Promocja i komercjalizacja badań naukowych na polskich uczelniach (wywiad)Badania naukowe stanowią jeden z naistotniejszych elementów funkcjonowania polskich uczelni. Co jednak z aspektem ich późniejszej promocji i komercjalizacji? Postanowiliśmy porozmawiać o tym z prof. dr hab. Anną Konert z Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

Miłosz Szkudlarski: Badania naukowe, obok procesu dydaktycznego, to najistotniejszy element funkcjonowania współczesnych uczelni. Dlaczego jest on tak ważny i co dzięki niemu zyskują zarówno sami naukowcy, jak i ich macierzyste uczelnie?


prof. Anna Konert: Nauka, jest na równi z dydaktyką niezbędnym elementem funkcjonowania współczesnych uczelni. O renomie Uczelni świadczy poziom badań naukowych. Dzięki badaniom naukowym rozwija się współpraca uczelni, jak również dokonuje się internacjonalizacja badań. Im więcej pracujemy naukowo, tym lepiej zarówno dla nas samych, naukowców, jak i dla Uczelni. Naukowcy zyskują bowiem nowe stopnie i tytuły naukowe, a Uczelnia otrzymuje wysoką ocenę w ramach parametryzacji. Jedno i drugie związane jest ze zwiększeniem środków finansowych na kolejne badania naukowe.

M.S: Wiele mówi się ostatnio o niewystarczającej współpracy świata nauki ze środowiskiem biznesowym. Czym jest to spowodowane i jakie korzyści mogą osiągać prywatne przedsiębiorstwa, dzięki znaczącemu zacieśnieniu współpracy z uczelnią?

A.K: Prywatne przedsiębiorstwa mogłyby wiele skorzyatc ze współpracy z naukowcami, zwłaszcza w zakresie pozyskiwanych przez nich grantów na badania naukowe. To, na co prywatne przedsiębiorstwa zwykle nie mają czasu, mogłoby byc "zbadane" w ramach projektów, na które naukowcy otrzymują dofinansowania.

Współpraca może dotyczyc również studentów. System opieki naukowej studentów obejmuje w największym wymiarze opiekę studentów w trakcie prowadzenia badań do wykonania pracy magisterskiej, opiekę nad kołami naukowymi oraz system dotowania studenckich projektów naukowych z środków przeznaczonych na działalność samorządu studenckiego. Studenci zaangażowani w prace koła naukowego przedstawiają wyniki swoich badań podczas studenckich konferencji naukowych oraz są autorami lub współautorami publikacji. Studenci i absolwenci rozwijają swoje zainteresowania badawcze, a także trenują praktyczne umiejętności. Pracownicy prywatnych przedsiębiorstw mogliby byc zapraszani na spotkania kół dzieląc się bogatym doświadczeniem i angażując studentów w rozwiązywanie praktycznych problemow, z jakimi borykają się takie przedsiębiorstwa.

M.S: Wiele wyników badań i nowych technologii opracowanych na uczelniach mogłoby znaleźć zastosowanie w rozmaitych sektorach współczesnej gospodarki. Proces ich promocji jest jednak często ograniczony do absolutnego minimum lub nawet całkowicie zaniechany. Dlaczego tak się dzieje?

A.K: Powodem takiego stanu rzeczy wydaje się byc wciąż niedoceniana przez świat biznesu nauka i badania naukowe. Powszechne jest myślenie, że dopiero praktyka/doświadczenie mają istotny wpływ na rozwój współczesnej gospodarki.

M.S: Jakie formy promocji osiągnięć naukowych są Pani zdaniem najbardziej efektywne i skuteczne?

A.K: Najlepszą formą promocji osiągnięc naukowych są zwykle organizowane we współpracy ze światem biznesowym konferencje naukowe, na których przedstawia sie wyniki badań.

M.S: Kto powinien odpowiadać za cały proces komunikacji z mediami? Naukowiec, wyspecjalizowane komórki marketingowo-wizerunkowe działające w ramach uczelni czy zewnętrzna agencja Public Relations?

A.K: Uważam, że jedynie współpraca tych trzech podmiotów może zapewnic prawidłowy proces komunikacji z mediami.