Praca na SGGW: adiunkt naukowo-dydaktyczny na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGWWydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie rozpoczął rekrutację na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego. Od kandydata oczekuje się m.in. predyspozycji do prowadzenia zajęć dydaktycznych, popartych przynajmniej dwuletnim doświadczeniem. Termin składania ofert: do 26 stycznia 2018 roku.

Kandydat ubiegający się na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi zgodnie z art. 118 a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 ze zm.), dodanym art.1 pkt 91) ustawy z dn. 18.03.2011r o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 84, poz.455), oraz w Statucie Uczelni (zał.6 pkt.9).

Kandydat powinien posiadać wykształcenie wyższe, dyplom lekarza weterynarii, stopień doktora nauk lub równoważny. Kandydat powinien być przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie fizjologii i patologii chorób zwierząt, diagnostyka obrazowa (CT, USG, RTG), chemioterapia paliatywna i terapeutyczna, radioterapia, anestezjologia weterynaryjna, prowadzenia eksperymentalnych badań naukowych na zwierzętach. Doświadczenie w zakresie realizacji badań z wykorzystaniem metod biologii molekularnej i komórkowej: izolacja i manipulacja RNA oraz DNA, jakościowy RT-PCR, ilościowy real time (TaqMan) PCR, analiza danych z mikromacierzy (microarray) (Gene Ontologies, pathway and networks analyzers), immunohistochemia i immunofluorescencja, Western blot, izolacja i kultywacja kultur pierwotnych komórek (primary cell cultures), różne metody izolacji komórek, praca z mikroskopem optycznym, fluorescencyjnym.

Od kandydata oczekuje się predyspozycji do prowadzenia zajęć dydaktycznych, popartych 2-3 letnim doświadczeniem w tym w języku angielskim, niemieckim. Udokumentowana (certyfikat lub potwierdzony 1-2 letni pobyt na uczelniach zagranicznych), bardzo dobra znajomość języka angielskiego, niemieckiego.

Kandydaci zobligowani są do złożenia kompletu dokumentów, na który skłąda się:
  • podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko kierowane do JM Rektora SGGW
  • odpis dyplomu lekarza weterynarii
  • odpis dyplomu nadania stopnia doktora nauk/ dr hab. lub adekwatnego
  • wykaz publikacji naukowych
  • pozytywna opinia Wydziałowej Komisji ds. Dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych
  • oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art.109, pkt.1-5 ww. prawa o szkolnictwie wyższym

Kandydaci z innych uczelni muszą ponadto dostarczyć:
  • kwestionariusz osobowy
  • życiorys naukowy
  • opinia z ostatniego miejsca pracy
  • świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu – o ile był/a zatrudniona

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 26.01.2018 r.