Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

adres:
 ul. Strzelecka 11
 60-965 Poznań
 Poznań
 wielkopolskie

kontakt:
 tel. 616653374


Opis

Wydział Inżynierii Zarządzania (WIZ) Politechniki Poznańskiej kształci inżynierów, na kierunkach: Inżynieria Zarządzania, Inżynieria Bezpieczeństwa, Logistyka oraz Engineering Management - Inżynieria Zarządzania w języku angielskim.

 

Specyfika kształcenia WIZ polega na łączeniu wiedzy inżynierskiej z wiedzą menedżerską i umiejętnościami biznesowymi. Część z prowadzonych zajęć odbywa się z udziałem praktyków co ułatwia studentom przyswajanie treści programowych. Natomiast podejmowana przez WIZ współpraca z przedsiębiorstwami produkcyjnymi i usługowymi umożliwia studentom poznanie realiów otoczenia gospodarczego.

 

Przedstawione podejście do realizacji procesu kształcenia pozwala przygotować do wejścia na rynek pracy kompetentnych inżynierów dysponujących profesjonalną wiedzą techniczną, ugruntowaną przygotowaniem praktycznym. Ten atut ma duże znaczenie, w procesie wyboru kandydata do pracy - pracodawca ma pewność, że określone umiejętności nie wiążą się wyłącznie z przyswojeniem określonej wiedzy teoretycznej, ale również zostały zweryfikowane w praktyce podczas licznych laboratoriów, realizowanych projektów, warsztatów, wizyt studentów w przedsiębiorstwach czy też wakacyjnych praktyk.

 

Skutkiem wsparcia przedsiębiorstw w realizacji przyjętego przez WIZ przebiegu procesu kształcenia są bieżąco wprowadzane uzupełnienia programowe, wynikające m.in. z przekazywanych przez przedstawicieli przedsiębiorstw oczekiwań oraz informacji o poziomie przygotowania absolwentów wydziału do wejścia na rynek pracy.

 

Wydział Inżynierii Zarządzania stwarza możliwość podjęcia studiów za granicą, uczestnicząc aktywnie od 1998 roku w europejskim programie wymiany studentów i kadry dydaktycznej Lifelong Learninig Programme Erasmus (rocznie wyjeżdża około 30 studentów).
WIZ oferuje szereg Studiów Podyplomowych, których szczegółowy opis dostępny jest w zakładce na niniejszej stronie.

 

O Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej warto również wiedzieć, że:

