Amerykanistyka obejmuje tematykę związaną z kwestiami etnicznymi oraz społeczeństwem i państwami obu ameryk. W trakcie studiów można poszerzać swoją wiedzę z zakresu historii i polityki obszarów Ameryki Północnej oraz Ameryki Łacińskiej. Studia te znakomicie rozwijają wiedzę z zakresu historii społeczeństw tych dwóch kontynentów. Studia na tym kierunku to też doskonała okazja do nauki języka obcego. Program studiów oprócz zajęć z zakresu historii, kulturoznawstwa czy literaturoznawstwa, studenci intensywnie uczą się języka obcego. Zapraszamy do lektury!

Antropologia mniejszości narodowych i społeczności lokalnych jest kierunkiem, który łączy elementy programowe z obszaru nauk humanistycznych z elementami nauk ekonomicznych. Na kierunku tym zostaną słuchaczom przybliżone przedmioty z historii, socjologii, etnologii, filologii, pedagogiki, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, prawa, nauki o polityce, nauki o zarządzaniu. Dzięki takiemu interdyscyplinarnemu połączeniu studenci zrozumieją zasady historycznego ukształtowania się oraz funkcjonowania we współczesnym świecie mniejszości narodowych i społeczeństw lokalnych.

Kierunek pozwala na połączenie zainteresowań historycznych z pasją poszukiwania, odkrywania i interpretowania śladów historii. Umożliwia osobisty udział w jej odkrywaniu. Studiowanie Archeologii to także okazja do poznania najnowszych technik badawczych. Dużą atrakcją są zajęcia w terenie, podczas których studenci aktywnie uczestniczą w wykopaliskach. Z tego też powodu kandydaci na Archeologię powinni mieć nienaganne zdrowie. Codziennością absolwenta mogą być prace techniczne przy badaniach i prace w placówkach gromadzących zbiory zabytków archeologicznych.

Archiwistyka to dyscyplina naukowa zajmująca się archiwami i archiwaliami, a w szczególności gromadzeniem, przechowywaniem, opracowywaniem i udostępnianiem materiałów archiwalnych. Pomyśl o studiowaniu tego kierunku, jeśli interesujesz się historią, sumienny i skrupulatny, lubisz pracować z danymi i porządkować oraz można spotkanie określić Cię jako "ogarniacza chaosu". Jeśli tak, to pomyśl o tym kierunku na poważnie, bo z pewnością jest dla Ciebie! Zapraszamy do dalszej lektury! Dowiedź się gdzie można pracować po takich studiach i jakie są obowiązki.

Chcesz studiować coś przydatnego i pożytecznego? Studiowanie Coachingu przyniesie korzyści zarówno Tobie jak i innym. Studia licencjackie albo podyplomowe, kursy lub szkolenia - wybór jest właśnie taki. Coaching to tak naprawdę uczenie podejmowania decyzji, udzielania odpowiedzi na z pozoru trudne pytania oraz wyznaczania celów i ich realizowania. Kandydat na coacha wcale nie musi być psychologiem, ani pisać mądrych książek o tym jak żyć. Studentem Coachingu może zostać pracownik wielkiego przedsiębiorstwa i osoba bezrobotna, menedżer i zwykły pracownik.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie na rynku na osoby zajmujące się doradztwem egzystencjalnym powstał nowy kierunek studiów, a mianowicie doradztwo filozoficzne i coaching. Studia mają wykształcić u studentów umiejętność diagnozowania problemu i pomocy w jego rozwiązaniu. Specjaliści zajmujący się tą dziedziną pomagają zmagać się z problemami, z którymi sobie nie radzimy. Student w ramach nauki uczęszcza na zróżnicowane zajęcia, na przykład: warsztaty mediacyjne, warsztaty coachingowe, trening interpersonalny, ćwiczenia z technik argumentacyjnych.

