Kierunek Informatyka i ekonometria przygotowuje studentów do tworzenia aplikacji finansowych i biznesowych oraz do wszechstronnego opanowania i stosowania narzędzi informatycznych i ekonometrycznych w procesach zarządzania podmiotami gospodarki i administracji oraz w bieżącym ich funkcjonowaniu. Warto już na wstępie zaznaczyć, że jest to kierunek studiów o charakterze interdyscyplinarnym, dlatego idealny kandydat powinien wykazać podstawą wiedzą z zakresu programowania i zarządzania bazami danych, a także wiedzą z zakresu ekonomii. Zapraszamy do lektury!

W trakcie studiów:

Student na kierunku: Informatyka i ekonometria zdobywa podstawową wiedzę merytoryczną z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania i finansów; poznaje metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do analizy zjawisk gospodarczych w skali mikro- i makroekonomicznej; uczy się podejmować racjonalne decyzje we wszelkiego rodzaju podmiotach i organizacjach gospodarczych; zdobywa wiedzę z zakresu informatyki ekonomicznej - w szczególności projektowania, programowania i wdrażania systemów informatycznych oraz funkcjonowania baz danych.

Po studiach:
Absolwent znajdzie pracę w:
-  w administracji pań­stwowej i samorządowej,
- ośrodkach przetwarzania in­formacji rolniczej na potrzeby wspólnej polityki rolnej UE,
- zarządach przedsiębiorstw i organizacji działających w sektorze gospodarki żywnościowej,
- działach analiz banków,
- biurach maklerskich,
- funduszach inwestycyjnych i powierniczych towarzystw ubezpieczeniowych,
- firmach komputerowych,
- placówkach naukowo-badawczych

Grupy kierunkow : Informatyczne