Odnawialne źródła energii, ochrona biosfery, gospodarka wodna i odpadowa, a wszystko to w bardzo praktycznym ujęciu. To właśnie wyróżnia studia na ochronie środowiska w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Partnerem kierunku są m.in. Kampinoski Park Narodowy oraz Mazowiecka Agencja Energetyczna. 


Ten interdyscyplinarny kierunek pozwala na zdobycie wiedzy technicznej i przyrodniczej, dzięki której bez trudu absolwent będzie rozwiązywał zadania projektowe, wykonawcze czy kierownicze, dotyczące urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz odpadów. Student uczy się łączyć wiedzę z różnych dziedzin badawczych, by sprawnie ocenić ilość powstających odpadów na danym terenie, sposób na ich utylizację czy zaprojektować instalację służącą do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Zainteresowany?

W trakcie studiów:

Moduł z zakresu odnawialnych źródeł energii obejmuje min: technologię pozyskiwania biomasy, technologii i techniki produkcji biopaliw ciekłych i gazowych, układy kogeneracyjne, ekonomikę w energetyce odnawialnej. Moduł z zakresu gospodarki odpadami zawiera treści kształcenia m.in. z: zarządzania środowiskowego, odpadów w produkcji surowcowej i przetwórstwie, odpadów komunalnych i oczyszczalni ścieków, recyklingu materiałowego, logistyki zagospodarowania odpadów i organizacji usług komunalnych, technologii utylizacji odpadów.

Po studiach:

Absolwent bez trudu znajdzie pracę w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i obrotem energią, w administracji rządowej i samorządowej oraz w doradztwie na stanowiskach związanych z zagadnieniami energetycznymi lub zagospodarowaniem odpadów.

Grupy kierunkow : Przyrodnicze

Kierunki pokrewne : Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi | Odnawialne źródła energii | Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna