Studia techniczne jeszcze do niedawna wybierali głównie chłopcy, dziś granica ta ulega zatarciu. Grupę stanowią dyscypliny związane z wytwarzaniem dóbr materialnych, a także regułami posługiwania się nimi. Są to kierunki bardzo zróżnicowane. Znajdziesz tu między innymi architekturę, energetykę, oceanotechnikę czy papiernictwo i poligrafię.

Po zakończeniu studiów zostajesz specjalistą w konkretnej dziedzinie. Mała elastyczność na rynku pracy paradoksalnie jest dla absolwenta korzystna. Nie ma osoby po innym kierunku studiów, która mogłaby ubiec Cię w staraniach o posadę, chyba że ktoś z tym samym fachem w garści. Chętnych na studia tego typu jest co raz więcej.

Należące do tej kategorii budownictwo, jest piątym najpopularniejszym pod względem ogólnej liczby kandydatów kierunkiem studiów, a techniczne studia podyplomowe włączane są do oferty kształcenia większości szanujących się polskich uczelni.

Akustyka to kierunek zajmujący się badaniem zjawisk dźwiękowych, ultradźwiękowych i infradźwiękowych. Akustyka ze względu na swój szeroki zakres i szereg zastosowań uznawana jest za kierunek interdyscyplinarny składający się akustyki ogólnej i stosowanej.

Jeżeli interesuje Cię sztuka i umiejętność kształtowania przestrzeni dla potrzeb człowieka to wybierz studia na kierunku Architektura. Działalność architekta obejmuje szeroki zakres - od projektowania mebli i wnętrz, poprzez obiekty architektoniczne i ich zespoły, do wielkich form urbanistycznych i krajobrazowych. Studia na kierunku Architektura poruszają zagadnienia związane z ochroną zabytków architektury i urbanistyki i prowadzenia prac konserwatorskich. Szczególnym przesłaniem w procesie kształcenia jest rozbudzanie wrażliwości studentów na potrzebę dbałości o ład przestrzenny i kształtowanie zrównoważonego środowiska życia.

Osoba planująca rozpocząć studia na kierunku Architektura i urbanistyka powinna wiedzieć, że najważniejsza w tym zawodzie jest zdolność trafnego przewidywania zachodzących lub nadchodzących procesów społecznych i gospodarczych. Kandydat powinien interesować się otaczającym światem, powinna go cechować twórczość, kreatywność i praktyczna umiejętność przekonania innych do swoich pomysłów oraz ich realizacja. Bardzo ważny w tym zawodzie jest sprawny wzrok. Studia na kierunku Architektura i urbanistyka przygotowują specjalistów w zakresie projektowania i zarządzania w dziedzinie architektury i urbanistyki, czyli planowania i zagospodarowania przestrzeni miejskiej. W ramach rozszerzonego programu przedmiotów ścisłych i technicznych studenci są także przygotowani do kierowania robotami budowlanymi.

Automatyka i robotyka jako nowoczesna dyscyplina naukowo-techniczna zajmuje się zarówno teorią, jak i praktyczną realizacją urządzeń sterujących obiektami technicznymi i procesami technologicznymi bez udziału człowieka lub z jego ograniczonym udziałem. Układy i systemy automatyki wkraczają we wszystkie niemal dziedziny życia, zwłaszcza w gospodarkę, przemysł i naukę. Kierunek przygotowuje do tworzenia i odbioru nowoczesnych technologii. Absolwenci są gotowi do eksploatacji, uruchamiania i projektowania systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach. Zdobędą dobre przygotowanie z budowy i programowania komputerów, elektroniki i miernictwa komputerowego.