 • według rankingu "Perspektyw" na rok 2015, kierunek Zarządzanie/Inżynieria Zarządzania realizowany na Wydziale Inżynierii Zarządzania znalazł się w czołówce kierunków w tej dziedzinie, zajmując w ogólnopolskim rankingu miejsce piąte,
 • w lipcu 2015 została nawiązana współpraca z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem Badawczym z Warszawy, a w jej ramach: prowadzenie wspólnych projektów badawczych i rozwojowych dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa pracy i ergonomii, opieka nad rozwojem młodej kadry WIZ, wsparcie w organizowaniu kampanii społecznych, warsztatów i seminariów tematycznych o zasięgu ogólnoeuropejskim oraz umożliwienie dostępu do nowoczesnej bazy badawczej i szkoleniowej CIOP,
 • od 1 października 2011 r., na Wydziale Inżynierii Zarządzania zostały uruchomione Studia Doktoranckie pn. "Zarządzanie i systemy produkcyjne", w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych o zakresie doktoryzowania w dziedzinie nauki ekonomiczne, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu oraz w dziedzinie nauki techniczne, w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn,
 • w 2011 na Wydziale Inżynierii Zarządzania wdrożono system zarządzania jakością zgodne z normą PN-EN ISO 9001:2009. Pierwszy audyt certyfikujący został przeprowadzony przez jednostkę certyfikującą TÜV Rheinland, a WIZ otrzymał certyfikat w zakresie kształcenia studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz studiach doktoranckich i podyplomowych. W lutym 2015 roku system zarządzania jakością na WIZ został poddany ponownej ocenie w celu odnowienia i utrzymania ciągłości certyfikacji. Jednostką certyfikującą jest obecnie TÜV SÜD, a WIZ otrzymał certyfikat ważny do 2018 roku,
 • w 2012 roku na Wydziale Inżynierii Zarządzania przy Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki otworzono pierwsze w Polsce Laboratorium Symulacji i Optymalizacji Procesów Logistycznych, które wówczas jako jedyne otrzymało certyfikat FlexSim. Takie wyróżnienie pozwala wykładowcom m.in. na prowadzenie: badań naukowych, szkoleń autoryzowanych przez Flexsim Softwere Products Inc. z USA, wykonywanie ekspertyz oraz doradztwa. Funkcjonowanie laboratorium umożliwia studentom realizację projektów symulacyjnych i optymalizacyjnych,
 • Wydział może również poszczycić się Laboratorium Ergonomii i Ryzyka Zawodowego przy Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości. Laboratorium prowadzi działalność dydaktyczno - badawczą w zakresie diagnozowania i modelowania środowiska pracy, badania możliwości psychofizycznych człowieka oraz modelowania zagrożeń. Zarówno wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra jak i dostosowana do potrzeb kształcenia aparatura dydaktyczna i badawcza pozwalają na specjalistyczne przygotowanie studentów oraz oferowanie usług diagnostycznych i projektowych dla firm,
 • WIZ jako pierwszy na Politechnice Poznańskiej wprowadził studia inżynierskie w języku angielskim Engineering with Commerce,
 • do osiągnięć studentów WIZ PP można zaliczyć m.in.: Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa za wyniki w nauce; czołowe miejsca w konkursie na wyróżniającą się pracę dyplomową organizowanym przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada w Poznaniu; wyróżnienia (płatne staże) za projekty realizowane w przedsiębiorstwach przyznane studentom w ramach corocznie odbywającej się Gali Logistyków,
 • studenci WIZ działają w ramach licznych kół naukowych, studenckich organizacji kulturalnych i sportowych. Jest to dobra droga do ćwiczenia nie tylko pracy zespołowej, ale również "obycia organizacyjnego". Na wydziale działają Studenckie Koła Naukowe: Enactus, Progress, Koło Naukowe Logistyka, Makler, Koło Naukowe Ergonomii, Studenckie Koło Doskonalenia Procesów, Centrum Promocji Inżynierów, Stowarzyszenie Przyszłych Doradców i Menedżerów 'Cognitis',
 • WIZ zorganizował osiemnaście edycji Targów Pracy, podczas których studenci mieli możliwość poznania realiów rynku pracy, przez aktywne poszukiwanie praktyk, stażu czy też pełnoetatowej pracy (www.targipracy.put.poznan.pl). W roku 2015 odbyła się już XIX edycja targów zorganizowana przez Politechnikę Poznańska,
  Wydział organizuje konferencje naukowe, w roku 2015 były to: II Kongres Ergonomii pod nazwą "Ergonomia i innowacje", którego współorganizatorem było Polskie Towarzystwo Ergonomiczne; IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt: "Social security systems in the light of demographic, economic and technological challenges (Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych, ekonomicznych i technologicznych), zorganizowana przez pracowników Katedry Nauk Ekonomicznych Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, we współpracy z Polską Grupą Emerytalną Szkoły Głównej Handlowej (Polish Pension Group SGH), V Poznańskie Forum Logistyczne zorganizowane przez Koło Naukowe "Logistyka".

Oferta edukacyjna

Kierunek

Forma studiów

Specjalność

sem.

***

Engineering management*

stacjonarne

I st.

bez specjalności

7

Z

II st.

Corporate Management**

4

L
Inżynieria bezpieczeństwa


stacjonarne

I st.

bez specjalności

7

Z

II st.

Bezpieczeństwo i higiena pracy z ergonomią

3

L

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

L


niestacjonarne

I st.

bez specjalności

7

Z

II st.

Bezpieczeństwo i higiena pracy z ergonomią

3

Z

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

ZInżynieria zarządzania

stacjonarne

I st.

bez specjalności

7

Z

II st.

Systemy projakościowe i ergonomia

  L

Zarządzanie przedsiębiorstwem

L

Zarządzanie produkcją i usługami

L

Zarządzanie zasobami i marketingiem przedsiębiorstwa

L

niestacjonarne

I st.

bez specjalności

7

Z

II st.

Zarządzanie komunikacją w organizacjach4

Z

Systemy projakościowe i ergonomia

Z

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Z

Zarządzanie produkcją i usługami

Z

Zarządzanie zasobami i marketingiem przedsiębiorstwa

  Z
Logistyka

stacjonarne

I st.

bez specjalności

7

Z

II st.

Logistyka łańcuchów dostaw


3

L

Logistyka przedsiębiorstwa

L

niestacjonarne

I st.

bez specjalności

7

Z

II st.

Logistyka łańcuchów dostaw


3

Z

Logistyka przedsiębiorstwa

Z

* Engineering management - kierunek "Inżynieria zarządzania" prowadzony w języku angielskim
** Specjalność "Zarządzanie przedsiębiorstwem" prowadzona w języku angielskim
*** Nabór w semestrze: Z - zimowym, L - letnim

 

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich Politechniki Poznańskiej, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 61 665 36 40 (bezpośredni numer telefonu do Działu); 61 665 3548 (infolinia dot. rekrutacji)

 

KIERUNKI - OFERTA WYDZIAŁU INŻYNIERII ZARZĄDZANIA

 

W dostosowanej do krajowego i międzynarodowego rynku pracy ofercie dydaktycznej WIZ realizowane są studia inżynierskie i magisterskie na kierunkach Inżynierii Zarządzania, Logistyki, Inżynierii Bezpieczeństwa i Engineering Management (Inżynieria Zarządzania w języku angielskim) oraz studia doktoranckie "Zarządzanie i systemy produkcyjne". Wydział oferuje również Studia Podyplomowe - aktualna oferta to 15 tematów.

 

Studia inżynierskie prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym i trwają 7 semestrów niezależnie od kierunku.
Unikatowość Inżynierii Zarządzania jest związana z wiedzą z zakresu techniki, handlu, marketingu oraz ekonomii. Przyszły inżynier oraz magister może wybrać studia w języku polskim lub angielskim.

 

Na kierunku Inżynieria Zarządzania kandydaci na studia magisterskie mogą wybrać jedną z 5 specjalności:
1. Zarządzanie przedsiębiorstwem - specjalność daje szansę, aby przyszły manager kompleksowo i efektywnie zarządzał przedsiębiorstwem, uwzględniał nowoczesne metody zarządzania oraz wykorzystywał dostępne programy informatyczne i technologie.(specjalność realizowana na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych).
2. Systemy projakościowe i ergonomia - na tej specjalności nacisk położono na zagadnienia szerokorozumianej jakości w funkcjonowaniu firmy oraz na ergonomicznych aspektach zarządzania przedsiębiorstwem.(specjalność realizowana na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych).
3. Zarządzanie produkcją i usługami - specjalność skierowana jest do studentów zainteresowanych pracą w przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych (specjalność realizowana na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych).
4. Zarządzanie zasobami i marketingiem przedsiębiorstwa - oferta dotycząca tej specjalności jest zorientowana na problematykę marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym oraz rynek produktów. (specjalność realizowana na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych).
5. Zarządzanie komunikacją w organizacjach - studenci nabywają umiejętności w zakresie komunikacji w biznesie, negocjowania, projektowania kampanii promocyjnych, w tym reklamowych a także związanych z kształtowaniem wizerunku.(specjalność realizowana na studiach niestacjonarnych).

 

Engineering Management to kierunek odpowiadający Inżynierii Zarządzania prowadzony w języku angielskim. Kandydaci po ukończeniu studiów Inżynierskich w języku angielskim mogą swobodnie kontynuować studia magisterskie na specjalności Corporate Management (Zarządzanie przedsiębiorstwem w języku angielskim).

 

Wszechstronne przygotowanie absolwentów Logistyki stwarza duże możliwości znalezienia pracy. Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne mogą wybrać jedną z 2 specjalności:
1. Logistyka przedsiębiorstwa - specjalność, która koncentruje swoją uwagę na uwagę na problematyce logistyki przedsiębiorstwa w zakresie kształtowania strategii logistycznej, doskonalenia zarządzania logistycznego oraz projektowania i optymalizacji procesów w systemie logistycznym przedsiębiorstwa.
2. Logistyka łańcuchów dostaw - specyfiką tej specjalności jest problematyka związana z rolą logistyki jako integratora zewnętrznych procesów logistycznych. Podstawowe zagadnienia obejmują wybór strategii, projektowanie łańcuchów dostaw, zarządzanie i optymalizację procesów wytwórczych oraz logistykę globalną i zwrotną (utylizacji).

