4Minimum teorii i jak najwięcej praktyki, nawet na zajęciach wykładowych. Ponadto kadra pedagogiczna złożona tylko i wyłącznie ze specjalistów w swojej dziedzinie. Dzięki tym dwóm składnikom absolwenci bezpieczeństwa i higieny pracy na WSPT w Koninie potrafią od razu po uzyskaniu dyplomu wdrożyć się do pracy!


Na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy zdobędziesz wiedzę w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, obowiązujących przepisów prawnych dotyczących ochrony pracy, czynników wpływających na bezpieczeństwo i higienę pracy oraz nabycie umiejętności w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy, analizy i oceny ryzyka zawodowego z nimi związanego, jak również w organizowaniu pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki. Jakie zagadnienia są poruszane na zajęciach oraz wykładach?
Student tego kierunku zdobywa umiejętności korzystania z wiedzy w pracy zawodowej i komunikowania się z otoczeniem oraz niezbędną wiedzę w zakresie prawa i ekonomii. Uczy się również interpretować rolę i miejsce człowieka w procesie pracy wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami oraz praktycznie wykorzystywać wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, organizacji, zarządzania i marketingu w działaniach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oceniać przebieg procesów produkcyjnych (pracy) w zakładach pracy w kontekście zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy. Zdobywa informacje na temat przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i formułować wnioski w zakresie poprawy warunków pracy. Student uczy się oceniać rozwiązania techniczno-organizacyjne pod względem spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, a także badać okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy oraz podejmować działania profilaktyczne.

Absolwenci studiów na Bezpieczeństwie i higienie pracy mogą pracować jako etatowi pracownicy lub menedżerowie służby BHP: inspektorzy, specjaliści, jako kadra wyższego i średniego szczebla zarządzania bezpieczeństwem i reagowania kryzysowego, szkoleniowcy- trenerzy pracowników służb bhp, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, ochrony informacji niejawnych. Mogą również ubiegać się o zatrudnienie w działach BHP, urzędach państwowych, centrach powiadamiania ratunkowego oraz wydziałach zarządzania kryzysowego administracji publicznej, firmach wdrażających zintegrowane systemy zarządzania, Policji, Agencjach Ochrony, w zakładach produkujących lub wdrażających środki zwalczania zagrożeń.

Grupy kierunkow : Bezpieczeństwo | Techniczne
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
62-510 Konin