Polska jest szybko rozwijającym się rynkiem budowy jachtów żaglowych i motorowych i w odpowiedzi na zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie powstał unikatowy kierunek Budowa jachtów.
Studenci tego kierunku nauczą się projektowania z wykorzystaniem najnowszych programów komputerowych oraz zyskają umiejętności wykorzystania najnowszych materiałów konstrukcyjnych. Posiądą też wiedzę praktyczną na temat przygotowania materiałów konstrukcyjnych w nowoczesnych laboratoriach.
Budownictwo to działalność człowieka związana ze wznoszeniem obiektów budowlanych, ale też dziedzina, która zajmuje się ich rozbiórką, np. w sytuacjach gdy budynki nie spełniają wymagań technicznych bądź zajmują miejsce kolejnej budowli. Wyróżnia się budownictwo wodne i lądowe. Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się kierunków na uczelniach technicznych. Kierunek studiów budownictwo adresowany jest do osób posiadających zainteresowania i predyspozycje techniczne.
Studia są prowadzone przez Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej. Kształcenie odbywa się w formie stacjonarnej, na poziomie pierwszego stopnia. Każda uczelnia przyjmuje taką samą liczbę studentów. Kierunek ten jest odpowiedzią na zapotrzebowanie polskiego przemysłu budowlanego.
Absolwent studiów Edukacja techniczno-informatyczna posiada wiedzę z zakresu inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn oraz informatyki, a także po ukończeniu specjalności nauczycielskiej z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii. Absolwent posiada umiejętności korzystania z wiedzy w pracy i życiu codziennym, komunikowania się z otoczeniem i aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej.
Ekoenergetyka jest połączeniem ochrony środowiska z techniką rolniczą i leśną. Absolwenci kierunku Ekoenergetyka posiadają wiedzę z zakresu technologii wytwarzania rolniczych surowców energetycznych, gospodarki energetycznej, maszyn cieplnych i technologii stosowania biopaliw, technologii produkcji i standaryzacji biopaliw, audytu energetycznego oraz ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Posiadają umiejętności m.in. w zakresie projektowania zintegrowanych systemów energetyki odnawialnej wykorzystywanych zarówno w gospodarce żywnościowej, jak i pozażywnościowej.
Elektronika jest nauką techniczną, która zajmuje się obsługą, konstruowaniem i naprawą urządzeń elektronicznych, przyrządów pomiarowych, aparatury medycznej, sprzętu powszechnego użytku jak np. telewizory, monitory, radioodbiorniki, telefony komórkowe czy komputery. Elektronika rozwija się bardzo intensywnie i nie ma już dziedziny przemysłu, która nie opierałaby się właśnie na elektronice.
Studia na kierunku Elektronika i telekomunikacja wybierz, jeśli dobrze czujesz się w matematyce, fizyce i innych naukach ścisłych i chciałbyś przy ich pomocy rozwiązywać problemy życia codziennego. Zdobytą wiedzę z zakresu elektroniki profesjonalnej i użytkowej będziesz mógł zapewne wykorzystać w pracy nad współczesnymi układami i systemów telekomunikacyjnych analogowych i cyfrowych, technikami informacyjno-pomiarowymi oraz przetwarzaniem danych i graficznej prezentacji wyników.

Studenci mają możliwość studiowania w zakresie szeroko pojmowanej Elektrotechniki, a więc problemów związanych z wytwarzaniem, rozdziałem, przesyłem oraz przetwarzaniem i użytkowaniem energii elektrycznej. Ze względu na wymagania nowoczesnej techniki i technologii, stosowanej w energetyce i przemyśle, studia kierunkowe uzupełnione są wiedzą z zakresu elektroniki i techniki mikroprocesorowej, informatyki oraz technik zarządzania i marketingu.
Energetyka zajmuje się wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii w systemach technicznych o różnej skali z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju kraju i rosnącej roli uwarunkowań ekologicznych. Jest to nie tylko dziedzina wiedzy, ale i gałąź przemysłu, polegająca na przetwarzaniu dostępnych form energii na postać łatwą do wykorzystania przy zasilaniu wszelkich procesów przemysłowych, a także napędzaniu maszyn i urządzeń używanych w życiu codziennym. Studiowanie i praktyczne rozwiązywane zagadnień w obszarze energetyki związane jest z elektroenergetyką, techniką cieplną a także eksploatacją i diagnostyką maszyn oraz systemów energetycznych.

Od lat istnieją pomysły, by w Polsce zbudować elektrownię jądrową. Realizacja tego przedsięwzięcia w najbliższej przyszłości ma szansę powodzenia. Energetyka i chemia jądrowa to kierunek studiów powstały z myślą o przyszłych pracownikach elektrowni jądrowej. Mają oni pełnić bardzo odpowiedzialne zadania, dlatego muszą dysponować doskonałą wiedzą i wyjątkowymi umiejętnościami. Najlepszym kandydatem na kierunku Energetyka i chemia jądrowa jest osoba, której nie sprawiają problemów przedmioty ścisłe. Maturzyści zainteresowani podjęciem studiów na tym kierunku muszą doskonale zdać maturę i stanąć do pojedynku na oceny z egzaminu dojrzałości. W konkursie świadectw pod uwagę bierze się zarówno język polski, jak i język obcy oraz przedmioty ścisłe: chemię, fizykę i matematykę. Pierwszy etap kształcenia akademickiego (studia licencjackie) obejmuje okres trzech lat. W tym czasie studenci zdobywają teoretyczną podbudowę, która następnie zostaje rozwinięta podczas drugiego etapu edukacji, zakończonej zdobyciem tytułu magistra. Kto chętny, może kontynuować naukę na studiach doktoranckich lub rozpocząć karierę zawodową poza uczelnią.