 

Inżynieria Bezpieczeństwa, zapewnia wiedzę z zakresu kształtowania warunków pracy i współpracy zgodnie z wymaganiami europejskimi. Absolwenci mają pełne uprawnienia do prowadzenia własnych firm, świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa pracy oraz pełne uprawnienia do pracy dydaktycznej w tym zakresie. Kandydaci na studia stacjonarnych i niestacjonarnych mogą wybrać jedną z 2 specjalności:
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy z ergonomią - absolwenci tej specjalności zdobędą interdyscyplinarne wykształcenie umożliwiające zarówno wsparcie służb w systemie ochrony pracy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników oraz projektantów w obszarze oceny bezpieczeństwa i jakości ergonomicznej wyrobów. Program studiów został przygotowany pod kątem ubiegania się o certyfikat zawodowy "Ergonomisty europejskiego" wg wymagań Europejskiego Towarzystwa Ergonomicznego.
2. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - absolwenci po tej specjalności dysponują wiedzą z zakresu systemowego zarządzania BHP, projektowania i monitorowania stanu warunków bezpieczeństwa, ryzyka, kontroli przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa, kontroli warunków pracy i standardów bezpieczeństwa, prowadzenia badań okoliczności awarii i wypadków.

 

WIZ dba również o przygotowanie inżynierów i magistrów do wejścia w życie zawodowe, także do rozmów kwalifikacyjnych.

Zasady rekrutacji

Harmonogram rekrutacji obowiązujący w Politechnice Poznańskiej
na rok akademicki 2016/2017
Studia rozpoczynające się od semestru zimowego

 

Terminy dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

15.05.2016 (pt.) - rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów
01.07.2016 (pt.) - koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych (dotyczy wyłącznie kierunków architektura oraz edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych)
06.07.2016 (wt.) - 9:00 -13:00 sesja egzaminacyjna z rysunku odręcznego część 1 (dotyczy wyłącznie kierunku architektura)
06.07.2016 (wt.) - 14:30 - 18:30 sesja egzaminacyjna z rysunku odręcznego część 2 (dotyczy wyłącznie kierunku architektura)
07.07.2016 (czw.) - 9:00 - 13:00 sesja egzaminacyjna z rysunku odręcznego
(dotyczy wyłącznie kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych)
08.07.2016 (pt.) - ostateczny termin wpisania ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości *
08.07.2016 (pt.) - koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych (dotyczy kierunków innych niż architektura oraz edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych)
do 13.07.2016 (śr.) - udostępnienie kandydatom informacji o wynikach I tury kwalifikacji
19.07.2016 (wt.)
do godz. 13.00 - ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów dla osób zakwalifikowanych lub rezerwowych w I turze kwalifikacji, pod rygorem nieprzyjęcia na studia
20.07.2016 (śr.) - publikacja I list przyjętych na studia
22.07.2016 (pt.) do godz. 13.00 - ostateczny termin poszerzenia preferencji przez osoby nieprzyjęte na żaden kierunek w I turze o kierunki, na których są wolne miejsca
do 25.07.2016 (pn.) - udostępnienie kandydatom informacji o wynikach II tury kwalifikacji
27.07.2016 r. (śr.)
do godz. 13.00 - ostateczny termin złożenia aktualnego podania dla osób zakwalifikowanych lub rezerwowych w II turze kwalifikacji, pod rygorem nieprzyjęcia na studia
28.07.2016 (czw.) - publikacja II list przyjętych na studia
02.09.2016 (pt.) - rozpatrzenie odwołań przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną

* nie dotyczy osób, które w Deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia

 

Terminy dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia

20.05.2016 (pt.) - rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów
08.07.2016 (pt.) - koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych
21.07.2016 (czw.) - postępowanie kwalifikacyjne (rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny)
do 25.07.2016 (pn.) - udostępnienie kandydatom informacji o wynikach kwalifikacji
27.07.2016 (śr.)
do godz. 13.00 - ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów dla osób zakwalifikowanych lub rezerwowych, pod rygorem nieprzyjęcia na studia
28.07.2016 (czw.) - publikacja list przyjętych na studia
02.09.2016 (pt.) - rozpatrzenie odwołań przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną

 

