logo mniswMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało po raz trzeci Diamentowe Granty na projekty naukowe dla wybitnych studentów. W 2014 r. nagrodzono 86 projektów z 25 uczelni i pięciu instytutów. Aż ponad 60% z kwoty 15,7 mln zł trafi do studentów trzech polskich uczelni: 25 “Diamentów” trafi na Uniwersytet Warszawski , 21 na Uniwersytet Jagielloński, a sześć na Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu. Na liście nagrodzonych jest tylko jedna uczelnia niepubliczna - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej z Warszawy.


– Diamentowy Grant otwiera drogę do kariery naukowej. To wyjątkowy program, bo skierowany jest do młodych ludzi, którzy już na studiach gotowi są samodzielnie prowadzić badania i rozpocząć prace nad doktoratem – mówi prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Od początku trwania programu Ministerstwo przyznało w sumie 50 mln złotych na ten cel. Nagroda nie tylko zapewnia młodym badaczom wsparcie finansowe, ale i otwiera szybszą drogę do doktoratu. Już po licencjacie lub po trzecim roku studenci mogą bowiem zostać kierownikami własnego projektu badawczego.

Diamenty Ministerstwo przyznało w tym roku po raz trzeci. Aż 200 projektów nagrodzono maksymalną kwotą 200 tys. zł. Tylko cztery projekty otrzymały mniej niż 100 tys. zł. To środki na badania, ale też na minimalne wynagrodzenie na poziomie 2,5 tys. zł miesięcznie.

W projekcie mogło zostać nagrodzonych 100 studentów, ale tylko podczas pierwszej edycji programu przyznano 100 “Diamentów”. Najwięcej nagród przyznano studentom nauki humanistycznych i społecznych. Druga co do kolejności była grupa 28 studiujących nauki ścisłe i techniczne. Do badaczy z dziedziny nauki przyrodniczych i medycznych trafi 18 Diamentowych Grantów.

Tylko jeden ze studentów otrzymał maksymalną liczbę punktów. Zwycięzcą okazał się Maciej Grzelczyk z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będzie badał sztukę naskalną rejonu Kondoa w Tanzanii w perspektywie archeologiczno-etnologicznej. Inne wyróżnione projekty dotyczą m.in. realizacji doktryny fair use na gruncie polskiego i europejskiego prawa autorskiego, badania roli autofagii w odpowiedzi komórek nowotworowych na terapię fotodynamiczną czy wskazania wyznaczników zmian stanów uwagi w procesie twórczym.

Wśród laueratów zdecydowaną większość uczelni reprezentuje jeden projekt. Tylko jedna trzecia uczelni może pochwalić się więcej, niż jednym laureatem. Spośród nich w sumie aż 52 “Diamenty” trafią na uniwersytety w Warszawskie, Krakowie i Poznaniu. Trzy nagrodzone projekty ma Politechnika Łódzka, a dwa Politechnika Warszawska. Po dwa granty w sumie w kolejności kwot otrzymały Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Politechnika Wrocławska, Warszawski Uniwersytet Medyczny i jedyna uczelnia niepubliczna - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie.

Wśród nagrodzonych najliczniej były reprezentowane uczelnie mazowieckie. W groni sześciu “diamentowych” uczelni są jeszcze - poza multilaureatami - także Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego oraz Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego. Zarówno uczelnie wielkopolskie, jak i dolnośląskie reprezentowali studenci trzech szkół wyższych. Z Poznania poza UAM jeszcze także Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego. Z Wrocławia z kolei trzecią uczelnią (poza dwiema które zdobyły “dublety”), jest Uniwersytet Wrocławski.

