logo UPWR

Nie zdążyłeś na rekrutację we wrześniu? Nic straconego! W poniedziałek 16 stycznia Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu rozpocznie nabór na studia II stopnia.W tym dniu uruchomiona zostanie internetowa rejestracja kandydatów na 12 kierunków studiów stacjonarnych:
- architektura krajobrazu
- budownictwo
- geodezja i kartografia
- inżynieria i gospodarka wodna
- inżynieria środowiska
- biotechnologia
- technologia żywności i żywienie człowieka
- ogrodnictwo
- ochrona środowiska
- rolnictwo
- technika rolnicza i leśna
- zootechnika

oraz na 3 kierunki studiów niestacjonarnych:
- ochrona środowiska
- rolnictwo
- technologia żywności i żywienie człowieka

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać sie osoby, które ukończyły studia I stopnia na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów. Za kierunek pokrewny uważa sie taki, którego treści określone w standardach kształcenia dla studiów I stopnia są zbieżne z obowiązującymi na danym kierunku. Szczegółowe wymagania okeśla rada wydziału, a w przypadkach wątpliwych decydować będzie dziekan.