up poznan logoWydział Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Chemii. Kandydaci powinni posiadać odpowiednie predyspozycje do pracy zarówno dydaktyczno-wychowawczej, jak i naukowo-badawczej.

Wymagania stawiane kandydatom:
  • Posiadanie dyplomu ukończenia szkoły wyższej z tytułem magistra w zakresie chemii;
  • Posiadanie predyspozycji do pracy dydaktyczno-wychowawczej i naukowo-badawczej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
  • Biegła znajomość języka angielskiego.

Wykaz wymaganych dokumentów:
  • Podanie o zatrudnienie adresowane do Prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni.
  • Kwestionariusz osobowy obowiązujący w Uniwersytecie wraz z fotografią.
  • Odpis dyplomu stwierdzającego uzyskanie tytułu magistra w zakresie chemii.
  • Autoreferat informujący o osiągnięciach dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych.
  • Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia twórcze kandydata.
  • Oświadczenie o akceptacji warunków konkursu.
  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego.

Zatrudnienie nastąpi z początkiem semestru letniego, roku akademickiego 2017/2018.

Dokumenty w wersji papierowej i elektronicznej należy składać w terminie do 26 stycznia 2018 roku w Dziekanacie Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 26 lutego 2018roku.

O wyniku konkursu każdy z kandydatów zostanie powiadomiony odrębnym pismem skierowanym na adres wskazany przez kandydata.