Co robi piłkarz, gdy dostaje tak zwaną "ofertę nie do odrzucenia"? Przyjmuje ją i przechodzi do nowego klubu. Zmienia otoczenie, zawiera nowe znajomości i zapisuje nowy rozdział w życiu. Maturzyści mają szansę poczuć się jak piłkarze. Dostają na tacy atrakcyjny kierunek studiów "doradztwo i coaching". Te studia poszerzają horyzonty, a przy okazji dają dużo satysfakcji (także finansowej). Przed kandydatami na ten kierunek nie stawia się żadnych wygórowanych wymagań. Oczywiście dobrze mieć jak najlepsze oceny na świadectwie maturalnym, gdyż wtedy szansa na wywalczenie indeksu wzrasta.

Dyplomacja europejska to nowy, oryginalny kierunek studiów, który pozwala na zdobycie umiejętności niezbędnych do pracy w strukturach administracji unijnej. Studenci tego kierunku nabywają wiedzę z zakresu prawa, stosunków międzynarodowych oraz funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej. Dzięki temu absolwenci są przygotowani do pracy w takich miejscach: międzynarodowe korporacje, biura poselskie, a także samodzielne stanowiska zarządcze. Jeśli zastanawiasz się jaki kierunek wybrać, a dyplomacja europejska wydaje się ciekawą alternatywną, zapoznaj sie z dalszą częścią artykułu.

Studia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna skierowane są do osób, które chciałyby pracować w mediach oraz w innych branżach, w których potrzebna jest współpraca z mediami. Jest to idealna propozycja dla dobrych obserwatorów trendów społecznych, osób zainteresowanych wpływem i rolą mediów w każdym aspekcie życia społecznego, a także dla tych, którzy chcą nauczyć się bardzo dobrego warsztatu dziennikarskiego i jednocześnie zdobyć szeroką wiedzę o współczesnym świecie, w którym media pełnią dziś zasadnicze funkcje. Zachęcamy do dalszej lektury!

Edytorstwo to odpowiednie studia dla osób wiążących przyszłość z rynkiem księgarskim lub branżą poligraficzną. Edytorzy biorą czynny udział w procesie wydawania różnorodnych tekstów (np. książek, broszur). Celem Edytorstwa jest przygotowanie wykwalifikowanych specjalistów znających doskonale rynek wydawniczy w Polsce i potrafiących profesjonalnie przygotować materiały tekstowe do druku. Z oferty studiów licencjackich na tym kierunku może skorzystać każdy maturzysta. Najlepiej, jeśli ma dobre wyniki na świadectwie maturalnym z przedmiotów humanistycznych.

Etnologia to jedna z dyscyplin wchodząca w zakres antropologii. Klasyfikuje ona ludy na podstawie cech środowiskowych i kulturowych oraz opisuje poszczególne kultury. Etnologia to przede wszystkim porównawcza nauka o kulturach świata, zajmuje się także człowiekiem jako istotą społeczną i kulturową. Dzisiejsza etnologia analizuje mechanizmy funkcjonowania kultury, również masowej i popularnej, bada ruchy etniczne, nacjonalistyczne, religijne oraz procesy globalizacji kultury. Studia etnologiczne są dla osób, które interesuje problematyka etniczna i kulturowa.

studia na kierunku Etyka?
Stanowią humanistyczną odpowiedź na, dominujący dzisiaj, przedmiotowy i merkantylny stosunek do człowieka.
Uczą twórczego, samodzielnego myślenia.
Zapewniają absolwentom zdolność adaptacji we współczesnym świecie, w stale zmieniających się warunkach życia i hierarchiach wartości.
Pomagają w zrozumieniu innych ludzi i odmiennych kultur.
Sprzyjają odnalezieniu własnej drogi, własnego ethosu.
Studia na kierunku Etyka stanowią humanistyczną odpowiedź na, dominujący dzisiaj, przedmiotowy i merkantylny stosunek do człowieka. Uczą twórczego, samodzielnego myślenia. Zapewniają absolwentom zdolność adaptacji we współczesnym świecie, w stale zmieniających się warunkach życia i hierarchiach wartości. Pomagają w zrozumieniu innych ludzi i odmiennych kultur. Sprzyjają odnalezieniu własnej drogi, własnego ethosu. Jakie przedmioty są realizowane w ramach programu studiów? Czego nauczysz się na zajęciach?

