prof.z.kwieciskiProfesor Zbigniew Kwieciński, z Wydziału Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, został ponownie doceniony za swój wkład w rozwój nauki i powołany na członka tytularnego Europejskiej Akademii Umiejętności w Paryżu (European Academy of Sciences, Arts and Literature).

Głównym celem EASAL, która powstała w Paryżu w 1980 r., jest działanie na rzecz rozwoju szeroko pojętej nauki, sztuki, wynalazczości i literatury oraz przyczynianie się do pokoju na świecie poprzez dawanie przykładu oraz jakość moralną i intelektualną swoich członków, a także promowanie zróżnicowanej kulturowo, ale jednoczącej się Europy. Jej członkami są uczeni, artyści, literaci i wynalazcy z całej Europy z sześciu dziedzin nauki: przyrodniczych, inżynieryjnych i technicznych, medycznych i nauki o zdrowiu, rolniczych, społecznych humanistycznych oraz różnych dziedzin sztuki. Akademię tworzą: jej członkowie rzeczywiści (tytularni) – to prawie 250 naukowców reprezentujących 55 narodowych akademii nauk, oraz 65 laureatów nagrody Nobla; członkowie korespondenci – to wybitni eksperci z całego kontynentu, nie będący członkami akademii narodowych i Komitet Honorowy, do którego zaproszone są wybitne osobistości z państw członkowskich. Właśnie Komitet Honorowy dokonuje wyboru nowych członków AESAL na wniosek przynajmniej jednego ze swoich członków.

Od samego początku swojego istnienia partnerem Akademii jest m.in. z UNESCO. Efektem tego są organizowane regularnie konferencje i debaty naukowe w różnych miastach Europy, których tematem są zagadnienia dotyczące aktualnych problemów społecznych. EASAL współpracuje również z wieloma organizacjami międzynarodowymi, rządowymi i pozarządowymi, wśród których można wymienić: Radę Europy, Akademię Nauk w krajach rozwijających się (TWAS, Academy of Sciences for the Developing World), Światowa Organizacja Zdrowia (WHO – World Health Organization) i Międzynarodowy Instytut Badania Praw Człowieka.

Członkostwo w Europejskiej Akademii Umiejętności w Paryżu jest wyrazem uznania dorobku naukowego w zakresie edukacji i zasług w budowaniu dialogu w międzykulturowej w Europie.

Szczegółowe informacje o celach i strukturze EASAL znajdują się na stronie Akademii:
www.europeanacademysciencesartsandletters.com