Ocena jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowychOcena przeprowadzona jest na podstawie informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej przedstawionych przez jednostki naukowe w ankietach złożonych w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym. Jednostki naukowe oceniane są w grupach wspólnej oceny (GWO) ustalonych przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych.

W ramach przeprowadzanej, kompleksowej oceny, Zespoły Ewaluacji przyznają jednostkom naukowym odrębne oceny punktowe za osiągnięcia w ramach każdego z czterech kryteriów:
  • osiągnięcia naukowe i twórcze;
  • potencjał naukowy;
  • praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej;
  • pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.

Oceny uzyskane przez poszczególne jednostki naukowe według powyższych kryteriów zostają następnie porównane z wartościami ocen referencyjnych dla kategorii A i dla kategorii B, ustalonych przez KEJN i zatwierdzonych przez Ministra. Wyniki porównania stanowią podstawę do zaliczenia jednostki naukowej do kategorii naukowej A, B lub C.

O szczegóły procesu oceniania polskich uczelni zapytaliśmy prof. dr. hab. Krzysztofa Diksa, przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej.