Rybactwo to interdyscyplinarna nauka łącząca w sobie zagadnienia przyrodnicze i nauki o środowisku wodnym oraz o organizmach roślinnych i zwierzęcych, występujących w ekosystemach wodnych i wodno-lądowych. W okresie swojej nauki na tym kierunku student poznaje nowoczesne technologie hodowli ryb użytkowych i ozdobnych (w oparciu o najnowsze zdobycze genetyki), biotechnologię stosowaną w środowisku wodnym i metody zarządzania gospodarką rybną. Czy jest  to tylko kierunek dla amatorów wędkarstwa? Zdecydowanie nie! Absolwenci zyskują specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności.

W trakcie studiów:

Student informacje na temat najnowszych technologii ochrony i monitoringu środowiska wodnego i żyjących w nim zwierząt, tajemnic biologii morza i ekoturystyki. Student uczy się też najnowszych technik eksploatacji zasobów mórz, jezior i rzek. Przykładowe przedmioty, z którymi będzie miała do czynienia osoba studiująca Rybactwo to: maszynoznawstwo z rysunkiem technicznym, mikrobiologia, ochrona wód, rybactwo na rzekach i jeziorach, rybactwo na zbiornikach zaporowych, systematyka ryb, toksykologia wodna, choroby ryb, rekultywacja zasobów wodnych, rozród ryb, wylęgarnictwo ryb, technologia produkcji ptactwa wodnego.

Po studiach:
Absolwent jest przygotowany podjęcia pracy w:
- instytutach badawczych,
- instytucjach zintegrowanego zarządzania,
- instytucjach ochrony środowiska, przemyśle, rolnictwie, administracji unijnej, państwowej i samorządowej,
- szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej).

Grupy kierunkow : Przyrodnicze

Kierunki pokrewne : Ichtiologia i rybactwo śródlądowe | Ichtiologia morska