edulogo21 września odbędzie się pierwsza edycja konferencji eduMosty organizowana przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie. Podczas konferencji ALK przedstawi wyniki pilotażowego projektu badawczego w zakresie monitorowania losów najlepszych absolwentów szkół średnich, którzy po maturze rozpoczęli studia. Obecnie nie tylko uczelnie, ale także szkoły ponadgimnazjalne przykładają dużą wagę do oceny efektów kształcenia. Coraz częściej dyrekcje szkół prowadzą monitoring losów akademickich swoich wychowanków. Także wyższe uczelnie mogą analizować umiejętności i zainteresowania studentów wyniesione z różnych szkół.

ALK pakiet
Udział w konferencji wezmą dyrektorzy szkół średnich, których podopieczni byli najlepszymi kandydatami na studia. W 2016 roku eksperci z ALK zrealizowali projekt “Analityka edukacyjna w szkołach wyższych”, który został objęty patronatem Fundacji Rektorów Polskich. W ramach projektu szczegółowej analizie zostały poddane losy studentów Akademii Leona Koźmińskiego. Pod uwagę była brana ukończona szkoła średnia studenta.


Dzięki temu, w trakcie badań została zidentyfikowana grupa szkół, do której uczęszczali kandydaci o zainteresowaniach ekonomiczno-prawnych, co przełożyło się na rozpoczęcie studiów właśnie na warszawskiej uczelni. Celem konferencji jest nawiązanie partnerskiej współpracy pomiędzy szkołami a uczelnią w zakresie efektywnego przepływu kandydatów na studia, dobrze dopasowanych do oferty edukacyjnej uczelni. Podczas konferencji pracownicy uczelni oraz zewnętrzni eksperci przekażą przedstawicielom szkół średnich uczestniczących w konferencji zindywidualizowane raporty, informujące o średnim potencjale edukacyjnym absolwentów danej placówki. Raporty zawierać będą również szczegółowe informacje na temat losów akademickich absolwentów szkół na wybranych kierunkach studiów w ALK. O tym, jak interpretować dane z raportów oraz jak wykorzystać je w codziennej pracy z uczniami, opowiedzą doświadczeni eksperci, a wśród nich Marek Legutko, były Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.


Więcej informacji na temat konferencji znajdziesz tutaj.