Etnologia i antropologia kulturowa na Uniwersytecie Gdańskim to studia, które pozwolą ci zrozumieć ludzi i inne kultury Specyfiką Etnologii w Gdańsku są zajęcia ze specjalistami, którzy bezpośrednio poznają ludy Ameryki Południowej, Japonii, Australii i Nowej Gwinei, studia nad kulturami i tradycjami Pomorza i rozwinięta współpraca z instytucjami kulturalnymi regionu. Jest to nowoczesny kierunek kształcenia koncentrujący się na poznawaniu świata przez poznawanie ludzi.


Kierunek Kulturoznawstwo jest odpowiedzią na wyzwania jakie stawia współczesnej kulturze społeczeństwo informacyjne, globalizacja, przemiana kultury pod wpływem mediów, neoregionalizm, edukacja medialna oraz nowe sposoby zarządzania kulturą. Na kulturoznawstwie najlepiej odnajdą się humaniści, którzy interesują się sztuką, filmem, teatrem, literaturą i muzyką. Dzięki temu kierunkowi studenci znacznie rozwiną swoją wrażliwość na zjawiska kulturowe. Osoby planujące studiować na kulturoznawstwie powinny posiadać zdolność całkowitego skupienia się na odbiorze dzieła artystycznego.

W trakcie studiów


Kulturoznawstwo nakłada nacisk na poznanie i zrozumienie kultury europejskiej. Studenci poznają problematykę z zakresu funkcjonowania współczesnych mediów audiowizualnych, w stopniu wystarczającym do tego, aby mogli samodzielnie podejmować działania w zakresie animacji kultury na wielu stanowiskach pracy.

Student zostaje powoli wprowadzany w temat kultury. Najpierw uczęszcza na obowiązkowe przedmioty takie jak: filozofia, estetyka, historia sztuki, historia kultury starożytnej, socjologia kultury, podstawy psychologii itd. Później zgodnie ze specjalizacją student wdraża się w kulturoznawstwo. Poznaje m. in. zasady interpretacji przedstawienia teatralnego, zagadnienia komunikacji audiowizualnej i kultury masowej czy też zagadnienia antropologii kultury.

Po studiach

Absolwentów tego kierunku czekają różne możliwości pracy - wszystko zależy od wybranej specjalizacji:
  • organizator życia kulturalnego (animator kultury, instruktor),
  • dziennikarz w prasie, radiu, telewizji,
  • pracownik galerii sztuki, muzeum
  • kierownik literacki teatru,
  • recenzent literacki, filmowy, teatralny,
  • nauczyciel (w zakresie przedmiotów dotyczących sztuki i wiedzy o kulturze).


Kierunki pokrewne : Animacja kultury w przestrzeni społecznej | Applied gender studies | Artes Liberales | Cywilizacja zachodnioeuropejska | European cultures | Europeistyka kulturowa | Humanistyka drugiej generacji | Interdyscyplinarne studia europejskie | Komunikacja międzykulturowa w Europie | Krytyka artystyczna | Kultur und Geschichte Mittel- und Osteuropas | Kultura w działaniu | Kulturoznawstwo Azji i Afryki | Kulturoznawstwo i komunikacja międzykulturowa | Kulturoznawstwo i wiedza o mediach | Literatura popularna i kreacja światów gier | MA in Euroculture: Europe in the Wider World | Media kreatywne | Mediacja międzykulturowa | Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne | Niemcoznawstwo | Projektowanie kultury | Relacje międzykulturowe | Stosunki międzykulturowe | Studia filologiczno-kulturoznawcze | Sztuki nowoczesne – design now | Teksty kultury i animacja sieci | Zarządzanie instytucjami artystycznymi | Zarządzanie kulturą i mediami | Zarządzanie w instytucjach kultury | Политика и культура