Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

adres:
 ul. Słowackiego 52/54
 01-629 Warszawa
 Warszawa
 mazowieckie

kontakt:
 tel. 225617992


Opis

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) jest publiczną uczelnią służb państwowych, kształcącą i wychowującą strażaków Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszy innych służb i straży oraz osoby cywilne w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności. SGSP jest jednocześnie jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej. Do zadań Uczelni w tym zakresie należy udział w akcjach ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń, a także wykonywanie innych zadań określonych ustawą o PSP.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej jest uczelnią akademicką. Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska. Natomiast Wydziałowi Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP przyznano uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego (WIBC) jako pierwszy w Polsce rozpoczął działalność naukową i dydaktyczną z zakresu ochrony ludności, zarządzania kryzysowego i zarządzania ryzykiem. Na wydziale prowadzone są studia i badania naukowe w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa powszechnego. Szczególny nacisk położony został na zarządzanie kryzysowe, ochronę ludności, bezpieczeństwo pracy, bezpieczeństwo wewnętrzne, a także społeczne i humanistyczne aspekty bezpieczeństwa (m.in. edukację dla bezpieczeństwa). Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego kształci na dwóch kierunkach ? inżynieria bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa przygotowują do prowadzenia i realizacji wszystkich elementów i procedur zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem powszechnym, ochroną ludności i zarządzania ryzykiem w każdej jednostce administracyjnej i każdym przedsiębiorstwie. Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne przygotowują do wykonywania zadań w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, realizowanych przez organy państwowe i samorządowe, a także podmioty gospodarcze i instytucje pozarządowe zgodnie z ich statutowymi obowiązkami w tym zakresie. Zdobyta wiedza pozwala absolwentowi kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na rozumienie mechanizmów kształtujących bezpieczeństwo państwa w wymiarze wewnętrznym, a także wielokierunkową eksplorację właściwej problematyki z perspektywy nauk o bezpieczeństwie, nauk ekonomicznych oraz nauk prawnych.

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (WIBP) przygotowuje wysoko wykwalifikowaną oficerską i cywilną kadrę do wykonywania zadań wynikających z funkcjonowania systemów ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej, których głównym celem jest ochrona życia, zdrowia oraz mienia i środowiska przed skutkami pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń. W systemie stacjonarnym studiują strażacy w służbie kandydackiej oraz studenci cywilni, a w systemie niestacjonarnym ? strażacy w służbie stałej i studenci cywilni. Strażacy w służbie kandydackiej rozpoczynają kształcenie w SGSP od przeszkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowanego w Przeciwpożarowej Bazie Leśnej SGSP w Zamczysku Nowym na terenie Puszczy Kampinoskiej. Studenci-podchorążowie, oprócz uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych, odbywają praktyki w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej SGSP, a także biorą udział w licznych szkoleniach, praktykach zawodowych i dowódczych. Studenci cywilni mogą uczestniczyć w międzynarodowej wymianie studenckiej, licznych dodatkowych kursach i szkoleniach. Zdobywają również uprawnienia do wykonywania zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej jako lider kształcenia podyplomowego w zakresie bezpieczeństwa cywilnego i pożarowego posiada kompleksową ofertę w tej dziedzinie. Obok przeszkoleń zawodowych skierowanych do funkcjonariuszy PSP, przygotowujących do wypełniania funkcji kierowniczych czy zajmowania stanowisk oficerskich, Uczelnia proponuje studia podyplomowe ukierunkowane na podniesienie kwalifikacji w wybranych obszarach.

Czas studiów jest często wspominany jako najlepszy okres w życiu, a nawiązane wówczas znajomości nierzadko trwają przez całe życie. Studenci SGSP zrzeszają się w uczelnianych organizacjach studenckich, uczestniczą w programie Erasmus+, przynależą do sekcji sportowych.

Więcej informacji na www.sgsp.edu.pl oraz www.facebook.com/sgsp.edu

Oferta edukacyjna


Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego: 22 56 17 611

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego: 22 56 17 992

e-mail: rekrutacja@sgsp.edu.pl