Kierunek Gospodarka i zarządzanie publiczne jest dedykowany tym osobom, które w przyszłości zamierzają swoją karierę zawodową rozwijać w organizacjach publicznych i społecznych. Praca w tych sektorach oznacza zdolność łączenia wiedzy ekonomiczno-zarządczej z aspektami socjologiczno-politologicznymi. Student uczy analizowania i porównywania problemów oraz nawiązywania współpracy w procesie stymulowania zmian w kontekście konkretnych przypadków i sytuacji (również w oparciu o praktyki studenckie lub woluntariat w organizacjach. Zapraszamy do lektury!

W trakcie studiów:

Student zdobywa wiedzę z:
- współpracy, identyfikowania, opisywania, analizowania i oceny jakości i warunków życia i problemów jednostek i grup społecznych zgodnie z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie teorii i praktyki ekonomii i zarządzania publicznego,
- z wykorzystaniem dostępnych zasobów oraz sił społecznych w środowiskach lokalnych,
- diagnozowania sytuacji i zjawisk społecznych, decydujących o jakości i poziomie życia jednostek, grup społecznych, społeczności lokalnych i państwa,
- opanowania i stosowania odpowiednich form, metod i technik w budowaniu i realizowaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych i gospodarczych,

- w aspekcie uwarunkowań instytucjonalnych oraz ewaluacji tych działań,

- projektowania społecznego i inspirowania zmian społecznych i gospodarczych.


Po studiach:

Absolwent znajdzie pracę w:
- w organizacjach typu non-profit,
- w jednostkach sektora publicznego.

Grupy kierunkow : Ekonomiczno-biznesowe

Kierunki pokrewne : Gospodarka i rozwój zrównoważony | Gospodarowanie nieruchomościami