phoca_thumb_s_tablica_cyfryOdpowiedzią Parlamentu Studentów RP na ministerialne założenia reformy szkolnictwa wyższego jest "Studenckie 10 punktów". Ministerstwo przedstawiło szereg rozwiązań, które z perspektywy studenta są szczególnie warte podkreślenia i nie powinno się z nich wycofywać - uważają zrzeszeni w PSRP studenci.

.
 
Parlament Studentów widzi jednocześnie konieczność istotnych poprawek w założeniach nowelizacji. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują następujące postulaty, które razem tworzą „Studenckie 10 punktów”.
 
1. Reforma procesu kształcenia – likwidacja kierunków studiów, wprowadzenie elastycznych ścieżek kształcenia, oparcie programów studiów na Krajowych Ramach Kwalifikacji, efektach kształcenia. Jedyną przeszkodą dla możliwości samodzielnego kreowania programów studiów – negatywna ocena instytucjonalna 
 
2. Reforma polityki kadrowej – likwidacja minimów kadrowych 
 
3. Zwiększenie dostępności do szkolnictwa wyższego w oparciu o zmianę zasad finansowania studiów jako alternatywa dla odpłatności za drugi i kolejny kierunek studiów. Rzeczywiste zwiększenie dostępności możliwe po uprzednim spełnieniu następujących zasad:
a. Środki publiczne powinny iść za studentem, a w wyniku jego decyzji kierowane do uczelni,
b. Środki powinny trafiać także na uczelnie niepubliczne, by umożliwić istotnej części studentów studiów dziennych bezpłatne kształcenie,
c. Powinien zostać stworzony mechanizm gwarantujący zachowanie liczby bezpłatnych miejsc na studiach przynajmniej na dotychczasowym poziomie,
d. Powinny zostać wprowadzone Krajowe Ramy Kwalifikacji, z uwzględnieniem likwidacji kierunków studiów, która zniweluje problemy związane z obecnym procesem kształcenia, będące jednym z głównych powodów podejmowania studiów na kolejnych kierunkach,
e. Samodzielnym instrumentem do rozliczania bezpłatnego toku studiów nie mogą być punkty ECTS. 
 
4. Zmiana sposobu dystrybucji środków na pomoc materialną
 
5. Likwidacja stypendium „naukowego” w dotychczasowym kształcie – wprowadzenie stypendium za osiągnięcia uczelniane (średnia ocen tylko jednym z kryteriów) 
 
6. Gruntowna reforma kredytów studenckich
a. Stworzenie Państwowego Funduszu Poręczeń kredytów i pożyczek studenckich.
b. Możliwość wyboru różnej wysokości przyznanego kredytu
c. Wprowadzenie progresywnej metody spłaty kredytu 
 
7. Stworzenie mechanizmów zabezpieczających studentów przed nieuczciwymi praktykami ze strony uczelni
a. Stworzenie zamkniętego katalogu usług edukacyjnych, za które uczelnia publiczna i niepubliczna może pobierać opłaty
b. Wprowadzenie obowiązkowych powszechnych i szczegółowych umów dotyczących świadczenia usług edukacyjnych zawieranych między studentami i uczelnią
c. Wprowadzenie ustawowych odsetek za nieterminowe wypłacanie świadczeń z winy uczelni 
 
8. Zachowanie zasady obowiązku dokumentowania przebiegu studiów na życzenie studenta w dokumencie będącym jego własnością i stale w jego dyspozycji 
 
9. Zmiany regulacji na rzecz niezależności ruchu studenckiego w Polsce
a. Zmiana sposobu finansowania oraz rozliczania PSRP. Konieczne jest ustawowe ustalenie stałej kwoty uzależnionej od liczby studentów, według której finansowana byłaby działalność PSRP, waloryzowana o czynnik inflacji.
b. Zastosowanie wobec PSRP przepisów analogicznych do KRASP (art. 54 ust. 3 ustawy PSW.)
c. Określenie stałej części budżetu uczelni na cele studenckie 
 
10. Obowiązek pisemnych odpowiedzi organów uczelni na zapytania organów PSRP w indywidualnych sprawach studentów.
 
źródło: PSRP