Cztery województwa zdobyły po dwa granty. Spośród pomorskich uczelni laureaci wywodzą się z Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego. Ze śląskich szkół wyższych na liście nagrodzonych pojawili się studenci katowickich uczelni: Uniwersytetu Śląskiego i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Łódzkie uczelnie poza PŁ reprezentuje jeszcze Uniwersytet Medyczny w Łodzi. a małopolskie poza UJ Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

W trzech województwach laureaci reprezentują po jednej szkole wyższej. Uczelnie świętokrzyskie - studentka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, podlaskie studentka z Uniwersytetu w Białymstoku, podkarpacje z Uniwersytetu Rzeszowskiego, a kujawsko-pomorskie student Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Niestety Diamentowego Grantu nie otrzymał żaden student uczelni lubuskich, opolskich, warmińsko-mazurskich i lubelskich.

Co trzeba zrobić, żeby dostać podobny grant? Po pierwsze mieć dobry pomysł na projekt. Najważniejsza podczas analizy aplikacji była ocena ich wartości naukowej. Pod drugie eksperci oceniali dotychczasowe osiągnięcia studenta - chociażby takie jak publikacje naukowe i udziały w projektach badawczych. Trzecim kryterium branym pod uwagę przez komisję była zasadność planowanych kosztów oraz możliwość realizacji projektu.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i ich uczelniom macierzystym.

Sebastian Szczęsny

Żródło: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/15-mln-zlotych-na-diamentowe-projekty-mlodych-naukowcow.html

