Projektowanie i realizacja projektów ogrodów, parków i innych przestrzeni zewnętrznych zgodnie z zasadami ochrony środowiska i efektywnością biznesową. To właśnie wyróżnia studia na architekturze krajobrazu w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Partnerem kierunku są m.in. Łazienki Królewskie w Warszawie.


Architektura krajobrazu to dziedzina, która zajmuje się kształtowaniem życiowej przestrzeni człowieka za pomocą szaty roślinnej, elementów wodnych i architektonicznych. Student zdobędzie wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i sztuk pięknych, dzięki czemu absolwent będzie potrafił kształtować obiekty architektury zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka. Kandydaci chcący studiować ten kierunek powinni być uzdolnieni plastycznie i posiadać dużą wyobraźnię ze względu na twórczy charakter zawodu.
Kierunek ten zaopatrza studenta w wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych, społecznych i sztuk pięknych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Architekt krajobrazu musi dysponować dużą wiedzą przyrodniczą, aby móc ją wykorzystywać w swojej pracy. Architekturę krajobrazu można studiować głównie na uczelniach rolniczych i prywatnych.

Przykładowe przedmioty: matematyka, geometria wykreślna, biologia roślin, ekologia, historia sztuki, gleboznawstwo, drzewoznawstwo, rośliny zielne, fitosocjologia, krajobraz i zwierzęta, historia sztuki ogrodowej, konserwacja i rewaloryzacja, budownictwo i materiałoznawstwo, pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu, projektowanie i budowa obiektów architektury krajobrazu, podstawy gospodarki przestrzennej, ochrona środowiska.

Po studiach

Z roku na rok perspektywa kariery zawodowej jest w Polsce coraz większa. Jednak jeśli przyszli magistrowie tego kierunku będą chcieli studiować za granicą łatwiej będzie im ze specjalizacją np. europejskich ogrodów.

Absolwenci znajdują pracę w:
  • jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
  • jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu,
  • jednostkach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu,
  • jednostkach opracowujących strategie, studia i projekty planów zagospodarowania przestrzennego, projekty urbanistyczne i ruralistyczne,
  • zarządach parków,
  • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
  • szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów szkolenia nauczycieli)

Grupy kierunkow : Artystyczne | Przyrodnicze | Techniczne

Kierunki pokrewne : Design krajobrazu