Fizyka techniczna zajmuje się badaniem i wyjaśnianiem najbardziej fundamentalnych procesów zachodzących w przyrodzie. Studiowanie jej daje więc szansę na zrozumienie najbardziej ogólnych i powszechnych praw rządzących funkcjonowaniem otaczającego nas świata oraz na poznanie jego struktury. Bez osiągnięć fizyków nie byłoby całej nowoczesnej technologii, np.: telefonów komórkowych, komputerów, telewizji HD i nowoczesnych telewizorów. Studiowanie fizyki technicznej pozwala zrozumieć zasady funkcjonowania urządzeń technicznych. Jest znakomitą szkołą myślenia praktycznego i ścisłego zarazem.

Fotonika to interdyscyplinarny kierunek studiów z dziedziny nauki i technologii w coraz większym stopniu stwarzający alternatywę dla elektroniki lub stanowiący jej uzupełnienie.
Geodezja i kartografia to kierunek, w ramach którego przekazywana jest wiedza z zakresu wyznaczania położenia obiektów w przestrzeni, przedstawiania ich na mapie, a także badania i pomiarów deformacji Ziemi, geodezyjnej obsługi obiektów inżynieryjnych i przemysłowych oraz gospodarki nieruchomościami.

Gospodarka przestrzenna łączy nauki geograficzne z elementami ekonomii, nauk społecznych, inżynierii, zarządzania i prawa. Gospodarka przestrzenna integruje dziedziny nauk ekonomicznych z wybranymi dyscyplinami nauk technicznych, m.in. z urbanistyką i architekturą. Studia w tej dziedzinie mają doprowadzić do racjonalnego wykorzystania przestrzeni w zakresie zgodnym z potrzebami społeczeństwa.
Uczelnie prowadzące kierunek Informatyka i agroinżynieria przygotowują specjalistów dla potrzeb szeroko rozumianego rolnictwa i ochrony środowiska. Kierunek gwarantuje wykształcenie informatyczne oraz inżynierskie w zakresie maszyn i urządzeń rolniczych.
Program studiów jest tak skonstrupowany, aby przygotował absolwenta do do posługiwania się wiedzą z zakresu inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn, informatyki, oraz zarządzania, korzystania z informacji technicznej, a także do twórczej aktywności w zakresie projektowania materiałowego, a także do współpracy z użytkownikami materiałów inżynierskich, konstruktorami i innymi specjalistami w zakresie projektowania, wytwarzania, przetwórstwa i zastosowania materiałów inżynierskich.
Interesują Cię studia inżynierskie? Rekrutacja na kierunku Inwestycje i wdrożenia przemysłowe nie będzie trwała w nieskończoność. Dlaczego warto podjąć studia właśnie na tym kierunku? Jest kilka przyczyn, by to zrobić. Po pierwsze te studia naprawdę dają szansę na wszechstronny rozwój. Ciekawie ułożony program nauczania zapewnia studiującym możliwość nabycia wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej. Po drugie doskonale wykształcona kadra nauczycieli akademickich oraz bardzo dobre zaplecze dydaktyczne sprzyja nauce i podnoszeniu własnych kwalifikacji. Po trzecie wiedza teoretyczna, wykładana w przystępny sposób, może być szybko zweryfikowana w praktycznym działaniu. Pomagają w tym między innymi praktyki i staże odbywane pod okiem doświadczonych przedsiębiorców. By zostać studentem Inwestycji i wdrożeń przemysłowych należy najpierw zdać maturę. Najlepiej z przedmiotów ścisłych. One są najwyżej punktowane w konkursie świadectw dojrzałości. Od kandydatów oczekuje się znajomości matematyki, fizyki i informatyki na poziomie umożliwiającym zrozumienie zagadnień wykładanych w trakcie kolejnych lat studiów wyższych.
Studia Inżyniera akustyczna no nowatorskie studia, które pozwalają na zdobycie pracy branżach takich jak: medycyna, architektura, budownictwo, technika, media, czy muzyka. Uczelnie wyższe zdecydowały się na uruchomienie tego kierunku, ze względu na to, że nowoczesny przemysł nie może dziś funkcjonować bez inżynierów akustyki.
Inżynieria chemiczna i procesowa jest dziedziną nauki badającą procesy związane z przepływem płynów oraz przemianami cieplnymi i chemicznymi. Badania te prowadzone są w skali przemysłowej. Na tym kierunku niezbędne są zdolności i zainteresowanie przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi. Absolwent powinien posiadać wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności wykorzystania jej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

