Studia techniczne jeszcze do niedawna wybierali głównie chłopcy, dziś granica ta ulega zatarciu. Grupę stanowią dyscypliny związane z wytwarzaniem dóbr materialnych, a także regułami posługiwania się nimi. Są to kierunki bardzo zróżnicowane. Znajdziesz tu między innymi architekturę, energetykę, oceanotechnikę czy papiernictwo i poligrafię.

Po zakończeniu studiów zostajesz specjalistą w konkretnej dziedzinie. Mała elastyczność na rynku pracy paradoksalnie jest dla absolwenta korzystna. Nie ma osoby po innym kierunku studiów, która mogłaby ubiec Cię w staraniach o posadę, chyba że ktoś z tym samym fachem w garści. Chętnych na studia tego typu jest co raz więcej.

Należące do tej kategorii budownictwo, jest piątym najpopularniejszym pod względem ogólnej liczby kandydatów kierunkiem studiów, a techniczne studia podyplomowe włączane są do oferty kształcenia większości szanujących się polskich uczelni.

Akustyka to kierunek zajmujący się badaniem zjawisk dźwiękowych, ultradźwiękowych i infradźwiękowych. Akustyka ze względu na swój szeroki zakres i szereg zastosowań uznawana jest za kierunek interdyscyplinarny składający się akustyki ogólnej i stosowanej. Jak na każdym kierunku technicznym, przyda się wiedza z zakresu nauk ścisłych. Najlepszym kandydatem będzie osoba, która dodatkowo interesuje się fizyką i na poziomie szkoły średniej nigdy nie miała z tym przedmiotem problemu. Gdzie pracują absolwenci tego kierunku? Zapraszamy do dalszej lektury!

Jeżeli interesuje Cię sztuka i umiejętność kształtowania przestrzeni dla potrzeb człowieka to wybierz studia na kierunku Architektura. Działalność architekta obejmuje szeroki zakres - od projektowania mebli i wnętrz, poprzez obiekty architektoniczne i ich zespoły, do wielkich form urbanistycznych i krajobrazowych. Studia poruszają zagadnienia związane z ochroną zabytków architektury i urbanistyki i prowadzenia prac konserwatorskich. Szczególnym przesłaniem w procesie kształcenia jest rozbudzanie wrażliwości studentów na potrzebę dbałości o ład przestrzenny.
Osoba planująca rozpocząć studia na kierunku Architektura i urbanistyka powinna wiedzieć, że najważniejsza w tym zawodzie jest zdolność trafnego przewidywania zachodzących lub nadchodzących procesów społecznych i gospodarczych. Kandydat powinien interesować się otaczającym światem, powinna go cechować twórczość, kreatywność i praktyczna umiejętność przekonania innych do swoich pomysłów oraz ich realizacja. Bardzo ważny w tym zawodzie jest sprawny wzrok. W ramach rozszerzonego programu przedmiotów ścisłych i technicznych studenci są także przygotowani do kierowania robotami budowlanymi.
Automatyka i robotyka jako nowoczesna dyscyplina naukowo-techniczna zajmuje się zarówno teorią, jak i praktyczną realizacją urządzeń sterujących obiektami technicznymi i procesami technologicznymi bez udziału człowieka lub z jego ograniczonym udziałem. Układy i systemy automatyki wkraczają we wszystkie niemal dziedziny życia, zwłaszcza w gospodarkę, przemysł i naukę. Kierunek przygotowuje do tworzenia i odbioru nowoczesnych technologii. Absolwenci są gotowi do eksploatacji, uruchamiania i projektowania systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach.
Polska jest szybko rozwijającym się rynkiem budowy jachtów żaglowych i motorowych i w odpowiedzi na zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie powstał unikatowy kierunek Budowa jachtów. Studenci tego kierunku nauczą się projektowania z wykorzystaniem najnowszych programów komputerowych oraz zyskają umiejętności wykorzystania najnowszych materiałów konstrukcyjnych. Posiądą też wiedzę praktyczną na temat przygotowania materiałów konstrukcyjnych w nowoczesnych laboratoriach. Gdzie absolwenci znajdują zatrudnienie? Zapraszamy do dalszej części artykułu!
Budownictwo to działalność człowieka związana ze wznoszeniem obiektów budowlanych, ale też dziedzina, która zajmuje się ich rozbiórką, np. w sytuacjach gdy budynki nie spełniają wymagań technicznych bądź zajmują miejsce kolejnej budowli. Wyróżnia się budownictwo wodne i lądowe. Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się kierunków na uczelniach technicznych. Kierunek studiów budownictwo adresowany jest do osób posiadających zainteresowania i predyspozycje techniczne. Kandydat na Budownictwo powinien umieć rysować i nie mieć problemów z widzeniem przestrzennym.
