Jest to nowoczesne połączenie historii sztuki z zasadami sporządzania dokumentacji zabytków, problemami ochrony dóbr kultury i wystawiennictwem oraz podstawowymi zagadnieniami ekonomii i zarządzania. Studia mają na celu wykształcenie osoby, które będą profesjonalnie gospodarować finansami instytucji muzealnych lub prywatnych galerii artystycznych. Studia na tym kierunku powinny przygotować do sprawnego poruszania się w dziedzinach takich jak: zabytkoznawstwo, konserwatorstwo, muzealnictwo, kształtowanie i ochrony krajobrazu kulturowego oraz ochrona dziedzictwa kulturowego.
Student w trakcie swojej edukacji uczy się dostrzegać i opisywać związki między różnymi dziedzinami sztuki oraz definiować ich specyfikę, interpretować zjawiska społeczne związane z dziedzictwem kulturowym, orientować się w zakresie form instytucjonalnych i organizacyjnych ochrony dóbr kultury. Ważną kwestią jest też nauczenie się pracy zespołowej oraz samodzielnego rozwiązywania problemów.

Przykładowe przedmioty to: Historia sztuki powszechnej, Konserwatorstwo, Filozofia, Ikonografia sztuki, Prawna ochrona zabytków, Rysunek odręczny, Fotografia.

Absolwent może pracować w:
  • placówkach muzealnych i galeriach sztuki,
  • domach aukcyjnych,
  • służbach i przedsiębiorstwach prowadzących działalność o charakterze konserwatorskim,
  • instytucjach public relation,
  • fundacjach działających na rzecz dziedzictwa kulturowego,
  • samorządach różnego szczebla - kreowanie i organizowanie ochrony dziedzictwa kulturowego
  • szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.


Kierunki pokrewne : Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze | Dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie | Ochrona dóbr kultury i środowiska | Ochrona dziedzictwa kulturowego | Ochrona europejskich dóbr kultury | Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe | Zarządzane dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków | Zarządzanie dziedzictwem kulturowym