Na kierunku Ceramika student uzyska wiedzę z zakresu fizykochemii ciała stałego oraz nauki o materiałach ceramicznych i procesach technologicznych, co służy zrozumieniu podstaw technologii materiałów ceramicznych. Wybrane przedmioty z kierunku technologia chemiczna prowadzą do zrozumienia procesów technologicznych otrzymywania i przetwarzania materiałów ceramicznych. Przedmioty z zakresu inżynierii materiałowej służą zrozumieniu relacji pomiędzy budową i właściwościami materiałów oraz wykorzystaniu metod komputerowych w projektowaniu materiałów.


W trakcie studiów:
Wybrane zagadnienia:
Operacje jednostkowe w ceramice
Analityka i metrologia chemiczna
Surowce mineralne i chemiczne
Modelowanie procesów technologicznych
Transport masy i ciepła
Elementy elektrotechniki i automatyki
Mechanika, budowa i eksploatacja maszyn ceramicznych
Operacje jednostkowe w ceramice
Analityka i metrologia chemiczna
Surowce mineralne i chemiczne
Modelowanie procesów technologicznych
Transport masy i ciepła
Elementy elektrotechniki i automatyki
Mechanika, budowa i eksploatacja maszyn ceramicznych

Po studiach:

Absolwenci kierunku Ceramika zasilą powstające coraz liczniej małe przedsiębiorstwa specjalizujące się w produkcji ceramiki specjalnej dla potrzeb przemysłu energetycznego, maszynowego, narzędziowego, zbrojeniowego oraz dla medycyny i gałęzi pokrewnych. Wiedzę tą będą mogli także wykorzystać dla modyfikacji i poprawy jakości tworzyw produkowanych w podstawowych działach przemysłu ceramicznego.

Grupy kierunkow : Artystyczne