Studia są prowadzone przez Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej. Kształcenie odbywa się w formie stacjonarnej, na poziomie pierwszego stopnia. Każda uczelnia przyjmuje taką samą liczbę studentów. Kierunek ten jest odpowiedzią na zapotrzebowanie polskiego przemysłu budowlanego. Studenci chemii budowlanej kształcić się będą w uczelni macierzystej przez pierwsze cztery semestry swojej nauki według jednakowych planów i programów studiów.
Absolwent studiów Edukacja techniczno-informatyczna posiada wiedzę z zakresu inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn oraz informatyki, a także po ukończeniu specjalności nauczycielskiej z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii. Ze względu na interdyscyplinarny charakter tego kierunku, studenci powinni wykazać się wieloma talentami i zainteresowaniami. Absolwent posiada umiejętności korzystania z wiedzy w pracy i życiu codziennym, komunikowania się z otoczeniem i aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej. Zainteresowany?
Ekoenergetyka jest połączeniem ochrony środowiska z techniką rolniczą i leśną. Absolwenci kierunku Ekoenergetyka posiadają wiedzę z zakresu technologii wytwarzania rolniczych surowców energetycznych, gospodarki energetycznej, maszyn cieplnych i technologii stosowania biopaliw, technologii produkcji i standaryzacji biopaliw, audytu energetycznego oraz ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Posiadają umiejętności m.in. w zakresie projektowania zintegrowanych systemów energetyki odnawialnej wykorzystywanych zarówno w gospodarce żywnościowej, jak i pozażywnościowej.
Elektronika jest nauką techniczną, która zajmuje się obsługą, konstruowaniem i naprawą urządzeń elektronicznych, przyrządów pomiarowych, aparatury medycznej, sprzętu powszechnego użytku jak np. telewizory, monitory, radioodbiorniki, telefony komórkowe czy komputery. Elektronika rozwija się bardzo intensywnie i nie ma już dziedziny przemysłu, która nie opierałaby się właśnie na elektronice. Aby dostać się na te studia, należy zdobyć wysokie wyniki na maturze z przedmiotów ścisłych, w szczególności z matematyki, fizyki czy chemii. Zapraszamy do lektury!
Studia na kierunku Elektronika i telekomunikacja wybierz, jeśli dobrze czujesz się w matematyce, fizyce i innych naukach ścisłych i chciałbyś przy ich pomocy rozwiązywać problemy życia codziennego. Zdobytą wiedzę z zakresu elektroniki profesjonalnej i użytkowej będziesz mógł zapewne wykorzystać w pracy nad współczesnymi układami i systemów telekomunikacyjnych analogowych i cyfrowych, technikami informacyjno-pomiarowymi oraz przetwarzaniem danych i graficznej prezentacji wyników. Dlaczego warto wybrać właśnie ten kierunek studiów? Czytaj dalej!
Studenci Elektrotechniki uczą się jak rozwiązać problemy związanymi z wytwarzaniem, rozdziałem, przesyłem oraz przetwarzaniem i użytkowaniem energii elektrycznej. Ze względu na wymagania nowoczesnej techniki i technologii, stosowanej w energetyce i przemyśle, studia kierunkowe uzupełnione są wiedzą z zakresu elektroniki i techniki mikroprocesorowej, informatyki oraz technik zarządzania i marketingu. Czego nauczysz się na tym kierunku? Między innymi komputerowego projektowania oraz zarządzania sieciami i instalacjami, a także opracowywania zabezpieczeń.
Energetyka zajmuje się wytwarzaniem i dystrybucją energii w systemach technicznych o różnej skali z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju kraju. Jest to nie tylko dziedzina wiedzy, ale i gałąź przemysłu, polegająca na przetwarzaniu dostępnych form energii na postać łatwą do wykorzystania przy zasilaniu wszelkich procesów przemysłowych, a także napędzaniu maszyn i urządzeń używanych w życiu codziennym. Studiowanie i praktyczne rozwiązywane zagadnień w obszarze energetyki związane jest z elektroenergetyką, techniką cieplną a także eksploatacją i diagnostyką maszyn.
Od lat istnieją pomysły, by w Polsce zbudować elektrownię jądrową. Realizacja tego przedsięwzięcia w najbliższej przyszłości ma szansę powodzenia. Energetyka i chemia jądrowa to kierunek studiów powstały z myślą o przyszłych pracownikach elektrowni jądrowej. Mają oni pełnić bardzo odpowiedzialne zadania, dlatego muszą dysponować doskonałą wiedzą i wyjątkowymi umiejętnościami. Najlepszym kandydatem na kierunku Energetyka i chemia jądrowa jest osoba, której nie sprawiają problemów przedmioty ścisłe. Maturzyści zainteresowani podjęciem studiów muszą doskonale zdać maturę.