Terminy dla studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia

01.08.2016 (pn.) - rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów
12.09.2016 (pn.) - ostateczny termin wpisania ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości *,
koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych
do 16.09.2016 (pt.) - udostępnienie kandydatom informacji o wynikach kwalifikacji
20.09.2016 (wt.) do godz. 13.00 - ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów dla osób zakwalifikowanych lub rezerwowych, pod rygorem nieprzyjęcia na studia
21.09.2016 (śr.) - publikacja list przyjętych na studia
13.10.2016 (czw.) - rozpatrzenie odwołań przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną

* nie dotyczy osób, które w Deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia

 

Terminy dla studiów niestacjonarnych drugiego stopnia

01.08.2016 (pn.) - rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów
12.09.2016 (pn.) - koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych
14.09.2016 (śr.) - postępowanie kwalifikacyjne (rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny)
15.09.2016 (czw.) - postępowanie kwalifikacyjne (rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny)
do 16.09.2016 (pt.) - udostępnienie kandydatom informacji o wynikach kwalifikacji
20.09.2016 (wt.) do godz. 13.00 - ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów dla osób zakwalifikowanych lub rezerwowych, pod rygorem nieprzyjęcia na studia
21.09.2016 (śr.) - publikacja list przyjętych na studia
13.10.2016 (czw.) - rozpatrzenie odwołań przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną

 

Studia rozpoczynające się od semestru letniego

 

Terminy dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia

01.12.2016 (czw.) - rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów
10.02.2017 (pt.) - koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych
14.02.2017 (wt.) - postępowanie kwalifikacyjne (rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny)
15.02.2017 (śr.) - postępowanie kwalifikacyjne (rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny)
do 17.02.2017 (pt.) - udostępnienie kandydatom informacji o wynikach kwalifikacji
21.02.2017 (wt.)
do godz.13.00 - ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów dla osób zakwalifikowanych lub rezerwowych, pod rygorem nieprzyjęcia na studia
22.02.2017 (śr.) - publikacja list przyjętych na studia
10.03.2017 (pt.) - rozpatrzenie odwołań przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną

Koła Naukowe

Koło Naukowe Centrum Promocji Inżynierów skupia najbardziej zorganizowanych, dążących do nieustannego rozwoju i ambitnych studentów Wydziału Inżynierii Zarządzania.

 

TARGI PRACY

W ramach naszej działalności organizujemy Targi Pracy, które odbywają się corocznie od 1996 roku na terenie naszej uczelni. Podczas każdej edycji studenci wszystkich wydziałów mają szansę zapoznać się z licznymi ofertami praktyk oraz stażu. Nawiązujemy nowe, niezwykle cenne kontakty z firmami, które są zainteresowane współdziałaniem nie tylko podczas wydarzenia, ale także w przyszłości, organizując wspólnie z CPI warsztaty dla studentów Politechniki Poznańskiej.

 

ESTIEM

Możemy poszczycić się również zaangażowaniem w działalność w międzynarodowej organizacji ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management), zrzeszającej studentów Inżynierii Zarządzania z całej Europy. ESTIEM swoim zasięgiem obejmuje 31 krajów, 79 grup lokalnych i około 60 tysięcy studentów. Celem organizacji jest nawiązywanie i podtrzymywanie więzi pomiędzy studentami z różnych krajów, jak również wykorzystywanie tych relacji do tworzenia projektów o  zasięgu ogólnoeuropejskim, w skład których wchodzą seminaria, wykłady, warsztaty, spotkania, konkursy czy wymiany studentów. Każdy członek ESTIEM ma nie tylko możliwość uczestniczenia we wszystkich wydarzeniach organizacji, ale również szansę wykazania się, poprzez dołączenie do międzynarodowych zespołów projektowych.

 

Kontakt:
E-mail: poznan@estiem.org
Strona internetowa: www.cpi.put.poznan.pl
Fanpage: www.facebook.com/cpipoznan

 

 

Cognitis to organizacja studencka, zrzeszająca około 100 osób w trzech miastach: Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Celem naszej działalności jest rozwój umiejętności analitycznego myślenia wśród studentów. Stowarzyszenie skierowane jest do osób zainteresowanych tematyką konsultingu. Jednak to coś więcej niż zwykła organizacja studencka. Cognitis to przede wszystkim ludzie, którzy są zainteresowani nie tylko rozwojem własnych zdolności analitycznych, ale także wspieraniem innych w osiągnięciu ich celów.

W Cognitis oprócz umiejętności rozwija się też konkretną wiedzę zawodową i osobowość. Przedmiotem zainteresowania w Stowarzyszeniu jest  doradztwo - od konsultingu z zakresu zarządzania, poprzez doradztwo prawne, finansowe, doradztwo z zakresu fuzji i przejęć, doradztwo księgowe oraz audyt, doradztwo podatkowe, doradztwo IT, po doradztwo rekrutacyjne i działalność funduszy private equity. Ten fascynujący model pracy jako konsultanta jest znakomitą i prawdopodobnie najszybszą szkołą zarządzania i osiągania wysokiego poziomu umiejętności już od samego początku pracy zawodowej.

 

Cognitis organizuje ogólnopolskie projekty takie jak:

 • Złap Konsulting, który przyjmuje formę cyklu trzech rodzajów wydarzeń - Maraton Analityczny, Case Interview i warsztaty prowadzone we współpracy z Firmami będącymi liderami w branży. Całość projektu odbywa się w trzech miastach: Poznań, Warszawa i Wrocław. Wydarzenia mają umożliwić studentom poznanie specyfiki działań podejmowanych w ramach konsultingu oraz kontakt bezpośredni z konsultantami najlepszych firm doradczych.
 • Talent za Talent - ogólnopolski konkurs, którego celem jest wyłonienie prawdziwego lidera wśród wyróżniających się na tle innych maturzystów.
 • Przewodnik po Konsultingu - publikacja, która powstaje przy współpracy z największymi firmami doradczymi. Można w niej znaleźć m.in. wypowiedzi wybitnych specjalistów z branży konsultingowej, jak również autorytetów biznesu, zawierających wiele cennych wskazówek, które z pewnością przykują Twoją uwagę ciekawą i różnorodną tematyką.

 

Kontakt:
www.cognitis.pl
cognitis@cognitis.pl

 

 

Koło Naukowe Enactus

"Heal the world. Make it a better place" śpiewał Michael Jackson w 1991 roku, 10 lat później zaczęliśmy działać MY- Enactus Politechniki Poznańskiej. Dlaczego cytujemy Jackosona? Bo tak jak on wierzymy w to, że możemy mieć wpływ na rzeczywistość, która nas otacza. W jaki sposób? W skrócie: zajmujemy się realizacją innowacyjnych projektów wpływających na poprawę jakości życia lokalnej społeczności. Jeśli więc i Tobie zależy na tworzeniu rzeczy ważnych, rozwoju swoich umiejętności pod okiem doradców biznesowych i profesjonalistów z różnych dziedzin, zostaniu stażystą u jednego z naszych diamentowych sponsorów i koniec końców staniu się liderem przyszłości, dołącz do "Enactus Politechnika Poznańska" już dziś!

 

"Żeby poruszyć świat, trzeba najpierw ruszyć się samemu"
Arystoteles

 

Główny projekt, jaki aktualnie jest przez nas prężnie rozwijany, to "PUT Back to School", który kładzie nacisk na współpracę szkół z kołami naukowymi działającymi na terenie Politechniki Poznańskiej. Dzieje się to oczywiście z obopólną korzyścią, gdyż jego nadrzędnym celem jest promowanie kół naukowych, wraz z jednoczesnym kształtowaniem zainteresowań uczniów gimnazjów oraz szkół średnich pod kątem nauk ścisłych.

 

Studenci reprezentujący koła naukowe w trakcie realizacji projektu są przez nasz zespół kierowani na szkolenia kształtujące ich umiejętności miękkie. Dzięki temu rozszerzają swoje kwalifikacje, które mogą być niezmiernie przydatne w życiu zawodowym. Poprzez realizację projektu mają oni również wyjątkową możliwość praktycznego ugruntowania swojej nowo zdobytej wiedzy poprzez prezentowanie swoich zainteresowań i umiejętności przed gronem gimnazjalistów i licealistów, oraz rozpowszechniania wieści o swoim kole naukowym, nie tylko na terenie Politechniki Poznańskiej, ale też w całym kraju, głównie dzięki prasie i telewizji.