Diamentowe Granty 2014 - lista nagrodzonych
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Mateusz Tarach, Stałotlenkowe ogniwa odwracalne z elektrolitem o przewodnictwie protonowym. 198 000 PLN
 • Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN, Krystian Iłkiewicz, Synteza populacji gwiazd symbiotycznych w Drodze Mlecznej, 195 250 PLN
 • Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Tomasz Maciążek, Badanie wielokubitowych stanów maksymalnie splątanych i równoważność stanów ze względu na działanie operacji SLOCC, 200 000 PLN
 • Instytut Chemii Organicznej PAN, Ernest Sebai, Porfiryny o rozszerzonym chromoforze poprzez oksydatywne wewnątrzcząsteczkowe sprzęganie mezo-(aryloamino)porfiryn - synteza i właściwości fotofizyczne, 195 800 PLN
 • Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Anna Kaszuba, Ocena ekspresji cytokin oraz fenotypu limfocytów i monocytów krwi obwodowej w relacji do aktywności układu renina-angiotensyna-aldosteron i stopnia zaawansowania nadciśnienia tętniczego, 200 000 PLN
 • Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Joanna Najmuła, Egzosomy pochodzenia zarodkowego/endometrialnego jako nowy element interakcji zarodek-matka u świni, 170 555 PLN
 • Instytut Tele- i Radiotechniczny, Maciej Miśnik, Opracowanie nowoczesnych technik analitycznych w spektrometrii mas jonów wtórnych (SIMS) – analizy układów materiałowych przy stosowaniu metod ilościowych: dozowania cezu oraz gromadzenia materiału rozpylonego, 200 000 PLN
 • Politechnika Gdańska, Miłosz Wieczór, Molekularny mechanizm wpływu stresu oksydacyjnego na stabilność strukturalną i dynamikę kompleksów telomerowego DNA z białkami. 169 400 PLN
 • Politechnika Łódzka, Marek Balcerzak, Zastosowanie nowej metody obliczania wykładnika Lapunowa w optymalizacji parametrów układu regulacji, 159 080 PLN
 • Politechnika Łódzka, Michał Lipian, Okanałowana turbina wiatrowa w układzie tandem dla polskiej mikroenergetyki, 199 980 PLN
 • Politechnika Łódzka, Jarosław Swaczyna, Metody teorii mnogości w topologii i teorii miary, 157 300 PLN
 • Politechnika Poznańska, Emil Sierda, Wytworzenie, charakteryzacja i modyfikacja warstw grafenu na monokrystalicznych podłożach metalicznych, 187 220 PLN
 • Politechnika Warszawska, Anna Dębowska, Podłoża do hodowli neuronalnych z monitorowaniem stanu hodowli przez czujniki światłowodowe, 198 550 PLN
 • Politechnika Warszawska, Maksymilian Szumowski , Opracowanie i przetestowanie metody syntezy ruchów dynamicznych z wykorzystaniem robota własnej konstrukcji, 200 000 PLN
 • Politechnika Wrocławska, Joanna Bednarska, Absorpcyjne widma dwukwantowe cząsteczek w roztworach: symulacje z zasad pierwszych, 190 000 PLN
 • Politechnika Wrocławska, Maciej Polak, Obliczenia z zasad pierwszych struktury pasmowej, właściwości strukturalnych i optycznych dla półprzewodnikowych związków mieszanych wytworzonych na bazie materiałów o dużym niedopasowaniu, 200 000 PLN
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Paweł Staszek, Indukcja stresu oksydacyjnego jako mechanizm fitotoksycznego działania L-kanawaniny, 172 920 PLN
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Aleksandra Kołodziej, Asymetria w paśmie alfa znad okolic czołowych jako czynnik wyjaśniający zmiany poznawcze w depresji, 124 410 PLN
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Marta Wrońska, Wyznaczniki zmian stanów uwagi w procesie twórczym, 195 789 PLN
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katarzyna Skowron, Profile ekspresji genów w komórkach izolowanych z owodni łożyska ludzkiego, w warunkach hodowli na rekombinowanej lamininie 332, 198 000 PLN
 • Uniwersytet Gdański, Paweł Wityk, Specyficzne oddziaływania białko-DNA a sensybilizowane uszkodzenia fotochemiczne i radiacyjne w modyfikowanych oligonukleotydach. Modelowanie molekularne oraz badania fizykochemiczne elementów organizacji w komórkach w kontekście skojarzonej foto- i radioterapii nowotworów, 199 210 PLN