Studia na kierunku Europeistyka posiadają charakter interdyscyplinarnych studiów nad ponadnarodowymi i międzyrządowymi politykami i procesami europejskimi, zachodzącymi w ramach instytucji europejskich, a także studiów porównawczych nad historycznym, politycznym, ekonomicznym, prawnym i społecznym rozwojem społeczeństw europejskich. Pomysł zorganizowania studiów europejskich (European Studies) zrodził się w czasie tworzenia pierwszych instytucji integrujących Europę. Instytucje te wraz z coraz wyższym poziomem rozwoju potrzebowały fachowej kadry administracyjnej.

Miłośnik wiedzy, czyli przyszły student Filozofii będzie starał się ogarnąć swym umysłem wszechświat. Kierunek ten daje możliwość gigantycznego rozwoju osobistego. Filozofia to w szczególności rozważania na temat podstawowych problemów, takich jak istnienie, poznanie czy umysł. Zajmuje się ogólnymi i podstawowymi zagadkami świata. Filozofię można podzielić na ontologię, epistemologię, aksjologię, antropologię filozoficzną oraz filozofię społeczną. Osoba planująca rozwijać się w tym kierunku powinna posiadać zdolność jasnego przekazywania informacji.

Historia to humanistyczna i społeczna dziedzina nauki. Zajmuje się dochodzeniem do wiedzy o zdarzeniach minionych od czasów wynalezienia pisma na podstawie świadectw bezpośrednich, źródeł pisanych lub wyników badań nauk pomocniczych historii. Przedmiotem badań jest z reguły historia człowieka i cywilizacji ludzkiej. Szeroki zakres tej dziedziny sprawia, że studiowanie Historii to ciekawe wyzwanie. Te studia to gratka dla prawdziwych badaczy. Na tym kierunku otrzymasz wszechstronną wiedzę na temat historii Polski i świata. Zainteresowany?

Studenci zdobywają wiedzę ogólną w zakresie historii sztuki, jak również doświadczenie w analizie dzieł, rozumieniu ich znaczenia i funkcjonowania w bezpośrednim kontakcie z obiektami artystycznymi na wystawach, w galeriach oraz w trakcie pokazów filmów. Są to idealne studia dla osób interesujących się sztuką. Dzięki różnorodnym formom kształcenia student ma stworzone możliwości rozwoju wszechstronnych zainteresowań. Trzeba jednak pamiętać, że studia na kierunku mają charakter teoretyczny, w ich programie nie ma przewidzianych zajęć rozwijających aktywność artystyczną studentów.

Żyjemy w erze informacji. Fachowcy z zakresu zarządzania informacją, gromadzenia, przetwarzania zbiorów informacyjnych niezbędni są w licznych dziedzinach gospodarki. Kandydat na ten kierunek studiów powinien być dokładny, wytrwały i cierpliwy. Pomoże to w funkcjonowaniu w zawodzie, między innymi w przygotowywaniu wykazów, zestawień i wprowadzaniu danych. Studia na tym kierunku obejmują szeroko pojmowaną naukę o informacji, książce i bibliotece. Studenci zdobywają umiejętności z zakresu pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz tworzenia baz danych.

Studia na kierunku Judaistyka przygotowują studenta do pracy w instytucjach życia publicznego, wydawnictwach, fundacjach, szkolnictwie. Pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu historii, kultury, religii, a także sztuki Żydów ze szczególnym uwzględnieniem ich relacji z Polakami. Student zdobywa wiedzę z historii i kultury Żydów od starożytności do współczesności, z uwzględnieniem zarysu dziejów antysemityzmu i problematyki badawczej holokaustu. Jeśli chciałbyś zostać specjalistą w zakresie historii i kultury żydowskiej to są to studia dla Ciebie!

