Uniwersytet Warszawski Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem - Jednostka Międzywydziałowa

adres:
 ul. Żwirki i Wigury 93
 02-089 Warszawa
 Warszawa
 mazowieckie

kontakt:
 tel. 225540035


Opis

Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego to jednostka powołana w 1992 roku do prowadzenia interdyscyplinarnego programu Kształcenia z zakresu ochrony środowiska. Jako jedni z nielicznych w Polsce zachowaliśmy Indywidualny charakter albowiem współtworzy nas na równych prawach 7 Wydziałów UW reprezentujących 7 różnych nauk: Biologię, Chemię, Fizykę, Geografię, Geologię, Prawo, Ekonomię.

 

Ponieważ nie ma jednej dyscypliny naukowej, która mogłaby zapewnić teoretyczne i praktyczne przygotowanie specjalistów w dziedzinie ochrony środowiska, umiejętnie łączymy nauki przyrodnicze oraz społeczne i oferujemy unikalne studia prowadzone wspólnie przez 7 Wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego. Interdyscyplinarność stanowi główny atut studiowania na MSOŚ UW, albowiem specyfiką naszych studiów jest szeroki, wykraczający poza ramy jednego wydziału, program ogólny studiów I stopnia. Program studiów II stopnia stwarza możliwość pogłębienia wiedzy w ramach specjalności wybranej spośród bogatej oferty 7 Wydziałów Współtworzących.

 

Każdy z 7 Wydziałów Współtworzących MSOŚ UW dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą naukowo-dydaktyczną oraz stale unowocześnianą i modernizowaną infrastrukturą, oferuje także bogate zbiory biblioteczne i bazy danych. Zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele akademiccy, wśród nich naukowcy znani i uznani na świecie. Daje to wyjątkową szansę na zdobycie gruntownej i aktualnej wiedzy z różnorodnych dziedzin. Poza tym zapewniamy przyjazne nastawienie do studenta oraz życzliwą, fachową i szybką obsługę spraw studenckich przez Sekretariat.

 

Koło Naukowe MSOŚ pomaga studentom rozwijać zainteresowania i umiejętności. Zaangażowane jest w organizację projektów edukacyjnych (np. Dzień Ziemi, I Ogólnopolska Konferencja na temat zanieczyszczenia Świetlnego) i badawczych wyjazdów terenowych (np. wyjazd na Syberię).

 

Prężnie działający Samorząd Studentów MSOŚ organizuje imprezy integracyjne, obozy roku zerowego oraz wydarzenia o charakterze klubowym. Nasza drużyna Legion MSOŚ co roku bierze udział w turniejach piłki halowej UW CUP oraz o Puchar Barbórki.

 

Znaczenie dyplomu MSOŚ UW
Dyplom UW to przepustka do europejskiego rynku pracy - Uniwersytet Warszawski jest powszechnie znany w Europie, a dyplom MSOŚ UW jest w oczach pracodawców doskonałym certyfikatem solidnego i wszechstronnego wykształcenia w zakresie ochrony środowiska. Studia na MSOŚ UW przygotowują do pracy w: instytutach naukowych, laboratoriach badawczych i kontrolnych, urzędach administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwach produkcyjnych, firmach doradczych.

 

W trakcie 25 lat działalności naszej jednostki dydaktycznej, dyplomy magistra uzyskało ponad 900, a dyplomy licencjata ponad 100 absolwentów. Są oni doskonale przygotowani do aktywnego włączania się w szeroko pojętą problematykę ochrony środowiska i są chętnie zatrudniani w gospodarce, administracji krajowej i Unii Europejskiej. Wielu z nich kontynuuje swój rozwój naukowy w formie studiów doktoranckich zarówno w kraju, jak i zagranicą. Prace magisterskie studentów MSOŚ były wielokrotnie nagradzane w uczelnianych i ogólnopolskich konkursach.

 

Zapraszamy Państwa do podjęcia studiów na naszym kierunku, które przez swą interdyscyplinarność są wspaniałą przygodą intelektualną, wzbogacającą o nowe umiejętności, ale przede wszystkim otwierającą nowe horyzonty i możliwości gromadzenia rzetelnej wiedzy o świecie i o zachodzących w nim procesach.

 

Zapraszamy na naszą stronę internetową
www.msos.uw.edu.pl

Oferta edukacyjna

Elastyczny program studiów na MSOŚ UW daje możliwość swobodnego kształtowania własnej ścieżki naukowej poprzez samodzielny wybór przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych (również w języku angielskim!) z oferty 7 Wydziałów Współtworzących. Poza tradycyjnymi formami zajęć, jak ćwiczenia i wykłady, wykorzystujemy nowoczesne techniki kształcenia: case studies, system e-learning, wycieczki i kursy terenowe. Gwarantujemy praktyki zawodowe w kraju lub za granicą. Studenci MSOŚ UW mają szansę odbycia części studiów za granicą w ramach Programu stypendialnego UE ERASMUS+. Nasza wymiana studencka obejmuje uczelnie w: Amsterdamie, Uppsali, Aarhus, Wiedniu, Salford, Berlinie. Ponadto nasi studenci mogą korzystać także z wymiany na wszystkich 7 Wydziałach Współtworzących, co znacznie poszerza zagraniczną ofertę dydaktyczną (np. o uczelnie we Francji, czy Hiszpanii). Uczestniczymy także w polskim programie mobilności studentów MOST.
Kierujemy swą ofertę do wszystkich interesujących się środowiskiem przyrodniczym i pragnących w przyszłości pracować i działać na rzecz jego ochrony, a także na rzecz racjonalnego korzystania i gospodarowania jego zasobami.

