Praca na PWr: konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Mechaniczno-EnergetycznymWydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej ogłosił konkurs na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego z zakresu dyscypliny naukowej: budowa i eksploatacja maszyn lub energetyka. Osoba zatrudniona w wyniku przeprowadzonego konkursu będzie odpowiedzialna za prowadzenie zajęć w języku polskim w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów oraz projektów na kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn.

Główne kierunki przyszłej działalność naukowej kandydatów powinny obejmować: prowadzenie badań we wskazanej dyscyplinie: Budowa i Eksploatacja Maszyn lub Energetyka a także aangażowanie w pozyskiwanie i realizację projektów badawczych oraz organizacji dydaktyki na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym.

Zadania:
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z wybranych przedmiotów na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, Energetyka, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów wymienionych w opisie stanowiska,tworzenie skryptów i innych pomocy dydaktycznych do prowadzenie przedmiotów,
 • prowadzenie pracy naukowej i publikowanie na łamach odpowiednich periodyków na poziomie krajowym i zagranicznym,
 • zaangażowanie w sprawy naukowe, dydaktyczne i organizacyjne Wydziałowej Katedry Inżynierii Kriogenicznej, Lotniczej i Procesowej.

Wymagania:
 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie: Budowa i Eksploatacja Maszyn, Energetyka, specjalność: inżynieria lotnicza, automatyka i robotyka.
 • dobra znajomość języka polskiego potwierdzona w przypadku obcokrajowców odpowiednim certyfikatem umożliwiającą prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz języka angielskiego na poziomie B2/E2 potwierdzona odpowiednim certyfikatem,
 • odbyty staż naukowy w zagranicznym ośrodku lub staż przemysłowy (minimum 2 miesiące) – udokumentowany,
 • predyspozycje i zamiłowanie do pracy dydaktycznej i naukowej,
 • predyspozycje do samodzielnego prowadzenia badań,
 • uznany dorobek naukowy (osiągnięcia techniczne), udokumentowany publikacjami w renomowanych czasopismach o zasięgu krajowym (lista MNiSW) i światowym, wdrożeniami przemysłowymi,
 • pracowitość, sumienność i umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty:
 • Pisemne zgłoszenie przystąpienia do konkursu adresowane do Dziekana Wydziału Mechaniczno-Energetycznego i podanie
 • o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Wrocławskiej.
 • Życiorys.
 • Syntetyczny autoreferat informujący o osiągnięciach kandydata w działalności technicznej, naukowo – badawczej, dydaktycznej, organizacyjnej umożliwiający potwierdzenie spełnienia stawianych wymagań.
 • Zamierzenia naukowe na okres dwóch lat.
 • Wykaz publikacji.
 • Potwierdzona kopia dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora.
 • Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (certyfikat znajomości języka polskiego i angielskiego, potwierdzenie stażu zagranicznego lub stażu przemysłowego oraz doświadczenia dydaktycznego).
 • Opinię co najmniej jednego nauczyciela akademickiego z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego.
 • Oświadczenie w trybie art. 109 ust.1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 • Oświadczenie kandydata, że Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu [1,2].
 • Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu i zatrudnienia, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 , z późn. zm.).

Wymienione wyżej dokumenty, zredagowane w języku polskim i podpisane przez kandydata, należy składać (przesłać pocztą) w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko asystenta na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym. Nie otwierać”, w Dziekanacie Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław lub składać osobiście pok. 243, Bud. A-1 w dni robocze, w godzinach 8.00 – 15.00.