Antropologia mniejszości narodowych i społeczności lokalnych jest kierunkiem, który łączy elementy programowe z obszaru nauk humanistycznych z elementami nauk ekonomicznych. Na kierunku tym zostaną słuchaczom przybliżone przedmioty z historii, socjologii, etnologii, filologii, pedagogiki, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, prawa, nauki o polityce, nauki o zarządzaniu. Dzięki takiemu interdyscyplinarnemu połączeniu studenci zrozumieją zasady historycznego ukształtowania się oraz funkcjonowania we współczesnym świecie mniejszości narodowych i społeczeństw lokalnych.

W trakcie studiów:
Program studiów na kierunku Antropologia mniejszości narodowych i społeczności lokalnych obejmuje nastepujące zagadnienia:
- Procesy państwowotwórcze w średniowiecznej Europie
- Komunikacja społeczna i media
- Historyczne aspekty funkcjonowania mniejszości narodowych i społeczności lokalnych
- Wybrane zagadnienia z historii sztuki
- Regionalizm na gruncie nauk humanistycznych
- Metody i techniki badań społecznych
- Konflikty polityczne i religijne w nowożytnej Europie
- Antropologia fizyczna
- Antropologia kulturowa
- Mikrohistoria
- Socjologia mniejszości kulturowych i etnicznych
- Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w.
- Etnografia Polski
- Komparatystyka cywilizacji
- Historia wybranego regionu
- Kształtowanie się współczesnych państw i narodów
- Etnografia Śląska z elementami folklorystyki
- Aspekty prawne funkcjonowania mniejszości narodowych i społeczności lokalnych
- Dziedzictwo kulturowe wybranego regionu
- Popularyzacja kultur mniejszości narodowych i społeczności lokalnych
- Religia mniejszości narodowych
- Samorząd terytorialny i wspólnoty regionalne w Polsce
- Informatyka

Po studiach:
Miejsca pracy, gdzie absolwent kierunku Antropologia mniejszości narodowych i społeczności lokalnych może szukać zatrudnienia: administracja samorządowa, instytucje kulturalne, placówki oświatowe, instytucje realizujące programy pomocowe w zakresie aktywizowania mniejszości narodowych i społeczności lokalnych, muzea, domy kultury.