Studia na kierunku Rewitalizacja dróg wodnych dają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego, wiedzę ekonomiczną, przyrodniczą, społeczną i techniczną, dotyczącą śródlądowych dróg wodnych wraz ze strefą ich oddziaływania. Słuchacz tego kierunku zdobywa umiejętności z zakresu procesu rewitalizacji dróg wodnych, potrafi rozwiązywać problemy o charakterze projektowym, inwestycyjnym, wykonawczym i eksploatacyjnym, dotyczące obiektów technicznych sfery wodnej. Chcesz wiedzieć więcej o tym kierunku?

W trakcie studiów:

Wiedza, jaką student posiądzie w zakresie środowiska abiotycznego (woda, rzeźba, budowa geologiczna, klimat) i biotycznego (flora i fauna) oraz jego ochrony daje możliwość wykształcenia umiejętności prawidłowego zagospodarowania przestrzeni koryt rzek i kanałów, a także ich otoczenia.

Przedmioty w programie kierunku Rewitalizacja dróg wodnych:
- Matematyka z elementami statystyki
- Fizyka
- Ekonomia
- Prawo wodne
- Socjologia
- Grafika inżynierska
- Podstawy projektowania inżynierskiego
- Mechanika techniczna - mechanika płynów
- Rewitalizacja dróg wodnych
- Hydrologia ogólna
- Podstawy meteorologii i klimatologii
- Flora i fauna wodna
- Ochrona środowiska wodnego
- Monitoring środowiska
- Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
- Rysunek techniczny i planistyczny
- Podstawy wiedzy o budownictwie
- Zabudowa hydrotechniczna rzek i jezior
- Podstawy budowy statków rzecznych
- Historia żeglugi śródlądowej
- Podstawy transportu wodnego i logistyki
- Zasady nawigacji
- Podstawy turystyki i rekreacji

Po studiach:
Miejscami, gdzie pracę zdobędą absolwenci kierunku Rewitalizacja dróg wodnych są m.in. przedsiębiorstwa związane z działalnością dróg wodnych, urzędy administracji rządowej i samorządowej o profilu wodnym, organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką dróg wodnych, wydawnictwa, środki masowego przekazu, szkolnictwo.

Grupy kierunkow : Techniczne