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Piotr Alexandrowicz, Wiążąca moc umów. Źródła swobody umów w prawie kanonicznym a współczesne kontrowersje co do jej podstaw, 197 290 PLN
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Jagoda Budzik, "Erec szam" - "kraj tam". Strategie konstruowania obrazów Polski w literackich i pozaliterackich tekstach kultury o Zagładzie, izraelskich autorów trzeciego pokolenia, 197 797 PLN
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zuzanna Filutowska, Analiza porównawcza i profilowanie sekwencyjne pozachromosmowego kolistego DNA (eccDNA) w jądrach ludzkich komórek nowotworowych i ich prawidłowych odpowiedników celem oznaczenia zmienności liczby kopii genów kodujących mikro RNA istotne w procesach nowotworzenia., 195 800 PLN
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katarzyna-Frątczak, Rozwój chrząszcza z gatunku Creophilus maxillosus (Coleoptera: Staphylinidae) – ocena przydatności w szacowaniu czasu śmierci, 199 450 PLN
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Maciej Grzelczyk, Sztuka naskalna rejonu Kondoa w Tanzanii. Perspektywa archeologiczno-etnologiczna, 195 350 PLN
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Paweł Kaczmarski, Akt lektury a organizacja czasu w perspektywie badań nad codziennością, 182 600 PLN
 • Uniwersytet Jagielloński, Łukasz Chrobok, Zegar biologiczny a epilepsja. Elektrofizjologiczne i immunohistochemiczne badania na szczurzym modelu napadów nieświadomości, 199 000
 • Uniwersytet Jagielloński, Grzegorz Goniewicz, Perspektywa reformy systemu środków probacyjnych w kontekście doświadczeń Polski oraz krajów systemu common law i civil law, 194 501 PLN
 • Uniwersytet Jagielloński, Ewa Górska, Biopolityka i bioetyka w państwach muzułmańskich na Bliskim Wschodzie, 167 000 PLN
 • Uniwersytet Jagielloński, Kacper Górski, Starosta krakowski jako organ sądownictwa w pierwszej połowie XVII wieku, 200 000 PLN
 • Uniwersytet Jagielloński, Grzegorz Guśpiel, Algorytmy przydziału zadań do zasobów w warunkach niepełnej informacji, 193 332 PLN
 • Uniwersytet Jagielloński, Joanna Jędrysik, Interdyscyplinarne badania nad przemianami osadnictwa na Wyżynie Częstochowskiej. Od neolitu po okres wędrówek ludów, 199 893 PLN
 • Uniwersytet Jagielloński, Patrycja Kałamała, Czy dwujęzyczność wspiera kontrolę poznawczą? – eksploracja wskaźników behawioralnych i korelatów neuronalnych, 200 000 PLN
 • Uniwersytet Jagielloński, Alan Kania, Rola relaksyny-3 w kontroli pobierania pokarmu i zaburzeniach odżywiania indukowanych stresem u samic – badania elektrofizjologiczne, immunohistochemiczne i behawioralne, 195 000 PLN
 • Uniwersytet Jagielloński, Alicja Karabasz, Analiza toksyczności oraz biodystrybucji polielektrolitowych nanokapsułek., 199 700 PLN
 • Uniwersytet Jagielloński, Malwina Karwicka, Mechanizm działania nowej strategii terapii fotodynamicznej nowotworu płuca, 66 555 PLN
 • Uniwersytet Jagielloński, Magdalena Krzemień, Rytuały pogrzebowe Majów Ixil: analiza naczyń z kolekcji w Nebaj (Gwatemala)., 199 433 PLN
 • Uniwersytet Jagielloński, Katarzyna Lisek, Kiedy tłum pomaga naukowcom, czyli crowdsourcing jako narzędzie ilościowej analizy danych, 200 000 PLN
 • Uniwersytet Jagielloński, Bartosz Majchrowicz, Poznawcze mechanizmy wolicjonalności - rola ważenia sygnałów oraz integracji sensorycznej u osób zdrowych i psychotycznych., 189 111 PLN
 • Uniwersytet Jagielloński, Damian Miszczyński, Wegetarianizm w starożytności. Religijne i etyczne źródła idei, 198 889 PLN
 • Uniwersytet Jagielloński, Marta Połeć, Etnografia nieformalnej organizacji artystów ulicznych w Polsce, 196 667 PLN
 • Uniwersytet Jagielloński, Sara Przetocka, Charakterystyka strukturalna oddziaływania domen TIR, 82 778 PLN
