem i odrzuceniem. Nie są to więc kierunki, na które można startować bez dogłębnego przemyślenia. Drogą do sukcesu w tych dziedzinach jest jasno obrany cel, gruntowna wiedza i szeroki wachlarz umiejętności, które można zdobyć m.in w trakcie pedagogicznych studiów podyplomowych.

Studiowałem andragogikę, czyli kierunek studiów pedagogicznych skupiających się na zagadnieniach edukowania, wychowywania i rozwijania osób dorosłych. Do podjęcia studiowania na tym kierunku skłoniła mnie ciekawa oferta dydaktyczna i doskonałe opinie studentów tego kierunku, którzy bez problemów znajdowali pracę w Polsce i poza jej granicami. Poszedłem na andragogikę i naprawdę nie żałuje czasu spędzonego na tych studiach. Standardowo na studia licencjackie obowiązywał konkurs świadectw. Wysoko punktowane są przedmioty humanistyczne oraz język obcy.
Kierunek Animacja kultury skierowany jest do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności, pozwalających na upowszechnianie kultury w środowisku lokalnym oraz publicznych placówkach oświatowych. Absolwent tego kierunku będzie dysponował rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu Pedagogiki, dostrzegał oraz samodzielnie rozwiązywał problemy teoretyczne i praktyczne z zakresu swojej specjalności. Dlaczego warto rozpocząć naukę na tych studiach? Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z całym artykułem!
Na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna słuchacz posiądzie wiedzę w zakresie pedagogiki i dydaktyki wczesnoszkolnej oraz uzyska umiejętności w zakresie podstawowych metod i technik badań logopedycznych, przede wszystkim badań przesiewowych wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, których celem jest wskazanie dzieci z wadami wymowy. Będzie również potrafił opisywać i kwalifikować wady wymowy, usprawniać narządy artykulacyjne i usuwać wady wymowy. Po studiach będziesz mógł prowadzić indyswidualne terapie z dziećmi oraz dorosłymi.
Logopedia zajmuje się diagnozowaniem zachowań ludzkich i niesieniem pomocy pojedynczym osobom w sytuacjach, gdy człowiek nie jest w stanie nauczyć się języka, a znając język, nie jest w stanie go dostatecznie sprawnie używać lub rozpadł się w umyśle pacjenta język i wiedza o świecie. Dodatkowo osiągnięcia lingwistyki, dyscyplin medycznych i psychologii pomagają w rozwiązywaniu wspomnianych problemów. Dlaczego warto rozpocząć studia na tym kierunki? Gdzie absolwenci znajdują pracę? Aby dowiedzieć się czegoś więcej o logopedii, zapraszamy do lektury!
Pedagogika to należąca do nauk społecznych, nauka o wychowaniu. Jej polska nazwa pochodzi od greckiego paidagogos - niewolnik towarzyszący dziecku w szkole (dosłownie "prowadzący dziecko"). Początkowo termin obejmował opiekę, nauczanie i wychowanie dzieci, z czasem pedagogami zaczęto nazywać osoby zajmujące się wychowaniem zarówno praktycznym jak i teoretycznym. Zajmuje się ona formułowaniem teorii, celów, treści, metod, środków i form procesu wychowania, a także stanowi zasób wiedzy praktycznej. Studia pozwalają brać udział w wychowaniu dzieci.
Pedagogika specjalna jest kierunkiem studiów, którego podstawowym obiektem zainteresowania jest człowiek wymagający wsparcia w przekraczaniu różnorakich trudności, utrudniających mu rozwój i funkcjonowanie społeczne. Zajmuje się osobami w każdym wieku, absolwenci prowadzą zajęcia rozwojowe w wieku niemowlęcym, edukacyjne i wychowawcze w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz dorastania a także socjalizacyjne i zawodowe w wieku dojrzałym. Podstawowym zadaniem pedagogiki specjalnej jest stworzenie podstaw teoretycznych dla procesów rewalidacji.
Chcesz dowiedzieć się jak dobrze wychować dziecko? Nie wiesz, co zrobić, by uaktywnić osoby bezrobotne? Masz pomysł na ciekawy projekt animacyjny, jednak nie wiesz, jak się do niego zabrać? Idź na Pedagogikę społeczno-wychowawczą. A znajdziesz tam odpowiedzi na nurtujące cię pytania. Zanim rozpoczniesz studia na tym kierunku musisz wybrać uczelnię. Z tym nie będzie najmniejszego problemu. Praktycznie każda wyższa uczelnia w Polsce ma w swojej ofercie studia pedagogiczne, a kierunek jest jednym z najczęściej wybieranych. Zapraszamy do lektury!