Kognitywistyka (j. ang. Cognitive Science) to interdyscyplinarna dziedzina nauki, której głównym obszarem badawczym jest język, uczenie się, myślenie, percepcja, inteligencja kognitywna, podejmowanie decyzji i świadomość. Studia na kierunku Kognitywistyka podejmują również temat budowy sztucznej inteligencji, a raczej maszyny, która w przyszłości być może zastąpi człowieka w niektórych działaniach. Ta dziedzina nauki czerpie przede wszystkim z psychologii, lingwistyki, biologii, a nawet neurologii. Jeśli rozważasz wybór tego kierunku, czytaj dalej!

Studenci w trakcie studiów poznają praktyczne i teoretyczne zagadnienia z zakresu przestępczości. Dzięki rozbudowanemu programowi studiów zdobywają wiedzą z takich dziedzin jak: geneza zachowań przestępczych, podłoże dewiacji społecznych, sposoby określania profilu ofiary i sprawcy. Dzięki tak rozległej wiedzy po zakończeniu studiów są doskonale przygotowanymi do pracy specjalistami. Jeśli pasjonuje Ciebie praca w służbach mundurowych w charakterze analityka lub w sądownictwie, to studia na tym kierunku są dla Ciebie doskonałym rozwiązaniem.

Dzięki studiom na kierunku Kultura śródziemnomorska student będzie miał szansę zdobyć wiedzę z zakresu literatury, historii oraz wielu zagadnień kulturowych regionu Śródziemnomorza. Słuchacz tego kierunku pozna języki antyczne, takie jak greka i łacina oraz jeden z języków nowożytnych używanych w krajach basenu Morza Śródziemnego. Zdobędzie wykształcenie ogólnohumanistyczne w zakresie literatury, historii oraz kultury krajów śródziemnomorskich. Studia na tym kierunku przygotowują specjalistów o wszechstronnej wiedzy humanistycznej i wysokim poziomie umiejętności w zakresie interdyscyplinarnego podejścia do zagadnień kulturowych.

Kierunek Kulturoznawstwo jest odpowiedzią na wyzwania jakie stawia współczesnej kulturze społeczeństwo informacyjne, globalizacja, przemiana kultury pod wpływem mediów, neoregionalizm, edukacja medialna oraz nowe sposoby zarządzania kulturą. Na kulturoznawstwie najlepiej odnajdą się humaniści, którzy interesują się sztuką, filmem, teatrem, literaturą i muzyką. Dzięki temu kierunkowi studenci znacznie rozwiną swoją wrażliwość na zjawiska kulturowe. Osoby planujące studiować na kulturoznawstwie powinny posiadać zdolność całkowitego skupienia się na odbiorze dzieła artystycznego.

Kierunek  Media i komunikacja społeczna jest nastawiony na nauczanie zarządzania nowymi i tradycyjnymi sposobami komunikacji społecznej, przede wszystkim mediami komunikacji masowej. Kierunek ten daje możliwość poznania procesów zachodzących we współczesnym świecie i mechanizmów ich kształtowania. Dlaczego warto wybrać ten kierunek studiów oraz jakie treści programowe są realizowane na zajęciach? Gdzie absolwenci najczęściej znajdują pracę? Aby dowiedzieć się czegoś więcej o Mediach i komunikacji społecznej, zachęcamy do dalszej lektury artykułu!

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne to propozycja dla osób, które mają szeroki krąg zainteresowań humanistycznych, bujną wyobraźnie, są ciekawe świata i nie boją się wyzwań. Są to interdyscyplinarne studia, które pozwalają każdemu studentowi indywidualnie zaprojektować program swoich studiów. Studenci wybierają interesujące ich przedmioty z programów kierunków humanistycznych. Dobrymi kandydatami na MISH są osoby, które nie widzą możliwości zaspokojenia swej ciekawości poznawczej w ramach jednego tradycyjnego kierunku studiów.

Rozwój studiów muzeologicznych, dokonujący się bardzo dynamicznie w latach 80. i 90. XX w. na całym świecie, uświadomił, iż ta dziedzina - traktowana dotąd jako "specjalizacja" - stała się jednym z najbardziej rozległych, długotrwałych i wymagających zakresów badań na styku humanistyki, nauk ścisłych, inżynierii i nauk przyrodniczych. Wbrew pozorom muzeologia to praktyczne studia. W odróżnieniu od studiów historycznych, słuchacze otrzymują wiedzę dotyczącą zarządzania taką placówką. Jeśli chcesz poświecić się szerzeniu historii (szczególnie tej najbliższej), to są to studia dla Ciebie!