Inżynieria danych to nowy kierunek, wychodzący naprzeciw potrzebom rynku pracy. Absolwenci Inżynierii danych otrzymują gruntowne wykształcenie kierunkowe oraz innowacyjne umiejętności, cenione przez pracodawców. Studia na kierunku Inżynieria danych kształcą specjalistów, którzy w oparciu o analizę wszelkiego typu danych potrafią rozwiązywać problemy z różnych dziedzin życia społecznego. By zostać studentem tego kierunku należy wykazać się bardzo dobrymi ocenami na świadectwie maturalnym z przedmiotów ścisłych. Na nich bowiem bazuje program nauczania Inżynierii danych. Proces rekrutacji ma formę konkursu świadectw. Dodatkowo należy posiadać zdolności logicznego myślenia i wnikliwej obserwacji oraz umiejętność formułowania wniosków i łączenia faktów, wypływających z przeanalizowanych przesłanek. Ponadto znajomość technik informatycznych ułatwia zdobycie studenckiego "glejtu". Nauka na kierunku Inżynieria danych trwa trzy lata. Absolwenci uzyskują tytuł inżyniera i mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich, na kierunku tożsamym z Inżynierią danych. Studia mają charakter praktyczny. Teoretyczna podbudowa pozwala na szybką weryfikację przyswojonych informacji w codziennych sytuacjach. Studenci mają możliwość znalezienia ciekawej pracy zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

Uczelnie oferujące kierunek Inżynieria internetu kierują go głównie do młodych ludzi, którzy ukończyli edukację na poziomie szkoły średniej i zdali egzamin maturalny, a przyszłość zawodową wiążą z branżą informatyczną.

Inżynieria materiałów kompozytowych to nowoczesny kierunek przygotowujący absolwentów do pracy w przedsiębiorstwach z zakresu tworzyw sztucznych i kompozytowych.
Kierunek Inżynieria materiałowa to propozycja naukowa dla osób o uzdolnieniach matematycznych i technicznych. Inżynieria materiałowa jest nauką o strukturze, własnościach i technologii wytwarzania materiałów. Stanowi ona podstawę nowoczesnego przemysłu. Inżynieria materiałowa to dziedzina łącząca w sobie wiele dyscyplin naukowych, m.in. fizykę, chemię, mechanikę, informatykę i wiele innych. Inżynieria materiałowa jest kierunkiem studiów kształcącym w zakresie świadomego projektowania materiałów w celu nadania im właściwości jakie są potrzebne w danym zastosowaniu. Studia na Inżynierii materiałowej umożliwiają wykształcenie specjalistów posiadających podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu nauki o materiałach, doboru materiałów inżynierskich, technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów oraz metod kształtowania i badania ich struktury oraz własności. Inżynieria materiałowa jest jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin nauki i techniki. Spowodowane jest to tym, że rozwój cywilizacji technicznej zależy w coraz większym stopniu od rozwoju materiałów.

Studia Inżynieria mechaniczno-medyczna skierowane są przede wszystkim do osób kreatywnych, pasjonujących się naukami ścisłymi. Zapotrzebowanie na absolwentów Inżynierii mechaniczno-medycznej jest ogromne począwszy od technicznego zaplecza placówek medycznych poprzez bezpośrednią współpracę z lekarzami w zabiegach operacyjnych, leczniczych i rehabilitacyjnych.
Inżynieria medyczna to kierunek studiów wybierany przez coraz większą liczbę studentów. Przeznaczony jest dla osób o kreatywnych umysłach i zamiłowaniu do przedmiotów ścisłych. Inżynierię medyczną można studiować na uczelniach technicznych. Program studiów jest mieszaniną wielu dyscyplin naukowych. Przeważają w nim przedmioty ścisłe i techniczne. Studia trwają trzy i pół roku. Absolwenci uzyskują tytuł inżyniera. Drugi etap edukacji akademickiej (studia magisterskie) można odbyć na kierunkach powiązanych z inżynierią medyczną. Przyszli inżynierowie medyczni będą zajmować się konstruowaniem, obsługiwaniem oraz serwisowaniem urządzeń medycznych wykorzystywanych w placówkach zdrowotnych. Na doświadczeniu inżynierów medycznych skorzysta cały system opieki zdrowotnej w Polsce, który będzie mógł lepiej się rozwinąć, dzięki zastosowaniu nowoczesnej aparatury niejednokrotnie ratującej życie pacjentom.
Obecne trendy w światowej i europejskiej gospodarce surowcami energetycznymi oraz konieczność nowoczesnego gospodarowania krajowymi złożami gazu ziemnego, uzasadniały konieczność wyodrębnienia osobnego kierunku kształcenia specjalistów dla przemysłu naftowego, mogących znaleźć relatywnie łatwo zatrudnienie w kraju i za granicą. Tak oto powstał kierunek studiów Inżynieria naftowa i gazownicza.
Jak zostać jednocześnie fizykiem i chemikiem i nie stracić na to całej młodości? Wystarczy wybrać nowy makrokierunek inżynierię nanostruktur, który łączy w sobie zagadnienia z fizyki, chemii, informatyki, matematyki oraz umiejętności stosowania metod matematyczno-przyrodniczych. Dzięki rozwojowi przemysłu chemicznego i farmeceutycznego w najbliższych latach wzrastać będzie zapotrzebowania na specjalistów z tych dziedzin.

Studia Inżynieria odnawialnych źródeł energii przeznaczone są dla osób, które w przyszłości chcą związać swoją ścieżkę zawodową z sektorem gospodarki pozyskiwania energii z zasobów odnawialnych: biopaliw, energii biomasy stałej, energii wiatru, fotowoltaik. W Polsce, innych krajach UE, widać obecnie duże zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu energetyki odnawialnych źródeł energii i szeroko rozumianego monitorowania energetyki rozproszonej, w tym energii odnawialnej.
Obecnie samochody hybrydowe mają wielu entuzjastów. Nowa technologia wymaga też wykształcenia odpowiedniej kadry inżynierskiej dlatego powstał kierunek studiów Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych. Specjaliści branży samochodowej uważają napęd hybrydowy za krok pośredni pomiędzy klasycznymi samochodami z silnikami spalinowymi, a samochodami napędzanymi w pełni elektrycznie. Wzrost ilości samochodów typu plug-in hybrid jest tylko jednym z dowodów na to, że samochody hybrydowe powoli zmierzają w stronę samochodów elektrycznych. Cała tajemnica efektywnego działania napędu hybrydowego polega na najbardziej optymalnym ustawieniu współpracy pomiędzy silnikami elektrycznym i spalinowym. Zastosowana w samochodzie maszyna elektryczna posiada jeszcze jedną wielką zaletę. W przeciwieństwie do silnika spalinowego, hamując silnikiem/generatorem elektrycznym możemy spowalniać samochód równocześnie gromadząc energię do akumulatorów. W przypadku samochodu wyłącznie z napędem spalinowym, cała ta energia została by rozproszona w otoczeniu poprzez gorące hamulce.
Skoro czytasz ten tekst, to znaczy, że chcesz studiować Inżynierię produkcji. Bardzo dobry wybór! Te studia dają duże możliwości rozwoju i są trampoliną do zdobycia atrakcyjnego zawodu. Inżynierię produkcji stworzono z myślą o ludziach zainteresowanych zarządzaniem i planowaniem procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach różnych sektorów gospodarki. W każdym zakładzie pracy musi być grupa doświadczonych menadżerów zarządzających i nadzorujących kolejnymi etapami produkcji. Możesz być jednym z nich. Wystarczy, że staniesz do wyścigu po indeks. Idealnym kandydatem na kierunek Inżynieria produkcji jest osoba sprawnie poruszająca się w świecie liczb, lubiąca matematykę, fizykę czy informatykę. Wysokie oceny z przedmiotów ścisłych na świadectwie maturalnym są najczęściej biletem wstępu na ten kierunek. Zdarza się jednak, że komisja rekrutacyjna ocenia też umiejętności komunikacyjne i osobowość kandydatów. Na pewno ekspertem do spraw produkcji nie zostanie człowiek nieśmiały i słaby psychicznie. Ten zawód wymaga odwagi, odpowiedzialności i szybkiego podejmowania decyzji w sytuacjach stresujących. Inżynierię produkcji studiować można trzy lata i skończyć z tytułem inżyniera lub łącznie pięć lat, uzyskując tytuł magistra. Studia nie są łatwe, lecz dają ogromne możliwości rozwoju i co najważniejsze, gwarancję ciekawej, dobrze płatnej pracy. Studenci Inżynierii produkcji nabywają wiedzę z wielu dziedzin nauki, gdyż są to studia interdyscyplinarne.
Inżynieria środowiska to jedna z dziedzin nauk technicznych, obejmująca swym zakresem przedsięwzięcia inżynierskie dążące do zachowania środowiska naturalnego w stanie równowagi oraz zachowania jego możliwości do samoregeneracji i samooczyszczania, a w przypadku dewastacji środowiska zmierzające do przywrócenia równowagi. Jest to dyscyplina techniczna, nastawiona na rozwiązywanie konkretnych problemów za pomocą środków technicznych i biologicznych. Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów, musisz wiedzieć, że cechą niezbędną inżyniera środowiska jest wyobraźnia i twórcze myślenie, a także uzdolnienia techniczne oraz umiejętność logicznego myślenia. Po drugie praca po tym kierunku wymaga dokładności i odpowiedzialności. Ważną cechą jest umiejętność postępowania z ludźmi oraz umiejętność organizowania pracy sobie i innym osobom.