 

Młodzi ludzie natomiast mają niezwykłą możliwość "realnego dotknięcia nauki", poszerzenia horyzontów oraz w końcu ukształtowania zainteresowań pod kątem nauk ścisłych. Jak dotąd nasza działalność cieszy się ogromnym zainteresowaniem - uczniowie z niecierpliwością czekają na kolejne szkolenia, coraz więcej szkół deklaruje chęć współpracy z nami, a koła naukowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że i Ty dołączysz do naszego zespołu i pomożesz nam dalej zmieniać świat!
Enactus (do 2012 - SIFE) jest międzynarodową inicjatywą, w której obecni liderzy, przedstawiciele biznesu oraz środowiska naukowego spotykają się z liderami przyszłości - zdolnymi i aktywnymi studentami.
Działania zespołów Enactus owocują powstaniem nowych przedsiębiorstw, naprawą sytuacji istniejących już spółek oraz poprawą sytuacji materialnej lokalnej społeczności.

 

Chcesz dowiedzieć się o nas więcej? Chcesz śledzić nasze postępy? Masz do nas jakieś pytania? Odwiedź poniższe strony!
enactus.put.poznan.pl
www.facebook.com/EnactusPut

 

 

Koło Naukowe "Logistyka" skupia studentów zainteresowanych branżą TSL. Organizacja studencka prężnie działa już od ponad 10 lat. Koło można uznać za jedno z liczniejszych na Politechnice Poznańskiej.
Studenci koła uczestniczą w licznych konferencjach oraz konkursach w całej Polsce (np. TransEdu).

 

Do działalności koła zalicza się:

 • organizacja wycieczek do firm z branży logistycznej i produkcyjnej,
 • spotkania i wykłady otwarte z przedstawicielami przedsiębiorstw i różnych organizacji,
 • warsztaty dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich.

Współpracujemy m.in. z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Poznaniu i Polską Izbą Opakowań.
Największym projektem Koła Naukowego "Logistyka" jest organizowanie corocznej ogólnopolskiej konferencji naukowej - Poznańskiego Forum Logistycznego, która ma swoje podstawy na 5-letnim dorobku Międzyuczelnianego Forum Młodych Logistyków. PFL to konferencja skupiająca studentów, pracowników naukowych oraz przedstawicieli świata biznesu z całej Polski. Ideą przewodnią wydarzenia jest przybliżenie najnowszych trendów pojawiających się w światowej gospodarce.

Więcej informacji o wydarzeniu: pfl.put.poznan.pl

Dzięki takim inicjatywom jak Koło Naukowe "Logistyka" uczelnia wkracza w nowy tryb nauczania, gdzie to student sam z siebie szuka wiedzy praktycznej, aby móc wykorzystać tę, która została mu przekazana na zajęciach. Ponadto zaraża tym innych, aby razem stawić czoła dzisiejszym problemom logistyki.

 

Więcej informacji o Kole Naukowym "Logistyka":
knl.put.poznan.pl/
/www.facebook.com/knlogistyka

 

Koło Naukowe Progress zajmuje się badaniem, analizą oraz projektowaniem optymalnych warunków pracy.

Do głównych działań możemy zaliczyć te mające na celu:

 • korektę antropometryczną stanowisk pracy,
 • ograniczenie obciążeń statycznych oraz wynikających z nich dolegliwości podczas pracy,
 • analizę biomechaniczna procesu wykonywania pracy,
 • tworzenie optymalnych warunków pracy poprzez uwzględnienie możliwości psychofizycznych określonych pracowników na konkretnych stanowiskach,
 • analizę wydolności fizycznej oraz zdolności psychomotorycznych pracowników,
 • analizę czynników środowiskowych wpływających na człowieka w procesie pracy: hałas, oświetlenie, drgania, mikroklimat,
 • określenie sposobu i efektywności systemu wymiany informacji pomiędzy pracownikiem a maszyną.

 

Poprzez działalność zyskujemy:

 • kontakt z przedsiębiorstwami realizującymi interesujące dla nas procesy wytwórcze,
 • możliwość rozwoju w zakresie wyuczonych specjalności,
 • możliwość zdobycia praktyk oraz staży, a w szczególnych przypadkach zatrudnienia w zaprzyjaźnionych firmach.

 

Przedmiotem spotkań Koła jest także problematyka ergonomii robotów i systemów zautomatyzowanych. Prace Koła Naukowego "Progress" skutkują opracowaniami prezentowanymi na Międzynarodowym Seminarium Wykładowców Ergonomii.

 

Opiekunem Koła Naukowego "Progress" jest dr inż. Marcin Butlewski.


Więcej informacji na stronie:
progress.put.poznan.pl