phoca thumb s pg-logoPragniesz poznawać rzeczywistość na poziomie pojedynczych atomów i molekuł? A może wolisz zostać wziętym inżynierem urbanistą i planistą? O Nanotechnologię oraz Gospodarkę przestrzenną, z początkiem nowego roku akademickiego, poszerza się oferta edukacyjna Politechniki Gdańskiej. Oferujemy już 33 przyszłościowe kierunki studiów. Rekrutacja rusza 7 maja. Zaglądaj na www.rekrutacja.pg.gda.pl.


Nano -mały świat wielkich możliwości

Nanotechnologia realizowana będzie na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej we współpracy z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Gdańskiej.


W ramach kierunku Nanotechnologia prowadzone będą specjalności: „Nanomateriały i nanostruktury funkcjonalne” oraz „Nanomateriały w inżynierii, medycynie i kosmetologii”.

  • Istotą nanotechnologii jest sterowane tworzenie i stosowanie materiałów i struktur, urządzeń i systemów o nanometrowych wymiarach. Wszystko wskazuje na to, że nanotechnologia z dużym powodzeniem będzie wykorzystywana w wielu dziedzinach – m.in. w elektronice (gdzie molekularne układy elektroniczne będą podstawowym budulcem przyszłych komputerów), elektrotechnice, technologiach materiałowych (wytwarzanie i projektowanie nowych materiałów o niezwykłych właściwościach jak np. materiałów bardzo lekkich o dużej wytrzymałości mechanicznej, niełuszczącej się farby, niebrudzących się tkanin, szyb itp.), medycynie (np. nano- i mikroczujniki, przenośne laboratoria do natychmiastowych analiz, aparaty wszczepiane do organizmu i monitorujące stan zdrowia), w produkcji różnorodnych preparatów kosmetycznych (kremy, filtry) i in. – opisuje prof. Wojciech Sadowski, opiekun kierunku.

Nanomateriały, nanostruktury z pewnością będą wykorzystywane także w farmaceutyce do precyzyjnego dostarczania leków czy też do niszczenia pojedynczych komórek nowotworowych lub do ochrony innych komórek.

Przez pierwsze dwa lata studiów zajęcia dydaktyczne mają na celu stworzenie solidnych podstaw z matematyki, fizyki, chemii, informatyki, podstaw nauki o materiałach oraz ugruntowanie i doskonalenie znajomości języka angielskiego. Od 4 semestru studiów w programie nauczania pojawia się coraz więcej zajęć o charakterze specjalistycznym. Dotyczą one głównie zagadnień związanych m.in. z fizycznymi podstawami nanotechnologii, technologią nanostruktur, nanomateriałów funkcjonalnych i nanotechnologią obliczeniową. Oprócz wykładów i seminariów, studenci odbywać będą również zajęcia laboratoryjne, na których zapoznają się z najnowocześniejszymi metodami wytwarzania oraz badaniami materiałów.

Warto dodać, że zajęcia na kierunku Nanotechnologia prowadzone będą w powstającym właśnie Centrum Nanotechnologii PG – nowoczesnym, inteligentnym obiekcie naukowo-dydaktycznym. To istotne, bowiem Centrum będzie wyposażone w klimatyzowane sale audytoryjne, sale seminaryjne, nowoczesną specjalistyczną czytelnię w pełni zinformatyzowaną i przede wszystkim w 25 laboratoriów wyposażonych w unikatową aparaturą pozwalającą na badanie świata w skali nano.

Studenci będą mieli dostęp do mikroskopów elektronowych, tunelowych, sił atomowych, optycznych, mikroskopu konfokalnego, spektroskopu w podczerwieni (IR), spektroskopu i dyfraktometru rentgenowskiego (XPS, XRD), spektrometru masowego, analizy termicznej i wielu innych urządzeń. Będą mogli wytwarzać i badać nanomateriały o różnorodnych własnościach i zastosowaniach w różnych dziedzinach gospodarki.

Gospodarka przestrzenna - nowy kierunek na Wydziale Architektury

Absolwenci Gospodarki przestrzennej zdobędą tytuł inżyniera, posiadającego wiedzę z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego, nauk ekonomicznych, przyrodniczych i społecznych. Dzięki tym umiejętnościom będą mogli aktywnie uczestniczyć w: projektowaniu zagospodarowania przestrzennego miast, gmin i regionów, programowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego miast i obszarów wiejskich, programowaniu i planowaniu rozwoju systemów infrastrukturalnych, a także we wszelkich procesach gospodarowania nieruchomościami i gruntami i procesach inwestycyjnych.

Role te absolwenci Gospodarki przestrzennej pełnić mogą zarówno jako reprezentanci sektora publicznego (władz publicznych różnych szczebli) jak i prywatnego (prywatnych firm projektowych i inwestycyjnych).

Głównym celem kształcenia na kierunku Gospodarka przestrzenna jest wyposażenie przyszłych inżynierów w wiedzę umożliwiającą mu aktywne uczestnictwo w procesie sporządzania różnego rodzaju dokumentów planistycznych, prognostycznych, studialnych i o charakterze koordynacyjnym, służących prowadzeniu kompleksowej polityki rozwoju przestrzennego w miastach i gminach.

Jednocześnie absolwenci tego kierunku będą mogli służyć jako mediatorzy w konfliktach społecznych, ekonomicznych i środowiskowych powstających na tle aktywnego zagospodarowania przestrzeni. Absolwenci będą posiadać umiejętności umożliwiające im swobodne konkurowanie na rynku pracy w Polsce i Europie, w szczególności poprzez korzystanie z nowoczesnych technik komputerowych w monitorowaniu, analizach i przygotowaniu realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych o różnym charakterze.

Ważnym elementem umiejętności absolwentów tego kierunku stanie się także wiedza na temat pozyskiwania funduszy unijnych ze szczególnym uwzględnieniem przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich.

Więcej informacji na www.rekrutacja.pg.gda.pl