Kierunek Gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych został przygotowany dla tych kandydatów, którzy zainteresowani są nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi do zagospodarowania odpadów. Studenci tego kierunku uzyskają wiedzę dotyczącą zwiększania korzyści gospodarczych poprzez zmniejszanie udziału odpadów komunalnych składowanych i rekultywację terenów zdegradowanych. Podczas nauki podnasz sposoby zarządzania odpadami, najbardziej efektywne metody oraz podstawy prawne regulujące ochronę środowiska i terenów zielonych w Polsce.

W trakcie studiów:

Przedmioty w toku studiów na kierunku Gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych:
- chemia środowiska,
- monitoring środowiska,
- zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój,
- inwentaryzacja i projektowanie rekultywacji terenów zdegradowanych,
- rekultywacja terenów zdegradowanych,
- kartografia z elementami geodezji i kosztorysowanie,
- środowiskowe zagrożenia zdrowia,
- geoinżynieria środowiska,
- prawo ochrony środowiska,
- ekonomia w ochronie środowiska,
- aspekty prawne ochrony i rekultywacji gruntów,
- monitoring środowiska na terenach zdegradowanych,
- dokumentowanie procesów ochrony środowiska w administracji publicznej i podmiotach gospodarczych.

Po studiach:
Absolwent kierunku Gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych uzyska umiejętności i wiedzę, dzięki którym znajdzie zatrudnienie w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, w instytucjach i agencjach Unii Europejskiej, w przedsiębiorstwach wytwarzających odpady, w spalarniach, kompostowniach, oczyszczalniach, w firmach realizujących przedsięwzięcia rekultywacyjne.

Grupy kierunkow : Przyrodnicze