Fizyka techniczna zajmuje się badaniem i wyjaśnianiem najbardziej fundamentalnych procesów zachodzących w przyrodzie. Studiowanie jej daje więc szansę na zrozumienie najbardziej ogólnych i powszechnych praw rządzących funkcjonowaniem otaczającego nas świata oraz na poznanie jego struktury. Bez osiągnięć fizyków nie byłoby całej nowoczesnej technologii, np.: telefonów komórkowych, komputerów, telewizji HD i nowoczesnych telewizorów. Studiowanie fizyki technicznej pozwala zrozumieć zasady funkcjonowania urządzeń technicznych. Jest znakomitą szkołą myślenia praktycznego i ścisłego zarazem.

Fotonika to interdyscyplinarny kierunek studiów z dziedziny nauki i technologii w coraz większym stopniu stwarzający alternatywę dla elektroniki lub stanowiący jej uzupełnienie. Fotonika czerpie pełnymi garściami ze zdobyczy elektroniki, optyki, a także informatyki. Dlatego właśnie idealnym kandydatem będzie uczeń, który nie ma najmniejszego problemu z przedmiotami ścisłymi w szkole. Co jeszcze przyda się na tych studiach? Przede wszystkim otwarty umysł i kreatywne podejście. Nie zaszkodzi dobra znajomość języka angielskiego. Zapraszamy do lektury!
Geodezja i kartografia to kierunek, w ramach którego przekazywana jest wiedza z zakresu wyznaczania położenia obiektów w przestrzeni, przedstawiania ich na mapie, a także badania i pomiarów deformacji Ziemi, geodezyjnej obsługi obiektów inżynieryjnych i przemysłowych oraz gospodarki nieruchomościami. W zawiązku z tym, że geodeta wykonuje najczęściej swoją pracę w terenie, niezbędny jest dobry stan zdrowia, sprawność fizyczna i dobry wzrok. Dlaczego warto wybrać ten kierunek studiów i jak pracują absolwenci geodezji i kartografii? Czytaj dalej!
Gospodarka przestrzenna łączy nauki geograficzne z elementami ekonomii, nauk społecznych, inżynierii, zarządzania i prawa. Gospodarka przestrzenna integruje dziedziny nauk ekonomicznych z wybranymi dyscyplinami nauk technicznych, m.in. z urbanistyką i architekturą. Studia w tej dziedzinie mają doprowadzić do racjonalnego wykorzystania przestrzeni w zakresie zgodnym z potrzebami społeczeństwa. Do najważniejszych cech studenta Gospodarki przestrzennej powinny należeć: wyobraźnia przestrzenna, zdolności techniczne, a także sprawny wzrok. Zapraszamy do lektury!
Uczelnie prowadzące kierunek Informatyka i agroinżynieria przygotowują specjalistów dla potrzeb szeroko rozumianego rolnictwa i ochrony środowiska. Kierunek gwarantuje wykształcenie informatyczne oraz inżynierskie w zakresie maszyn i urządzeń rolniczych. Ze względu na połączenie dwóch odmiennych ze sobą dziedzin wiedzy, kandydat na ten kierunek studiów powinien mieć wszechstronne zdolności, szczególnie w kierunku informatyki, chemii, biologii czy tematyki z zakresu ochrony środowiska. Chcesz dowiedzieć się jakie przedmioty są realizowane w ramach programu studiów?
Program studiów jest tak skonstrupowany, aby przygotował absolwenta do do posługiwania się wiedzą z zakresu inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn, informatyki, oraz zarządzania, korzystania z informacji technicznej, a także do twórczej aktywności w zakresie projektowania materiałowego, a także do współpracy z użytkownikami materiałów inżynierskich, konstruktorami i innymi specjalistami w zakresie projektowania, wytwarzania, przetwórstwa i zastosowania materiałów inżynierskich. Aby dowiedzieć się więcej, czytaj dalej!
Interesują Cię studia inżynierskie? Dlaczego warto podjąć studia właśnie na tym kierunku? Jest kilka przyczyn, by to zrobić. Studia naprawdę dają szansę na wszechstronny rozwój. Ciekawie ułożony program nauczania zapewnia studiującym możliwość nabycia wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej. Doskonale wykształcona kadra nauczycieli akademickich oraz bardzo dobre zaplecze dydaktyczne sprzyja nauce i podnoszeniu własnych kwalifikacji. Wiedza teoretyczna, wykładana w przystępny sposób, może być szybko zweryfikowana w praktycznym działaniu.
Studia Inżyniera akustyczna no nowatorskie studia, które pozwalają na zdobycie pracy branżach takich jak: medycyna, architektura, budownictwo, technika, media czy muzyka. Uczelnie wyższe zdecydowały się na uruchomienie tego kierunku, ze względu na to, że nowoczesny przemysł nie może dziś funkcjonować bez inżynierów akustyki. Jest to kierunek techniczny, dlatego umysły ścisłe doskonale się tutaj odnajdą. Warto również dodać, że akustyka jest jedną z dziedzin fizyki, dlatego jeśli chcesz rozpocząć studia fizyczne być może jest to kierunek dla Ciebie.
