Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Materiałowej

adres:
 ul. Wołoska 141
 02-507 Warszawa
 Warszawa
 mazowieckie

kontakt:
 tel. 228499935


Opis

Wydział Inżynierii Materiałowej został utworzony w 1991 r. i jest kontynuatorem niemal stuletniej tradycji kształcenia w zakresie nauki o materiałach na Politechnice Warszawskiej. Od 1999 r. mieści się w nowoczesnym budynku przy ulicy Wołoskiej 141. Gmach jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażony w sprzęt multimedialny.

 

KATEGORIA A+
Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej jest jednym z czołowych ośrodków naukowo-badawczych w dziedzinie nauki o materiałach i inżynierii materiałowej. Posiada pełne uprawnienia akademickie. Prowadzi przewody doktorskie i habilitacyjne dla własnej kadry oraz osób z innych ośrodków krajowych i zagranicznych. Wydział otrzymał prestiżową kategorię A+ i został zaliczony do grona elitarnych wizytówek polskiej nauki w kraju i na świecie. Oznacza to, że może ubiegać się o środki unijne i otrzymać najwyższe dotacje na badania statutowe. Wydział otrzymał łącznie 79,93/100 punktów w następujących kategoriach:

 • Osiągnięcia naukowe i twórcze,
 • Potencjał naukowy,
 • Materialne efekty działalności naukowej,
 • Pozostałe efekty działalności naukowej.

Wydział oferuje znakomite warunki dla studentów. Zajęcia prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów zajmujących się zarówno dydaktyką, jak i badaniami naukowymi realizowanymi w ramach projektów krajowych i międzynarodowych oraz grantów naukowych i finansowanych przez partnerów przemysłowych.

 

BADANIA NAUKOWE
Badania naukowe prowadzone na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej związane są z głównymi nurtami współczesnej nauki o materiałach i inżynierii materiałowej. Specyfiką badań jest interdyscyplinarny charakter obejmujący zagadnienia fizyki, chemii, biologii i medycyny. Prowadzone prace ukierunkowane są na związki między mikrostrukturą a właściwościami materiałów stosowanych w przemyśle m.in.: lotnictwie, energetyce i medycynie. Przedmiotem badań są także obiekty dziedzictwa kulturowego. Specjalnością Wydziału są badania in-situ odkształcenia próbek z jednoczesną obserwacją za pomocą mikroskopii świetlnej, elektronowej, skaningowej i transmisyjnej. Pomiary właściwości mechanicznych mogą być prowadzone także z równoczesnym zapisem emisji akustycznej. Na Wydziale opracowano unikatową metodę badania właściwości mechanicznych nanomateriałów z wykorzystaniem mikropróbek.

 

GŁÓWNE KIERUNKI BADAŃ NAUKOWYCH
Główne kierunki badań naukowych obejmują następujące zagadnienia:

1. Nanomateriały i nanotechnologie

 • Wytwarzanie nanomateriałów,
 • Nanokrystaliczne stopy metali o wysokiej wytrzymałości,
 • Polimery modyfikowane nanocząstkami.

 

2. Biomateriały

 • Wytwarzanie rusztowań dla inżynierii tkankowej,
 • Degradacja biomateriałów,
 • Nanokrystaliczny tytan do zastosowań w inżynierii biomedycznej,
 • Modyfikacje powierzchni implantów metalicznych metodami chemicznymi,
 • Endoproteza stawu barkowego,
 • Kompozyty ceramiczno-polimerowe na stałe wypełnienia stomatologiczne.

 

3. Materiały inteligentne i funkcjonalne

 • Kompozyty ceramika-metal,
 • Materiały inteligentne,
 • Materiały do pracy w ekstremalnych warunkach,
 • Fazy międzymetaliczne.

 

4. Materiały dla czystej energetyki

 • Fotowoltaika,
 • Magazynowanie energii - baterie jonowo-litowe,
 • Materiały dla fuzji termojądrowej,
 • Materiały dla geotermalnych źródeł energii,
 • Ogniwo paliwowe na kwas mrówkowy.

 

5. Inżynieria powierzchni

 • Obróbki jarzeniowe,
 • Metoda PACVD,
 • Metody hybrydowe,
 • Metody chemicznego bezprądowego i elektrochemicznego osadzania metali oraz powłok kompozytowych,
 • Metoda impulsowo-plazmowa do wytwarzania powłok.

 

6. Degradacja materiałów

 • Zjawiska: zmęczenie, pełzanie, korozja,
 • Metody nieniszczące badania procesów degradacji,
 • Degradacja w środowisku wodoru,
 • Procesy degradacji instalacji przemysłowych.

 

7. Charakteryzowanie materiałów

 • Mikroskopia elektronowa: SEM, TEM, STEM,
 • Mikroskopia sił atomowych,
 • Spektroskopia elektronów Auger i fotoelektronów,
 • Dyfrakcja rentgenowska,
 • Stereologia i analiza obrazu.