Studia adresowane są do osób, których zainteresowania obejmują obserwację i rozpoznanie społecznych, pedagogicznych i psychologicznych problemów związanych z życiem rodzinnym. Kierunek ten jest odpowiedzią na zmiany jakie zachodzą w podstawowych komórkach społeczeństwa, w miarę dynamicznego rozwoju, wydarzeń społecznych, politycznych, ekonomicznych. Kandydat powinien być osobą otwartą i świadomą faktu, że praca w zawodzie wymaga ciągłego kontaktu z ludźmi. Powinna go również charakteryzować chęć niesienia pomocy. Jeśli jesteś zainteresowany, zapraszamy do lektury!

Jest to nowoczesne połączenie historii sztuki z zasadami sporządzania dokumentacji zabytków, problemami ochrony dóbr kultury i wystawiennictwem oraz podstawowymi zagadnieniami ekonomii i zarządzania. Studia mają na celu wykształcenie osoby, które będą profesjonalnie gospodarować finansami instytucji muzealnych lub prywatnych galerii artystycznych. Studia na tym kierunku powinny przygotować do sprawnego poruszania się w dziedzinach takich jak: zabytkoznawstwo, konserwatorstwo, muzealnictwo, kształtowanie i ochrony krajobrazu kulturowego oraz ochrona dziedzictwa kulturowego.

Polska może wytaczać nowe trendy w nauce! Przekona się o tym każdy, kto rozpocznie studia na Okcydentalistyce, jedynym w Europie kierunku studiów poświęconemu zachodniej cywilizacji. Co wyróżnia go spośród wielu innych? Przede wszystkim nowatorstwo w sferze jakości nauczania, treści nauczania, sposobu przekazywania wiedzy, podejścia do studenta. Studia nastawione na kształcenie specjalistów od zagadnień związanych ze światem Zachodu, proponują swym studentom bardzo interesującą ofertę dydaktyczną. Dlaczego warto? Zapraszamy do dalszej lektury!

Kierunek politologia jest przeznaczony dla osób pasjonujących się historią i wiedzą o społeczeństwie, posiadających umiejętność sprawnego wypowiadania się, często przeglądających prasę codzienną i czytających dużo książek. Po ukończeniu drugiego lub trzeciego roku można sprecyzować swój kierunek. Zależnie od uczelni może to być m. in. specjalizacja dziennikarska czy samorządowa. Politologia to kierunek dla osób, które nie obawiają się przyswajania dużej ilości wiedzy teoretycznej, szczególnie w pierwszych semestrach. Zapraszamy do dalszej lektury!

Polityka publiczna to kierunek, który łączy umiejętności formalne, w tym prawnicze czy ekonomiczne, z właściwym rozumieniem roli społeczeństwa obywatelskiego. Studia te przygotowują nowy typ urzędnika - specjalisty w zakresie prawa, ale jednocześnie niezwykle otwartego na współpracę z obywatelami, który rozumie, że przestrzeń publiczna jest własnością wszystkich i każdy winien mieć wpływ na jej kształt. Polityka publiczna służy nadawaniu porządku zadaniom publicznym, od ich projektowania, poprzez realizowanie, aż do oceny wyników. Jesteś zainteresowanym tym kierunkiem?

Studia na kierunku Polityka społeczna pozwalają zdobyć umiejętność do samodzielnej i twórczej pracy, uczą pracy badawczej oraz przygotowują do pracy naukowo-dydaktycznej. Kandydaci na ten kierunek powinni być otwarci i odpowiedzialni. Program studiów obejmuje pozyskiwanie wiedzy o: instrumentach prawnych i finansowych polityki społecznej, zadaniach instytucji sfery społecznej, przyczynach, jak i przejawach problemów i kwestii społecznych oraz sposobach rozwiązywania. Aby dowiedzieć się czegoś więcej o Polityce społecznej, zapraszamy do lektury!