Inżynieria chemiczna i procesowa jest dziedziną nauki badającą procesy związane z przepływem płynów oraz przemianami cieplnymi i chemicznymi. Badania te prowadzone są w skali przemysłowej. Na tym kierunku niezbędne są zdolności i zainteresowanie przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi. Absolwent powinien posiadać wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności wykorzystania jej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwenci tego kierunku są przygotowani do rozwiązywania zaawansowanych problemów inżynierskich.
Inżynieria danych to nowy kierunek, wychodzący naprzeciw potrzebom rynku pracy. Absolwenci Inżynierii danych otrzymują gruntowne wykształcenie kierunkowe oraz innowacyjne umiejętności, cenione przez pracodawców. Studia na kierunku Inżynieria danych kształcą specjalistów, którzy w oparciu o analizę wszelkiego typu danych potrafią rozwiązywać problemy z różnych dziedzin życia społecznego. By zostać studentem tego kierunku należy wykazać się bardzo dobrymi ocenami na świadectwie maturalnym z przedmiotów ścisłych. Na nich bowiem bazuje program nauczania Inżynierii danych.
Uczelnie oferujące kierunek Inżynieria internetu kierują go głównie do młodych ludzi, którzy ukończyli edukację na poziomie szkoły średniej i zdali egzamin maturalny, a przyszłość zawodową wiążą z branżą informatyczną. Przedmioty realizowane w ramach programu studiów zostały skomponowane tak, aby absolwenci posiadali nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności. Jeśli w przyszłości chciałbyś zostać specjalistą IT, na przykład projektantem sieci LAN, administratorem sieci czy programistą, być może jest to kierunek studiów dla Ciebie.
Inżynieria materiałów kompozytowych to nowoczesny kierunek przygotowujący absolwentów do pracy w przedsiębiorstwach z zakresu tworzyw sztucznych i kompozytowych. Co jest takiego wyjątkowego w tym kierunku? Przede wszystkim program studiów dotyczy bardzo wąskiej dziedziny techniki, co daje absolwentom przewagę nad innymi studentami kierunków technicznych. Dodatkowo, część przedmiotów dotyczy wykorzystania materiałów polimerowych. Jakie inne przedmioty są realizowane na inżynierii materiałów kompozytowych? Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do lektury!
Kierunek Inżynieria materiałowa to propozycja naukowa dla osób o uzdolnieniach matematycznych i technicznych. Inżynieria materiałowa jest nauką o strukturze, własnościach i technologii wytwarzania materiałów. Stanowi ona podstawę nowoczesnego przemysłu. Inżynieria materiałowa to dziedzina łącząca w sobie wiele dyscyplin naukowych, m.in. fizykę, chemię, mechanikę, informatykę i wiele innych. Inżynieria materiałowa jest kierunkiem studiów kształcącym w zakresie świadomego projektowania materiałów w celu nadania im właściwości jakie są potrzebne w danym zastosowaniu.
Studia Inżynieria mechaniczno-medyczna skierowane są przede wszystkim do osób kreatywnych, pasjonujących się naukami ścisłymi. Zapotrzebowanie na absolwentów Inżynierii mechaniczno-medycznej jest ogromne począwszy od technicznego zaplecza placówek medycznych poprzez bezpośrednią współpracę z lekarzami w zabiegach operacyjnych, leczniczych i rehabilitacyjnych. Uczelnie oferujące kierunek Inżynieria mechaniczno-medyczna kształcą studentów zarówno z wiedzy medycznej, jak i technicznych. Kandydaci powinni mieć wiedzę z zakresu biologii i chemii, ale także z fizyki oraz matematyki.
Inżynieria medyczna to kierunek studiów wybierany przez coraz większą liczbę studentów. Przeznaczony jest dla osób o kreatywnych umysłach i zamiłowaniu do przedmiotów ścisłych. Inżynierię medyczną można studiować na uczelniach technicznych. Program studiów jest mieszaniną wielu dyscyplin naukowych. Przeważają w nim przedmioty ścisłe i techniczne. Studia trwają trzy i pół roku. Absolwenci uzyskują tytuł inżyniera. Drugi etap edukacji akademickiej (studia magisterskie) można odbyć na kierunkach powiązanych z inżynierią medyczną. Zapraszamy do dalszej lektury!
Obecne trendy w światowej i europejskiej gospodarce surowcami energetycznymi oraz konieczność nowoczesnego gospodarowania krajowymi złożami gazu ziemnego, uzasadniały konieczność wyodrębnienia osobnego kierunku kształcenia specjalistów dla przemysłu naftowego, mogących znaleźć relatywnie łatwo zatrudnienie w kraju i za granicą. Tak oto powstał kierunek studiów Inżynieria naftowa i gazownicza. Studenci kierunku Inżynieria naftowa i gazownicza uzyskują przygotowanie z inżynierii złożowej ,ukierunkowanej głównie na wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego.
Jak zostać jednocześnie fizykiem i chemikiem i nie stracić na to całej młodości? Wystarczy wybrać nowy makrokierunek inżynierię nanostruktur, który łączy w sobie zagadnienia z fizyki, chemii, informatyki, matematyki oraz umiejętności stosowania metod matematyczno-przyrodniczych. Dzięki rozwojowi przemysłu chemicznego i farmaceutycznego w najbliższych latach wzrastać będzie zapotrzebowania na specjalistów z tych dziedzin. Studia stanowią spore wyzwanie, ale jeśli jesteś wystarczająco ambitny. Jesteś zainteresowany? Zapraszamy do lektury!
Studia Inżynieria odnawialnych źródeł energii przeznaczone są dla osób, które w przyszłości chcą związać swoją ścieżkę zawodową z sektorem gospodarki pozyskiwania energii z zasobów odnawialnych: biopaliw, energii biomasy stałej, energii wiatru, fotowoltaik. W Polsce, innych krajach UE, widać obecnie duże zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu energetyki odnawialnych źródeł energii i szeroko rozumianego monitorowania energetyki rozproszonej, w tym energii odnawialnej. Rynek pracy potrzebuje specjalistów z zakresu ochrony środowiska, którzy skończyli kierunek techniczny.
Obecnie samochody hybrydowe mają wielu entuzjastów. Nowa technologia wymaga też wykształcenia odpowiedniej kadry inżynierskiej dlatego powstał kierunek studiów Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych. Specjaliści branży samochodowej uważają napęd hybrydowy za krok pośredni pomiędzy klasycznymi samochodami z silnikami spalinowymi, a samochodami napędzanymi w pełni elektrycznie. Wzrost ilości samochodów typu plug-in hybrid jest tylko jednym z dowodów na to, że samochody hybrydowe powoli zmierzają w stronę samochodów elektrycznych. Zapraszamy do lektury!
Skoro czytasz ten tekst, to znaczy, że chcesz studiować Inżynierię produkcji. Bardzo dobry wybór! Te studia dają duże możliwości rozwoju i są trampoliną do zdobycia atrakcyjnego zawodu. Inżynierię produkcji stworzono z myślą o ludziach zainteresowanych zarządzaniem i planowaniem procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach różnych sektorów gospodarki. W każdym zakładzie pracy musi być grupa doświadczonych menadżerów zarządzających i nadzorujących kolejnymi etapami produkcji. Możesz być jednym z nich. Wystarczy, że staniesz do wyścigu po indeks.
Inżynieria środowiska to jedna z dziedzin nauk technicznych, obejmująca swym zakresem przedsięwzięcia inżynierskie dążące do zachowania środowiska naturalnego w stanie równowagi oraz zachowania jego możliwości do samoregeneracji i samooczyszczania, a w przypadku dewastacji środowiska zmierzające do przywrócenia równowagi. Jest to dyscyplina, nastawiona na rozwiązywanie konkretnych problemów za pomocą środków technicznych i biologicznych. Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów, musisz wiedzieć, że cechą niezbędną jest wyobraźnia i twórcze myślenie.
Inżynieria systemów biotechnicznych to interdyscyplinarny kierunek studiów łączący zagadnienia techniczne, technologiczne z przyrodniczymi i ekologią. Studenci poznają nowoczesne metody projektowania i utrzymania systemów technicznych wykorzystywanych w produkcji rolniczej, leśnej, przetwórstwie żywności oraz gospodarce komunalnej. Jest to kierunek dla Ciebie, jeśli matematyka i fizyka nie stanowią dla Ciebie problemu. Student Inżynierii systemów biotechnicznych zdobędzie wykształcenie analogiczne do inżynierii rolniczej. Chce wiedzieć więcej? Zapraszamy do lektury!
Studia na kierunku Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich przeznaczone są przede wszystkim dla osób chcących pracować w zakładach i przedsiębiorstwach zajmujących się doskonaleniem istniejących konstrukcji oraz wdrażaniem nowych rozwiązań. Jest to kierunek dla osób, które myślą o kierunku inżynierskich czy technicznym, ale z drugiej strony chciałby wyspecjalizować się w podstawach informatyki oraz wykorzystaniu programów komputerowych przy prowadzeniu badań, testów i pomiarów. Aby dowiedzieć się czegoś więcej, zapraszamy do dalszej lektury artykułu!
Uczelnie oferujące kierunek Materiały współczesnych technologii skupiają się na przekazaniu studentom nauk matematycznych, fizycznych i chemicznych. Żacy zdobywają wiedzę z zakresu wytwarzania, przetwórstwa, właściwości, zastosowania, struktury, projektowania i degradacji materiałów, a także opisu mechanizmów fizycznych i chemicznych mających wpływ na własności materiałów. Kto będzie idealnym kandydatem na te studia? Jakie przedmioty należy zdawać na maturze? Jeśli chciałbyś rozpocząć studia na kierunku Materiały współczesnych technologii, czytaj dalej!
