Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

 al. Chruściela 103
 00-910 Warszawa
 Warszawa
 mazowieckie

tel. 261814016


Opis

Akademia Sztuki Wojennej jest kontynuatorką tradycji Wyższej Szkoły Wojennej (1919-1946). Kształci oficerów na potrzeby dowództw, sztabów, uczelni, instytucji wojskowych i cywilnych związanych z obronnością państwa. Młodzież cywilną przygotowuje do zadań publicznych, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa narodowego oraz systemu reagowania kryzysowego.

Uczelnia prowadzi studia wyższe (licencjackie i magisterskie), podyplomowe i doktoranckie dla osób cywilnych, w obszarach bezpieczeństwa i obronności.
 • Studia I stopnia (licencjackie) przeznaczone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości i trwają 3 lata.
 • Studia II stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla osób posiadających tytuł inżyniera lub licencjata i trwają 2 lata.
 • Studia III stopnia (doktoranckie) przeznaczone są dla osób posiadających tytuł magistra i trwają 4 lata.
 • Studia podyplomowe skierowane są do osób posiadających tytuł zawodowy i trwają 1 rok.

Okres pobierania nauki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi:
 • studia I stopnia - 3 lata (6 semestrów)
 • studia II stopnia - 2 lata (4 semestry)
 • studia doktoranckie- 4 lata (8 semestrów)
 • studia podyplomowe - 1 rok (2 semestry)


Okres pobierania nauki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi:

 • studia I stopnia - 3 lata (6 semestrów),
 • studia II stopnia - 2 lata (4 semestry),
 • studia doktoranckie - 4 lata (8 semestrów),
 • studia podyplomowe - 1 rok (2 semestry).

 

Przydatne linki:

Strona internetowa uczelni: http://www.akademia.mil.pl/

Dla kandydata: http://www.akademia.mil.pl/kandydat/

Rekrutacja: https://rekrutacja.akademia.mil.pl/

Studia podyplomowe: http://www.akademia.mil.pl/studia-podyplomowe-aszwoj/

Kanał youtube.plhttps://www.youtube.com/user/AkademiaON

Facebook: https://www.facebook.com/AkademiaSzWoj

Oferta edukacyjna

OFERTA EDUKACYJNA: http://www.akademia.mil.pl/kandydat/


WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO:

Studia I stopnia (licencjackie):
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Administracja

Studia II stopnia (magisterskie):
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Administracja

Jednolite studia magisterskie:
 • Prawo


Studia III stopnia (doktoranckie): dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauk o bezpieczeństwie, dyscyplina nauk o obronności

Studia podyplomowe

WYDZIAŁ WOJSKOWY:

Studia I stopnia (licencjackie):
 • Obronność
 • Dowodzenie

Studia II stopnia (magisterskie):
 • Obronność

Studia podyplomowe

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I DOWODZENIA:

Studia I stopnia (licencjackie):
 • Zarządzanie i dowodzenie
 • Logistyka
 • Lotnictwo

II stopnia (magisterskie):
 • Zarządzanie i dowodzenie
 • Logistyka
 • Lotnictwo

Studia III stopnia (doktoranckie): dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauk o obronności, dyscyplina nauk o bezpieczeństwie

Studia podyplomowe

Przedmioty stanowiące podstawę rekrutacji na studia:
 • Bezpieczeństwo narodowe - przedmioty do wyboru: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie,matematyka, informatyka, j.polski;
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne - przedmioty do wyboru: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, matematyka;
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe - przedmioty do wyboru: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, matematyka;
 • Administracja - przedmioty do wyboru: geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, matematyka;
 • Logistyka - przedmioty do wyboru: geografia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie;
 • Lotnictwo - przedmioty do wyboru: informatyka, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie;
 • Obronność - przedmioty do wyboru: historia, geografia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie, matematyka;
 • Dowodzenie - przedmioty do wyboru: historia, geografia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie, matematyka;
 • Zarządzanie i dowodzenie - przedmioty do wyboru: geografia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie;

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

http://www.wbn.akademia.mil.pl/

Na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego realizowane są studia I, II i III stopnia, a także studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa narodowego, wewnętrznego i międzynarodowego.

Wydział jest kluczowym ośrodkiem rozwijania, kształtowania i propagowania narodowej myśli strategicznej. Ważnym zadaniem dla pracowników i kadry WBN jest sprawowanie doradztwa ekspercko-analitycznego w obszarze bezpieczeństwa i obronności dla struktur administracji państwowej oraz podmiotów gospodarczych w kraju i zagranicą.

Szczególnym zadaniem Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego jest prowadzenie Wyższych Kursów Obronnych przygotowujących kadry najważniejszych organów państwa do zadań związanych z reagowaniem kryzysowym, planowaniem cywilnym w systemie obronnym i kształtowaniem polityki bezpieczeństwa.