Praca socjalna to kierunek studiów dla osób nakierowanych na pomaganie innym, pracę z drugim człowiekiem, skupienie się na rozwiązywaniu problemów jednostki, rodziny lub grupy społecznej. Kierunek Praca socjalna jako jedna z części nauk społecznych zajmuje się diagnozowaniem i analizą problemom socjalnym. Studia na kierunku Praca socjalna dotyczą takich problemów współczesnego świata jak: rozwój gospodarczy poprawa standardu życia, marginalizacja i patologia grup społecznych. Obecnie istnieje duże zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry w obszarze pracy socjalnej.

Studia na tym kierunku wymagają od kandydata wielu predyspozycji. Psychologia zajmuje się badaniem mechanizmów i praw rządzących ludzkim zachowaniem i zjawiskami psychicznymi. U kandydata bardzo ważne jest zainteresowanie analizą i interpretacją zachowań ludzkich. Człowiek często ukrywa zachowania, z którymi sobie nie radzi, albo wcale ich nie zauważa. Nie lada wyzwanie stoi przed przyszłymi psychologami: zajrzeć w ludzką duszę, zdiagnozować i jeśli trzeba, pomóc. Psycholog powinien charakteryzować się otwartością na problemy innych i empatią. 

Studia na kierunku Psychologia w zarządzaniu dostarczają i uzupełniają wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Zagadnienia tworzą spójną koncepcję dydaktyczną, której opracowanie poprzedzono wnikliwą analizą aktualnego stanu współczesnych organizacji, nacechowanych zmiennością i złożonością procesów wewnętrznych. Słuchacz tego kierunku zyskuje umiejętność kształtowania pozytywnych relacji z klientami i pozytywnego wizerunku organizacji oraz osiągania celów marketingowych przedsiębiorstwa. Będzie potrafił skutecznie negocjować i motywować do działania.

Studia religioznawcze kształcą absolwenta doskonale zorientowanego w szeroko rozumianej problematyce religijnej, relacjach religii z państwem i społeczeństwem. To studia, które rozwijają zainteresowania i poszerzają horyzonty, pozwalają zrozumieć inne kultury i cywilizacje, a przede wszystkim religie, które wpływają na ich kształt. Z pewnościa jest to kierunek z pasji, jednak nie tylko dla tych, którzy należą do wspólnoty kościelnej. Religioznawstwo pozwala zrozumieć przenikanie się religii. Studia są świetną propozycją dla tych, którzy szukają drugiego kierunku studiów.

Socjologia jest to nauka badająca proces funkcjonowania społeczeństwa. Poprzez społeczne reguły i struktury łączące lub dzielące ludzi, socjologowie mogą zbadać, co jest przejawem więzi międzyludzkich. Socjologią może zajmować się osoba, która jest komunikatywnym obserwatorem ludzkiego zachowania oraz świata społecznego i jego problemów. Socjologia wykładana jako przedmiot akademicki może pojawić się na wielu kierunkach studiów, ale funkcjonuje przede wszystkim jako oddzielny kierunek studiów na wielu uczelniach w Polsce. Zapraszamy do lektury!

Kierunek socjologia stosowana pozwala na połączenia wiedzy zaczerpniętej z kierunku socjologia z wykorzystaniem jej w praktyce. Studia dają możliwość otwartego spojrzenia na świat i ciągłego doskonalenia się i dostosowywania do rynku pracy. Należy pamiętać o tym, że studia socjologiczne oprócz czerpania z nauk humanistycznych i społecznych, wykorzystują zagadnienia matematyczne do analizy danych. Kim w końcu byłby socjolog gdyby nie analiza wykresów, tabelek i innych zbiorów danych? Czy chciałbyś w przyszłości rozpocząć studia na tym kierunku?