 

8. Modelowanie wieloskalowe

 • Ab-initio,
 • Dynamika molekularna,
 • Metody Monte Carlo,
 • Metoda elementów skończonych.

 

APARATURA BADAWCZA
Wydział posiada nowoczesną, często unikatową aparaturę badawczą pozwalającą na charakterystykę struktury materiałów od skali atomowej do makroskopowej. Na Wydziale znajdują się również urządzenia do badań nieniszczących oraz syntezy i modyfikacji materiałów. Do najważniejszych urządzeń należy zaliczyć:

 • Wysokorozdzielczy skaningowy transmisyjny mikroskop elektronowy,
 • Wysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy,
 • Wysokorozdzielczy transmisyjny mikroskop elektronowy,
 • Skaningowo-transmisyjny mikroskop elektronowy,
 • Mikroskop sił atomowych,
 • Spektroskop elektronów Auger z przystawką,
 • Dyfraktometr rentgenowski,
 • Mikro- i nano-tomograf rentgenowski,
 • Mikroskop jonowy.

 

Na Wydziale są dostępne specjalistyczne urządzenia do badań właściwości mechanicznych w próbach statycznych i dynamicznych. Wydział dysponuje ponadto urządzeniami do badania właściwości:

 • Termicznych,
 • Magnetycznych,
 • Reologicznych,
 • Odporności na zużycie przez tarcie,
 • Odporności korozyjnej.

 

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
Wspólnie z ETH Zurych, EMPA (Swiss Laboratory for Materials Testing and Research), Akademią Górniczo-Hutniczą, Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Jagiellońskim Wydział prowadzi studia doktoranckie w ramach Polsko-Szwajcarskiej Międzynarodowej Szkoły dla Doktorantów (PhD School for High Performance Materials aimed at Sustainable and Enviromentally Compatible Applications). Studia trwają 3 lata, z czego ich połowę doktoranci przebywają w Szwajcarii. Wydział ściśle współpracuje również z NIMS (National Institute of Materials Science) w Japonii w ramach "WUT-NIMS Joint Graduate School Program". W ramach tego porozumienia co roku na staże naukowe do Japonii wyjeżdża 5 doktorantów i 2 postdoków.

 

PERSPEKTYWA ZATRUDNIENIA
Absolwentów Wydziału czekają atrakcyjne oferty pracy. Można wyodrębnić trzy główne ścieżki kariery zawodowej po ukończeniu studiów na Wydziale Inżynierii Materiałowej:

 • praca w firmach produkcyjnych (3M, Bosch, Siemens, Westighouse Electric, ABB Zamech, PLL Lot),
 • kariera naukowa (ITME, PAN, UW, Uniwersytety w Winnipeg, Paryżu, Sztokholmie, Montrealu, Minnesocie, Ecole de Mines w Saint-Etienne),
 • praca w firmach doradczych i usługowych.

Wydział utrzymuje szeroką współpracę i kontakty międzynarodowe z ośrodkami naukowymi w ponad 20 krajach świata (Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Rosja, Niemcy, Kanada).

 

OSIĄGNIĘCIA
Najważniejsze osiągnięcia Wydziału Inżynierii Materiałowej w latach 2009-2012: opracowanie i wdrożenie nowych technologii i innowacyjnych produktów z obszaru lotnictwa, opracowanie technologii renowacji metalowych obiektów zabytkowych, opracowanie wspomaganej komputerowo metody przeprowadzania operacji rekonstrukcji ubytków tkanki kostnej.

Oferta edukacyjna

Kierunki studiów:

 • Inżynieria materiałowa.

 

Na Wydziale Inżynierii Materiałowej realizowany jest trzystopniowy system studiów. Studia I stopnia (inżynierskie) trwają 7 semestrów, II stopnia (magisterskie) 3 semestry (łącznie 10 semestrów) i III stopnia (doktoranckie) - 8 semestrów.

 

Studenci II stopnia wybierają jedną z czterech specjalności:

 • Inżynieria powierzchni,
 • Materiały funkcjonalne,
 • Materiały konstrukcyjne,
 • Projektowanie materiałów.

Zasady rekrutacji

Zasady przyjęć na studia

 

Aby zostać przyjętym na studia i stać się studentem Politechniki Warszawskiej należy spełnić następujące warunki:

 • w zależności od kierunku studiów należy posiadać minimum punktowe,
 • zarejestrować się na https://zapisy.pw.edu.pl/ jako kandydat/kandydatka na studia,
 • terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej,
 • złożyć wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie i odebrać decyzję o przyjęciu na studia,
 • dostarczyć świadectwo lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów, uzyskane w wyniku badań wykonanych zgodnie ze skierowaniem otrzymanym z Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.pw.edu.pl/kandydaci

Film

.be