KIERUNKI STUDIÓW NA WBN

Studia I stopnia:

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE w specjalnościach:

 • zarządzanie kryzysowe
 • ochrona i obrona narodowa
 • bezpieczeństwo informacyjne

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE w specjalnościach:
 • bezpieczeństwo publiczne
 • bezpieczeństwo powszechne
 • bezpieczeństwo społeczne

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE w specjalnościach:
 • obszar postsowiecki
 • obszar azjatycki
 • obszar europejski
 • obszar bliskowschodni

ADMINISTRACJA w specjalnościach:
 • administracja publiczna
 • administracja wojskowa
 • administracja bezpieczeństwa

Studia II stopnia:

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE w specjalnościach:
 • zarządzanie kryzysowe
 • ochrona i obrona narodowa
 • bezpieczeństwo informacyjne

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE w specjalnościach:
 • bezpieczeństwo publiczne
 • bezpieczeństwo powszechne
 • bezpieczeństwo społeczne

ADMINISTRACJA w specjalnościach:
 • administracja bezpieczeństwa
 • administracja elektroniczna
 • administracja gospodarcza

Studia jednolite magisterskie:

PRAWO w specjalnościach:
 • prawo bezpieczeństwa
 • prawo obronne i wojskowe
 • prawo cyberbezpieczeństwa i nowych technologii
 • prawo lotnicze i kosmiczne


WYDZIAŁ WOJSKOWY

http://www.wwoj.akademia.mil.pl/

Podstawowy wysiłek Wydziału Wojskowego jest skierowany na kształcenie oficerów w trybie kursów kwalifikacyjnych, doskonalących oraz studiów podyplomowych. Wydział jest jedynym ośrodkiem w kraju mającym uprawnienia do nadawania tytułu oficera dyplomowanego Sił Zbrojnych RP.

Innowacyjnym podejściem do kształcenia oficerów i osób cywilnych, które warunkuje spełnienie oczekiwań Sił Zbrojnych RP, jest ścisła współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej oraz Sztabem Generalnym WP na etapie układania i realizowania programów nauczania. Na Wydziale prowadzone są także studia I i II stopnia na kierunku obronność oraz studia podyplomowe dla osób cywilnych.

KIERUNKI STUDIÓW NA WWoj

Studia I stopnia:

OBRONNOŚĆ w specjalnościach:
 • obrona terytorialna
 • współczesne konflikty zbrojne

DOWODZENIE w specjalnościach:
 • dowodzenie Wojskami Obrony Terytorialnej i Wojskami Lądowymi

Studia II stopnia:

OBRONNOŚĆ w specjalności:
 • obronność państwa

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I DOWODZENIA

http://www.wzid.akademia.mil.pl/

Na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia realizowane są studia I i II stopnia z obszaru nauk społecznych na kierunkach: zarządzanie i dowodzenie, logistyka oraz lotnictwo, a także studia III stopnia w dyscyplinach nauki o obronności i nauki o bezpieczeństwie. Ponadto, Wydział prowadzi studia podyplomowe przygotowujące menedżerów do zarządzania organizacjami publicznymi w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.

Misją Wydziału Zarządzania i Dowodzenia jest prowadzenie badań naukowych oraz rozwijanie nauk społecznych w dyscyplinach: nauki o obronności i nauki o bezpieczeństwie oraz przygotowanie wykwalifikowanych kadr wojskowych i cywilnych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP i systemu obronnego państwa. W działalności naukowo-badawczej Wydział koncentruje się na: problemach zarządzania i funkcjonowania organizacji, dowodzeniu, zasadach działalności logistycznej podmiotów gospodarczych w kraju i zagranicą, specjalistycznych zagadnieniach lotniczych w kontekście menadżerskim, kwestiach ekonomicznych w strukturach systemu obronnego państwa.

KIERUNKI STUDIÓW NA WZiD

Studia I stopnia:

ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE w specjalnościach:
 • zarządzanie i dowodzenie w organizacjach publicznych
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie jakością
 • zarządzanie systemami informacyjnymi

LOGISTYKA w specjalnościach:
 • logistyka przedsiębiorstwa
 • transport
 • logistyka w sytuacjach kryzysowych
 • logistyka wojskowa

LOTNICTWO w specjalnościach:
 • organizacje lotnicze
 • zarządzanie ruchem lotniczym

Studia II stopnia:

ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE w specjalnościach:
 • zarządzanie i dowodzenie w organizacjach publicznych
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie jakością
 • zarządzanie systemami informacyjnymi

LOGISTYKA w specjalnościach:
 • logistyka przedsiębiorstwa
 • transport

LOTNICTWO w specjalnościach:
 • organizacje lotnicze
 • zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie


STUDIA PODYPLOMOWE W ASzWoj


http://www.akademia.mil.pl/studia-podyplomowe-aszwoj/
 1. Bezpieczeństwo narodowe*
 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne
 3. Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni RP*
 4. Międzynarodowe stosunki wojskowe
 5. Przygotowanie obronne państwa*
 6. Zarządzanie kryzysowe
 7. Ochrona i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
 8. Zarządzanie w sztabach wojskowych
 9. Współpraca cywilno-wojskowa
 10. Współczesne konflikty zbrojne
 11. Zarządzanie i dowodzenie w środowisku zautomatyzowanych systemów teleinformatycznych
 12. Logistyka systemów gospodarczych
 13. Obsługa celna w transporcie międzynarodowym
 14. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 15. Zarządzanie lotnictwem
 16. Zarządzanie przedsiębiorstwami z branży zbrojeniowej
 17. Zarządzanie w organizacjach publicznych
 18. Zarządzanie zasobami ludzkimi
*Wymagane jest ukończenie studiów II stopnia.