Na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska zdobędziesz wiedzę z zakresu zanieczyszczenia i ochrony powietrza, wody i ziemi; najnowszych technologii; problematyki gospodarki odpadami; rekultywacji środowiska; odnawialnych źródeł energii.


Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna ? nowy międzyuczelniany kierunek dla studentów II stopnia, prowadzony we współpracy dwóch poznańskich uczelni - Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego.


Zielone technologie i monitoring/Green technologies and monitoring to specjalistyczny, polsko-angielski inżynierski kierunek studiów na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Studenci uczą się wykorzystywać nowoczesne technologie chemiczne do monitorowania, ochrony i oczyszczania środowiska oraz prowadzenia ?zielonych? rozwiązań w przemyśle.


Ochrona środowiska naucza jak zapobiegać degradacji środowiska naturalnego oraz właściwego wykorzystania i odnawiania zasobów środowiska. Kierunek ten kładzie nacisk na zagadnienia ekologiczno-przyrodnicze. Ochrona środowiska przygotowuje do kształtowania i realizacji polityki ekologicznej zapobiegającej skażeniu środowiska w jego trzech obszarach: wodzie, glebie i powietrzu. Naucza też jak oceniać stan skażenia. Kandydat planujący studiować ochronę środowiska powinien interesować się ekologią, przedmiotami przyrodniczymi oraz czuć zamiłowanie do przyrody.

Jak wyglądają studia?

Student kierunku Ochrona środowiska musi się zaprzyjaźnić z przedmiotami ścisłymi. Trudno zostać absolwentem tych studiów, jeżeli nie lubi się chemii. Do tego dochodzi także fizyka i trochę matematyki. Studia te przygotowują kadry dla firm zajmujących się wszechstronną działalnością związaną z ochroną środowiska, w tym działających w ochronie środowiska rolniczego i jego otoczeniu.

Student zdobywa wiedzę z poszczególnych dyscyplin użytecznych w ochronie środowiska: podstaw botaniki i zoologii, klimatologii i meteorologii, ochrony przyrody, mikrobiologii, biochemii, hydrobiologii, fizyki, geologii, geomorfologii, gleboznawstwa, informatyki, sozologii, fizjologii roślin i zwierząt, ekologii, technologii ochrony środowiska, technologii rekultywacji, podstaw inżynierii procesowej, analityki chemicznej, prawa, podstaw genetyki, chemii, ekologii, ekonomiki oraz organizacji produkcji.

Co po Ochronie środowiska?

Zasób wiedzy absolwenta Ochrony środowiska umożliwi mu podjęcie pracy w jednostkach zajmujących się pomiarami i kontrolą zanieczyszczenia środowiska oraz przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom i degradacji środowiska, w ramach zadań i działań w administracji, przemyśle, rolnictwie, jednostkach badawczych, uczelniach, instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskiem, a także w szkolnictwie.

Absolwenci pracują m.in. w:
  • ośrodkach badawczych,
  • gminnych, powiatowych i wojewódzkich wydziałach ochrony środowiska,
  • szkolnictwie różnych szczebli po uzupełnieniu studiów o kurs nauczycielski,
  • instytucjach państwowych zajmujących się ochroną i monitorowaniem środowiska oraz zrównoważonym wykorzystaniem zasobów środowiskowych,
  • organach administracji centralnej,
  • firmach, które zajmują się prawem w ochronie środowiska, wymogami ochrony środowiska co do nowych inwestycji,
  • przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i sanitarnej,
  • przemyśle (m.in. zakładowe służby ochrony środowiska),
  • instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskiem,
  • instytucjach związanych z integracją z Unią Europejską.

Grupy kierunkow : Przyrodnicze

Kierunki pokrewne : Biomonitoring | Climatology | Ecology and evolution | Gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych | Inżynieria ekologiczna | Inżynieria zagrożeń środowiskowych | Jakość i bezpieczeństwo środowiska | Ochrona dóbr kultury i środowiska | Ochrona przyrody | Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna | Ochrona środowiska w języku angielskim | Prawo ochrony środowiska | Recykling materiałów | Waloryzacja i zarządzanie zasobami przyrody | Zarządzanie kryzysowe w środowisku | Zarządzanie przyrodą | Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym | Zarządzanie zasobami przyrody | Zielone technologie i monitoring