NCNNarodowe Centrum Nauki otworzyło kolejne konkursy dla naukowców: MAESTRO 4, HARMONIA 4, FUGA 2 i ETIUDA 1. Do zdobycia tym razem jest 175 milionów złotych na projekty badawcze, staże podoktorskie i, po raz pierwszy, stypendia doktorskie.

 


Nowością wśród ogłoszonych konkursów jest ETIUDA, czyli konkurs na stypendia doktorskie. Mogą w nim brać udział badacze, którzy jeszcze nie mają stopnia doktora, ale mają już otwarty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej lub otworzą go do 30 czerwca 2013 r. Stypendyści otrzymają po 3000 zł miesięcznie w czasie przygotowywania rozprawy doktorskiej, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy. Jednym z warunków otrzymania stypendium z NCN jest zaplanowanie odbycia stażu trwającego od 3 do 6 miesięcy w wybranym zagranicznym ośrodku naukowym. NCN pokryje również koszty związane z podróżą do ośrodka zagranicznego i pobytem na miejscu. Stypendysta musi uzyskać stopień doktora w ciągu roku po zakończeniu pobierania stypendium.


– Mam nadzieję, że nasze stypendia będą interesującą ofertą dla młodych naukowców. Pomogą im w szybkim zakończeniu przewodu doktorskiego z jednej strony, a z drugiej, dzięki obligatoryjnemu stażowi zagranicznemu, stworzą szansę na lepszy start kariery naukowej – podkreśla prof. Michał Karoński, przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki.
W ramach konkursu ETIUDA 1 Narodowe Centrum Nauki przyzna 100 stypendiów o łącznej wartości 10 mln zł.


FUGA 2 to kolejna edycja konkursu na staże podoktorskie, który cieszy się dużą popularnością wśród badaczy rozpoczynających swoje kariery. W tym roku do konkursu kwalifikują się Ci naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora w latach 2008-2012 lub którzy otrzymają ten stopień do 30 czerwca 2013 r. Staż finansowany przez NCN może trwać od roku do trzech lat, a laureat konkursu otrzymuje wysokie wynagrodzenie. Staż można odbyć w polskiej jednostce naukowej znajdującej się w innym województwie niż to, w którym wnioskodawca ukończył, odbywa studia doktoranckie lub też jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Na miejsce realizacji stażu nie można również wybrać jednostki, w której było się zatrudnionym w ciągu ostatnich czterech lat.


W konkursie FUGA 2 do zdobycia jest 25 milionów złotych na realizację 50 staży.


– Konkursy ETIUDA i FUGA są wyjątkowe w naszej ofercie. W drugim etapie oceny zapraszamy wybranych przez zespoły ekspertów kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne. Dzięki temu mamy możliwość bardziej wnikliwej oceny oraz zwiększamy szansę na wybór tych naprawdę najlepszych – podkreśla prof. Andrzej Jajszczyk, dyrektor Narodowego Centrum Nauki.


Konkursy HARMONIA i MAESTRO to dobrze znane już pozycje w ofercie NCN. W pierwszym z nich można starać się o pieniądze na realizację badań w ramach współpracy międzynarodowej, np. przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych lub w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych. W puli konkursowej znajduje się 40 milionów złotych.


Z kolei MAESTRO to konkurs skierowany do doświadczonych naukowców prowadzących pionierskie badania naukowe. Aby wziąć w nim udział, należy mieć do najmniej stopień naukowy doktora. Dodatkowo, w ciągu ostatnich 10 lat trzeba opublikować co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach naukowych polskich lub zagranicznych, kierować realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych i spełnić inne warunki szczegółowe. W tej edycji konkursu MAESTRO wprowadzono dodatkowy warunek: w projekcie należy uwzględnić stworzenie nowych, pełnoetatowych miejsc pracy dla przynajmniej jednej osoby ze stopniem doktora orz przynajmniej jednego doktoranta. NCN sfinansuje projekty o budżecie od 500 tys. do 3 milionów złotych. Całkowita pula konkursu to 100 milionów złotych.
Wnioski należy złożyć za pośrednictwem systemu OSF do 15 marca 2012 r. Tego samego dnia kończy się również nabór wniosków w trwającym już konkursie SYMFONIA 1 na międzydziedzinowe projekty badawcze. Szczegółowe informacje na temat warunków wszystkich otwartych konkursów dostępne są na stronie www.ncn.gov.pl.