 • Uniwersytet Jagielloński, Joanna Ptak, Problem przemocy "honorowej" wśród muzułmanów w Europie - w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań, 190 000 PLN
 • Uniwersytet Jagielloński, Alicja Rybkowska, Filozoficzne korzenie Wielkiej Awangardy, 199 200 PLN
 • Uniwersytet Jagielloński, Aleksandra Skórzak, Dialektologiczna fonoteka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 167 111 PLN
 • Uniwersytet Jagielloński, Katarzyna Twardowska, Berlin - Paryż - Londyn. Emancypacja kobiet w międzywojennych metropoliach., 199 573 PLN
 • Uniwersytet Jagielloński, Justyna Zygmunt, Doktryna fair use na gruncie polskiego i europejskiego prawa autorskiego – o potrzebie dokonania transplantu prawnego, 138 344 PLN
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Martyna Ostrowska, Zjawisko finansjalizacji w systemie ochrony zdrowia na przykładzie województwa świętokrzyskiego, 73 260 PLN
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Marta Iskierka, Ocena użyteczności szpiku kostnego jako alternatywnego materiału w badaniach toksykologicznych i opiniowaniu sądowo-lekarskim, 199 980 PLN
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Mateusz Patyk, Przydatność Wirtualnej Bronchoskopii Tomografii Komputerowej w ocenie dróg oddechowych u pacjentów z astmą oskrzelową., 194 150 PLN
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Rafał Zieliński, Projektowanie płytek bioresorbowalnych w systemie CAD wraz z planowaniem zabiegów z użyciem asysty komputerowej w chirurgii szczękowo-twarzowej, 200 000 PLN
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Łukasz Włodarski, Dwory arcybiskupów gnieźnieńskich do końca XV w. - struktura, urzędy, ludzie., 193 110 PLN
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Agnieszka Sobczak, Kondycja finansowa gospodarstw rolnych, a perspektywa wprowadzenia podatku dochodowego w rolnictwie na przykładzie gospodarstw indywidualnych powiatu kępińskiego, 57 472 PLN
 • Uniwersytet Rzeszowski, Jennifer Mytych, Poszukiwanie nowych właściwości białka klotho w zwalczaniu zakażeń bakteryjnych, 199 991 PLN
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Łukasz Milenkowicz, Od neutralizacji do figuracji. Semiotyka i narratologia form utopijnych, 132 000 PLN
 • Uniwersytet w Białymstoku, Angelika Parfieniuk, Wpływ edukacji na rozwój postaw przedsiębiorczych, 170 708 PLN
 • Uniwersytet Warszawski, Marek Baranowski, Fluorofosforanowe analogi nukleotydów jako sondy molekularne do badania właściwości supresorowego białka Fhit (fragile histidine triad protein) 200 000 PLN
 • Uniwersytet Warszawski, Alicja Bielak, Zapomniany innowator europejskiej emblematyki. Marcin Hińcza - nierozpoznane ogniwo polskiej kultury, 199 450 PLN
 • Uniwersytet Warszawski, Katarzyna Bobrowicz, Teoria Umweltów Jakoba von Uexkulla. Propozycja aplikacji teorii w badaniach nad pamięcią epizodyczną u ludzi i zwierząt, 194 666 PLN
 • Uniwersytet Warszawski, Anna Chabuda, Interfejs mózg-komputer oparty o reprezentację wzorców odpowiedzi SSVEP, 199 550 PLN
 • Uniwersytet Warszawski, Anna Ciok, Analiza funkcjonalna modułów genetycznych plazmidu pP32BP2 z psychrofilnego szczepu Psychrobacter sp. DAB_AL32B – określenie roli plazmidu w tworzeniu biofilmu, osmoprotekcji, krioprotekcji oraz w metabolizmie betainy, choliny i karnityny, 200 000 PLN
 • Uniwersytet Warszawski, Anna Dzhabagina, Polsko-niemiecka twórczość i recepcja Eleonory Kalkowskiej (1883-1937), 185 608 PLN
 • Uniwersytet Warszawski, Aleksander Haleniuk, Afrykanerzy po 1994 roku. Redefinicja etnicznej tożsamości oraz roli w multikulturowym społeczeństwie Republiki Południowej Afryki w kontekście dążeń do narodowego samostanowienia , 198 634 PLN
 • Uniwersytet Warszawski, Anna Jacyszyn, Analiza oddziaływań galaktyk w Systemie Magellana, 200 000 PLN
