Polityka publiczna to kierunek, który łączy umiejętności formalne, w tym prawnicze czy ekonomiczne, z właściwym rozumieniem roli społeczeństwa obywatelskiego. Studia te przygotowują nowy typ urzędnika - specjalisty w zakresie prawa, ale jednocześnie niezwykle otwartego na współpracę z obywatelami, który rozumie, że przestrzeń publiczna jest własnością wszystkich i każdy winien mieć wpływ na jej kształt. Polityka publiczna służy nadawaniu porządku zadaniom publicznym, od ich projektowania, poprzez realizowanie, aż do oceny wyników. Jesteś zainteresowanym tym kierunkiem?

W trakcie studiów:
Przedmioty i wykłady w programie studiów na kierunku Polityka publiczna:
- Technologie informacyjne w administracji i polityce
- Metodyka pracy naukowej i ochrona własności intelektualnej
- Logika
- Statystyka opisowa i wnioskowanie statystyczne
- Socjologia
- Savoir-vivre w życiu publicznym
- Metody badao społecznych i politologicznych
- Podstawy prawa
- Współczesne systemy polityczne
- System polityczny RP i polska scena polityczna
- Podstawy zarządzania
- Polityka społeczna
- Polityka gospodarcza
- Integracja europejska
- Wstęp do nauki o państwie i polityce
- Historia myśli społecznej i politycznej
- Metody analizy polityk publicznych
- Wprowadzenie do mikro- i makroekonomii
- Prawo administracyjne
- Polski system prawny
- Nauka o administracji
- Pragmatyki służbowe w administracji
- Zamówienia publiczne
- Postępowanie administracyjne

Po studiach:
Zdobyte w czasie studiów na kierunku Polityka publiczna umiejętności przygotowują absolwenta do przyszłej samodzielnej pracy w instytucjach administracji państwowej, samorządowej jak i innych, które wymagają przygotowania do działań z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej (w tym również na rzecz organizacji pozarządowych).


Kierunki pokrewne : Administracja i polityka publiczna