Stosunki Międzynarodowe to interdyscyplinarne studia pozwalające na zdobycie umiejętności analizy procesów zachodzących we współczesnym świecie oraz swobodnego się w nim poruszania. Ukończenie kierunku pozwala na podjęcie pracy zawodowej w instytucjach i firmach działających w środowisku wielokulturowym. Kierunek zajmuje się także badaniem oficjalnych stosunków politycznych między państwami, ich kontaktów gospodarczych, finansowych, kulturalnych i naukowych. To dziedzina łącząca w sobie nauki społeczne i polityczne. Stosunki międzynarodowe jak sama dotyczą właśnie tych relacji.

Kierunek studia azjatyckie należy do grupy kierunków unikatowych i skierowany jest do osób ambitnych, ciekawych, nie obawiających się podróży i nowych wyzwań. Celem studiów jest przygotowanie odpowiedniej kadry dla firm, które rozwijąją kontakty między Europą a Azją.Studenci w trakcie studiów poznają kultury krajów regionu, ich współczesne problemy i tradycje określające dzisiejszą rzeczywistość, dowiadują się, jak działają służby dyplomatyczne, organizacje międzynarodowe czy biznes azjatycki.

Studia Śródziemnomorskie dają możliwość zapoznania się z szeroko pojętą kulturą Śródziemnomorza od starożytności aż po czasy współczesne. Program nauczania na tym kierunku umożliwia poznanie i zrozumienie kultury wybranego regionu z naciskiem na aktualną problematykę i dominujące formy współczesnej kultury. Są to studia kulturoznawcze, a więc zapewniające teoretyczne podstawy konieczne do pełnego zrozumienia historii kultury i sztuki, filozofii i literatury świata śródziemnomorskiego w jego historycznym rozwoju i w wymiarze interdyscyplinarnym.

Studia wschodnioeuropejskie umożliwiają poznanie Europy Wschodniej w politycznym, społeczno-kulturalnym oraz gospodarczym wymiarze. Absolwent zdobędzie umiejętności umożliwiające rozpoznawanie, analizowanie i wyjaśnianie oraz rozwiązywanie problemów społecznych, politycznych, ekonomicznych, prawnych, kulturowych, etnicznych i religijnych właściwych dla obszaru Europy Wschodniej. Unikatowy projekt studiów Studia Wschodnioeuropejskie w skali Polski stworzony został dla wszystkich, którzy chcą poznać i zrozumieć Europę Wschodnią. Zapraszamy do lektury!

Studia na kierunku Teologia przeznaczone są dla tych wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę w zakresie filozofii, teologii i historii Kościoła. Zamiarem tych studiów jest prezentacja przekroju zagadnień religijnych, filozoficznych i teologicznych. Zdobyta wiedza teologiczna połączona z formacją duchową pomaga również lepiej rozumieć mechanizmy życia społecznego z perspektywy światopoglądu chrześcijańskiego. Poprzez studia teologiczne nabywa się gruntownej wiedzy teologicznej z elementami filozofii i biblistyki, jak również nauk humanistycznych i społecznych.

Studia otwierają szansę poznania i zrozumienia teatru: jak patrzeć na teatr i jego funkcje w przeszłości i teraźniejszości, na czym polega sztuka teatru, jak analizować dawne i nowe przestawienia teatralne. Przez swoją złożoność studiowanie zaganiania, jakim jest teatr zmusza do poznania innych dziedzin kultury, np. literatury, filozofii,muzyki, filmu, telewizji. Program studiów na kierunku Wiedza o teatrze obejmuje zagadnienia z kręgu problematyki teatrologicznej, filmoznawczej, medioznawczej oraz związanej z antropologią widowisk. Chcesz wiedzieć więcej?

Wschodoznawstwo łączy elementy nauki o stosunkach międzynarodowych, politologii, historii, ekonomii, kulturoznawstwa i filologii. Tylko taka, interdyscyplinarna wiedza, wzbogacona o treści kształcenia ogólnego w dziedzinie współczesnych problemów globalizacyjnych i integracyjnych zjawisk dotyczących regionu oraz wykraczających poza jego granice jako kontekstu tychże studiów, pozwoli absolwentowi Wschodoznawstwa właściwie rozpoznawać i analizować problemy społeczne, polityczne, ekonomiczne, prawne, kulturowe, etniczne i religijne na obszarze zainteresowań.