Rosną nakłady na działalność badawczą i rozwojowąO 12,1% wzrosły w Polsce nakłady na działalność badawczą i rozwojową w roku 2014 – jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Szczególnie duży wzrost odnotowano w sektorze przedsiębiorstw – o 19,7%.

Łączna kwota przeznaczona w Polsce na badania i rozwój w ubiegłym roku wyniosła 16,168 mld zł. Oznacza to wzrost o 1,75 mld w stosunku do roku 2013 i jednocześnie najwyższy poziom w historii. Udział tych nakładów w PKB wynosi 0,94% i również jest rekordowy. Wzrost odnotowano zarówno w bieżących wydatkach na prace badawczo-rozwojowe (o 10,3%), jak i w inwestycjach w środki trwałe, które wykorzystywane są w pracach B+R (o 17,9%).

Najważniejszym źródłem finansowania inicjatyw rozwojowo-badawczych jest sektor rządowy, który stanowi źródło 45,2% nakładów. Stale rosną jednak nakłady pochodzące z sektora przedsiębiorstw - 39% wszystkich nakładów, 1,7 punktów procentowych więcej niż w roku 2013.

Jednocześnie podmioty z sektora przedsiębiorstw przeznaczyły aż 7,5 mld zł, w ramach nakładów wewnętrznych, na działalność B+R. Instytucje z sektora szkolnictwa wyższego przeznaczyły na ten cel 4,7 mld zł, a instytucje rządowe – 3,9 mld zł. 48,6 mln zł wyniosły nakłady prywatnych instytucji niekomercyjnych.

Z opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny zestawienia wynika ponadto, że w ubiegłym roku wzrosła liczba personelu zatrudnionego w obszarze „Badań i Rozwoju” i wynosi ona obecnie 153.5 tys. osób. Równolegle wzrosły wskaźniki personelu, który zaangażowany jest w działalność badawczo-rozwojową oraz pracowników naukowo-badawczych na 1000 pracujących – jest to odpowiednio 9,6 i 7,2.

Opracowanie przygotowane przez GUS powstało na podstawie wyników badań „Działalność badawcza i rozwojowa”. Badaniem objęto podmioty prowadzące działalność badawczą i rozwojową w sposób zarówno ciągły, jak i doraźny, zlecające wykonanie prac badawczych i rozwojowych oraz przeznaczające środki na badania naukowe i prace rozwojowe.

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Tags: badania