Studia pielęgniarskie kształcące do zawodu w oparciu o najnowocześniejszy sprzęt i warunki laboratoryjne we współpracy z praktykami znającymi specyfikę pracy w Polsce i za granica? Tak właśnie wygląda kształcenie na jednym z najmłodszych w kraju kierunku pielęgniarstwa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Skierniewicach.


Studia pielęgniarskie w GWSH przygotowują do wykonywania opieki pielęgniarskiej w oparciu o nowoczesne metody kształcenia. Uczelnia oferuje studentom zajęcia w Centrum Symulacji Medycznych, które mieści się w budynku szkoły. Tamtejsze studia pielęgniarskie prowadzone są przez aktywne zawodowo pielęgniarki, położne i lekarzy na co dzień pracujących w placówkach medycznych w Polsce i za granicą. Pielęgniarstwo w GWSH to również studia, które uwrażliwiają i uczą postaw etycznych zawodowych oraz życiowych.


Pielęgniarki i pielęgniarze to specjaliści z zakresu opieki nad chorymi lub postępowania w zakresie ochrony zdrowia ludności. Rolą osoby pielęgnującej jest pomagać człowiekowi choremu lub zdrowemu, w czynnościach skierowanych na zapewnienie pełnego zdrowia lub powrotu do niego. Kierunek dla osób aktywnych, wytrwałych i oczywiście chcących nieść pomoc człowiekowi w potrzebie. Niezbędne cechy do uprawiania zawodu pielęgniarki to: opiekuńczość i gotowość niesienia pomocy dobroć i empatia, a także bezstronność, spostrzegawczość, umiejętność logicznego myślenia.
Pielęgniarstwo określa się jako sztukę działania (profesjonalne pielęgnowanie, sprawne zabiegi pielęgniarskie i celna diagnoza pielęgniarska, skuteczne prowadzenie procesu pielęgnowania podopiecznego), ale pielęgniarstwo to również nauka z zakresu teorii i praktyki opieki nad chorym.

Studia pielęgniarskie

Studenci zdobywają wiedzę w zakresie nauk medycznych, pielęgniarskich i społecznych, umiejętności pomagania jednostce, rodzinie i grupie społecznej w osiąganiu i utrzymaniu pełni możliwości fizycznych, psychicznych, społecznych w środowisku zamieszkania, pracy i nauczania, umiejętność sprawowania profesjonalnej opieki pielęgniarskiej nad osobą, rodziną, grupą społeczną opartą na zasadach etyki i holistycznego postrzegania człowieka, umiejętność inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnych na rzecz zdrowia.

Praca w zawodzie pielęgniarza

Absolwent po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki może być zatrudniony w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym: w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, w placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach służby medycyny, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, jednostkach systemu ratownictwa medycznego, sanatoriach.

Grupy kierunkow : Medyczne

Kierunki pokrewne : Nursing