 

Oferujemy studia na kierunku ochrona środowiska:

 • 3-letnie studia I stopnia, stacjonarne, dzienne,
 • 2-letnie studia II stopnia, stacjonarne, dzienne,
 • studia III stopnia, doktoranckie na Wydziałach współtworzących MSOŚ UW i ewentualnie dalsza kariera naukowa.

 

Program studiów I stopnia składa się z:

 • przedmiotów podstawowych: matematyka, fizyka, biologia, chemia;
 • przedmiotów kierunkowych: ekologia i ochrona przyrody, geologia, geomorfologia, gleboznawstwo, hydrologia, meteorologia, klimatologia, mikrobiologia, biochemia, instrumenty ochrony środowiska, prawo i ekonomia w ochronie środowiska, instrumenty ochrony środowiska, zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój, technologie w ochronie środowiska;
 • przedmiotów ogólnych: technologia informacyjna, język obcy, wychowanie fizyczne (szeroki wybór z kilkudziesięciu dyscyplin sportowych i kilkunastu języków obcych);
 • przedmiotów do wyboru - spośród bogatej oferty całego UW;

 

W programie naszych studiów teoria podbudowana jest praktyką, którą stanowią ćwiczenia terenowe w górach i nad morzem oraz praktyka zawodowa w instytucjach związanych z ochroną środowiska.
Ćwiczenia terenowe
Na I roku studiów studenci zapoznają się z procesami strefy brzegowej Bałtyku (wizyta w Stacji Morskiej w Helu i Słowińskim Parku Narodowym) oraz z technologiami czystej energii (zwiedzanie Elektrowni Wodnej w Żarnowcu).
Na II roku studiów studenci poznają wzajemne zależności między różnymi elementami środowiska: budową geologiczną, szatą roślinną, działalnością przemysłową lub rolniczą człowieka w Górach Świętokrzyskich. Z kolei szkolenie w zakresie wykorzystania aktualnych i archiwalnych zdjęć lotniczych do monitorowania zmian zachodzących w środowisku i sporządzania map przestrzennego zagospodarowania terenu odbywa się w Gorcach.

Praktyka Zawodowa
Na III roku studiów
student samodzielnie wybiera miejsce odbywania praktyki zawodowej, np.: w Ministerstwie Środowiska, Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, Instytucie Ochrony Środowiska, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Parkach Narodowych i Krajobrazowych.

 

Ukończenie studiów wiąże się z napisaniem pracy dyplomowej, która może być wykonaniem i opisem eksperymentu, samodzielnym opracowaniem związanym z dowolnym przedmiotem kierunkowym, praktycznym zastosowaniem wiedzy zdobytej w czasie studiów do rozwiązania lokalnego problemu ochrony środowiska lub pracą przeglądową wykonaną na podstawie literatury.

 

W wyniku kształcenia na studiach I stopnia absolwent MSOŚ UW posiada gruntowną interdyscyplinarną wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

 

Program studiów II stopnia składa się z:

 • przedmiotów podstawowych: statystyka i modelowanie w naukach o środowisku;
 • przedmiotów kierunkowych: ekotoksykologia, planowanie przestrzenne, polityka ochrony środowiska;
 • przedmiotów specjalizacyjnych: wybór indywidualnej ścieżki kształcenia następuje w trakcie postępowania kwalifikacyjnego na studia II stopnia. Studenci mają do wyboru specjalności spośród następujących Wydziałów i jednostek Uniwersytetu Warszawskiego:

 

Wydział Biologii
Wydział Chemii
Wydział Fizyki
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Wydział Geologii
Wydział Nauk Ekonomicznych
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem

 

Celem studiów II stopnia na MSOŚ UW jest:

 • zapoznanie studenta z interdyscyplinarnymi koncepcjami w zakresie ochrony środowiska;
 • wyrobienie w studencie umiejętności doboru metod do zadań badawczych;
 • przygotowanie do samodzielności, wytrwałości i odporności na naciski;
 • przygotowanie do kreatywności w pracy badawczej indywidualnej i zespołowej.

 

Prace magisterskie studentów MSOŚ UW były wielokrotnie nagradzane w uczelnianych i ogólnopolskich konkursach. Aż 29 absolwentów otrzymało Nagrodę im. Andrzeja Semkowa za najlepszą pracę magisterską w dziedzinie ochrony środowiska. Nasi studenci otrzymywali prestiżowe stypendia polskie i zagraniczne np.: w ramach ostatniej edycji programu stypendialnego DBU stypendium w Niemczech zdobyło 2 absolwentów MSOŚ UW na 13 możliwych miejsc z całej Polski. Ponadto nasi studenci szczycą się sukcesami już w trakcie studiów: własnymi publikacjami, udziałem w konferencjach krajowych i międzynarodowych, zaliczonymi na uczelniach zagranicznych kursami i praktykami.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia pierwszego i drugiego stopnia - odbywa się przez system internetowy IRK.
irk.uw.edu.pl

 

Studia pierwszego stopnia
www.msos.uw.edu.pl/pl/kandydat/rekrutacja/zasady-rekrutacji

W procesie rekrutacji na studia I stopnia brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z przedmiotów punktowanych: matematyka, język obcy, język polski, oraz dwóch innych wymaganych przedmiotów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka, wos. Minimalna liczba punktów konieczna do zakwalifikowania wynosi 30.
Szczegółowe informacje na stronie www.msos.uw.edu.pl

Kandydaci z maturą międzynarodową (IB), z maturą europejską (EB) oraz z maturą dwujęzyczną - szczegółowe informacje na stronie www.msos.uw.edu.pl
Kandydaci ze starą maturą są kwalifikowani na podstawie ocen na świadectwie dojrzałości ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej.
Kandydaci z maturą zagraniczną kwalifikowani są na podstawie takich samych zasad, jak osoby z polską nową maturą.
W przypadku kandydatów, w stosunku do których zachodzi konieczność sprawdzenia wiedzy lub umiejętności niesprawdzalnych w trybie matury zagranicznej, stosuje się dodatkowy egzamin wstępny w formie ustnej.
Zagadnienia egzaminacyjne: Egzamin obejmuje umiejętność wypowiedzi w języku polskim i ogólną orientację w zagadnieniach mających być przedmiotem przyszłych studiów.

 

Laureaci i finaliści Olimpiad

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:
laureaci olimpiad szczebla centralnego:

 • Olimpiady Biologicznej,
 • Olimpiady Geograficznej
 • Olimpiady Chemicznej,
 • Olimpiady Informatycznej,
 • Olimpiady Fizycznej,
 • Olimpiady Matematycznej,
 • Olimpiady Wiedzy Ekologicznej;
 • oraz laureaci polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

 

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z danego przedmiotu otrzymują:
finaliści następujących olimpiad szczebla centralnego:

 • Olimpiady Biologicznej - z biologii,
 • Olimpiady Geograficznej - z geografii,
 • Olimpiady Chemicznej - z chemii,
 • Olimpiady Informatycznej - z matematyki,
 • Olimpiady Fizycznej - z fizyki,
 • Olimpiady Matematycznej - z matematyki,
 • Olimpiady Wiedzy Ekologicznej - z biologii lub z geografii.

Limit miejsc na studiach I stopnia wynosi 65.

 

Studia drugiego stopnia
www.msos.uw.edu.pl/pl/kandydat/rekrutacja/zasady-rekrutacji-studia-ii-stopnia

W procesie rekrutacji na studia II stopnia wymagany jest dyplom studiów wyższych co najmniej I stopnia. W postępowaniu kwalifikacyjnym, bierze się pod uwagę kolejność ustaloną na podstawie iloczynu oceny pracy dyplomowej oraz średniej arytmetycznej ocen ze studiów.
Liczba punktów absolwentów kierunku Ochrona Środowiska jest mnożona przez współczynnik przeliczeniowy 1,2. Kandydaci, którzy nie posiadają oceny z pracy dyplomowej, podają w jej miejsce ocenę z egzaminu dyplomowego.
Kandydaci z dyplomem zagranicznym kwalifikowani są na podstawie takich samych zasad, jak osoby z dyplomami uzyskanymi w Polsce.
W przypadku kandydatów, w stosunku do których zachodzi konieczność sprawdzenia wiedzy i umiejętności wypowiedzi w języku polskim stosuje się rozmowę kwalifikacyjną.
Zagadnienia egzaminacyjne: Egzamin obejmuje umiejętność wypowiedzi w języku polskim i ogólną orientację w zagadnieniach mających być przedmiotem przyszłych studiów.
Limit miejsc na studiach II stopnia wynosi 25.

 

Studia równoległe i z przeniesienia
www.msos.uw.edu.pl/pl/kandydat/rekrutacja/rownolegle-i-przeniesienia

Zasady kwalifikacji na studia równoległe.
W postępowaniu kwalifikacyjnym brana jest pod uwagę średnia ocen z dotychczasowego toku studiów. Na jej podstawie zostanie utworzona lista rankingowa.

Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia.
W postępowaniu kwalifikacyjnym brana jest pod uwagę średnia ocen z dotychczasowego toku studiów, która nie może być niższa niż 4. Na jej podstawie zostanie utworzona lista rankingowa.
Kwalifikacja w trybie przeniesienia jest możliwa po ukończeniu co najmniej jednego roku studiów.

 

Studia trzeciego stopnia (doktoranckie) i podyplomowe
Absolwenci studiów II stopnia mogą uczestniczyć w rekrutacji na studia III stopnia na każdym z 7 Wydziałów Współtworzących MSOŚ UW, a także w innych uczelniach lub instytutach naukowych oraz korzystać z różnorodnej oferty studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego.