Nowy system finansowania jednostek naukowychMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego postanowiło diametralnie zreformować system finansowania jednostek naukowych. MNiSW chce premiować najlepszych i w ten sposób wpływać na podniesienie jakości polskiego systemu szkolnictwa wyższego. Nowe zasady zaczęły obowiązywać od roku akademickiego 2014/2015.

1 stycznia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej

Wszystkie jednostki naukowe działające na terenie Polski, które prowadzą badania o charakterze naukowym, otrzymują z budżetu państwa dotację na utrzymanie swoich potencjałów badawczych.

W procesie obliczania kwoty dotacji uwzględniano do tej pory m.in. wysokość dofinansowania z budżetu państwa z poprzedniego roku. Ten stan rzeczy zmieni się jednak diametralnie, gdyż MNiSW postanowiło zreformować system dotacji. Podstawą nowego systemu obliczania dotacji będzie kategoria naukowa, jaką posiada dana jednostka naukowa, a która obrazuje jej potencjał i efekty prowadzonych dotychczas badań. Najlepsze placówki będą mogły liczyć zatem na odpowiednio większe dotacje państwowe.
Zmiany w systemie finansowania jednostek naukowych
Ocenę jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej co cztery lata przeprowadza Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), złożony z wybitnych naukowców. Najlepszym jednostkom naukowym przyznawana jest kategoria „A+" lub „A", dobre otrzymują kategorię „B", najsłabsze kategorię „C". Przyznana kategoria naukowa ma obecnie bezpośredni (wprost proporcjonalny) wpływ na wysokość dotacji otrzymanej przez jednostkę naukową, co ma premiować rzeczywiste osiągnięcia naukowe i jakość prowadzonych prac badawczych.

Nowy system finansowania nauki będzie wdrażany stopniowo. W celu złagodzenia negatywnych skutków gwałtownych zmian w wysokościach dotacji, związanych z wynikami oceny dokonanej przez KEJN w 2013 r., w okresie przejściowym (do roku 2017), wprowadzono przepisy określające maksymalne progi, o jakie może się zmniejszyć lub zwiększyć dotacja dla jednostki naukowej, w przeliczeniu na jednego zatrudnionego przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych.

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego