ncnNarodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 3, PRELUDIUM 3, SONATA 3 oraz SONATA BIS 1 w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Na realizację 302 najlepszych projektów przyznano naukowcom ponad 52 miliony złotych.


O środki na badania podstawowe w konkursach, w których nabór wniosków zakończono 19 czerwca tego roku ubiegało się ponad cztery tysiące naukowców, w tym 1178 badaczy w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS). Spośród nich wyłoniono 302 laureatów, którzy dołączyli do ogłoszonej nieco wcześniej listy laureatów w grupie nauk ścisłych i technicznych (ST) oraz nauk o życiu (NZ). Finansowanie w grupie HS otrzymał co czwarty wnioskodawca (25,6%).

– W ocenę jednego zakwalifikowanego do finansowania wniosku w NCN zaangażowanych jest średnio czterech ekspertów na poziomie ocen indywidualnych oraz zespół ekspertów na etapie dyskusji panelowych. Pamiętajmy, że wnioski oceniane są dwuetapowo, a decyzję o kwalifikacji lub odrzuceniu podejmuje za każdym razem kolegialnie cały zespół. Mam nadzieję, że dzięki takim mechanizmom, znów udało nam się wybrać najlepszych naukowców i sfinansować naprawdę wartościowe badania – podkreśla prof. Andrzej Jajszczyk, dyrektor Narodowego Centrum Nauki.

Polscy humaniści tradycyjnie złożyli najwięcej wniosków w konkursie OPUS 3. Mogli ubiegać się w nim o finansowanie każdego rodzaju projektu badawczego, również przewidującego zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej. Spośród 508 wniosków eksperci NCN wybrali 136 projektów, których kierownicy otrzymają ponad 27 mln zł na realizację zaplanowanych badań.

Po raz pierwszy ogłoszone zostały wyniki SONATY BIS – konkursu, w którym można zgłaszać projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego. Pierwsza edycja tego konkursu była adresowana do naukowców, którzy uzyskali stopień naukowy doktora w ciągu 10 lat przed złożeniem wniosku. W grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce ocenianych było 86 wniosków. Finansowanie otrzyma 19 projektów na łączną kwotę ponad 10,5 mln zł.

W konkursie PRELUDIUM 3 w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce o finansowanie ubiegało się 439 projektów kierowanych przez naukowców bez stopnia doktora. Środki w wysokości niemal 8 mln zł otrzymało 114 wniosków.

SONATA 3 jest konkursem na projekty badawcze, w którym można starać się o środki na stworzenie rozwiązania metodologicznego umożliwiającego prowadzenie innowacyjnych badań lub zakup nowoczesnej aparatury. Mogą w nim brać udział osoby posiadające od co najwyżej 5 lat stopień naukowy doktora. W tej edycji konkursu SONATA w grupie HS do NCN wpłynęły 154 wnioski, z czego sfinansowane zostaną 33 projekty, na kwotę ponad 6,5 mln zł.

Wśród humanistów oraz przedstawicieli nauk społecznych i o sztuce najwięcej pieniędzy, bo ponad 1,4 mln zł otrzyma dr Marcin Szwed z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wraz z zespołem będzie prowadzić badania nad procesem przetwarzania informacji wzrokowej w umiejętności płynnego czytania. Projekt zakwalifikowano do finansowania w konkursie SONATA BIS 1.

We wszystkich konkursach o finansowanie ubiegali się najczęściej badacze zatrudnieni w jednostkach naukowych (821 wniosków) oraz osoby fizyczne (321 wniosków), czyli w przeważającej części doktoranci.

Pełna lista laureatów konkursów w grupie nauk HS, a także ogłoszonych już wcześniej grupach nauk NZ i ST znajduje się na stronie http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2012-11-21-wyniki-konkursow-st-nz.