Kierunek studiów Mechaniczna inżynieria tworzyw został stworzony, aby kształcić specjalistów od przetwórstwa tworzyw do pracy w działach konstrukcji, projektowania, technologii i zarządzania. Pomysł stworzenia nowego kierunku był odpowiedzią na rosnące znaczenie w kraju wytwarzania narzędzi do przetwórstwa i samego przetwórstwa tworzyw polimerowych. Kierunek został stworzony w regionie kujawsko-pomorskim. Znajduje się tu jedno z największych w Polsce skupisk firm związanych z produkcją form wtryskowych i przetwórstwem tworzyw polimerowych. Zapraszamy do lektury!
 
Mechanika i budowa maszyn należy do najstarszych technicznych kierunków studiów i daje absolwentom bardzo wszechstronne wykształcenie. Podczas studiów kształtuje się umiejętność myślenia systemowego, łączenia abstrakcji i konkretów, formułowania problemów i ich rozwiązywania. Są to studia z zakresu mechaniki, projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn z szerokim przygotowaniem w zakresie technologii informatycznych, komputerowego wspomagania prac inżynierskich oraz proekologicznych technologii materiałowych. Zapraszamy do dalszej lektury!
Mechatronika to dziedzina inżynierii stanowiąca połączenie inżynierii mechanicznej, elektrycznej, komputerowej, automatyki i robotyki, służąca projektowaniu i wytwarzaniu nowoczesnych urządzeń. Kierunek ten kształci wykwalifikowanych inżynierów mechaników pracujących przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji urządzeń mechatronicznych, szczególnie specjalizujących się w technikach komputerowych w mechatronice, mechatronice w pojazdach oraz mechatronice w napędach maszyn. Nie da się ukryć, że jest kierunek jest niezwykle wymagający. Dlaczego warto go wybrać?
Jak wyprodukować mięso, by było smaczne i zdrowe dla człowieka? Skąd brać surowce do produkcji wyrobów mięsnych? Co zrobić, by współpraca między pracownikami przedsiębiorstwa mięsnego układała się wzorowo? Dlaczego nie każde mięso nadaje się do spożycia? Odpowiedzi na te pytania znajdą osoby zainteresowane studiowaniem na kierunku menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa. Studia o charakterze interdyscyplinarnym (rolniczo-ekonomiczne) uruchomiono z myślą o młodych ludziach, pochłoniętych tematyką produkcji mięsa i zarządzaniem zasobami ludzkimi w zakładach produkcyjnych.
Metalurgia to nauka o metalach, obejmująca m.in. przeróbkę plastyczną, odlewnictwo i metalurgię ekstrakcyjną. Przedmiotem badań metalurgii jest przeróbka rud metali aż do produktu końcowego. Studenci nie tylko zdobywają wiedzę dotyczącą właściwości najczęściej wykorzystywanych, ale również uczą się, jak najlepiej zaplanować obróbki i przygotowania poszczególnych metali. Dzięki temu, absolwenci stają się świetnymi specjalistami, którzy znajdą zatrudnienie wszędzie tam, gdzie wykorzystuje się elementy metalowe czy stalowe, m.in. w budownictwie czy budowie maszyn.
Czym jest technologia, ale co oznacza przedrostek nano? Nanotechnologia to ogólna nazwa całego zestawu technik i sposobów tworzenia rozmaitych struktur o rozmiarach na poziomie pojedynczych atomów i cząsteczek. Ta gałąź nauki znajduje zastosowanie niemal wszędzie, na przykład w medycynie, robotyce oraz wielu innych. Można ją studiować na kierunku Fizyka. Jest to propozycja nowej specjalności wychodzącej naprzeciw zainteresowaniom młodych ludzi chcących zdobyć atrakcyjny zawód na rynku europejskim. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zapraszamy do lektury!
Głównym celem studiów jest zdobycie umiejętności w zakresie projektowania inżynierskiego, projektowania technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów inżynierskich oraz kształtowania i badania ich struktury i własności, projektowania maszyn i urządzeń mechatronicznych oraz innych produktów oraz wytwarzania i eksploatacji systemów nanostrukturalnych, jak również przygotowanie do samodzielnego opracowywania i obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego oraz aparatury naukowo-badawczej i pomiarowej. Chcesz wiedzieć więcej?

Studentami kierunku Nanotechnologie i nanomateriały mogą zostać absolwenci uczelni, którzy posiadają dyplom inżyniera w dziedzinie technologii chemicznej, fizyki technicznej i kierunków pokrewnych. W trakcie dalszej nauki, studenci rozwijają swoją wiedzę z dziedziny fizyki i technicznych zastosowań fizyki, nauk chemicznych i technicznych oraz chemicznych procesów technologicznych. Ponadto posiadają umiejętności w zakresie technologii, projektowania i wytwarzania nowoczesnych nanomateriałów. Dlaczego warto wybrać studiować na tym kierunku studiów?

Kandydaci na kierunek Oceanotechnika powinni wykazywać zainteresowanie tematyką z zakresu budowy i eksploatacji statków, okrętów i innych obiektów oceanotechnicznych, gdyż ten kierunek studiów dotyczy właśnie tego. Praca zawodowa po ukończeniu Oceanotechniki jest w głównej mierze związana z projektowaniem konstrukcji i technologią budowy i remontu okrętów oraz obiektów oceanotechnicznych, organizowaniem i nadzorowaniem ich produkcji i prac remontowych oraz obsługi siłowni i urządzeń okrętowych. Jakie przedmioty należy zdawać na maturze, aby dostać się na te studia?
Oczy to jeden z najwrażliwszych, najbardziej złożonych i najważniejszych narządów ludzkiego ciała. Są bardzo precyzyjnym mechanizmem. Jeśli działają prawidłowo, odbieramy świat z całą gamą odcieni. Jeżeli coś się w nich "zatnie", potrzebujemy specjalisty, który zajmie się ich "naprawą". Takim człowiekiem jest optometrysta - absolwent kierunku studiów o nazwie optometria. Optometria wywodzi się z nauk ścisłych. Powiązana jest z fizyką i medycyną. Zajmuje się badaniem procesów widzenia. Optometryści używają do zbadania wzroku specjalistycznych przyrządów.

Optyka to studia z zakresu fizyki stosowanej z elementami biologii, chemii oraz fizjologii. Zajmuje się ona tematem badania i mierzenia światła, a także badania refrakcji oraz diagnozowania układu wzrokowego. Co powinien umieć i wiedzieć idealny kandydat na te studia? Przede wszystkim osoba, która chce wybrać optykę jako kierunek studiów powinna być zainteresowaną fizyką. Dobre podstawy matematyki oraz chemii również w niczym nie przeszkodzą. Jakie przedmioty są realizowane w ramach programu studiów i gdzie pracują absolwenci? Zapraszamy do lektury!

Studenci kierunku Papiernictwo i poligrafia zdobywają wiedzę z zakresu technologii papiernictwa i poligrafii oraz maszyn papierniczych i poligraficznych. Dlaczego jest to przyszłościowy kierunek studiów? Przede wszystkim dlatego, że absolwenci kończący Papiernictwo i poligrafię posiadają odpowiednie umiejętności, aby od razu rozpocząć pracę. Po drugie, jest to bardzo wąska specjalizacja, co zwiększa szansę studenta na świetne zatrudnienie. Jest to kierunek typowo techniczny, a wiedza z przedmiotów ścisłych, szczególnie z chemii, jest niezbędna.
Kierunek Recykling materiałów jest doskonałym wyborem dla tych, którzy interesują się dbaniem o środowisko i jego prawidłowy rozwój. Podstawową zasadą recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania tych samych materiałów, przy najmniejszym nakładzie surowcowym i energetycznym potrzebnym do ich przetworzenia. Przetwarzając surowce wtórne ograniczamy wykorzystanie surowców pierwotnych, co przyczynia się do ochrony naturalnych zasobów.Odzyskiwanie i przetwarzanie redukuje także ilość odpadów, tym samym ilość miejsca na składowiskach.
Studia na kierunku Rewitalizacja dróg wodnych dają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego, wiedzę ekonomiczną, przyrodniczą, społeczną i techniczną, dotyczącą śródlądowych dróg wodnych wraz ze strefą ich oddziaływania. Słuchacz tego kierunku zdobywa umiejętności z zakresu procesu rewitalizacji dróg wodnych, potrafi rozwiązywać problemy o charakterze projektowym, inwestycyjnym, wykonawczym i eksploatacyjnym, dotyczące obiektów technicznych sfery wodnej. Chcesz wiedzieć więcej o tym kierunku?
Kierunek studiów Technologia chemiczna kształci specjalistów z zakresu technologii chemicznej dla potrzeb różnych gałęzi przemysłu, związanych z wybraną specjalnością, m.in.: chemia i technologia polimerów, biotechnologia i technologia kosmetyków, produktów chemii gospodarczej i chemii przemysłowej, analityka techniczna i przemysłowa, technologia leków. Student na kierunku Technologia chemiczna zdobywa wiedzę z zakresu nauk chemicznych i technicznych, a także chemicznych procesów technologicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i w życiu.
Kandydaci na kierunek Technologia drewna powinni wykazywać zainteresowanie techniką oraz posiadać zdolności manualne. Kierunek łączy w sobie naukę o drewnie, technologii drewna i wyrobów z drewna oraz organizację drzewnictwa i ekonomikę. Po zakończeniu nauki absolwenci sprawdzą się na stanowiskach specjalistycznych w zakresie doradztwa doboru odpowiedniego drewna do projektu. W ciągu kilku semestrów dowiedzieli się wszystkiego o obróbce drewna, jego wytrzymałości i sposobach wykorzystania. Jakie przedmioty trzeba zdawać na maturze? Czytaj dalej!
Na kierunku Technologie energii odnawialnej słuchacz nauczy się wykorzystania ciepła i energii pochodzących ze źródeł odnawialnych. Jest to nowoczesny oraz efektywny sposób pozyskiwania energii i jednocześnie ochrony środowiska. Jedną z metod, jakie przyswoją sobie słuchacze tego kierunku, ograniczających zużycie tradycyjnych nośników energii oraz zmniejszających emisję szkodliwych substancji do otoczenia, jest pozyskiwanie energii za pomocą pomp ciepła ze źródeł takich jak powietrze, grunt, woda. Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy do lektury!
Kierunek obejmuje tematykę z zakresu bezpieczeństwa i obronności, inżynierii systemów bezpieczeństwa, zarządzania, ekonomii i informatyki. Celem tego kierunku jest wykształcenie w studentach systemowego myślenia w kategorii bezpieczeństwa. Musi być to zasada nadrzędna we współczesnym świecie charakteryzującym się niepewnością i ryzykiem. Studia przygotowują specjalistów na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, do pracy w zespołach interdyscyplinarnych rozwiązujących zagadnienia związane z oceną ryzyka, identyfikacją i prognozowaniem zagrożeń bezpieczeństwa.
Telekomunikacja to nowoczesny kierunek studiów, na którym studenci zdobędą wiedzę praktyczną i teoretyczną z takich dziedzin jak: zarządzanie w teleinformatyce, systemy i sieci telekomunikacyjne, radiokomunikacja i techniki multimedialne. Dzięki tej wiedzy będą mogli objąć po zakończeniu studiów specjalistyczne stanowiska. Studia na kierunku Telekomunikacja realizowane są na poziomie studiów I stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Po zakończeniu pierwszego roku studiów studenci zobligowani są do wyboru ścieżki specjalizacyjnej. Chcesz wiedzieć więcej?

Ukończenie makrokierunku Wirtotechnologia pozwala z powodzeniem patrzeć na rynek pracy. Studia pozwalają na zdobycie wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej z zakresów nauk o metalach i pakietów programowych. Tak kompletna wiedza będzie mile widziana u przyszłego pracodawcy. Jakie przedmioty trzeba zdawać na maturze, aby pozytywnie przejść przez proces rekrutacyjny? Jakie ćwiczenia i wykłady odbywają się w ramach programu studiów? Osoba z jakimi predyspozycjami poradzi sobie na tym kierunku? I wreszcie – czy Wirtotechnologia to wymagający kierunek?

Program Włókiennictwa obejmuje przedmioty ścisłe, dlatego przyszłym kandydatom niezbędna będzie ich dobra znajomość oraz łatwe przyswajanie, z informatyką włącznie. Przyszli studenci tego kierunku powinni również interesować się tematyką włókienniczo-tekstylną oraz naukami technicznymi i technologicznymi. Studenci kierunku Włókiennictwo zdobędą wiedzę ogólną z zakresu nauk technicznych i szeroką wiedzę z zakresu technologii wytwarzania nowoczesnych wyrobów włókienniczych stosowanych w sektorze odzieżowym i innych obszarach działalności człowieka, np. w budownictwie i motoryzacji.

Studia na unikatowym kierunku Zaawansowane materiały i nanotechnologię przygotowują kadry dla rozwijających się dziedzin przemysłu materiałowego opartego na nowoczesnych technologiach. Są to studia interdyscyplinarne, które kształcą specjalistów w zakresie doboru odpowiednich materiałów oraz technologii wytwarzania. Dzięki temu absolwenci z pewnością znajdą zatrudnienie w firmach i przedsiębiorstwach produkcyjnych, które szukają specjalistów w tym zakresie. Po tym kierunku znajdziesz również pracę w laboratoriach badawczych. Zainteresowany?

Zarządzanie inżynierskie łączy w sobie wiedzę inżynierską i menedżerską z umiejętnością rozwiązywania problemów praktycznych. Program studiów zawiera nie tylko przedmioty ogólne, ale i techniczne. To doskonałe połączenie dla wszystkich, którzy chcą zdobyć wykształcenie techniczne, ale w przyszłości nie chcieliby pracować na stanowiskach specjalistycznych, a kierowniczych. Dlatego jeśli chcesz skończyć kierunek z perspektywami na zatrudnienie, być może zarządzanie inżynierskie jest właśnie dla Ciebie! Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy do lektury!
Uczelnie oferujące kierunek Zarządzanie techniką mają na celu wykwalifikowanie specjalistów posiadających umiejętności wielokierunkowego spojrzenia na technikę. Przedsiębiorstwa wspomagające poszukiwanie pracowników dla przedsiębiorstw wskazują na dwie najważniejsze cechy, którymi powinni charakteryzować się współcześni inżynierowie: znać zagadnienia marketingu i być komunikatywnymi. Tak wzbogacona wiedza inżynierska wyzwala nowatorskie myślenie o przyszłościowych rozwiązaniach technicznych. Gdzie absolwenci znajdują pracę? Czytaj dalej!