phoca thumb s ujlogoPrezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej 8 grudnia 2011, po dokonaniu oceny jakości kształcenia w jednostkach organizacyjnych prowadzących kierunki prawo i administracja, a także kierując się sprawozdaniem Zespołu Kierunków Studiów Społecznych i Prawnych w sprawie jakości kształcenia na tych kierunkach na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, przyznało obu kierunkom ocenę wyróżniającą.

Wyróżniająca ocena jakości kształcenia została uzasadniona spełnieniem wymagań kadrowych, programowych i organizacyjnych w stopniu przekraczającym obowiązujące standardy. Ocenione kierunki wyróżniają się wysokim poziomem prowadzonej działalności dydaktycznej, bardzo dobrymi efektami kształcenia, wysokim poziomem naukowym, szeroko zakrojoną współpracą międzynarodową oraz ponadstandardowym rozwiązaniem systemowym w zakresie wspierania rozwoju naukowego pracowników wydziału.

Sylwetka absolwenta kierunku prawo i kierunku administracja jest zgodna z wymaganiami przyjętymi w ramach Procesu Bolońskiego i deskryptorami efektów kształcenia. Cele kształcenia oraz
kompetencje ogólne - specyficzne dla zawodów prawniczych - odnoszą się do wiedzy, umiejętności i postaw, w tym umiejętności stosowania w praktyce i dostosowania do oczekiwań rynku pracy. Model studiów prawniczych (podobnie jak i administracyjnych), dostosowany do zasad obowiązujących w uczelniach Unii Europejskiej, pozwala absolwentom spełniać wymagania rynku pracy. Istotą tego modelu jest przyjęcie elastycznego systemu kształcenia. W ofercie programowej Wydziału znajdują się trzy grupy przedmiotów: obowiązkowych (odpowiednik podstawowych), podstawowych (odpowiednik kierunkowych) oraz specjalizacyjnych. Ponad 200 przedmiotów do wyboru umożliwia kształtowanie sylwetki absolwenta pozwalając jednocześnie studentowi na profilowanie swoich studiów w zależności od posiadanych zainteresowań.

Współpraca międzynarodowa Wydziału Prawa i Administracji UJ odbywa się poprzez wymianę studentów i kadry naukowo-dydaktycznej w ramach programu Socrates – Erasmus oraz licznych
umów międzynarodowych zawieranych z najważniejszymi ośrodkami akademickim w Europie.

Szczególną rolę w zakresie współpracy z uczelniami zagranicznymi pełni Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych, zajmujący się organizowaniem przyjazdów do Polski profesorów prowadzących zajęcia w czterech Szkołach Prawa Obcego na Wydziale, oraz wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia za granicą zajęć dydaktycznych w Szkołach Prawa Polskiego na Ukrainie (Lwów, Tarnopol) oraz na Litwie (Wilno). Stan przedsięwzięć w zakresie współpracy międzynarodowej Wydziału świadczy o zaawansowanym procesie umiędzynarodowienia badań naukowych prowadzonych na Wydziale.

Nasi studenci zdobywają prestiżowe nagrody. m.in. trzykrotnie „Paszport Polityki”. Od trzech lat absolwenci Wydziału osiągają najlepsze wyniki w egzaminach na wszystkie typy aplikacji: ogólną i korporacyjne, dystansując inne ośrodki o ok. 20 punktów procentowych.

W ramach Wydziału Prawa i Administracji zatrudnionych jest ok. 70 pracowników samodzielnych. Zatrudniona kadra, to osoby o uznanym dorobku naukowym i wysokiej pozycji w świecie naukowym, co daje pełną gwarancję wysokiego poziomu kształcenia i badań naukowych. W ostatnich latach kilku pracowników Wydziału otrzymało tytuł doktora honoris causa uczelni zagranicznych.

Kadra Wydziału posiada ścisłe związki z praktyką. Możemy pochwalić się profesorami zatrudnionymi w Sądzie Najwyższym i Trybunale Konstytucyjnym oraz członkiem grupy ekspertów Komisji
Europejskiej przygotowującej projekt Wspólnego Europejskiego Prawa Sprzedaży. Pracownicy Wydziału pełnią ważne funkcje m. in. przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego
obecnej kadencji i wiceprzewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego obecnej kadencji.