Praca na UAM: konkurs na stanowisko adiunkta Wydziału Chemii UAMWydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozpoczął konkurs na stanowiska adiunkta. O pracę na poznańskiej uczelni mogą starać się osoby posiadające stopień naukowy doktora nauk chemicznych. Termin składania ofert mija 29 stycznia 2018. Szczegółowe informacje znajdują się w artykule.

Do zadań adiunkta Wydziału Chemii UAM będzie należało prowadzenie zajęć dydaktycznych (ćwiczeń i wykładów) oraz laboratoryjnych ze studentami, a także opieka nad pracami dyplomowymi w zakresie nauk chemicznych. Nowy pracownik będzie również reprezentować uczelnię, prowadząc działalność naukową i badawczą w wybranej przez siebie specjalizacji. Adiunkt będzie również odpowiedzialny za składanie wniosków o finansowanie projektów badawczych realizowanych z ramienia Wydziału Chemii UAM.

Do konkursu na stanowisko adiunkta mogą przystąpić osoby:
 • posiadające stopień naukowy doktora nauk chemicznych,
 • Z udokumentowanym dorobkiem naukowym w obszarze chemii o zasięgu międzynarodowym,
 • Z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami,
 • Posługujące się biegle językiem polskim i angielskim.

Dodatkowymi atutami kandydata będzie doświadczenie w prowadzeniu lub kierowaniu projektami badawczymi, umiejętność przygotowywania wniosków o dofinansowanie prac badawczych oraz doświadczenie zdobyte w trakcie staży naukowych w innych ośrodkach uniwersyteckich.

Kandydaci są zobligowani do złożenia kompletu dokumentów:
 • podanie o zatrudnienie,
 • kwestonariusz osobowy do pobrania ze strony uczelni,
 • życiorys zawodowy,
 • odpis doktora nauk chemicznych,
 • informacje o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji,
 • opracowana koncepcja pracy dydaktycznej i naukowej po zatrudnieniu,
 • pisemna ocena przełożonego przedstawiająca doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami, w tym liczbę przepracowanych godzin oraz nazwy prowadzonych wykładów i ćwiczeń,
 • oświadczenie potwierdzające, że Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w poznaniu będzie pierwszym miejscem zatrudnienia,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnych z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (t j. Dx. U. Nr 101 z 2002 r., poz.926, z późn. zm.)
Dokumenty należy składać osobiście w dziekanacie Wydziału Chemii UAM w Poznaniu do 29.01.2018 roku.