Inżynieria systemów biotechnicznych to interdyscyplinarny kierunek studiów łączący zagadnienia techniczne, technologiczne z przyrodniczymi i ekologią. Studenci poznają nowoczesne metody projektowania i utrzymania systemów technicznych wykorzystywanych w produkcji rolniczej, leśnej, przetwórstwie żywności oraz gospodarce komunalnej. Jest to kierunek dla Ciebie, jeśli matematyka i fizyka nie stanowią dla Ciebie problemu.
Studia na kierunku Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich przeznaczone są przede wszystkim dla osób chcących pracować w zakładach i przedsiębiorstwach zajmujących się doskonaleniem istniejących konstrukcji oraz wdrażaniem nowych rozwiązań.
Uczelnie oferujące kierunek Materiały współczesnych technologii skupiają się na przekazaniu studentom nauk matematycznych, fizycznych i chemicznych. Żacy zdobywają wiedzę z zakresu wytwarzania, przetwórstwa, właściwości, zastosowania, struktury, projektowania i degradacji materiałów, a także opisu mechanizmów fizycznych i chemicznych mających wpływ na własności materiałów.
Kierunek studiów Mechaniczna inżynieria tworzyw został stworzony, aby kształcić specjalistów od przetwórstwa tworzyw do pracy w działach konstrukcji, projektowania, technologii i zarządzania. Pomysł stworzenia nowego kierunku był odpowiedzią na rosnące znaczenie w kraju wytwarzania narzędzi do przetwórstwa i samego przetwórstwa tworzyw polimerowych. Kierunek został stworzony w regionie kujawsko-pomorskim. Znajduje się tu jedno z największych w Polsce skupisk firm związanych z produkcją form wtryskowych i przetwórstwem tworzyw polimerowych. To tam właśnie produkuje się wytwory polimerowe dla największych potentatów branży motoryzacyjnej, wytwarza się elementy dla elektroniki i mechatroniki, produkuje się obudowy telewizorów LCD, elementy dla medycyny, wytłacza się folię wielowarstwową i wtryskuje się opakowania cienkościenne, a także formy wtryskowe oraz opakowania dla przemysłu kosmetycznego, barwniki do tworzyw polimerowych. Produkcją form wtryskowych w województwie kujawsko-pomorskim zajmuje się ponad 50 narzędziowni. Powstało stąd określenie regionu jako doliny narzędziowej.
 
Mechanika i budowa maszyn należy do najstarszych technicznych kierunków studiów i daje absolwentom bardzo wszechstronne wykształcenie. Podczas studiów kształtuje się umiejętność myślenia systemowego, łączenia abstrakcji i konkretów, formułowania problemów i ich rozwiązywania. Są to studia z zakresu mechaniki, projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn z szerokim przygotowaniem w zakresie technologii informatycznych, komputerowego wspomagania prac inżynierskich oraz proekologicznych technologii materiałowych.
Mechatronika to dziedzina inżynierii stanowiąca połączenie inżynierii mechanicznej, elektrycznej, komputerowej, automatyki i robotyki, służąca projektowaniu i wytwarzaniu nowoczesnych urządzeń. Kierunek ten kształci wysokowykwalifikowanych inżynierów mechaników pracujących przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji urządzeń mechatronicznych, szczególnie specjalizujących się w technikach komputerowych w mechatronice, mechatronice w pojazdach oraz mechatronice w napędach maszyn. Od studentów oczekuje się myślenie systemowego umiejętności łączenia abstrakcji z realnym stanem rzeczy, formułowania i rozwiązywania problemy. Na rynku pracy odnotowuje się duży popyt na fachowców z tej dziedziny.
Jak wyprodukować mięso, by było smaczne i zdrowe dla człowieka? Skąd brać surowce do produkcji wyrobów mięsnych? Co zrobić, by współpraca między pracownikami przedsiębiorstwa mięsnego układała się wzorowo? Dlaczego nie każde mięso nadaje się do spożycia? Odpowiedzi na te pytania znajdą osoby zainteresowane studiowaniem na kierunku menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa. Studia o charakterze interdyscyplinarnym (rolniczo-ekonomiczne) uruchomiono z myślą o młodych ludziach, pochłoniętych tematyką produkcji mięsa i zarządzaniem zasobami ludzkimi w zakładach produkcyjnych. Specyfiką tych studiów jest ich wymiar praktyczny. Studia mają kształtować konkretne umiejętności, które w połączeniu z wiedzą, pozwalają w profesjonalny sposób wykonywać obowiązki menadżera produkcji mięsa i przetworów mięsnych. W procesie rekrutacji liczy się wiedza z zakresu biologii i języka nowożytnego. Maturzyści posiadający dobre oceny z tych przedmiotów na świadectwie dojrzałości z pewnością nie będą mieć problemu z dostaniem się na studia.

Metalurgia to nauka o metalach, obejmująca m.in. przeróbkę plastyczną, odlewnictwo i metalurgię ekstrakcyjną. Przedmiotem badań metalurgii jest przeróbka rud metali aż do produktu końcowego.

Nanotechnologia to ogólna nazwa całego zestawu technik i sposobów tworzenia rozmaitych struktur o rozmiarach na poziomie pojedynczych atomów i cząsteczek.
Można ją studiować na kierunku Fizyka. Jest to propozycja nowej specjalności wychodzącej naprzeciw zainteresowaniom młodych ludzi chcących zdobyć atrakcyjny zawód na rynku europejskim.
Głównym celem studiów jest zdobycie umiejętnościi w zakresie projektowania inżynierskiego, projektowania technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów inżynierskich oraz kształtowania i badania ich struktury i własności, projektowania maszyn i urządzeń mechatronicznych oraz innych produktów oraz wytwarzania i eksploatacji systemów nanostrukturalnych, jak również przygotowanie do samodzielnego opracowywania i obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego oraz aparatury naukowo-badawczej i pomiarowej.

Studentami kierunku Nanotechnologie i nanomateriały mogą zostać absolwenci uczelni, którzy posiadają dyplom inżyniera w dziedzinie technologii chemicznej, fizyki technicznej i kierunków pokrewnych. W trakcie dalszej nauki, studenci rozwijają swoją wiedzę z dziedziny fizyki i technicznych zastosowań fizyki, nauk chemicznych i technicznych oraz chemicznych procesów technologicznych. Ponadto posiadają umiejętności w zakresie technologii, projektowania i wytwarzania nowoczesnych nanomateriałów.

Kandydaci na kierunek Oceanotechnika powinni wykazywać zainteresowanie tematyką z zakresu budowy i eksploatacji statków, okrętów i innych obiektów oceanotechnicznych, gdyż ten kierunek studiów dotyczy właśnie tego. Praca zawodowa po ukończeniu Oceanotechniki jest w głównej mierze związana z projektowaniem konstrukcji i technologią budowy i remontu okrętów oraz obiektów oceanotechnicznych, organizowaniem i nadzorowaniem ich produkcji i prac remontowych oraz obsługi siłowni i urządzeń okrętowych.
Oczy to jeden z najwrażliwszych, najbardziej złożonych i najważniejszych narządów ludzkiego ciała. Są bardzo precyzyjnym mechanizmem. Jeśli działają prawidłowo, odbieramy świat z całą gamą odcieni. Jeżeli coś się w nich "zatnie", potrzebujemy specjalisty, który zajmie się ich "naprawą". Takim człowiekiem jest oprtometrysta - absolwent kierunku studiów o nazwie optometria. Optometria wywodzi się z nauk ścisłych. Powiązana jest z fizyką i medycyną. Zajmuje się badaniem procesów widzenia. Optometryści używają do zbadania wzroku specjalistycznych przyrządów, np. foroptera, czyli wielkich okularów, lamp szczelinowych, przydatnych do obserwacji przedniego odcinka oka, tablic do testowania wzroku i wielu innych pomocy. W ten sposób są w stanie zdiagnozować zaburzenia lub choroby narządów wzroku i skutecznie im przeciwdziałać. Optometrysta nie jest lekarzem, gdyż nie ukończył medycyny. Ma jednak duże kompetencje. W wielu przypadkach jego możliwości są porównywalne z możliwościami okulisty. Najważniejsza cecha, która odróżnia specjalistów wykonujących te dwie profesje, to sposób zdobycia uprawnień do wykonywania zawodu. Okulista jest abiturientem studiów lekarskich, optometrysta zaś absolwentem studiów licencjackich, dwuletnich studiów magisterskich uzupełniających lub czterosemestrowych studiów podyplomowych. W Polsce optometrię studiować można w dwóch ośrodkach akademickich: Poznaniu oraz Wrocławiu. W zależności od uczelni, jaką wybierzemy oraz formy studiów (licencjackie, uzupełniające, podyplomowe) czeka nas albo konkurs świadectw z biologii (matura na poziomie rozszerzonym) i fizyki (poziom podstawowy), albo egzamin wstępny z wyżej wymienionych przedmiotów, albo rozmowa kwalifikacyjna/egzamin z zagadnień związanych z optyką, albo wreszcie konkurs świadectw z przedmiotów ścisłych po studiach pierwszego stopnia.

Optyka to studia z zakresu fizyki stosowanej z elementami biologii, chemii oraz fizjologii. Zajmuje się ona tematem badania i mierzenia światła, a także badania refrakcji oraz diagnozowania układu wzrokowego.

Studenci kierunku Papiernictwo i poligrafia zdobywają wiedzę z zakresu technologii papiernictwa i poligrafii oraz maszyn papierniczych i poligraficznych.
Kierunek Recykling materiałów jest doskonałym wyborem dla tych, którzy interesują się dbaniem o środowisko i jego prawidłowy rozwój. Podstawową zasadą recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania tych samych materiałów, przy najmniejszym nakładzie surowcowym i energetycznym potrzebnym do ich przetworzenia. Przetwarzając surowce wtórne ograniczamy wykorzystanie surowców pierwotnych, co przyczynia się do ochrony naturalnych zasobów.Odzyskiwanie i przetwarzanie redukuje także ilość odpadów, tym samym ilość miejsca na składowiskach. Na tych studiach słuchacze nauczą się prawidłowego i kreatywnego działania w przetwarzaniu surowców wtórnych.
Studia na kierunku Rewitalizacja dróg wodnych dają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego, wiedzę ekonomiczną, przyrodniczą, społeczną i techniczną, dotyczącą śródlądowych dróg wodnych wraz ze strefą ich oddziaływania. Słuchacz tego kierunku zdobywa umiejętności z zakresu procesu rewitalizacji dróg wodnych, potrafi rozwiązywać problemy o charakterze projektowym, inwestycyjnym, wykonawczym i eksploatacyjnym, dotyczące obiektów technicznych sfery wodnej. Wiedza, jaką student posiądzie w zakresie środowiska abiotycznego (woda, rzeźba, budowa geologiczna, klimat) i biotycznego (flora i fauna) oraz jego ochrony daje możliwość wykształcenia umiejętności prawidłowego zagospodarowania przestrzeni koryt rzek i kanałów, a także ich otoczenia.
Kierunek studiów Technologia chemiczna kształci specjalistów z zakresu technologii chemicznej dla potrzeb różnych gałęzi przemysłu, związanych z wybraną specjalnością, m.in.: chemia i technologia polimerów, biotechnologia i technologia kosmetyków, produktów chemii gospodarczej i chemii przemysłowej, analityka techniczna i przemysłowa, technologia leków. Student na kierunku Technologia chemiczna zdobywa wiedzę z zakresu nauk chemicznych i technicznych, a także chemicznych procesów technologicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i w życiu, z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.
Kandydaci na kierunek Technologia drewna powinni wykazywać zainteresowanie techniką oraz posiadać zdolności manualne. Kierunek łączy w sobie naukę o drewnie, technologii drewna i wyrobów z drewna oraz organizację drzewnictwa i ekonomikę.
Na kierunku Technologie energii odnawialnej słuchacz nauczy się wykorzystania ciepła i energii pochodzących ze źródeł odnawialnych. Jest to nowoczesny oraz efektywny sposób pozyskiwania energii i jednocześnie ochrony środowiska. Jedną z metod, jakie przyswoją sobie słuchacze tego kierunku, ograniczających zużycie tradycyjnych nośników energii oraz zmniejszających emisję szkodliwych substancji do otoczenia, jest pozyskiwanie energii za pomocą pomp ciepła ze źródeł takich jak powietrze, grunt, woda.
Kierunek Technologie i systemy bezpieczeństwa obejmuje tematykę z zakresu bezpieczeństwa i obronności, inżynierii systemów bezpieczeństwa, zarządzania, ekonomii i informatyki. Celem tego kierunku jest wykształcenie w studentach systemowego myślenia w kategorii bezpieczeństwa. Musi być to zasada nadrzędna we współczesnym świecie charakteryzującym się niepewnością i ryzykiem. Studia przygotowują specjalistów na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, do pracy w zespołach interdyscyplinarnych rozwiązujących zagadnienia związane z oceną ryzyka, identyfikacją i prognozowaniem zagrożeń bezpieczeństwa.
Telekomunikacja to nowoczesny kierunek studiów, na którym studenci zdobędą wiedzę praktyczną i teoretyczną z takich dziedzin jak: zarządzanie w teleinformatyce, systemy i sieci telekomunikacyjne, radiokomunikacja i techniki multimedialne. Dzięki tej wiedzy będą mogli objąć po zakończeniu studiów specjalistyczne stanowiska.

Ukończenie makrokierunku Wirtotechnologia pozwala z powodzeniem patrzeć na rynek pracy. Studia pozwalają na zdobycie wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej z zakresów nauk o metalach i pakietów programowych. Tak kompletna wiedza będzie mile widziana u przyszłego pracodawcy.

Program Włókiennictwa obejmuje przedmioty ścisłe, dlatego przyszłym kandydatom niezbędna będzie ich dobra znajomość oraz łatwe przyswajanie, z informatyką włącznie. Przyszli studenci tego kierunku powinni również interesować się tematyką włókienniczo-tekstylną oraz naukami technicznymi i technologicznymi.

Studia na unikatowym kierunku Zaawansowane materiały i nanotechnologię przygotowują kadry dla rozwijających się dziedzin przemysłu materiałowego opartego na nowoczesnych technologiach.

Zarządzanie inżynierskie łączy w sobie wiedzę inżynierską i menedżerską z umiejętnością rozwiązywania problemów praktycznych. Program studiów zawiera nie tylko przedmioty ogólne, ale i techniczne.
Uczelnie oferujące kierunek Zarządzanie techniką mają na celu wykwalifikowanie specjalistów posiadających umiejętności wielokierunkowego spojrzenia na technikę. Przedsiębiorstwa wspomagające poszukiwanie pracowników dla przedsiębiorstw wskazują na dwie najważniejsze cechy, którymi powinni charakteryzować się współcześni inżynierowie: znać zagadnienia marketingu i być komunikatywnymi. Tak wzbogacona wiedza inżynierska wyzwala nowatorskie myślenie o przyszłościowych rozwiązaniach technicznych.