Absolwent studiów na kierunku Leśnictwo jest przygotowany do pracy w jednostkach Lasów Państwowych na wszystkich poziomach zarządzania oraz organach administracji publicznej odpowiedzialnych za leśnictwo oraz ochronę przyrody i środowiska. Posiada on również kwalifikacje do pracy w firmach związanych z leśnictwem, łącznie z ich tworzeniem i prowadzeniem. Absolwenci są przygotowani do sporządzania planów gospodarczych i finansowych oraz projektowania inżynieryjnego zagospodarowania lasu czy prowadzenia nadzoru inżynierskiego nad wykonawstwem prac leśnych.

W trakcie studiów:

Przyszły student będzie się uczył poza przedmiotami ogólnymi i podstawowymi, przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych, od botaniki, zoologii, dendrologii, do użytkowania lasu, hodowli lasu, transportu leśnego, oceny surowca drzewnego, ale cały czas kładąc nacisk na ochronę zarządzania lasem, bo teraz leśnik to także menedżer.

Po studiach:
 Absolwent może podjąć pracę m.in. w:
- parkach narodowych i krajobrazowych,
- administracji państwowej i samorządowej jako specjalista ds. nadzoru gospodarką leśną,
- jednostkach administracji Lasów Państwowych,
- firmach związanych z leśnictwem.

Grupy kierunkow : Przyrodnicze

Kierunki pokrewne : Forest Information Technology | Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych | Inżynieria rolno-spożywcza i leśna