Filologia klasyczna to kierunek dla humanistów z pasją. Charakter studiów i zakres wiedzy z nimi związany to istny żywioł dla tych, którzy pasjonują się merytoryczną dyskusją o sztuce i literaturze klasyków, a szczególnie dla tych, którzy umiłowali starożytne dziedzictwo kulturowe. Na studiach bada się w oryginale dzieła literatury klasycznej, czyli wszystko to, co złożyło się na powstanie kultury europejskiej w jej obecnym kształcie. Filologia klasyczna zajmuje się również badaniem języków klasycznych, czyli greki i łaciny. Zainteresowany?

W trakcie studiów


Studenci zyskują znajomość obu języków klasycznych, greki oraz łaciny. Student powinien osiągnąć taki stopień znajomości tych języków, który umożliwiałby mu samodzielną lekturę oryginalnych tekstów greckich i łacińskich, a także zdobyć podstawową wiedzę w zakresie literatury, historii i kultury starożytnej Grecji i Rzymu. Program studiów obejmuje następujące treści kształcenia:
  • naukę od podstaw obu języków klasycznych, przede wszystkim w zakresie fleksji, składni i leksyki,
  • kształcenie w zakresie językoznawstwa, obejmujące takie zagadnienia, jak opis języka (greckiego i łacińskiego) przede wszystkim na płaszczyźnie fonetycznej, morfologicznej i syntaktycznej, historyczny rozwój języka (na przykładzie języka łacińskiego), a także podstawowe wiadomości dotyczące terminologii językoznawczej, historii językoznawstwa i wybranych współczesnych teorii językoznawczych,
  • kształcenie w zakresie literaturoznawstwa, obejmujące historię literatury greckiej i rzymskiej, lekturę najcelniejszych dzieł literackich, reprezentujących najważniejsze uprawiane w starożytności gatunki literackie, a także podstawowe pojęcia z zakresu literaturoznawstwa i metodologii interpretacji dzieła literackiego,
  • kształcenie w zakresie historii i kultury, obejmujące podstawowe wiadomości dotyczące historii i kultury duchowej i materialnej starożytnej Grecji i Rzymu.

Po studiach

Studia Filologii klasycznej mogą też być cennym uzupełnieniem wykształcenia dla studentów innych kierunków, którzy wybiorą filologię klasyczną jako drugi kierunek. Dotyczy to szczególnie polonistów, historyków, filozofów i teologów. Zajęcia prowadzone w ramach studiów filologii klasycznej przygotowują do pracy dziennikarskiej, nauczycielskiej, translatorskiej, do pracy w wydawnictwach i archiwach oraz w instytucjach oświatowych i kulturalnych.

Grupy kierunkow : Filologiczne