 • Uniwersytet Warszawski, Melchior Jakubowski, Wielokulturowość przestrzeni wiejskiej na wschodzie Europy w drugiej połowie XVIII - pierwszej połowie XIX wieku. Analiza porównawcza stosunków między grupami religijnymi i etnicznymi na przykładach Suwalszczyzny, Bukowiny i Inflant Polskich, 200 000 PLN
 • Uniwersytet Warszawski, Aleksandra Joniec, Oddziaływania antybiotyków przeciwnowotworowych z układami biomimetycznymi. Liposomy zmodyfikowane nanocząstkami magnetycznymi jako sterowane nośniki leków do komórek rakowych, 200 000 PLN
 • Uniwersytet Warszawski, Karolina Juszczyk, Dokumentacja cyfrowa i analiza technologiczno-chronologiczna petroglifów z Toro Muerto (dep. Arequipa, Peru), 200 000 PLN
 • Uniwersytet Warszawski, Renata Kasprzyk, Sondy molekularne do badań białek wiążących koniec 5' mRNA oparte na bazie pirenu i modyfikowanego grafenu, 200 000 PLN
 • Uniwersytet Warszawski, Michał Kizling, Zastosowanie nanostrukturalnych kompozytów węglowych w enzymatycznych ogniwach paliwowych i biosensorach, 200 000 PLN
 • Uniwersytet Warszawski, Katarzyna Król, Badania nad postsocjalizmem w Gruzji na przykładzie przemysłu herbacianego. Ujęcie antropologiczne, 193 600 PLN
 • Uniwersytet Warszawski, Aleksandra Lis, Badanie egzotycznych przemian promieniotwórczych w pobliżu linii odpadania protonu, 197 800 PLN
 • Uniwersytet Warszawski, Przemysław Mróz, Nowe spojrzenie na gwiazdy kataklizmiczne na podstawie przeglądu nieba OGLE, 175 000 PLN
 • Uniwersytet Warszawski, Michał Papaj, Modelowanie kwantowego kontaktu punktowego w dwuwymiarowych izolatorach topologicznych, 112 000 PLN
 • Uniwersytet Warszawski, Michał Parniak-Niedojadło, Opracowanie podstaw kwantowego interfejsu atomy-światło opartego o rozpraszanie czterofotonowe w parach atomowych, 200 000 PLN
 • Uniwersytet Warszawski, Michał Pisz, Chersonez Taurydzki (Krym) i jego chora w okresie rzymskim. Nieinwazyjne rozpoznanie archeologiczne krajobrazu osadniczego, 200 000 PLN
 • Uniwersytet Warszawski, Agnieszka Przybyła, Wytyczne dla polskiego modelu tekstu łatwego do czytania (easy-to-read), 186 333 PLN
 • Uniwersytet Warszawski, Michał Sadłowski, Reformy i koncepcje prawa i państwa w procesie rewolucji. Studium historyczno-prawne na przykładzie okresu dwuwładzy w rewolucyjnej Rosji w 1917 roku, 184 778 PLN
 • Uniwersytet Warszawski, Monika Stobiecka, Nowoczesne techniki dokumentacji badań archeologicznych. Antyczne miasto Akrai, południowo-wschodnia Sycylia, 152 100 PLN
 • Uniwersytet Warszawski, Weronika Tomczyk, Kiedy lamy trafiły na stół. Zróżnicowanie diety prekolumbijskich populacji prowincji Huarmey, północne wybrzeże Peru, 104 557 PLN
 • Uniwersytet Warszawski, Wojciech Wegner, Nowoczesne materiały funkcjonalne oparte o lantanowce i bor, 200 000 PLN
 • Uniwersytet Warszawski, Sebastian Wijas. Koncepcja sieci organów administracji jako instrument zapewnienia stosowania prawa unijnego przez krajowy organ administracji, 173 384 PLN
 • Uniwersytet Wrocławski, Dorota Wiśniewska, Kobieta w polityce. Aktywność polityczna kobiet prowadzących salony literackie w świetle wybranych przykładów z XVIII wiecznej Francji i Rzeczypospolitej 198 658 PLN
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny, Antoni Domagała, Zbadanie roli autofagii w odpowiedzi komórek nowotworowych na terapię fotodynamiczną, 200 000 PLN
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny, Adrianna Kryczka, Ocena wpływu leczenia orbitopatii Graves’a wysokimi dawkami glikokortykosteroidów w pulsach dożylnych na ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych, 165 730 PLN
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Anna Ziołowicz, Badania propagacji modów w światłowodach wielordzeniowych, w tym mikrostrukturalnych, przy zmiennych mechanicznych, termicznych i chemicznych warunkach zewnętrznych dla uniwersalnych i wieloparametrowych światłowodowych sond czujnikowych., 198 550 PLN