Studia na kierunku Psychologia w zarządzaniu dostarczają i uzupełniają wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Zagadnienia tworzą spójną koncepcję dydaktyczną, której opracowanie poprzedzono wnikliwą analizą aktualnego stanu współczesnych organizacji, nacechowanych zmiennością i złożonością procesów wewnętrznych. Słuchacz tego kierunku zyskuje umiejętność kształtowania pozytywnych relacji z klientami i pozytywnego wizerunku organizacji oraz osiągania celów marketingowych przedsiębiorstwa. Będzie potrafił skutecznie negocjować i motywować do działania.

W trakcie studiów:
Zagadnienie, na jakie natkniecie się studiując kierunek Psychologia w zarządzaniu:
- Zarządzanie organizacją i zasobami ludzkimi,
- Komunikacja w biznesie,
- Rekrutacja, selekcja i ocena potencjału pracowników,
- Marketing i reklama,
- Diagnoza i interwencje w dziedzinie psychologii pracy,
- Przywództwo. Kompetencje menedżera,
- Negocjacje i mediacje w biznesie,
- Wypalenie zawodowe i stres organizacyjny - przeciwdziałanie,
- Coaching w organizacji,
- Zarządzanie zmianą.

Po studiach:
Przykładowe miejsca, gdzie absolwent kierunku Psychologia w zarządzaniu może znaleźć pracę:
- działy personalne lub działy szkoleń w firmach,
- działy sprzedaży w przedsiębiorstwach handlowych lub usługowych,
- działy badań i analiz w agencjach marketingowych, 
- firmy konsultingowe.


Kierunki pokrewne : Studia menedżerskie